МАҚАЛАЛАРДЫ РЕЦЕНЗИЯЛАУ ТӘРТІБІ

ЕРЕЖЕ

«ҚЭУ жаршысы» журналының редакциясына келіп түскен мақалаларды рецензиялау тәртібі туралы»

 1. «КЭУ жаршысы» журналының редакциясындағы ғылыми мақалалардың қолжазбаларын рецензиялау басылымның жоғары ғылыми-теориялық деңгейін қолдау үшін және аса құнды және өзекті ғылыми жұмыстарды іріктеу мақсатында жүзеге асырылады.
 2. Рецензиялауды (сараптамалық бағалауды) журнал редакциясымен ынтымақтасатын, бірақ редакциялық кеңестің мүшелері болып табылмайтын аса беделді ғалымдар қатарынан кем дегенде 2 тәуелсіз сарапшы жүзеге асырады.
 3. Пікір беру процесін жауапты хатшы ұйымдастырады.
 4. Редакция рецензиялау рәсімін қолжазбалармен өтудің есебін жүргізеді.
 5. Автор мақала бергеннен кейін басылымды ресімдеуге қойылатын негізгі талаптарды орындауға тексеріледі (техникалық редактор).
 6. Егер мақала барлық талаптарға сәйкес келсе, редакциялық кеңестің мүшесі болып табылмайтын екі тәуелсіз рецензент тағайындалады (мақала жазылған ғылыми бағытқа сәйкес). «КЭУ жаршысы» журналының редакциясына ұсынылған материалдарды рецензиялау құпиялылықты сақтау арқылы жүзеге асырылады.
 7. Рецензиялауға жіберілетін мақалаларда автордың тегі мен жұмыс орны көрсетілмейді (анонимді).
 8. Рецензент сараптама қорытындысын редакциямен келісілген мерзімде, бірақ, әдетте, 2-3 апта ішінде ұсынуы тиіс.
 9. Берілген пікірлердің негізінде «Мақаланы қабылдамау» (бас тарту), «Редакциялау қажет», «Мақала жариялауға қабылданды» деген қорытынды жасалады.
 10. Содан кейін техникалық редактор қажетті өзгерістер туралы ақпаратты немесе қабылданған шешімді электрондық пошта арқылы жібереді.
 11. Егер мақаланы қосымша редакциялау қажеттігі туралы шешім шығарылса, автор рецензенттің ұсынымдарына сәйкес мақалаға өзгерістер енгізілуі тиіс мерзімдер туралы хабардар етіледі. Егер автор көрсетілген мерзімде қажетті өзгерістер енгізсе, мақала қайтадан техникалық редактор және рецензенттер арқылы өтеді. Содан кейін қайтадан шешім шығарылады.
 12. Егер автор осы ескертулермен келіспесе және бапқа өзгерістер енгізуден бас тартса, мақала жарияланбайды.

Рецензиялаудан кейін жарияланымның орындылығы туралы шешімді Бас редактор қабылдайды.

Көп жағдайда редакциялық кеңес өз шешімін авторларға 3-4 апта ішінде жеткізеді. Алайда, бірқатар факторлар (мысалы, рецензенттердің қолжетімділігі) осы мерзімге әсер етуі мүмкін.

 

1-қосымша

 

РЕЦЕНЗЕНТКЕ ЖІБЕРІЛЕТІН РЕЦЕНЗИЯ НЫСАНЫНЫҢ ҮЛГІСІ

 

Мақаланы келесі параметрлер бойынша бағалаңыз

 (тиісті бағанға Х белгілеңіз)

Белгісі

Нашар

Айқын көрініс таппаған

Қанағаттанарлық

Жақсы

Өте жақсы

Мақала атауы

         

Аннотацияның атауы мен мазмұнына сәйкестігі

         

Мақала құрылымы

         

Мақала мақсатының айқын тұжырымдалуы

         

Зерттеудің тақырыпты дамытуға қосқан үлесі

         

Әдебиетке шолу

         

Түпнұсқалығы

         

Ғылыми маңызы

         

Мақала материалының техникалық сапасы

         

Суреттер мен кестелерді қолдану

         

Ғылыми нәтижелердің сапасы

         

Нәтижелердің негізділігі

         

Қорытындылардың барабарлығы (негізділігі) деңгейі

         

Баяндау нақтылығы (жазу)

         

Оқырмандар үшін қызығушылық

         

Сілтемелер мен дәйексөздер

         

Мақала көлемі

         

Пікір, қажет болса:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ұсыныстар: (қажеттісін Х белгісін белгілеңіз)

Қабылдау

 

Елеусіз түзетулерді талап етеді:

 

Талап түзету:

 

Толық өңдеуді талап етеді:

 

Басқа журналға беру:

 

Қабылдамау (түсініктеме беріңіз):

 
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus