Schedule of consultations of FBP and T teachers for full-time students

No.

FULL NAME. teacher

Day of the week

Time

Department of OYSD

1

Rakhimgulova Manshuk Bolatovna

Friday

14:00

2

Balgimbekov Dauren Ukibaevich

Tuesday

12:00

3

Kakimzhanov Murat Tursynbaevich

Wednesday

12:00

4

Kadatsky Sergey Nikolaevich

Wednesday

12:00

5

Filin Vladimir Vladimirovich

Thursday

15:00

6

Nurpeisova Alma Kabikeshovna

Thursday

12:00

7

Baykenzhina Kulbagila Aliakbarovna

Monday

12:00

8

Kadatsky Sergey Nikolaevich

Wednesday

12:00

9

Sharipov Sergey Ravilovich

Wednesday

15:00

10

Koshchegulov Bekbolat Beketovich

Monday

14:00

eleven

Balgozhina Maygul Egeubaevna

Thursday

13:00

12

Sarsembayev Bolat Shaymenovich

Monday

13:00

13

Iskakova Zhazira Adylkhanovna

Thursday

15:00

14

Syzdykova Saule Alpysbaevna

Monday

15:00

15

Kulibek Arailym Begalykyzy

Monday

14:10

16

Eleubekova Nazgul Eleubekovna

Monday

14:00

17

Iskakova Indira Esetovna

Monday

14:00

18

Abiev Erzhan Sapargalievich

Wednesday

15 :10

19

Dzhaksybaeva Gulnar Mauythanovna

Monday

14:00

20

Orynbekov Almas Sabitovich

Friday

14:00

21

Suleimenova Ardak Baizilkhanovna

Monday

13:00

Department of PREO

1

Veselskaya N. Atalya Romanovna

Monday

Friday

14.00-14.50

14.00-14.50

2

Arenova Leila Klimentyevna

Monday

Wednesday

14.00-14.50

14.00-14.50

3

Amantay  Abdollah Amantaevich

Thursday

Tuesday

14.00-15.00

14.00-15.00

4

Almukhametova Alexandra Gennadievna

Wednesday

Thursday

14.00-15.00

14.00-15.00

5

Akhasheva A rdak Kazhievna

Tuesday

Wednesday

15.00-16.00

15.00-16.00

6

Dzhantasova Amina Dulatovna

Wednesday

Friday

15.00-16.00

15.00-16.00

7

Zhanaidarov Evgeniy Viktorovich

Tuesday

Thursday

14.00-15.00

16.00-17.00

8

Eremin Yuri Nikolaevich

Saturday

Wednesday

10.00-11.00

14.00-15.00

9

Esenov Dastan Kudaibergenovich

Tuesday

Thursday

14.00-15.00

14.00-15.00

10

Magdatova Kymbat Zhanatovna

Monday

Wednesday

14.00-15.00

14.00-15.00

eleven

Nurmakhambetova Saule Tulegenovna

Wednesday

Thursday

14.00-15.00

15.00-16.00

12

Okashev Rustem Daniyarkozhaevich

Tuesday

Thursday

14.00-15.00

14.00-15.00

13

Sarbasov Begzat Atarkulovich

Monday

Thursday

15.00-16.00

15.00-16.00

14

Satbaeva Kuralai Khabylovna

Tuesday

Friday

15.00-16.00

15.00-16.00

15

Shoshaeva Laura Sanabekovna

Tuesday

Thursday

14.00-15.00

14.00-15.00

16

Shakirova Altynay Borankulovna

Monday

Friday

14.00-15.00

14.00-15.00

17

Amanbaeva Arailym

Wednesday

Thursday

14.00-15.00

15.00-16.00

18

Aitkalieva Balausa Ramazankyzy

Wednesday

Friday

14.00-15.00

15.00-16.00

Department of TOURIRD

1

Doskalieva B.B.

Wednesday

12.10

2

Alekseenko T.N.

Monday

13.10

3

Zhuspekova A.K.

Wednesday

12.10

4.

Zhetpisov S.U.

Friday

12.10

5

Aeshova N.T.

Tuesday

14.00

6

Blyalova A.K.

Thursday

13.10

7.

Alimbekova M.M.

Wednesday

11.00

8

Kenzhebekov N.D.

Tuesday

12.10

9.

Akhmetov A.S.

Tuesday

11.00

10.

Garipova A.A.

Wednesday

11.00

eleven

Bedelbaeva M.V.

Monday

11.00

Department of T&S

1

Erubaeva D.Sh.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

2

Uspan T.A.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

3

Zhar Zh.Zh.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

4

Abzalbek M.S.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

5

Maldybaeva M.N.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

6

Shokhinova A.M.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

7

Auez Zh.K.

Monday Friday

10:00-13:00

14:30-16:00

Department of PPiSR

1

Abdakimova M.K.

Thursday

11:00

2

Kenzhebaeva S.K.

Monday

14:10

3

Rakhimova I.K.

Thursday

1 3 :10

4

Isaev A.A.

Wednesday

12:10

5

Satybaldina R.B.

Thursday

1 2 :10

6

Alkenova Zh.G.

Thursday

1 3 :10

7

Ualibekova A.D.

Wednesday

1 3 :10

Department of SPDiANK

1

Minzhanov N.A.

Thursday

12.00

2

Dzhabaeva G.N.

Thursday

16.00

3

Umbetov D.M.

Friday

14.10

4

Smagulov S.G.

Wednesday

11.00

5

Shlyupikov M.V.

Monday

15.00

6

Aldabaeva G.T.

Monday

12.00

7

Musaeva E.A.

Monday

11.00-13.00

8

Klishina M.V.

Wednesday

18.00

9

Isabekova A.S.

Tuesday

14.20.

Department of physical education and sports science

1

Syrymbetova L.S.

Tuesday

11.00

2

Minzhanov N.A.

Thursday

12.00

3

Baimagambetov Yu.T.

Wednesday

10.00

4

Shraymanova G.S.

Tuesday

13.30

5

Iskakov Zh.K.

Wednesday

13.10

6

Eralin B.M.

Thursday

11.00

7

Matushkin G.Yu.

Friday _ _

11.00

8

Rakhimbekov S.K.

Tuesday

12.00

9

Ilyashov M.B.

Monday

10.00

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus