2023-2025 ҚР ҒЖБМ ГРАНТЫ

ИРН АР19676691 «ИРН АР19676691 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮЛГІСІ»

 1. ЖОБА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРЫ

  ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ – ақпаратты өңдеудің және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін пайдалана отырып, ұйымдастырушылық және әлеуметтік-экономикалық факторлардың заңдылықтары мен үрдістерін анықтау арқылы Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жетілдіру

  ЖОБАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

  1) зерттеу нәтижелерін өңдеу мен салыстыруды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмысын жақсартуға әсер ететін факторлар мен заңдылықтарды анықтау;

  2) оқытудың мамандануына байланысты Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында ғылыми-зерттеу жұмысын жақсартуға әсер ететін факторларды нақтылау және талдау;

  3) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары мен таяу шет елдердің жоғары оқу орындарына тән ғылыми-зерттеу жұмысын жақсарту факторлары мен заңдылықтардың ұқсастығы мен айырмашылығын анықтау;

  4) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын жақсартудың ғылыми-негізделген ұсыныстарды қалыптастыру.

  КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР:

  - Web of Science базасының Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Russian Science Citation Index индекстелетін және (немесе) Scopus базасында citescore бойынша кемінде 35 (отыз бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 1 (бір)мақала немесе шолу;

  - сондай-ақ ҚР ҒжЖБМ БҒСБК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала және (немесе) шолулар;

  - монографияны жариялау

 2. БІЗДІҢ ТОП

  р/н

  Т. А. Ә.

  Жобадағы позиция

  Лауазымы

  Функционалдық орындылығы

   

  1

  Баширов Александр Витальевич

  ЖЖ

  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің ЭҚЗ ҒЗИ Құқықтық зерттеулер зертханасының жетекшісі

  Зерттеудің барлық бағыттары бойынша негізгі іс-шаралардың нәтижелілігін жоспарлау, ұйымдастыру және негіздеу

   

  2

  Ханов Талгат Ахматзиевич

  БҒҚ

  Қазтұтынуодағы  Қараганды университетінің ЭҚЗ ҒЗИ зертханасының директоры

  Құқықтық мәселелерге байланысты іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру, негіздеу және нәтижелілігі. Құқықтық зерттеулермен байланысты негізгі нәтижелерді талдау және жалпылау. 

  Жоба іс-шараларын құқықтық қамтамасыз етуді қамтамасыз ету.

   

  3

  Головачева Виктория Николаевна

  БҒҚ

  КЕАҚ «Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті» Ақпараттық-есептеу жүйелері кафедрасының профессоры.

  Педагогика мәселелеріне байланысты іс-шараларды жоспарлау, ұйымдастыру, негіздеу және нәтижелілігі. Педагогикалық зерттеулермен байланысты негізгі нәтижелерді талдау және жалпылау.

   

  4

  Сырымбетова Ляйля Саркытовна

  АҒҚ

  Қазтұтынуодағы Қараганды университетінің ДШжәнеС кафедрасының меңгерушісі

  Студенттердің ғылыми жұмысын жетілдіру мәселелерімен байланысты зерттеу нәтижелерін негіздеу және өңдеу . Педагогикалық зерттеулермен байланысты негізгі нәтижелерді талдау және жалпылау. 

   

  5

  Гарипова Альбина Альбертовна

  АҒҚ

  Ғылым магистрі, Қазтұтынуодағы Қараганды университетінің Адам ресурстарын басқару департаментінің директоры

  Экономикалық зерттеулермен байланысты іс-шараларды жоспарлау, ақпаратты өңдеу және оларды талдауды негіздеу.

   

  6

  Глазунова Светлана Борисовна

  ҒҚ

  Қазтұтынуодағы Қараганды университетінің Стратегиялық даму департаментінің директоры

  Сауалнама жүргізу және ақпаратты өңдеу бойынша негізгі іс-шараларды өткізуді ұйымдастыру

   

  7

  Смирнов Леонид Сергеевич

  ҒҚ

  Магистр, Қазтұтынуодағы Қараганды университетінің ІТ қызметінің басшысы

  Заманауи бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеуді қамтамасыз ету

   

  8

  Тапенова Гульнур Сагатовна

  КҒҚ

  PhD докторы, Қазтұтынуодағы Қараганды университетінің " Экономикалық теория және ГМУ " кафедрасының аға оқытушысы

  Экономикалық зерттеулерге байланысты зерттеу нәтижелерін өңдеу. Негізгі нәтижелер мен анонстарды мемлекеттік тілде ұсынуды қамтамасыз ету

   

  9

  Жаекбаева Бархыт Хинаровна

  КҒҚ

  Жоғары техникалық білімі бар ЭҚЗ ҒЗИ маманы

  Техникалық зерттеулерге байланысты зерттеу нәтижелерін өңдеу.

  Зерттеудің барлық кезеңдерінде жобаның іс қағаздарын жүргізуді қамтамасыз ету

   

  10

  Борисов Алексей Александрович

  КҒҚ

  Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің 1 курс магистрі

  СҒЗЖ жағдайын жақсарту жөніндегі зерттеулерге байланысты негізгі нәтижелерді жалпылау. 

   
 3. НӘТИЖЕЛЕР

3.1 Аралық есептер

3.2 AP19676691 жобасы бойынша басылымдар:

1)Баширов А.В., Головачева В.Н., Накипова Г.Е., Ханов Т.А. //Особенности осуществления научно-исследовательской деятельности студентов в ВУЗах Республики Казахстан // Труды Университета N3 , 2023, c. 387-393

http://tu.kstu.kz/archive/issue/98?page=6

2) Баширов А.В., Головачева В.Н., Накипова Г.Е., Ханов Т.А.// Роль научно-исследовательской работы студентов ВУЗа в повышении качества подготовки конкурентоспособных специалистов //Cборник научных статей международного педагогического форума «Cтратегии образования: подготовка кадров будущего», посвященного памяти общественного деятеля, академика С.Ж. Пралиева, Алматы ,2023,c.181-184

3) Борисов А А, Баширов А В ,Ханов Т А  //Модернизация научных студенческих конференций, как фактор повышения заинтересованности студентов вузов Республики Казахстан к научно-исследовательской деятельности //   Publisher.agency  :  Proceedings  of  the  4th  International  Scientific Conference  «Academics  and  Science  Reviews  Materials»  (October  5-6, 2023). Helsinki, Finland, 2023. 239p   

https://ojs.publisher.agency/index.php/ASCRM/issue/view/51/140

4) Гарипова, А. А. Анализ факторов, влияющих на снижение количества студентов, вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность / А. А. Гарипова [Текст] // Сборник избранных статей международной научной конференции перспективные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. — Санкт-Петербург: МИПИ им. ЛОМОНОСОВА, 2023. — С. 25-26.

3.3 Іссапарлар

Санкт-Петербург,Санкт-Петербург Федералды экономикалық университеті

Іссапар туралы ақпарат сайтта жарияланған

ҚР ҒЖБМ гранттық жобасын іске асыру жоспары бойынша іссапар

ЖОО аралық ынтымақтастық арқылы СҒЗЖ ғылыми әлеуетін жетілдіру
 1. ХАБАРЛАНДЫЛУРАЛ

  «Ғылыми зерттеулерде SPSS бағдарламалық пакетін пайдалану» семинары

  Сілтеме бойынша семинардың маңыздылығы туралы ақпарат

  «Ғылыми зерттеулерде SPSS бағдарламалық пакетін пайдалану» семинары

ИРН АР19675171 «ТАУ-КЕН НЕМЕСЕ ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КРИМИНОЛОГИЯЛЫҚ ШАРАЛАРЫ»

 1. ЖОБА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРЫ

  Бұл тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін бұзу құрамын (Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 277-бабы) және оны қолдану тәжірибесін талдауға арналған алғашқы ғылыми зерттеу, оның нәтижесі болып табылады. тау-кен және құрылыс салаларында қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету бойынша қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралар кешені. Гранттық қаржыландыруға ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды іске асыру үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитетімен 2023 жылғы 8 тамыздағы № 222/23-25 келісім негізінде жүзеге асырылады.

  Ғылыми жобаның мақсаты: тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралар кешенін әзірлеу.

  Жобаның мақсаттары:

  1) мамандандырылған әдебиеттерді талдау, социологиялық сауалнама (сарапшылар, тау-кен және құрылыс кәсіпорындарының жұмысшылары, құқық қорғау органдары мен соттар);

  2) тау-кен өнеркәсібі және құрылыс кәсіпорындарындағы өлім-жітім және жарақат туралы статистикалық деректерді жинау және талдау;

  3) шет мемлекеттерде тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәжірибесін зерделеу;

  4) тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзуды криминологиялық талдау (әрекеттің әлеуметтік, экономикалық, құқықтық жағдайлары, оны жасау механизмі, құқық бұзушының жеке басы, оның қылмыстық мінез-құлық уәждері және т.б.);

  5) тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу құрамының қылмыстық-құқықтық талдауы;

  6) іс тергеу және сот органдарымен Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексi 277 бапты қолдану тәжірибесін талдау және жалпылау;

  7) ғылыми конференциялардағы, дөңгелек үстелдердегі, ғылыми семинарлардағы мақалалардағы, баяндамалардағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін апробациялау.

  Жобаның жоспарланған нәтижелері:

  - Web of Science дерекқорының Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index индексінде рецензияланатын ғылыми журналда немесе Scopus дерекқорында CiteScore пайыздық көрсеткіші кемінде 35 (отыз бес) болатын ғылыми журналда 1 (бір) мақала жариялау;

  - KOKSNVO ұсынған отандық басылымдарда 2 (екі) мақала жариялау;

  - Қазақ баспасынан «Тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралары» монографиясын басып шығару.

  Күтілетін ғылыми және әлеуметтік-экономикалық нәтиже:

  - тау-кен және құрылыс салаларындағы жазатайым оқиғаларды есепке алу мен тіркеудің мемлекеттік жүйесін жетілдіру;

  - тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу жағдайларын азайту;

  - өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін жетілдіру, өндіріс тиімділігін арттыру;

  - тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу істері бойынша отандық заңнаманы, тергеу және сот тәжірибесін жетілдіру, қылмыстық құқық және криминология ғылымы.

 2. БІЗДІҢ ТОП

  «Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралар» тақырыбы бойынша гранттық қаржыландыруға ғылыми, ғылыми-техникалық жобаларды іске асыруға арналған 2023 жылғы 8 тамыздағы № 222/23-25 келісім-шарт бойынша ғылыми-зерттеу тобының штат кестесі. тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезінде» (IRN AR 19675171).

  1

  Бәкішев Қайрат Әлиханұлы, з.ғ.д., проф. ORCID: 0000-0002-9841-4353; https:// www.scopus.com/ authid/ detail.uri?authorId =57195920656.

  Басшысы

  2

  Маликов Сергей Владимирович, з.ғ.д., доцент ORCID: 0000-0003-0892-2328.

  Орындаушы, БҒҚ

  3

  Феткулов Әликжан Халелович, з.ғ.к., доцент. ORCID 0000-0002-8719-6629; https://www.scopus.com/ authid/detail.uri?authorId=57200526828 authid/detail.uri?authorId=57200526828

  Орындаушы, ЖҒҚ

  4

  Әбиев Ержан Сапаргалиевич,

  магистр

  Орындаушы, АҒҚ

  5

  Әлихан Асылмұрат Қайратұлы,

  бакалавр

  Орындаушы, АҒҚ

  6

  Орынбеков Алмас Сәбитұлы,

  магистр. ORCID: 0000-0003-2228-9434

  Орындаушы, АҒҚ

  7

  Шактаева Лаура Арманқызы,

  магистрант

  Орындаушы, КҒҚ

  8

  Мәжит Іңкәр Бергенқызы,

  магистрант

  Орындаушы, КҒҚ

  Бәкішев Қ.Ә.

  1. Уголовная политика Казахстана в сфере противодействия управлению транспортным средством в состоянии опьянения. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право. 2021. Том. 12. Вып. 3. С.712-727. (ESCI), Scopus. https: DOI: 10.21638/spbu14.2021.314.
  2. О совершенствовании системы мер безопасности дорожного движения. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Гумилева, серия «Право», 2019. № 1 (126). C. 8-19. DOI: 10.32523/2616-6844-2019-126-1-8-19.
  3. Ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ (статья 277 УК РК). Вестник КазНУ. Серия Юридическая. 2022. №3. С. 40-48. DOI: https://doi.org/10.26577/JAPJ.2022.v103.i3.11.

  Маликов С.В.

  1. Деструктивное поведение пассажира: проблемы противодействия. Всероссийский криминологический журнал. 2020. Т.14. №1. С.106-119. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(1).106-119;
  2. Конструирование составов преступлений с учетом протяженности деяния во времени. Юридическая наука, 2019. №8. С.76-80.

  Феткулов А.Х.

  1. Общая характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Казахстан. Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. C. 623–632. (ESCI). DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(3). C.623-632.
  2. Анализ наркоситуации в стране и некоторые пути преодоления наркотизма. «ХА-БАРШЫ - ВЕСТНИК» Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Баримбека Бейсенова. 2021. № 2 (72). С.44-49. https://kpa.gov.kz/category/9-nauka/9-4-o-zhurnale-habarshi-vestnik/journal/
  3. Административно-правовые аспекты обеспечения безопасности и охраны труда в Республике Казахстан. Евразийский юридический журнал. 2022. № 2(165). С. 116-119. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48277595

  Әбиев Е.С.

  1. Мемлекеттік қызметті құқықтық реттеудің шетелдік тәжірибесі. Наука и жизнь Казахстана. 2019. №12/3. С.57-60. https://www.naukaizhizn.kz/ index.php/journal/article/view/72/72
  2. Мемлекеттік қызмет саласындағы мәселелерді шешу жолдары. Международный научный журнал «Ғылым-Наука». 2020. №2(65). С. 78-82. https://kostacademy.edu.kz/ akademija/ooniirid/zhurnal/gilim2_65_2020.pdf.

  Орынбеков А.С.

  1. Criminal prosecution for organizing or maintaining dens for the consumption of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and providing premises for the same purposes under the legislation of the Republic of Kazakhstan. International Journal of criminology and sociology, 2020, Vol.9. P. 2385-2397. Scopus, Q3, DOI: 10.6000/1929-4409.2020.09.289

  Әлихан А.Қ.

  1. Регламентация ответственности за нарушение правил охраны труда (статья 156 УК Республики Казахстан). Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2021. Т.17, №4. С.57-66. DOI: 10.12737/jflcl.2021.041.
 3. НӘТИЖЕЛЕР

  3.1 Аралық нәтижелер

  Жобаның кестесіне сәйкес мыналар жүзеге асырылды:

  - мақалаларды, монографияларды, Қазақстан Республикасының заңдарын, тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік мәселелері бойынша ведомстволық нормативтік құқықтық актілерді, тау-кен және құрылыс салаларындағы өлім-жітім мен жарақат туралы ресми статистиканы жинақтау және талдау;

  - құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, құрылыс және тау-кен өнеркәсібіндегі жұмысшылар арасында сауалнама жүргізу үшін сауалнамалар әзірленіп, эмпирикалық материалдарды жинау басталды.

  3.2 Жарияланымдар

  1. Бәкішев Қ.А., Феткулов А.Х. Жарылыс қаупі бар объектілердегі қауіпсіздік ережелерін бұзу (ҚР ҚК 281-бабы). Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институтының хабаршысы. Ғылыми-құқықтық журнал. 2023. № 2. 108-116 беттер. Журнал ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелерін жариялау үшін КОКСНВО ұсынған басылымдар тізіміне енгізілген.
  2. Шактаева Лаура_өндірістік жарақаттануды зерттеу "Жас зерттеуші: сын-тегеуріндер мен перспективалар" Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының CCCXXXV материалдары бойынша мақалалар жинағы
  3. Феткулов, Бакишев, Абиев - Тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелерін бұзуды салыстырмалы талдау, ҚР ҚК-нің 277-бабы мен еңбекті қорғау ережелерін бұзу, ҚР ҚК-нің 156-бабы.
  4. Сертификат Тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қылмыстық құқық және криминологиялық шаралар
  5. Бәкішев Қ.А. _Тау-кен немесе құрылыс саласындағы қылмыстық құқықтық қамтамасыз ету
  6. Бәкішев Қ.А., Әлихан А.Қ.. Вестник ҚазҰУ. Құқықтық қатар Тау-кен немесе құрылыс жұмыстары кезіндегі жарақаттар. Қылмыстық кодекстің 277-бабы

  3.3 Іссапарлар

  Жезқазған 2023 жылғы 20-23 қазан. pdf
  Мәскеу 2023 жылғы 13-17 қазан. pdf
  Қазан 2023 жылғы 13-20 қараша. pdf
  Алматы 2023 жылғы 04-13 желтоқсан. pdf
  Шымкент 2023 жылғы 16-25 сәуір. pdf

   


  Жоба кестесін орындау және зерттеу нәтижелерінің репрезентативтілігін қамтамасыз ету үшін 2023 жылдың қазан айында ғылыми сапарлар өткізілді:

  Қазақстан Республикасының шегінде – Жезқазған.

  - Қазақстан Республикасынан тыс – Мәскеу.

  Іссапарлар барысында жобаны жүзеге асырушылар эмпирикалық материал жинайды, сарапшыларға, кәсіпорындар мен мекемелердің қызметкерлеріне сауалнама жүргізеді, тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзумен күресудің шетелдік тәжірибесін зерттейді, мамандарға сауалнама жүргізеді.

 1. ХАБАРЛАНДЫЛУРАЛ

  Жобаның міндеттерін орындау үшін орындаушылар 2023 жылдың қараша айында Қазан және Алматы қалаларына іссапарларды жоспарлап отыр.

  3.4 Дөңгелек үстелдер, ғылыми семинарлар, конференциялар

  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да IRN API9675171 ғылыми жобасы аясында дөңгелек үстел өтті.
  "Оңтүстік Қазақстан университеті" КЕАҚ-да өткізілген ғылыми-практикалық семинар. М. Әуезов" тау-кен немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі қылмыстық-құқықтық және криминологиялық проблемалар "ғылыми жобасы шеңберінде ЖРН API9675171
  ЖРН API9675171 ғылыми жобасы аясында Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университетте өткізілген ғылыми-тәжірибелік семинар

ИРН API9680334 «ЖАҺАНДЫҚ ҚҰН ТІЗБЕГІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН: ЭКСПОРТ ӘЛЕУЕТІ, СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯЛЫҚ МЕХАНИЗМТЕРЛЕР»

 1. ЖОБА ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРЫ
 2. БІЗДІҢ ТОП
 3. НӘТИЖЕЛЕР

3.1 Аралық торталықтар

3.2 Басылымдар

3.3 Іссапарлар

 1. АХАБАРЛАНДЫЛУРАЛ
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus