• ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Магистратура-ББ-Қаржы-ҒП

 • Мамандық шифры:

  7М04109

  Мамандығы:

  Қаржы (ғылыми және педагогикалық бағыт)

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес

 • 2021-22 жылғы білім бағдарламасы бойынша оқитын магистранттар контингенті
  5
  Мемлекеттік білім тапсырысы негізінде білім алатын магистранттар
  -
  Ақылы түрде білім алатын магистранттар
  5
7М04109 «ҚАРЖЫ»

7М04109 «Қаржы» мамандығы бойынша магистрлік білім беру бағдарламасының мазмұны «Қаржы теориясы», «Қаржылық менеджмент (ілгері курс)», «Приват банкинг», «Инвестициялық жобаларды қаржыландыру», «Стратегиялық банктік менеджмент», «Сақтандыру компанияларындағы қаржылық менеджмент» және т.б. сияқты пәндерді оқып-үйренуді білдіреді. Өз кезегінде, ол қаржы нарығының қазіргі таңдағы даму тенденцияларын, әлемдік бизнес-серіктестіктің мәдени, технологиялық, құқықтық, саяси және экономикалық заманауи жағдайларын, ақша, қаржы сұрақтарындағы құзыреттіліктерін әзірлеуге жағдай жасайды. Сонымен бірге, жалпы ғылыми әдіснама, ғылыми-зерттеу жұмысын өткізудің қисыны мен технологиясы, жеке ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу, кәсіптік қызмет үрдісінде білім жаңғырту, жаңа ақпараттың белсенді қолданылуын қамтамасыз ететін, оқу-тәрбиелік жағдайларын қарапайым талдау дағдылары, педагогикалық міндеттерді анықтау және шешуге дағдылану. Және ақша, қаржы, қаржы нарығы және экономиканың басқа да бағыттарында білікті болуды.
7М04109 «Қаржы» білім беру бағдарламасы бойынша магистратура түлектері кәсіби қызметтің келесідей түрелерін атқаруына болады:
ғылыми және педагогикалық дайындық бойынша: жоғары және орта кәсіби оқу орны оқытушысы; фирма және салалардың стратегиялық және жедел жоспарларын өңдеу бойынша маман, ұйымдық-құқықтық үлгісі әртүрлі кәсіпорындар мен ұйымдардың экономикалық және қаржылық-аналитикалық қызметі бойынша маман.
Түлекке академиялық дәреже беріледі:
- ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі;
Оқу мерзімі:
ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша – 2 жыл.
Оқу үлгісі – күндізгі.


Бағдарлама дәрежесі: Экономикалық ғылымдар магистрі 7М04109 «Қаржы» мамандығы бойынша
Дәрежесі және мерзімі Бірлік дәреже (бір университет) (130 ECTS – кредиттер/ 59 қаз. кредиттері)
Оқу орны Қарағанды экономикалық университеті Қазтұтынуодағы
Аккредитация Білім Сапасын Қамтамасызететін Тәуелсіз Қазақстандық Агенттігі (БСҚТҚА) http://nkaoko.kz/
Әрекет ету мерзімі Бағдарлама Университетпен 2 жылға магистрлік дәрежені 2016 жылдан батап алғандарға арналған
Деңгей КР ЕПВО үшін (жоғары Еуропалық білім кеңістігі үшін квалификациялық шеңбері): 2-цикл; ЕКР (еуропалық квалификациялық шеңберлер): деңгей 7; ҰКШ (Ұлттық квалификациялық шеңбер): деңгей 7
 • A) Мақсаты
  Аталмыш магистрлік бағдарламаның мақсаты болып, бәсекелестік шарттарында қызмет атқара алатын, қоғам талаптарына және қажеттіліктеріне жауап беретін, жаңа білімдерді игеретін, қаржы облысында сапалы мамандарды дайындау табылады.
  Магистр түлектер келесілерді көрсет білуі керек:
  - жоғары білім деңгейінде алынған дамушы білімдер және түсініктер, идеяларды қолдану қабілетін көрсете білу;
  - қаржы, ақша-несие сферасында туындаған проблемаларды кез келген шарттарда шеше білу;
  - шектелген ақпараттар негізінде қиындықтарды өте білу арқылы білідерді біріктіре алу және әлеуметте әр шешімдері үшін жауапкершлікті сақтай білу;
  - өз білімдерін еркін және нақты дәйектей білу;
  - жеке оқуды жалғастыру.
 • B) Сипатттама
  • 1.Пән/пәннің облысы
  • Негізгі пәндер
   Қаржы менеджменті (ілгерітілген курс), Ақша-несиелік саясат, Приват банкинг, Инвестициялық жобаларды қаржыландыру, Сақтандыру компанияларындағы қаржылық менеджмент, Шетел тілі (кәсіби), Қаржы математикасы, Қаржылық тәуекел-менеджменті, Халықаралық банктік мәмілелер, Әлемдік қаржы нарықтары, Қаржы теориясы, Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау, Ғылымның тарихы және философиясы, Педагогика, Психология, Жоғары мектептегі әдістер және оқыту технологиялары
  • 2.Жалпы ақпарат/Мамандануы
  • «Қаржы» мамандығы бағдарламасын орындауда оқу үрдісінде ұйымдастырудың кредит-модульдік жүйе қолданылады, ол жүйе оқу жоспарларының модуль принциптеріне, сынақ бірліктеріне (кредит саны) және тиісті оқу технологиясына негізделген.
  • 3.Бағыты
  • ғылыми және педагогикалық
  • 4.Ерекшеліктері
  • В«Қаржы» мамандығының түлегі келесі қызметтерге маманданады: ғылымми-зерттеу, әлеуметтік-экономикалық басқарушылық, сараптама-талдаушылық, ғылымми-педагогикалық.
 • C) Жұмысқа орналастыру және кейінгі оқу
  • 1.Жұмысқа орналастыру
  • Олар қаржы-банктік салада, ірі корпорацияларда және өңірлік бизнес құрылымдарда, жоғарғы оқу орындарда, ғылыми институттарда, сараптама мекемлерінде, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда.
  • 2.Кейінгі оқу
  • Докторантура PhD
 • D) Білім стилі
  • 1.Оқу қолданысы және бағыты
  • Оқу үрдісінде келесілер қолданылады проблемалық дәрістер, электронды оқулықтар, бейнедәрістер, қашықтықтан оқыту, вебинарлар, келесі әдістер қолданылады: командалық жұмыс (топтық жобалар жасау және қорғау), дәріс-дискуссия, екілік дәріс, ойын әдістері (брейн-ринг, іскерлік ойындар, қаржы көшбасшысы, банкир көшбасшы, дебаттар, дискуссиялар).
  • 2.Бағалау әдісі
  • Аралық бақылау; аралық аттестация (тест); МҒЗЖ есебін қорғау (педагогикалық және зерттеу тәжірибелері); ғылыми стажировка (есепхат), қорытынды аттестация (мемлекеттік емтихан, магистерлік диссертация жұмысын қорғау)
 • E) Бағдарламалық компетенциялар
  • Жалпы компетенциялар
   Бағдарлама Мемлекеттік жалпыбілім беру стандарттарына сай келеді.
   Жалпы компетенциялар:
   ЖК1 білім, ғылым және техника қабілеттерінің даму тенденцияларын білу
   ЖК2 жоғары мектептері оқытушыларының кәсіби қабілеттерін білу
   ЖК3 ғылыми қызметтің құрылымын білу
   ЖК4 студенттердің білім алудағы психологияларын білу
   ЖК5 зерттеу жұмысында білімдерді біріктіре білу
   ЖК6 өз қызметінде педагогикалық және психологиялық білімдерді қолдана білу
   ЖК7 өз қызметінде шетел тілін еркін қолдана білу
   ЖК8 ғылыми-зерттеу қабілеттерінің болуы
   ЖК9 жаңа ақпараттық технологияларды еркін қолдана алу
   ЖК10 еркін түрде тіл табу және сөйлесу
   ЖК11 әрқашан да білімді жетілдіру
   ЖК12 ғылым, білім және басқа да оған қатысты салаларда компетентті болу
  • Спецификалық компетенциялар
   Арнайы (кәсіби) компетенциялар
  • КК1 өз білімдерін көрсете білу
   КК2 талдай, сараптай білу
   КК3 қаржылық талдау қабілетіне ие болу
   КК4 жаңа иделарды дайындай білу
   КК5 жеке зерттеулерге дайын болу және білу
   КК6 эконоикалық көрсткіштерді талдай білу
   КК7 жаңа технологияларды зерттеуге дайын болу
   КК8 қаржы және несие саласында зерттеушілік қабілетінің болуы
   КК9 экономикалық мәліметтерді зерттей білу
   КК10 экономикалық үлгілерді құрай білу
   КК11 кәсіби шешімдерді қабылдай білу
   КК12 тиімді шешімдерді қабылдай білу
   КК13 қаржы байланыстарының себеп-салдарын айқындай білу
   КК14 жетілдіру бағытын қолдану
   КК15 жоспарлай білу
   КК16 ғылыми зерттеу нәтижелерін қолдана білу
   КК17 курстарды даярлауға дайын болуы
   КК18 түрлі ғылыми жиналыстарды ұйымдастыруға дайын болуы
 • F) Бағдарлама бойынша оқытудың толық нәтижелер тізімі
  • Түлек келесі қабілеттерді көрсетеді:
   Компетентті болу: ғылыми зерттеу әдісі саласында; ЖОО-да; жаңа технологияларда; кәіби шешімдер қабылдау.
   түсінік:
   - ғылыми бағыт;
   - қаржы нарығының дамуы;
   - экономикалық заңдар және формалар;
   - экономика, саясат, құқық және технологиялық ортада хабардар болу;
   - ғылыми негіздемлер бойынша.
   білу:
   - қаржы нарықтары мен құралдары;
   - психологиялық және әлеуметтік факторлары жұмыстары;
   - ғылыми зерттеу әдістемелерін;
   - зерттеу нәтижелері түрлері: бірлік факт, эмпирикалық жалпылау, үлгілер, заңдылықтар, заңдар, теория;
   қолдана білу:
   - ғылыми проблемаларды шешу;
   - талдау;
   - үлгілерді құрастыру;
   қабілеттер:
   - зерттеу қабілеттері;
   - жеке зерттеулер жүргізу;
   - компетентті болу:
   - ақша, қаржы және т.б. салаларда.
 • Пәннің атауы: «Қаржы теориясы» 2 кредит/3 ECTS
  • «Қаржы теориясы» оқу пәні елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының күрделі мәселелерін айқындау мен шешуге қабілетті, бәсекеге қабілетті мамандар ретіндегі магистранттардың теориялық және тәжірибелік даярлығын қамтамасыз етуге арналған, экономика ғылымының маңызды құрылымының бірі – қаржы туралы ғылымның терең оқып-үйренуі үшін бағдарланған. Қаржы табиғатын білу, оның қызмет ету ерекшеліктерін, қоғамдық өндірістің тиімді дамуындағы категрия механизмінің мүмкіндігі қаржы жүйесі үшін білікті мамандарды даярлауда бірінші кезекті қажеттілілікке ие болып табылады.
   Пән жоғары оқу орынынан кейінгі білімнің мемлекеттік стандартына сәйкес әзірленген және сондықтан оқу жоспарымен қарастырылған «Қаржы» мамандығы бойынша оқытылатын кәсіби білім беру бағдарламасының басқа да пәндерімен оқу барысында дәйекті түрде қатынаста болады. Берілген пәнді оқып-үйренуде бакалвриатта оқытылатын алдыңғы «Қаржы» жалпытеориялық пәні саналады.
   Оқып-үйрену үшін қаржының негізгі аспектілері көрсетілген: теориялық негіздері, ұйымдастыру үлгілері, тәжірибелік қолданылуы, өз кезегінде ол магистранттарға осы экономикалық категорияның мәнін, қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының және өндірістік үрдістердегі оның рөлі мен маңызын меңгеруге мүмкіндік береді, сонымен қатар, экономика мен қаржыдағы нарықтық механизмдердің қолданылуы бойынша қызмет етуші шаруашылық тәжірибесіне жүгіну, жүріп жатқан нарықтық қатынастардың даму үрдістеріне және олардың қаржыға деген әсеріне көңіл бөлу болжамданады. Ол үшін пәннің мазмұнын меңгеруде магистранттардың жеке жұмсы, олардың курстық жұмыстарды даярлауы, ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндамаларымен қатысуы, мақалаларды даярлап баспаға шығару, жұмыс орны бойынша шаруашылық үрдістерді жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және енгізу қарастырылады.
   Пәннің пререквезиттері: Қаржы (бакалавриат пәні)
   Пәннің постреквезиттері: «Қаржылық менеджмент (ілгері курс)», «Мемлекеттің фискалдық жүйесі».
   Пәнді оқып-үйренудің мақсаты: қаржылық категорияларды, түсінікті, терминдерді, олардың сыныптамасын, әлеуметтік-экономикалық үрдістердегі орны мен мәнін игеруде магистранттардың тереңдетілген теориялық және тәжірибелік даярлығын қамтамасыз ету, сонымен бірге мақсаты болып қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жағдайларында қаржының өзара байланысы және өзара қызметін ұйымдастыру үлгілері мен әдістерін қолдануды түсінуді жеткізу саналады..
   Пәнді оқып-үйренудің міндеттері:
   1) магистратура тыңдаушыларымен кезекті тәжірибелік қолданылуының негізі ретіндегі қаржы табиғаты мен ерекшелігін, терең теориялық білім алу;
   2) заманауи қаржы мен оның эволюция үрдісіндегі субкатегориялары ерекшеліктерінің теориялық түсінігі;
   3) қаржының классикалық және заманауи концепцияларын оқып-үйрену және экономика мен әлеуметтің мәселелерін негіздеу үшін бейімдеуді үйрену;
   Пәннің құзыреттіліктері:
   - іргелес экономикалық категориялар механизмдерінің кешенді қызметі мен диалектикалық өзара байланысын түсіну;
   - экономикалық және әлеуметтік механизмдер жүйесіндегі категория қызметін қолдану механизмдерінің мүмкіндіктері туралы түсінікті кеңейту;
   - маңызды экономикалық категорияның қызметінің күрделі мәселелеріне қатысты ғылыми көзқарасқа ие болу;
   - шарушылық субъектілері қызметінің қаржылық аспектілерімен байланысты аналитикалық жұмыс әдістерін білу;
   - қаржылық-экономикалық тәуекелдерді талдау мен бағалауды жүргізе білу, макро және микродеңгейде негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштердің динамикасын құру мен болжауды негіздеуді білу;
   - ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізе білу.
   Магистранттар циклды оқу соңында қабілетті:
   - зерттеу аясындағы жүйелі түсінікті көрсету, берілген салада қолданылатын зерттеудің біліктілігі мен әдістері бөлігіндегі шеберлік;
   - ғылыми зерттеулердің кешенді үрдісін жоспарлау, әзірлеу, жүзеге асыру және түзету;
   - білім шекарасын кеңейтуде кейбіреуі ұлттық немесе халықаралық деңгейдегі басылымға лайықты меншікті түп нұсқалы зерттеулермен үлес енгізу;
   - сын көзбен талдау, жаңа және күрделі идеяларды бағалау және синтездеу;
   - өз білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қауымдастыққа және жалпы қоғамға мәлім ету;
   - академиялық немесе кәсіби контекст шегінде білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік және мәдени дамуына жәрдемдесу.

   Дәріс оқытушысы: э.ғ.к., аға оқытушы Лукпанова Ж.О.

  • ПСИХОЛОГИЯ 2 кредит/3 ECTS Жоғарғы оқу орнындағы оқыту аймағы білім беру жүйесіндегі мамандарды кәсіби даярлау барысында ерекше жауапты орынды алады. Білім беру мазмұны – экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды факторы ретінде тұлғаның өз бетінше дамуына жағдай туғызуға бағытталу қажет. Сонымен, білім беру жүйесінің барлық сатылары мен кезеңдеріндегі мақсаты – тұлғаның жан жақты дамуына жағдай жасау.
   Білім беру бағдарлары халықаралық деңгейде мойындалған білім алушының интеллектуалдық функциялары мен қабілетінің дамуы мен сұраныстарын, оның өзіндік ашылулары үшін мүмкініктермен қамтамасыз етеді.
   Дүние жүзіндегі білім беру шеңберіне кіру бағытында қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында оқытудың жаңа жүйесі қалыптасуда, әсіресе педагогикалық психология теорися мен практикасында маңызды өзгерістер болып жатыр. Адамның танымдық іс-әрекетінің инновациялық тәсілдерін белсенді меңгеруді бағдарлау, оның жетекші білім берудің негізіндегі оқытуды жаңартуда іске асады. Соңдықтан, қазіргі психолоияда оқыту процесінің тиімділігі көтеруге, білім беру жүйесіндегі ғылыми негізделген және практикалық инновацияның іске асыруға үлкен мүмкіндіктері бар.
   «Психология» курсы барлық мамандықтарда оқитын магистранттарға және олардың психология аумағындағы оқыту мен тәрбиелеудегі рефлексиялық дамуына, психологиялық қорларды кәсіби іс-әрекетінің тиімділігін көтеру мақсатында қолдануға епті және терең меңгеру үшін арналған. Сол себепті, мамандардың психологиялық-педагогикалық дамуын жете білу үшін, жоғары білім беру жүйесінде қоғамның жаңа бағдарларын өрбіту бұл курстың өзектілігін анықтайды.
   «Психология» курсының мақсаты магистранттарға жоғарғы мектеп психологиясын оқытудың негіздері мен педагогикалық іс-әрекет аумағындағы психологиялық білімді қолдану жоспарында олардың кәсіби мүмкіндіктерін кеңейту.
   Пәнді оқыту міндеттері:
   жоғары мектепте білім беру процесінің психологиялык-педагогикалык мәнін ашу;
   «Психология» курсы аркылы магистранттарға жалпы, әлеуметтік, жас ерекшелік және педагогикалық психология негіздерін, теориялық концепциялары және эмпирикалық зерттеулері туралы толық мағлұмат беру;
   казіргі уақыттағы жоғары мектеп дамуы тенденцияларын қарастыру;
   магистранттардың психологиялық-педагогикалық ойларын дамытуға мүмкіндік беру:
   а) әрбір жеке адам ойларының тереңділігі мен қабылдауы кайталанбайтындығын, оның психикалык тұрпатына байланысты.
   б) адамға деген қатынасты жоғары құндылык ретінде дамыту. Бұл студенттердің басқа мақсаттарға жету үшін пайдалануынан сактайды.
   в) адам психикасының белсенді шығармашылық сипаттағы туралы ойларын қалыптастыру. Бұл психикаға тура араласуға оны өзгертуге болмайтындығын мойындауға көмектеседі. Дағды, іскерлік, білім, тұлға қырлары, қызығулары мен кұндылыктардың барлығы іс-әрекетте калыптасады және өзгереді.
   г) адам психикасының жаңа білім алуының кайнар көзі оның баска адамдармен қарым-қатынасы негізгі қозғаушы күші деп түсіну керек.
   «Психология» курсын оқыту нәтижесінің нәтижесінде магистрантгар мынандай негізгі біліктілікті (білім, іскерлік, дағды) меңгерулері кажет.
   Білуге тиіс:
   - педагогикалык іс-әрекеттің әлеуметтік-психологиялык табиғаты туралы;
   - танымдық іс-әрекетке кіретін психикалык қасиеттер мен процестер туралы;
   - психологиялық-педагогикалық әсер ету спецификасы мен мазмұны туралы;
   - студент тұлғасына әсер ету объектілерінің индивидуалды ерекшеліктері туралы.
   Іскерлік:
   - жоғары оқу орны оқыту процесінде қазіргі окыту әдістері мен кұрал- жабдықтарын тиімді колдана алу;
   - сабакты өткізуге және оған дайындалуға кажетті психологиялық- әдістемелік қорларды пайдалана алу (лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан);
   - студент тұлғасы және студенттік топтарға зерттеу жүргізудің адекватты психодиагностикалық әдістерін колдана алу.
   Практикалық дағдыларды иелену:
   - кәсіби іс-әрекет аймағындағы коммуникация орнату әртүрлі аспектілер бойынша оқыту процесін баскару;
   - кәсіби рефлексия процесі және іс-әрекет нәтижелері;
   - психологиялық әсер ете алудың негізгі тәсілдерін меңгеру;
   - тиімді кәсіби қарым-қатынас.
   «Психология» курсының мәні тұлғаның кәсіби-бағдарланған шығармашылық потенциялының өсуімен және қалыптасуымен анықталады.
   Магистратура түлектері келесі кәсіби іс-әрекет түрлерін аткара алады: оқу- тәрбиелік, ғылыми-зерттеу, диагностикалык, түзету және мәдени-ағартушыльқ.
   «Психология» курсы магистранттардың философия, әлеуметтік психология, педагогикалық психология жэне т.б. пәндер бойынша алған білімдеріне негізделеді.
   «Психология» курсы «Жалпы психология», «Жоғарғы мектеп педагогикасы» және баска да психологиялык пәндермен өзара байланысты.
   «Психология» пәнінің бағдарламасы 6М050300-Психология мамандығы бойынша білім берудегі мемлекеттік жалпы міндетті стандартка сәйкес дайындалды.
   Лектордың аты-жөні: п.ғ.к., доцент С.К. Кенжебаева
  • ПЕДАГОГИКА 2 кредит/3 ECTS «Педагогика» курсының бағдарламасы магистратура бөліміне арналған. Курс 2 кредитке есептелген, оның ішінде 15 сағат дәрісті, 15 сағат семинарды, 30 сағат МОӨЖ-ді, 30 сағат МӨЖ-ді құрайды.
   Жоғары мектеп педагогикасының ғылыми білімнің дербес саласы ретінде бөлініп шығуы қазіргі заманғы өндірістің барлық саласы үшін мамандар
   даярлаудың тиімділігін арттыру мен жетілдірудегі қазіргі коғамды дамыту сұранысынан туындап отыр. Қазіргі таңда жоғары мектеп түлектерін кәсіби даярлау сапасы тек қалыптасқан кәсіби білім мен біліктің жоғары деңгейімен ғана сипатталмайды. Кәсіби және әлеуметтік рөлдерді білікті әрі жауапкершілікпен орындау мүмкіндіктерін анықтайтын тұлғалык фактор, жаңа идеялар, технологиялар мен шешімдер туындату, ғылыми, практикалық қызмет пен білім беру салаларында тиімді қарымқатынас орнату қабілеттігі бірінші кезекке шығады. Осыған сәйкес, жоғары білім беру білім алушыларды біліммен, білікпен қаруландыруға ғана емес, соңдай-ак мазмұнды күшін, адамның рефлексияға деген
   әрекетті қабілеттіліктерін және үздіксіз өз бетінше білім алу мен өз бетінше
   дамуға қажеттілікті ашуға бағытталуы тиіс. Осындай мәселелер арасында білім
   берудің тиімділігін едәуір дәрежеде анықтайтын оқытушылар кадрын даярлау зор
   маңызға ие. Қазіргі заманғы жағдайда оқытушы ғылыми ақпаратты
   тасымалдаушы мен жеткізуші ғана емес, сондай-ак ол студенттердің танымдық қызығушылығын, өзіндік жұмысы мен ғылыми шығармашьшығын ұйымдастырушы болып табылады.
   Қазіргі уақытта ЖОО-дағы оқу үдерісі өзінің міндеттері, қаркындылығы мен мазмұны бойынша күрделене түсті. Ол оқытушылардан оқу қызметі заңдылықтарын, оқыту, тәрбие беру, жеке тұлға қалыптастырудың кағидалары мен әдістерін терең психологиялық зерделеуді талап етеді. Білім беруді реформалау, яғни үш түрлі цикл бойынша оқыту (бакалавриат - магистратура - докторантура) және оқытудың кредиттік жүйесі инновациялык білім беру.
   Технологияларын сауатты жобалау мен жүзеге асыруға бағытталған педагогика Ғылымын және білімді белсендендіреді.
   Жоғары мектеп оқытушысы қызметінің тиімділігін анықтайтын көптеген факторлардың ішінде олардың кәсіби-педагогикалық біліктілігі алдыңғы катарға шығады.
   Осы «Педагогика» курсының бағдарламасы (университеттің магистратурасына арналған) жоғары мектепте магистрантгар мен аспиранттарды оқытушылык және әдістемелік қызметке дайындауға бағдарланған.
   Курс мазмұны жоғары мектептегі оку-тәрбиелеу үдерісін, окыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын ізгілендіру мен демократияландырудың қазіргі үрдістерін көрсетеді, педагогикалық қызметтің дара жеке шығармашылық стиліне бағдар береді.
   Курс мақсаты - жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби- педагогикалыкқ мәдениетті меңгерту және болашақ оқытушыларды жалпы мәселелермен және жоғары мектеп педагогикасының теориялык және әдіснамалык негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі, карым - катынас технологиясымен таныстыру.
   Курс бойынша менгеруі тиіс:
   педагогика ғылымы мен қазіргі жоғары білімнің өзекті мәселелерін;
   ЖОО - да оқытушыньң педагогикалык әрекетінің мәнін;
   болашақ маманды кәсіби даярлауда пәндік білімінің рөлін;
   кәсіби әрекеттің субъектісі ретінде өзінің кәсіби әрекетін талдау және өзіндік аныктау қабілетін.
   Игеру керек:
   педагогикалык теориялар, түсіндірмелер, жобалау және даму заңдылыктарына сүйене отырып, қоршаған орта шындығынан педагогикалық фактілерді, кұбылыстарды, жағдаяттарды бөліп алып, оларға педагогика ғылымының тілінде сипаттама беру;
   окыту мен тәрбиелеудің жаңа тұжырымдамаларына негізделе отырып, оку-тәрбие үдерісін кұрастыру;
   окыту мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылыкты - дамыту ортасын жасау.
   Сіздін алатын дағдыларыныз:
   педагогикалык жоғары білім беру мен оны әрі карай дамыту;
   ЖОО - дағы окытудың тиімді технологияларын пайдалану;
   педагогикалық коммуникативті өзара әрекеттестіктің негізгі түрлерінде бақылаусыз окытудың кұралдары мен технологияларында;
   өзекті психологиялық-педагогикалық мәселелерді шешу, қол жеткізілген нәтижелерді бағалауда;
   студенттер іс-әрекетін ұйымдастыру мен баскаруда;
   Барлык мамандықтағы магистранттарына арналған.
   Лектордың аты-жөні: п.ғ.д., профессор С.А. Муликова
  •  ҒЫЛЫМНЫҢ ТАРИХЫ МЕН ФИЛОСОФИЯСЫ 2 кредит/3 ECTS «Ғылымның тарихы мен философиясы» курсы магистратураның барлық мамандыктары үшін міндетті. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау; мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс кызметінің дағдыларын дамытады.
   Курс арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылыктары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметгік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның коғам дамуындағы рөлі туралы туралы білім қалыптастырады.
   Курстын мақсаты - ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің
   заңдылыктары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады.
   Курстың міндеттері:
   ғылымның тарихы мен философиясының негізгі мәселелері мен такырыптарының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау;
   ғылымның өзіндік санасын оның әлеуметтік-философиялык кырлары тұрғысынан ашу;
   ғылымның мамандык, әлеуметтік институт және өндіргіш куш ретіндегі
   феноменін тусіндіру;
   жаратылыстану, қоғамдык және техникалық ғылымдардыһң пәндік ерекшеліктерін, олардың ортақ жақтары мен айырықшылықтарын ашу.
   Ғылымның тарихы мен философиясы дамуының қысқаша очеркі
   Ғылымның генезисі мен дамуын тарихи-философиялық тұрғыдан түсіндіру.
   Ежелгі Шығыс өркениеттер-Египет, Вавилон, Үнді, Қытайдағы ғылымның
   алғышарттары. Fылымның пайда болуындағы ежелгі грек философиясының рөлі.
   Батыстық және шығыстык Орта ғасырдағы ғылым. Логика, математика,
   философия, медицинаның дамуы. Қайта Өрлеу дәуірінде эксперименталдық
   методтың (әдістің) пайда болуы. Жаңа дәуірде тэжірибелік ғылымның қальыптасуы. Классикалық жаратылыстану және оның методологиясы. Дүниенің механикалық бейнесінің корылуы. Эволюциялық идеялардың пайда болуы. Классикалық емес ғылымның идеялары мен методтары. Философиялық рефлексиясының жеке саласы ретінде ғылымның тарихы мен философиясының пайда болуы. Позитивизм, эмпириокритицизм, неопозитивзм, постпозитивизм, Ғылыми революциялар. Fылымның дамуы теориясын ғылыми парадигмалардың ауысуы ретінде түсіну. Жараталыстанудың және басқа ғылымдардың дамуындағы философияның рөлінің арта түсуі. Ғылыми рационалдылық. Ғылымның кәсіби
   қызмет ретінде калыптасуы. Ғылымның идеялары мен нормалары.
   Жаратылыстану, техникалық және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың
   тарихы мен философиясы. Ғылым дамуының қазіргі кезеңінің ерекшеліктері.
   Қазақтан ғылымының қалыптасуы және дамуы. Қазіргі заманғы жаһандық өркениеттің дамуының философиялық мәселелері.
   Негізгі құзыреттіліктер:
   «Ғылымның тарихы мен философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант
   мына кұзыреттерге ие болады:
   Білу
   ғылымның табиғатын, кұрылымын, ұйымдастыру және кызмет ету
   принциптерін;
   ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және
   ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан;
   ғылыми және философиялык ойдың өзара байланысын;
   ғылымның тарихы мен философиясының іргелі негізін жэне ұғымдық аппаратын;
   білімді өндіруді, ғылыми пәндердің қалыптасу және даму заңдылықгарын;
   ғылыми ізденіс кызметінің негізгі принциптерін.
   Жасай білу:
   ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді;
   зертгеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді
   және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды;
   ғылымның тарихы мен философиясыньң, жаратьлыстану, әлеуметтік-
   гуманитарлык және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі
   заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді;
   әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және
   тәрбие жұмыстарында қолдануды.
   Дағдыларды меңгеру:
   сәйкес бағытта іргелі білімді қажет ететін ғьлыми-ізденістік және ғьлыми-
   педагогикалық кызмет жургізе білу;
   ғылыми мақалалар, тезистер жазу, конференцияларда, симпозиумдарда,
   Дөңгелек үстелдерде, пікірталастар мен пікір алмасуларда сөйлеу білу.
   Пререквизитгер: философия
   Постреквизиттер: мамандану пәндері
   Лектордың аты-жөні: ф.ғ.к., профессор М.В. Клишина.
  • ШЕТЕЛ ТІЛДЕРІ 2 кредит/3 ECTS Қазақстан Республикасының казіргі даму кезеңінде шет тілді білім елдегі
   әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді жүзеге асырудағы маңызды қор,
   полимәдениеггі және мультилингвалды коғамдағы адамның табысты әлеуметтік
   іс-әрекетінің негізгі кұралы, жалпыпланеталық дүниетанымы бар жеке тұлғаның
   мәдени және зияткерлік дамуы мен тәрбиеленуінің факторы болып табылады.
   Қазіргі уакытта шетел тілдерін терен меңгерген университет бітірушілеріне
   әлеуметтік тапсырыс қалыптаскан, осыған байланысты жаңа формациялы
   мамандар дайындауда шетел тілінің рөлі едәуір артып келеді. «Шетел тілі» пәні
   магистрлер - жоғары білімнің екінші сатысы мамандарын дайындау жүйесіндегі
   басқа курстар арасында ерекше орын алады, өйткені жас егемен Қазакстанға
   кажетті жалпы әлемдік академиялық білімдерге кол жеткізудегі шетел тілдерінің
   маңызы баға жеткісіз болып табылады.
   Тілдік емес жоғары оку орнындағы кәсіби және ғылыми-зерттеу
   магистратураларында шетел тілдерін үйрету болашақ магистрлердің кәсіби және
   академиялық максаттары үшін тілді жалғастырушы деңгейде меңгеруше
   бағытталуы керек, бұл магистрлердің мамандыктың ғылыми-ұғымдық аппаратын
   еркін пайдалануына, ғылыми-акпараттык базасын кеңейтуіне, ғьлыми ақпаратты
   пайдалану, негіздеу, сендіру, ғылыми полемика, академиялық жазу біліктерін
   меңгеруге мүмкіндік береді.
   Шетел тілін магистратурада оқытудың ерекшелігі өзекті жалпы ғылыми
   және арнаулы әдебиеттерді оқу, инновациялык әдістер мен технологияларды
   пайдалану және заманауи кұралдарды тарту болып табылады.
   Магистратурада шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты болашақ магистрдің
   кәсіби іс-әрекетіндегі тілді белсенді меңгерудің дағдылары мен біліктерін ары
   карай дамыту негізінде шет тілді білімнің халыкаралык стандарттары шеңберінде
   коммуникативтік кұзіретін жүйелі тереңдету болып табылады.
   Бұл мақсатқа «Шетел тілі» пәнін оқытудың нақты оку міндеттері сәйкес келеді:
   жалпы ғылымдық және ғылыми-кәсіби проблематикалар шеңберінде полемика мен дәлелдеу біліктерін дамыту негізінде монолог және диалог түрінде шетел тілінде ауызша байланыс жасау дағдыларын жетілдіру;
   мамандығына сәйкес шетел әдебиетін және коғамдык-саяси бағыттағы мақалаларды оку және соңынан өндеп, алынған ақпаратгы өз түсінігінше
   пайдалану дағдыларын ары қарай дамыту;
   шетел тіліндегі ғылыми ақпаратты жалпы кабылданған негізгі
   формаларда жазбаша мазмұндауға үйрету;
   маманды дайындау бағыты бойынша іскери сөйлеу жанрларының ресми-іскери және ғылыми функционалдык стильдерді лингвистикалық
   сипаттамаларын зерттеу;
   жалпы ғылыми және кәсіби бағытталған аутентивті мәтіндерді шетел
   тілінен оқыту тіліне және оқыту тілінен шетел тіліне аудару дағдыларын жетілдіру;
   кәсіби бағытталған мазмұндағы материалдар негізінде тыңдау;
   дағдыларын ары карай жетілдіру.
   Магистратурадағы шетел тілі курсы сабақтастық талаптарына жауап береді
   және үш сатылы жоғары білім буындарының бірі болып табылады. Бұл типтік бағдарлама шетел тілін оқытуды жалғастыруға, алдыңғы сатыда кұрылған базаны жетілдіруге бағытталған және бакалавриаттағы «Шетел тілі» пәнімен тығыз
   байланысты. Бұдан басқа, шетел тілін оқыту студенттің казак және орыс тілдерінің практикалық курстарында алған лингвистикалық білімдеріне, сонымен қатар, магистранттың мамандығы бойынша біліктері мен дағдыларына сүйенеді.
   Студентгер «Шетел тілі» пәнін оку барысында магистранттың ғылыми
   жобасымен байланысты арнайы әдебиетпен жұмыс жасайтындыктан, олар шетел тілін үйрену үрдісінде алған білімдерін өздерінің курстық және магистрлік диссертацияларын корғау үшін белсенді колданады. Ьұдан басқа, магистранттар шетел тілі бойынша білімдерін, алған біліктері мен дағдыларын кез келген қатар оқылатын жақын пәндерге колдана алады.
   Осылайша, «Шетел тілі» курсын аяктаған магистрант:
   оқитын шетел тіліндегі материалды ғылыми мазмұндаудың функционалдык-стильдік сипаттамаларын,
   шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы ғылыми терминологиясын
   жэне терминологиялық астарын,
   халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі іскерлік хат жазысудын
   негіздерін білу;
   таңдаған мамандығы бойынша тұпнұска әдебиетті еркін окып, аудару, алынған акпаратты өндеп, өз түсінігінше пайдаланып, бағалай,
   ғылыми ақпаратты жазбаша түрде (реферат, аңдатпа, түйіндеме) бере,
   кәсіби пікірсайыстар, ғылыми дебаттар, жарыссөздер, "дөңгелек үстел" сұхбаттарына қатыса,
   ғылыми зерттеуін ұсыну њшін (семинарларда, конференһияларда,
   симпозиумдарда, форумдарда) сөйлей, тікелей және жанама қарым-қатынас кезінде көпшілік алдындағы сойлеуді (лекциялар, баяндамалар, теле- және интернет бағдарламаларын) тындау аркылы кабылдап, түсіне алуы;
   мамандығы бойынша монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссљз, ғылыми пікірсайыс, "дөңгелек үстел" сұхбаттары) ауызша карым-катынас жасау,
   мамандығы бойынша ақпараттық материалды мазмұндаудың жазбаша түрлерін (ғылыми баяндама, хабарлама, тезистер, постерлік баяндама, реферат, андатпа) дайындау,
   шетел тіліндегі лексикографиялық дереккөздермен (дәстүрлі және online)
   жұмыс істеу,
   шетел тілін окытудың заманауи кұралдарын (шетел тілдерінің ұлттык корпустарын) колдану дагдыларьіна ие болуьі керек.
   Оку жоспары бойынша шетел тілінің практикалык сабактарына тек дәрісханалық қана емес, магистранттардын өздік жұмыс түрлері (МОӨЖ) де бөлінеді. Осыған байланысты МОӨЖ үшін жалпы ғылыми және кәсіби сипаттағы мәтіндерді окып, аудару, яғни материал ауызша және жазбаша тапсырылатын «академиялық оку» ("academic reading") дегі аталатын жұмыс түрі бөлінеді, соңынан бакьлау кезенінде жұмыстың бұл түрі магистранттардың реферат түрінде және/немесе ауызша тапсыратын жеке жобалау жұмыстарына негіз болады.
   Бұл бағдарлама осындай типті бағдарламаларға тән ұсынылатын дәстүрлі белімдерден: кіріспеден, негізгі бөлімнен, магистранттың өздік жұмысына арналған тапсырмалардан, магистранттың өздік жұмысына арналған такырыптардан, білімді бақылауға және бақылау түрлерне қойылатын талаптардан, ұсыналатын әдебиеттер тізімінен тұрады.
   Лектордың аты-жөні: ф.ғ.к., профессор Г.Т.Аубакирова, п.ғ.к., доцент Г.Н Ертысбаева
 • Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Ғылым тарихы мен философиясы», «Микроэкономика», «Макроэкономика»
   Постреквизиттер: магистрлік диссертация
   Мақсаты: ғылым саласының ұлттық экономиканың қосалқы жүйесі ретінде рөлі мен орнын толық түсіну үшін қажетті білімді беру, кәсіби іс-қызметтің түрі ретінде ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұны, сонымен қатар ғылыми зерттеуді құжаттық және нормативтік сүйемелдеу процессі туралы магистранттарда түсінікті қалыптастыру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Ғылым әлем туралы көрініс жүйесі және институт. Қазақстанның ғылым элементтері. Қазақстанның заманауи ғылымының жағдайы. Ғылыми зерттеудің мәні мен мазмұны. Ғылыми зерттеудің әдістемесі. Ғылыми зерттеудің қисындық негіздері. Ғылыми зерттеудің әдістері. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпаратты жинау. Зерттеуді жүргізу. Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу үрдісі.
   Күтілетін нәтижелер:
   А. ғылыми және инновациялық қызметке қойылатын талаптарға сәйкес, ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі ұғымдарын, әдістері мен жүзеге асыру кезеңдерін меңгеріп алу.
   В. Теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білу және кәсіби міндеттемелерді шешу барысында оларды тағайындау және рөлін түсіну.
   С. Ақпаратты, іздеу, жинау, талдау және жүйелендіру арқылы дәлелдер мен шешімдерді әзірлеу
   D. Ақпаратты хабарламаның түрлі нысанында ұсыну, топпен жұмыс жасау, талқылау және өз көзқарасын қорғау, шешімдер қабылдау.
   Е. Магистрлік зерттеулердің таңдаған бағытын жазу барысында ғылыми-зерттеу шаралары кешенін жүзеге асыру бойынша дағдыларын иелену.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • Пәннің атауы: Қазақстанның ұлттық экономикасындағы ғылым 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Ғылым тарихы мен философиясы», «Микроэкономика», «Макроэкономика».
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация
   Мақсаты: Магистранттарға Қазақстанның ұлттық экономикасына қатысты міндеттері мен функцияларын, оның мақсаттарын, ғылым институтын толық түсінуге қажетті білім беру, ғылым саласының негізгі элементтерін, оның дамуының сандық және сапалық сипаттамаларын, мемлекеттің ғылым саласының ұлттық экономиканың басқа қосалқы жүйелерімен өзара іс-қимылын анықтау, сондай-ақ дамыған және дамушы елдерде, Қазақстанда ғылыми сектордың жұмыс істеуінің өзекті мәселелері туралы магистранттардың кешенді ұсынуларын қалыптастыру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі заманғы экономиканың инновациялық дамуының теориялық негіздері. Ғылым туралы қазіргі заманғы ұғымдар. Ғылым институты және оның құрауыштары. Интеллектуалды капитал ғылымның негізгі ресурсы ретінде. Ғылым кәсіби қызмет түрі ретінде. Ғылым саласын ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі (АҚШ, Еуроодақ, Ресей, Жапония). Қазақстанның ғылыми секторын дамыту үрдістері. Ғылым мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасы. Ғылым мен бизнестің өзара қарым-қатынасы. Ғылымның инфрақұрылымы. Ғылыми қызметтің құқықтық реттелуі. Ғылыми зерттеуді дайындау. Ғылыми зерттеуді сүйемелдеу.
   Күтілетін нәтижелер:
   А. Ғылымның ұлттық экономиканың басқа қосалқы жүйелерімен өзара іс қимылы, қазіргі заманғы экономиканың басты элементі ретінде ғылымды қалыптастыру және дамыту, әлеуметтік дамудың заманауи тұрғысында ғылым саласы жайында білімді болу.
   В. Ғылыми саланың жұмыс істеу механизмдері, зерттеудің қаржыландыру көздері, ғылыми қызметтің нормативтік-құқықтық сүйемелдеуі, ғылыми қызметтің ұйымдастырушылық сүйемелдеуі туралы алған білімдерін іс-жүзінде қолдана алуы.
   С. Қазіргі заманғы экономикадағы ғылымның рөлі,ғылыми жұмыстарды жазу және жасау,ғылыми әдістерге қатысты қолданылатын өзінің позициясын дәлелді және қисынды қолдану.
   D. Ғылымның дамуының сандық және сапалық параметрлерін жинақтап және талдап өз ұстанымдары шеңберінде мемлекет пен бизнестің оның дамуындағы рөлін Қазақстанның ғылымының ең өзекті мәселелері бойынша талқылау.
   Е. Ғылыми еңбектер жазудың (өтінімдер, мақалалар, жобалар) дербес және ұжымдық ғылыми зерттеулер ұйымдастырудың дағдыларына ие болу.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Улыбышев Д.Н.
 • Пәннің атауы: Жоғары оқу орындарында оқытудың әдістемесі мен технологиясы 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Педагогика, Психология
   Постреквизиттер: педагогикалық тәжірибе
   Мақсаты: ЖОО-да оқу процесін жоспарлау, әзірлеу және ұйымдастыруға құзырлықтарды қалыптастыру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақстандағы жоғары білім берудің басымдықтарын реформалау және жаңғырту. Оқытушының әдістемелік жұмысының мазмұны мен формалары. Жоғары мектепте студенттерді оқытуды ұйымдастыру формалары. ЖОО-да оқыту әдістері мен құралдары. Жоғарғы оқу орындарында білім берудің заманауи технологиялары.
   Күтілетін нәтижелер: ЖОО оқытушысының кәсіби қызметінің және ғылыми-педагогикалық дамуының перспективаларын білу, технологиялық оқытудың мәнін түсіну; кәсіби қызметте мамандарды даярлауда тиімді педагогикалық технологияларды, оқу тәртібіне сай мақсаттар мен мазмұндарды, оқыту әдістемелерін пайдалану; жоғары мектепте оқытуда технологиялар және формалардың, құралдар мен әдістемелердің мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалаумен аналитико-синтетикалық қызметті жүзеге асыру, өткізілген оқу сабақтарын көрсету және соның негізінде қорытынды тұжырымдау; студенттің түрлі нысандағы хабарламаларын (анықтамалар, есептер, сараптамалық қорытындылар, шағын-зерттеулер және т.б.) оқу-әдістемелік және оқу-танымдық ісінің материалдары мен нәтижелерін оң педагогикалық тәжірибемен түсіндіруді ұсыну; тұлғалық дамуға және кәсіби өзін-өзі оқытуға қажеттілік.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: п.ғ.к., доцент Кенжебаева С.К.
 • Пәннің атауы: Оқу сабақтарын ұйымдастыру және өткізу әдістемесі 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Педагогика», «Психология»
   Постреквизиттер: педагогикалық тәжірибе
   Мақсаты: жоғары оқу орындағы оқу процесін ұйымдастыруға және студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін басқаруға дайындығына қажетті магистранттардың педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Білім берудің өзекті мәселелері. Білім берудегі стандарттау. Оқу үрдісін ұйымдастыру. Оқыту үрдісінде дидактикалық принциптерді іске асыру. Оқыту үрдісінде оқу нысандары. Оқу орнында оқыту әдістері. Заманауи оқыту құралдары. Қазіргі заманғы оқыту технологиялары. Оқу үрдісін белсендірудің психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-дағы оқытудың интербелсенді әдістері. СОӨЖ (СӨЖ)-де АМО-ны пайдалану әдістемесі. Оқытудағы бақылау психологиялық-педагогикалық негіздері. ЖОО-да оқытудың бақылау әдістемесі. Кредиттік оқыту жүйесі жағдайында студенттердің білімін бақылау. Оқытушының әдістемелік жұмысының мазмұны және міндеттері.
   Күтілетін нәтижелер: Оқытылып отырған ғылымның алдында тұрған, басқа жекелеген аспектілерін қосқанда қазіргі заманғы оқулықтардың көмегімен арнайы пәндерді оқытудың негізгі психологиялық-педагогикалық әдістемелерінің біртұтас ұғымын қалыптастыруда магистраннаттар білімі мен түсінігін көрсетеді. Магистранттар өз білімдерін және түсініктерін өз қызметінде кәсіби көзқарас тұрғысынан қолдана алады, білім беру саласындағы мәселелерді шешу кезінде сенімді дәлелдеме құрып көрсете алады және құзыреттілік таныта алады. Магистранттар ЖОО оқытушысының әдістемелік жұмысын талдау және бағалауға, танымдылық іс-әрекетті белсендірек ету саласындағы пайымдауларын айтуға қажетті деректер жинау және түсіндіру қабілетіне ие. Магистранттар ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және оларды шешуді маманданған аудиторияда ғана емес, маман емес адамдарды қабылдап та хабарлай алады және көрсете алады. Магистранттар берілген проблемаларды ғылыми-педагогикалық көздер бойынша өзбетінше зерттеуге және талдауға, біліктілігін, дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға қабілетті.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: д.п.н., профессор Минжанов Н.А.
 • Пәннің атауы Стратегиялық банктік менеджмент 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквезиты: Банк ісі, Менеджмент
   Постреквизиттер: Банк қызметін реттеу, Банкте адам ресурстарын басқару
   Мақсаты: қаржылық жаһандану жағдайында банкті басқару ерекшеліктері мен қажеттіліктерін меңгеру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Активті және пассивті операцияларды басқару стратегиясы. Банктің адам капиталымен басқару стратегиясы. Клиентпен өзара қарым-қатынасьты басқару стратегиясы. Нарықтың түрлі сигменттеріндегі банктің жағдайы және бәсекелес ортасын талдау. Банктердегі басқару маркетингі. Баға белгілеу және банктің қызметтерінің өзіндік құнын басқару стратегиясы. Банк имеджін құру және брендті басқару стратегиясы. Банктік инновация менеджменті. Тұрақты бәсекелестік артықшылығын қалыптастыру бойынша стратегияларын әзірлеу.
   Күтілетін нәтижелер: Аталған пәнді оқу барысында магистрант коммерциялық банкті басқарудың заманауи стратегиялары мен әдістерін меңгеру керек.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.д., профессор Талимова Л.А.
 • Пәннің атауы Қаржылық институттар қызметін басқару 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы, Менеджмент
   Постреквизиттер: Банк қызметін реттеу, Банкте адам ресурстарын басқару
   Мақсаты: қаржылық институттар қызметінің ерекшеліктерін меңгеру, олардың қызметтерін басқару әдістері
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Елдің экономикалық дамуында қаржылық институттардың рөлі. Қаржылық институттардың қызметіне ықпал ететін ерекше жағдайлар. Қаржылық ұйымдардың қызметін қадағалау және бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның басқару қызметі. Қаржылық институттардың қызметтерін басқарудың мемлекеттік механизмдері. Қаржылық институттардың қызметтерін басқаруда реттеуші инфрақұрылым. Банктік емес институттардың қызметін басқару принциптері: инновациялық қорлардың, несиелік серіктестіктердің, ломбардтардың, пошта-жинақтау жүйесі және т.б.
   Күтілетін нәтижелер: қаржылық институттардың қызметін реттеу және басқару саласында білімдерін қалыптастыру.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Рахметова А.М.
 • Пәннің атауы: Қаржылық математика 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика, Қаржы.
   Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент (ілгері курс), Инветициялық жобаларды қаржыландыру, Сақтандыру компанияларындағы қаржылық менеджмент, магистрлік диссертация
   Мақсаты: математикалық аппаратты қолдану арқылы, қаржылық талдаудың сандық бағыты негізімен танысу.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық операциялардың қисыны. Қарапайым пайыздар. Қарапайым пайыздық мөлшерлеме. Қарапайым пайыздар бойынша дисконттау. Күрделі пайыздар. Күрделі пайыздар бойынша дисконттау. Күрделі ұздіксіз пайыздар. Ағымдар. Ағымдардың түрлері. Тұрақты аннуитеттер. Ауыспалы және үздіксіз аннуитеттер. Бағалы қағаздардың түрлері. Облигациялардың табыстылығы. Акциялардың табыстылығы және олармен операциялар. Қаржылық тәуекелдер. Бағалы қағаздар қоржынының табыстылығы мен тәуекелділігі. Бағалы қағаздар қоржынының құрылымын оңтайландыру.
   Күтілетін нәтижелер: қаржылық есептерді қолдану бойынша тәжірибелік дағдыларын және теориялық білімдерін қалыптастыру, өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі білім берудің жекелеген бағыттары мен әдістерін әзірлеу мақсатымен қажетті математикалық аппаратты қолдана отырып, кәсіби-қолданбалы есептерді шешу мақсатында, заманауи экономикада жаңа идеяларды бағалау және сындарлы талдау жасай білу.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Айтенова М.С.
 • Пәннің атауы: Экономикалық тәуекелдерді басқару және математикалық бағалау әдістері 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Экономикадағы математика. Информатика, Микроэкономика, Қаржы.
   Постреквизиттер: Қаржылық менеджмент (ілгері курс)
   Мақсаты: экономикалық тәуекелдердің бағалау дәрежесінің математикалық әдістерін пайдалануды үйрену, салалық және өңірлік тәуекелдерді басқару.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық тәуекелдің мәні. Бағалау тәуекелінің математикалық моделі мен әдістері. Айқындылық жағдайындағы бағалау тәуекелінің абсолюттік көрсеткіштері. Айқындылық жағдайында бағалау тәуекелінің салыстырмалы көрсеткіші. Ішінара белгісіздік жағдайында тәуекелдің ықтималдық көрсеткіштері. Тәуекел дәрежесін бағалаудың статистикалық әдісі. Белгісіздік жағдайында тәуекел дәрежесін бағалау. Парето оңтайлылық қағидаты негізінде қаржылық операциялардың табыстылығын және тәуекелін талдау. Тәуекелдің сараптамалық бағалау әдістері. Сарапшылардың келісімділік пікірін бағалау. Жобаның тәуекелге бейімділігінің спецификалық көрсеткіштері. Инвестиция тәуекелінің дәрежесін бағалаудың аналитикалық әдісі. Шарптың капитал активтерін нарықтық бағалау моделі. Оқиғалар ағашын құру әдісімен оңтайлы жоспар таңдау. Тәуекел жағдайында инвестициялық жобаларды басқару.
   Күтілетін нәтижелер: Тәуекелдерді басқару аясында құзыреттілікке ие болу; сәйкестендірумен байланысты дағдылар, тәуекелдерді талдау және шешім қабылдау, тәуекелді оқиғалардын басталуын барынша оң салдарына арттыруға бағытталған және теріс салдарын барынша азайтуға бағытталған; тәуекелдік жағдайды болжаумен, анықтауға рұқсат етілген шегінен тәуекел, таңдау ең қалаған нұсқа бойынша іс-қимыл қатерді басқару.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Емелина Н.К.
 • Пәннің атауы: Әлемдік қаржы нарықтары 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақша, несие, банктер, Қаржы, Бағалы қағаздар нарығы, Қаржы нарықтары мен делдалдары.
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистрлік диссертация
   Мақсаты: Экономикадағы қаржылық нарықтардың, қаржылық нарықтардың институттардың, бағалы қағаздар нарығы, туынды қаржылық құралдардың нарығы қызметтері мен рөлін меңгеру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржы нарығы ұғымы және оныңі сигменттері. Қаржылық құралдардың негізгі түрлері мен олардың сипаттамалары. Қаржы нарығының қатысушылары, олардың қызметтері мен өзара іс-қимыл қағидаттары. Қаржылық құралдарды құндық бағалаудың негіздері.
   Күтілетін нәтижелер: Аталған пәнді меңгеру барысында магистрант қаржы нарығы және оның сигменттерін, қаржы институттары және оларды тәжірибеде қолдану, қаржылық институттар түрлері мен олардың рөлін, қаржы нарығынына қызметтерін білу керек.
   Дәріс оқытушысының ТАӘ: э.ғ.к., доцент Рахметова А.М.
 • Пән атауы: Бюджеттік – фискалдық саясат 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквезиттер: Қаржы, Салық және салық салу, Мемлекеттік бюджет.
   Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу практика, магистр диссертация
   Мақсаты: қазіргі кезендегі Қазақстан Республикасындағы бюджеттік-салық саясатының бағыттарын және өткізу ерекшеліктерін талдау.
   Курстың қысқа сипаттамасы: Бюджеттік-фискалдық саясат, қаржылық саясатының маңызды сегментті, сонымен қатар мемлекеттің өңірлік саясатының және әлеуметтік-экономикалық саясатының түйінді буыны болып табылады. Мемлекеттің қаржылық саясатының қалыптастыру бағыттары және ҚР Заңдылығындағы бюджеттік және салытық қатынастарының ортасында жүйелі біліммен қамтамассыз ету, осы пәннің басты міндеті.
   Болжамды қорытынды: Осы пәнді оқу барысында магистранттар бюджеттік және фискалдық саясатының қалыптастыру қызметінде керекті білімді және практикалық икемділікті меңгеріп алады.
 • Пән атауы: Халықаралық банктік келісімдер 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: «Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы», «Банк ісі», «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу», «Бағалы қағаздар нарығы», «Қаржылық нарықтар мен делдалдар»
   Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу практикасы, магистр диссертациясы
   Мақсаты: Студенттерді халықаралық банктік келісімдердің қызмет ету саласымен таныстыру және біліммен қамтамассыз ету, өйткені осы білімді игермей қазіргі кездегі экономика аясында сонымен қатар әлемдік қаржы нарығының функцианалдық талаптарды талдау және кәсіпорындағы қаржылық менеджменттің тиімділігін арттыру мүмкіндіктерімен нәтижелі шешім қабылдау мүмкін емес.
   Курстың қысқа сипаттамасы: Дәріске халықаралық банктік келісімдерді енгізу. Халықаралық банктік операцияларды жүзеге асырғандағы банкаралық қатынастардың ерекшеліктері. Банктердік корреспонденттік қарым-қатынас. Халықаралық банкттік ассоциациялар. Халықаралық төлем жүйесі. Банкаралық байланыс құралдары. Банкттердің клирингтік жүйесі. Коммерциялық мекемелерге арналған халықаралық банктін операциялар. Жеке тұлғаларға арналған халықаралық банктік операциялар. Private Banking жүйесіндегі халықаралық банктік операциялар.
   Болжамды қорытынды:
   - халықаралық банкттер келісімдердің қалыптастырудың заңдылық негіздерін талдау, теориялық білімді кәсіби салада қолдануды білу;
   - қаржылық нарық қатысушылардың талдау саласында қызметін жүзеге асыруды білу;
   - қазіргі таңда әлемдік қаржылық операцияларды талдауды білу;
   - бағалы қағаздардың портфельдер типтерінің саласына салыстырмалы-сараптамалық талдауды жүргізу икемділігінің болуы;
   - пәндік тапсырмаларды орындау кезінде сараптамалық және ақпараттық-іздестіру әдістерін қолдану;
   - алғанд білімді талдау және жүйелеу, тыңдаушылардың ерекшеліктерін ескере отырып ақпараттарды әр түрлі үлгіде ұсыну, докладпен, ғылыми рефераттармен сөз сөйлеу, талқылауды жүргізуді білу.
   - өздігінше жұмыс істеу икемділігін арттыру, істелген жұмыстың сапасын арттыруға талпыну, өз білімінін өзара әрекетестігін ұйымдастыру және оларды бірыңғайлау, өзінің қызмет саласының перспективаларын көру..
   Лектордың аты-жөні: Доктор PhD А.А. Омарова
 • Пән атауы: Банк қызметінің маркетингі 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Банк ісі, Маркетинг
   Постреквизиттер: Ақша-несиелік саясат, исламдық қаржылық құралдар, ғылыми-зерттеулік практика
   Мақсаты: Банк қызметінің маркетингін және оны құраушы бөліктерін талдау болып табылады.
   Курстың қысқа сипаттамасы: «Банк қызметінің маркетингі» курсы, банктік қызметтінің маркетинг ерекшеліктерін және нарықтық экономикадығы негізгі құраушыларды, банк қызметтерінің нарығында зерттеу және маркетинг стратегияларды талқылауды оқытады. Осыдан басқа ол, банттің ақпараттық жүйелерінің рөлін, банк қызметінің байланыс, бағалық саясаттарының құрылуын және бәсекеқабілеттілік тақырыбын қарастырады. Инновациялық банкттік қызмет аясында маркетинг қызметінің құрылуы, банктін инновациялық саласында банкті өндеу инновацияларының сұрақтарын талдау, осы курстың ерекшелігі болып табылады.
   Болжамды қорытынды: банктің маркетинг саласында, банктік инновацияларды іске асырудағы, банкттің инновациялық қызметін жүзеге асырғандағы маркетинг саланың құрылымдағы білімді қалыптастыру.
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент А.М. Рахметова
 • Пән атауы: Қаржылық тәуекел - менеджменті 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: «Макроэкономика», «Қаржы», «Қаржылық менеджмент», «Корпоративтік қаржы», «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау».
   Постреквизиттер: «Ақша-несиелі саясат», Инвестициялық жобаларды қаржыландыру
   Мақсаты: микро – және макро – деңгейінде қаржылық тәуекелдерді ғылымда және практикада басқару білімімен магистранттарды қамтамассыз ету.
   Курстың қысқа сипаттамасы: осы курс қаржылық шығындарды минимизациялау мақсатында, компаниялардың және мекемелердің қаржылық басқаруынның жаңа бағыттарын игеруге және жаңа басқарушылық ойлаудың қалыптастыруына өз септігін тигізеді. Қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының экономикасындағы қаржылық тәуекелдерді басқару барысы; қаржылық тәуекелдің базалық көрсеткіштері, кәсіпорынның қаржы механизмнің логикалық қалыптастыруы осы курста толығымен көрсетіледі.
   Болжамды қорытынды: осы пәнді оқу барысы магистранттарға қаржылық тәуекелдерді жинақталған отандық және шетелдік тәжірибені қоса алғанда басқару техникасындағы бар кемшілктерді толтыруға, сонымен қатар қаржылық шешімдерді қабылдау және ақпараттарды талдаудың практикалық икемділікке ие болуға мүмкіндік береді.
   Лектордың аты-жөні:э.ғ.к., доцент Н.С. Улаков
 • Пән атауы: ҚР салық жүйесі 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиттер: Макроэкономика, Қаржы, Салық және салық салу, Шаруашылық жүргізуші субьектілерге және халыққа салық салу, Мелекеттік бюджет.
   Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу практикасы, магистердің диссертациясы
   Мақсаты: Қ.Р салық салу саласында теориялық және практикалық білімді игеру
   Курстың қысқа сипаттамасы: Салық салу жүйелерінің даму саласында, теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, Қ.Р интеграциялық үрдісіндегі жұмыс істеу тиімділігін бағалаудың әдіснамалық негіздерін ашу. Бұл курс салық жүйелерінің қалыптастыру мен даму ерекшеліктерімен таныстырады, жеке және заңды тұлғаларынан алынатын бюджет қалыптастырушы және жергілікті салықтарды жан-жақты қарастырады. Арнайы салықтық тәртіп баяндалады, әрбір мемлекеттің ерекшелігіне орай салық заңдылығын бұзғаны үшін жауапкершілікке тартылады.
   Болжамды қорытынды: Салық және салық салу негіздерінде жаңа теориялық білімді игеру, сонымен қатар практикалық негіздерді, салық салудағы қандай да бір басқару шешімін қабылдауға әсерін тигізетін әдістері мен нұсқауларын меңгеру.
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент Н.С. Улаков
 • Пән атауы: Қаржылық менеджмент (ілгері курс) 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквезиттер: «Экономикалық теория», «Тәуекел менеджменті», «Микроэкономика», «Қаржы тоериясы», «Банктің стратегиялық менеджменті»
   Постреквизиттер: ғылыми-зерттеу практикасы, магистратура диссертациясы
   Мақсаты: магистранттардың қаржылық компанияларды басқарудағы қаржылық менеджментінің ғылыми және практикалық білімін меңгеру. «Қаржылық менеджменті» (ілгері курс) пәні қаржылық компаниялардың басқарудағы жаңа бағыттарын игеруге және жаңа басқарушылық ойлауды қалыптастыруға өз септігін тигізеді.
   Курстың қысқа сипаттамасы: Осы пәнді оқу барысы магистранттарға қаржылық тәуекелдерді жинақталған отандық және шетелдік тәжірибені қоса алғанда басқару техникасындағы бар кемшілктерді толтыруға мүмкіндік береді.
   Осы пәнде, өткендегі «Қаржы тоериясы», «Ақша, несие, банк», «Менеджмент негіздері», «Корпаративтік қаржы», «Бағалы қағаздар нарығы» пәндерінде алған білім негізінде қазіргі кездегі Қазақстан Республикасының экономикасындағы қаржылық менеджментінің мағынасы және функциялары, мазмұны және қажеттілігі, кәсіпорынның (фирмалар) қаржылық механизмнің қызмет ету логикасы көрсетіледі; фирмалардың қаржылық, инвестициялық, операциялық салаларындағы қаржылық шешімдерін тандау негіздеріне көп көңіл аударған.
   Болжамды қорытынды: қаржылық менеджментінің негізгі ұғымдарын білу және түсіну, активтер пайдалылығы және тәуекелдерді ескере отырып кәсіпорын капиталының және жеке меншігіндегі қаражаттарды иелену әдістерін басқару, тиімді қаржылық шешімдерді таңдау формаларын жетілдіру және қаржылық басқарудың стратегиялық және тактикалық элементтерін қолдана білу, қаржылық саясатты компаниялардың бағасына және бағалық-дағдылану менеджметіне негізделіп құру, өндірістік бағытты ескере отырып коммерциялық мекемелердің бюджет ақша қаражаттарын және дивидендтік саясатты жетілдіруді жүзеге асыру, кәсіпорынның қызмет ету барысындағы игерілген практикалық білімдерді қолдана білу.
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., аға оқытушы Аубакирова А.Т.
 • Пән атауы: ТҰК-дың қаржыларын басқару 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Тәуекелдерді басқару», «Микроэкономика», «Қаржы теориясы», «Стратегиялық Банк менеджменті»
   Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертация
   Мақсаты: Қазақстан Республикасында орналасқан трансұлттық компанияларды анықтау. Трансұлттық компаниялардың қаржылық басқару ерекшеліктеріне тоқталу. Айналым капиталын басқарудың халықаралық аспектілері. Трансұлттық компаниялардағы бюджеттік капитал салымдары, капитал құрылымы.
   Курстың қысқа сипаттамасы: Жаһандық экономикадағы трансұлттық компаниялардың орны мен рөлі. Қазақстан Республикасындағы трансұлттық компаниялар. Трансұлттық компаниясының басқару принциптері мен әдістері. Трансұлттық компаниялардың қаржылық басқарудың ерекшеліктері. Айналым капиталын басқарудың халықаралық аспектілері. Трансұлттық компаниялардағы бюджеттік капитал салымдары, капитал құрылымы. Компания пайдасын бөлу үрдісіндегі негізгі шешімдер.
   Болжамды қорытынды: оқытылған пән бойынша негізгі теориялық білім мен тәжірибе жұмыстарын меңгеру барысында қаржылық шешімдердің қабылдай алудың жоғары деңгейі.
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., Аубакирова А.Т.
 • Пән атауы: Ақша-несие саясаты 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Ақша, несие, банктер», «Банк ісі», «Макроэкономика»
   Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертация
   Мақсаты: орталық банктердің ақша-несие саясаты саласындағы магистрлер үшін терең теориялық білім алу.
   Курстың қысқа сипаттамасы: «Ақша-несие саясаты» пәні қоғамдағы ақша-несие қатынастарын реттеу мәселелерін қамтиды. Ақша-несие саясатының және оның трансмиссиялық тетігінің атап айтқанда, негізгі теориялық ұғымдар, ақша-кредит саясатының режимдерін, әдістері мен ақша-несие саясатының құралдарын ұйымдастыру және институционалдық негізі, инфляцияға қарсы реттеу және инфляциялық таргеттеу негіздері сияқты сұрақтар қарастырылады. Ерекше назар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-несие саясатының ерекшеліктеріне бөлінеді.
   Болжамды қорытынды:
   - Ақша-несие жүйелерінің жұмыс істеуі туралы білім алу, сондай-ақ олардың экономикалық жаһанданудағы қазіргі кезеңдегі сипаттамалары, қазіргі заманғы ақша-несие механизмі;
   - ақша-несие саясатын өткiзуге байланысты нақты мәселелерді шешу үшін тәжірибелік ақша-несие саясатының құралдары мен әдістерін іске асыру үшін дағдыларын қалыптастыра білу;
   - көрсеткіштер мен экономикада болып жатқан процестерді талдау және ақша-несие нысанасын реттеу болып табылатын ақшалай нәтижесі мен қабілетін анықтау
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент Калкабаева Г.М.
 • Пән атауы: Исламдық қаржы құралдары 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Банк ісі», «Бағалы қағаздар нарығы»
   Постреквизиттер: зерттеу практикасы, магистрлік диссертация
   Мақсаты: Бұл пән исламдық қаржы құралдарының түрлеріне түсінік беру, исламдық қаржыландырудың теориялық негіздерін зерттеуге бағытталған.
   Курстың қысқа сипаттамасы: исламдық қаржыландырудың негізгі принциптері мен мәні. Ислам қаржы құралдарының негізгі түрлері. Жаһандық экономикада исламдық қаржыландыруды дамыту. Инвестициялық ресурстардың жаңа көзі ретінде исламдық қаржыландыру. Қазақстандағы исламдық қаржы құралдары.
   Болжамды қорытынды: Магистрант осы пәнді зерттеу барысында исламдық қаржыландырудың негізгі принциптерін, исламдық қаржы құралдарын негізгі түрлерін, олардың ерекшеліктерін білуі тиіс
   Лектордың аты-жөні: э.ғ.к., доцент Сайфуллина Ю.М.
 • Пән атауы: Приват банкинг 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Банк ісі», «Халықаралық банк ісі», «Халықаралық экономика», «Әлемдік экономика және ӘЭҚ»
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистерлік диссертация
   Мақсаты: Private Banking-тің халықаралық тәжірибесі және әлемік тәжірибе мен Қазақстандағы исламдық қаржаландырудың дамуы туралы тұтас түсінікті қалыптастыру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Private Banking қызметі. Private Banking-тің халықаралық тәжірибесі, оны басқару және реттеу. Исламдық қаржыландыру. Исламдық банкингтің негізгі қағидалары. Исламдық бағалы қағаздар нарығы. Исламдық сақтандыру. Қазақстандағы исламдық қаржаландыру.
   Күтілетін нәтижелер:
   - зерттелетін ғылым саласында білімі мен түсінігін көрсету, исламдық қаржыландыру негіздерінің дамуы мен пайымдаулардың заңдылығы мен нақтылығын түсіну;
   - қызметінде кәсіпқой тәсілдеме көзқарасының қырынан өз білімі мен түсінігін қолдана білу, болашақ тәжірибе қызметі аясында жатқан мәселелерді шешкенде, біліктілігін көрсету және сендірерлік дәлел тізбегін құра білу;
   - зерттелетін пәнге қолданылатын жүйелік тәсілдемені меңгеру және өзге пәндерді зерттеу кезінде алған білімді қолдану;
   - өзін-өзі тану, көрсету, дамыту, өз жұмысының сапасын жақсартуға тырысу, кәсіпқой өсімге дайын болу, өзін-өзі алға жетелеу қабілетін дамыту;
   - жұмысты өздігімен жасау дағдыларын арттыру, өнер қызметіне қызығушылық пен қабілетті, үздіксіз өзін-өзі оқытуды дамыту, дүниетанымды қалыптастыру және жеке жетістікке жету, сонымен қатар қоғам мүддесі үшін адамгершілік, эстетикалық және әлеуметтік бағдарды қалыптастыру..
   Дәріскердің Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Сайфуллина Ю.М.
 • Пән атауы: Деривативтер нарығы 3 кредита/5 ECTS
  • Пререквизиттер: Ақша, несие, банктер, Қаржы, Бағалы қағаздар нарығы, Қаржы нарықтары мен делдалдары
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистерлік диссертация
   Мақсаты: Туынды бағалы қағаздардың экономикалық мазмұнын, олардың сыныптамасын зерттеу. Туынды бағалы қағаздардың ерекшеліктері.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Туынды бағалы қағаздардың экономикалық мазмұны, олардың сыныптамасы. Туынды бағалы қағаздардың ерекшеліктері. Опцион, опцион түрлері, опцион стильдері. Фьючерстік келісімшарттар, түрлері, фьючерстік шарт жасау тәртібі. Варанттар, варанттармен операцич жасау мақсаты, варант бағасы. Депозитарлық қолхаттар: түсінігі, түрлері. Ғаламдық депозитарлық қолхаттар. Қазақстандағы туынды бағалы қағаздар.
   Күтілетін нәтижелер: Берілген пәнді оқу кезінде магистрант келесілерді білуі тиіс:
   - опцион, опцион түрлері, опцион стильдері;
   - фьючерстік келісімшарттар, фьючерстік мәміле түрлері,
   - ғаламдық депозитарлық қолхаттар және т.б.
   Дәріскердің Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Борисова Е.И.
 • Пән атауы: Сақтандыру компанияларындағы қаржы менеджменті 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквезиттер:. «Қаржы теорясы», «Сақтандыру», «Қаржы менеджменті», «Әлемдік қаржы нарықтары»
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистерлік диссертация
   Мақсаты: Магистранттармен сақтандыру компанияларындағы қаржы менеджменті саласында терең теорялық білім алу, қаржы менеджментінің негізгі тәжірибелік әдістері мен тәсілдерін меңгеру.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Берілген пән қаржы менеджментінің теориясы мен тәжірибесінің негізгі сұрақтарын ашады, сақтандыру компанияларының қаржысын басқару кезінде туындайтын экономикалық, ұйымдастырушылық, құқықтық мәселелерін шешуді қарастырады. Оның ішінде, сақтандыру компанияларындағы қаржы менеджментінің теориялық және тәжірибелік аспектілері; сақтандыру компаниясының инвестициялық қызметін басқару; басқару шешімдерін қабылдауға негіз болатын сақтандыру компаниясының қаржылық жағдайын бағалау; қаржылық тұрақтылықты нығайтудың негізі ретінде сақтандыру компаниясының тәуекелдерін басқару; сақтандыру компаниясының инвестициялық және қаржылық қызметінің түрлі аспектілерінде қаржылық шешімдерді қабыджау негіздеріне ерекше мән берілген.
   Күтілетін нәтижелер:
   - зерттелетін пәннің негізгі теориялық ережелерін меңгерудің жоғары деңгейі;
   – сақтандыру компанияларының қаржысын басқару саласында тәжірибелік жұмыстың әдіс тәсілдерін зерттеу;
   – сақтандыру компанияларында ақпаратты талдау және қаржылық шешімдерді қабылдау дағдыларын үйрену.
   Дәріскердің Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Серикова Г.С.
 • Пән атауы: Сақтандыру ісі 3 кредит/5 ECTS
  • Пререквизиттер: «Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Қаржы»
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі
   Мақсаты: сақтандыру саласында терең теориялық білімді қалыптастыру, негізгі тәжірибелік тәсілдерді, сақтандыру ісін жүргізу әдістерін меңгеру,
   Курстың қысқаша сипаттамасы: сақтандыру ісінің теориясы мен тәжірибесі, теориялық, әдістемелік, ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілері. Сақтандыру теориясының концептуалдық ережелері, сақтандыру ұйымдары жүйесін құрудың ұйымдастырушылық қағидалары, бағамдық саясат, сақтандыру қарым-қатынастарының құқықтық негіздері, сақтандыру компаниясының сақтандыру, инвестиция және қаржы қызметінде қаржылық шешімдерін қабылдау негіздері.
   Күтілетін нәтижелер:
   - зерттелетін пәннің негізгі теориялық ережелерін меңгерудің жоғары деңгейі;
   – сақтандыру саласында жұмыс істеудің негізгі тәжірибелік әдістері мен тәсілдерін үйрену
   – сақтандырушы тарапынан сақтандыру саласында жұмыс істеудің негізгі дағдыларын меңгеру;
   – сақтандыру компанияларында ақпаратты талдау және қаржылық шешімдерді қабылдау дағдыларын үйрену.
   Дәріскердің Т.А.Ә.: э.ғ.к., доцент Серикова Г.С.
 • Пән атауы: Инвестициялық жобаларды қаржыландыру 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквизиты: «Экономикалық тәуекелдерді бағалау және басқарудың математикалық әдістері», «Қаржы менеджменті (ілгері курс)», «Қаржы тәуекелдерін бағалау», «Қаржы мониторингі (ілгері курс)»
   Постреквизиттер: зерттеу тәжірибесі, магистерлік диссертация
   Мақсаты: инвестициялық жобаларды қаржыландыру және ұйымдастыру, олардың нәтижелілігі мен ұйымдастыркмен байланысты мүмкін тәуекелдерін бағалау саласында магистранттардың теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету.
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Курс жобаларды қаржыландырудың негізгі қағидаларын, құралдарын, ұйымдастыру формаларын меңгеруге; жобаларды қаржыландыру көздері, тәуекелдері мен оларды басқару; жобаның қаржылық моделін дайындау және қаржылық есептеулерді орындаудағы тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады.
   Күтілетін нәтиже: инвестицияларды қаржыландырудың теориялық негіздері саласында жаңа білім алу, инвестициялық жобаны қаржыландыруға қажетті құжаттар дайындауды үйрену, жобаның құрылымы мен оны іске асыру бойынша ұсыныстарды жасау.
   Дәріскердің Т.А.Ә.: э.ғ.к., аға оқытушы Аубакирова А.Т.
 • Пән атауы Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 2 кредит/3 ECTS
  • Пререквезиттер: Бухгалтерлік есеп, Аудит
   Постреквизиттер: магистерлік диссертация
   Мақсаты: халықаралық аудит және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының ерекшеліктерін зерттеу
   Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық стандарт мәні. қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына көшу қажеттілігі. Халықаралық аудит ерекшеліктері. Халықаралық аудит құралдары мен институттары. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының ерекшеліктері.
   Күтілетін нәтижелер: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары саласында білімді қадыптастыру.
   Дәріскердің Т.А.Ә.: Э.ғ.к., доцент Торшаева Ш.М.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus