• Мамандық шифры:

  6В04115

  Мамандығы:

  Қаржы-кедендік менеджмент

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Бизнес және менеджмент

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  -
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  -
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  -
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  -
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  - ел ішінде
  -
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  -

Баған атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04115  Қаржы-кедендік менеджмент

Білім беру бағдарламасының түрі

Инновациялық

Даярлау бағытының коды мен жіктемесі

6В041  Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламасының тобы

В046  Қаржы, экономика, банк ісі және сақтандыру

Білім беру бағдарламасының мақсаты

«Қаржы-кедендік менеджмент» білім беру бағдарламасының мақсаты қаржы-кедендік басқару және сыртқы экономикалық қызметті реттеу саласында арнайы білім мен дағдыларды меңгерген кеден ісі саласы үшін экономикалық бейіндегі білікті кадрларды дайындау болып табылады

Ұзақтығы және оқыту формасы и форма обучения

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл –ж/б базасында;

Күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

Бизнес және басқару бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

Сыртқы экономикалық қызмет жөніндегі менеджер, жүктерді кедендік рәсімдеу жөніндегі маман, сақтандыру брокері, қаржы талдаушысы, кеден брокері, кеден декларанты, жанама салық салу жөніндегі маман, кеден гиді, трансұлттық компанияның қаржы менеджері, ірі компанияның кеденімен жұмыс жөніндегі маман, кеден органдарының маманы, мемлекеттік кірістер органдарының маманы, кедендік құжаттарды ресімдеу жөніндегі маман, кедендік төлемдер және баждар жөніндегі маман және т. б.

Кадрларды даярлау бағытына берілетін лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасының аккредитациясының болуы

Жоқ

Бағдарламаның ерекшелігі

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі үш бағыт бойынша кәсіби құзыреттіліктері мен талдамалық дағдыларын сәтті жүзеге асыруға қабілетті нарық талап ететін қаржы қызметкерлерін даярлаудың үштігінде жатыр: мемлекеттік кедендік басқару және реттеу саласында,  сыртқы экономикалық қызметпен белсенді айналысатын кәсіпкерлік саласында,  кедендік қатынастар мен операцияларды реттеу мәселелері бойынша жеке делдалдық қызметі аясында 

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.   

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі заман тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Дене тәрбиесі

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК1

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                    

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби қызметтің, ғылыми және практикалық жұмыстың түрлі салаларында, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік беретін кәсіби және жеке құзыреттерді меңгеруі.

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

8.                    

Экология және өмір қауіпсіздігі

Дінтану

«Мәңгілік Ел» құндылығы

Бұл пән студенттерді экологияны және оның ұлттық экономиканың экономикалық дамуына әсерін зерттеуге бағыттайды, экологиялық мәселелер мен экономикалық даму арасындағы өзара байланысты анықтау дағдысын әзірлеу, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден техносфера жағдайында адамды қорғаудың негіздерін, әдістерін және принциптерін зерттейді.

Курс негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыруға, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты қалыптастыруға және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің әсеріне қарсы тұра білуге бағытталған. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жеңуге бағытталған

Курс жаңа буын мамандарын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана-сезімнің және әлеуметтік жадының даму деңгейі жоғары, мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған.

5

КК1

Базалық пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

9.                    

Оқу тәжірибесі

Оқу (таныстыру) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алу, іскерлік хат-хабарларды жүргізу іскерлігін, дайындық бейініне сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс дағдыларын алу кіретін бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру болып табылады.

1

КК1

10.                    

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы.

«Кәсіби бағдарлы тіл» пәнаралық курсты оқытудың мақсаты кәсіби-бағдарлы сөйлеудің барлық формаларының икемділігін жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте оларға қажетті коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті дамыту болып табылады.

6

КК1

11.                    

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді

5

КК3

12.                    

Экономикадағы математика

Курс студенттердің экономикалық есептерді моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеруіне; студенттердің кәсіби қызмет саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруіне; өзіндік зерттеулер жүргізу дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға; өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты дамытуға бағытталған.

5

КК3

13.                    

Қазақстан Республикасының кеден құқығы және ЕАЭО

Пән студенттерде кедендік құқық терминологиясын, оның негізгі институттарының құрылымы мен мазмұнын түсінуде және қолдануда білім, білік және дағды кешенін қалыптастыруға бағытталған; кедендік құқық қатынастары субъектілерінің жүйесі мен құқықтық мәртебесінің сипаттамасы; кеден ісінің мемлекеттік-құқықтық тетігінің негізгі кедендік институттарын іске асыру шарттары мен тәртібі

5

КК4

14.                    

Кедендік менеджмент

Пән студенттің ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыруға, оның кәсіби салада жеке және ұжымдық басқару шешімдерін қабылдау қабілетін қалыптастыруға, кеден және сыртқы экономикалық қарым-қатынастарға қатысушылардың қызметін басқару және бағалау дағдылары мен білімін дарытуға бағытталған.

5

КК4

15.                    

Қаржыға кіріспе

Пән студенттің макро - және микродеңгейде қаржы қызметінің теориялық, концептуалды және практикалық негіздерін меңгеруіне бағытталған; қаржылық категориялар, процестер мен құбылыстар арасындағы өзара байланыс орнатуға және кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағытталған қолданбалы пәндерді оқыту үшін қажетті негіз дайындауға мүмкіндік беретін арнайы ұғымдық аппаратты меңгеруге бағытталған.

5

КК5

16.                    

Салықтар және салық салу

Курстың мақсаты студенттердің елдің салық жүйесі туралы біртұтас түсінігін қалыптастыру, салық салу саласындағы білімді жүйелеу, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесіне үйрету, микро және макро - деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын талдау және пайдалану бойынша дағдыларды алу болып табылады. Курстың мазмұны салықтардың пайда болуы мен қажеттілігінің маңызды мәселелерін, салық теорияларының дамуын, сондай-ақ Қазақстанның салық жүйесін қалыптастыру мен реформалау кезеңдерін қамтиды. Отандық салық жүйесінде арнайы салық режимдерінің жұмыс істеу ерекшеліктері қарастырылады.

5

КК5

17.                    

Корпоративтік қаржы

Пәннің мақсаты – компаниялар мен корпорациялардың қаржыларын ұйымдастыру негіздерін меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу, пайданы арттыру, бизнес құнын арттыру және компания иелерінің әл-ауқатын арттыру мақсатында оларды оңтайландыру және тиімді басқару. Пән студенттерге басқарушылық қаржылық-несиелік шешімдерді қабылдау үшін қаржылық-экономикалық есептерді жүргізу кезінде математикалық негіздерді және аналитикалық әдістерді қолдану дағдыларын үйретуге бағытталған.

5

КК5

18.                

Сақтандыру

Курс сақтандыру теориясының іргелі мәселелерін, оның экономикалық мәнін, функциялары мен рөлін қарастыруды қамтитын қазіргі қаржы-несиелік механизмдегі рөлін баяндайды. Бұл пән маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын, сақтандырудың жіктелуін және сақтандыру ісін ұйымдастыруды зерттейді; сақтандырудың әр түрінің аса маңызды шарттарын, залалды және сақтандыруды өтеуді анықтау әдістемесін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін баяндайды.

5

КК5

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

19.                    

Пәнаралық курс Ақпараттық кедендік технологиялар

«Ақпараттық кедендік технологиялар» пәнін игерудің мақсаты студенттердің ақпараттық коммуникациялық технологияларға негізделе отырып, тауарларды электронды кедендік декларациялау, кедендік төлемдерді есептеу мен бақылау мақсатында ақпараттық-құқықтық және іздеу жүйелерімен жұмыс бойынша дағдыларын қалыптастыру, ҚР-ның кедендік аумағында тауар айналымын реттеу және кедендік бақылауды ұйымдастырудың әдістері мен құралдырын меңгеру.

5

КК2

20.                   

Пәнаралық курс "Құқық саласындағы ақпараттық технологиялар"

Пәннің мақсаты-құқық саласында ақпараттық технологияларды қолдану ерекшеліктерін оқу: юриспруденцияда қолданылатын арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық-анықтамалық құқықтық жүйелер, құқықтық жүйелерде модельдеу негіздері

5

КК2

21.                    

Халықаралық экономика

Курсы аясында халықаралық нарықпен байланысты Ұлттық экономика қызметінің аспектілерінің өзара әрекеттесуімен байланысты құбылыстар мен процестер зерттеледі, әлемдік шаруашылық жүйесінің даму эволюциясы мен перспективалары қарастырылады

5

КК3

22.                    

Халықаралық сауда

Пән сыртқы экономикалық салада, атап айтқанда, сауда саласында, ұлттық және халықаралық деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті маманды даярлауды қамтамасыз етеді. Пән аясында студенттер жекелеген елдердің сыртқы саудасының құрылымы мен динамикасына әсер ететін факторларды, экспорт пен импортты реттеудің нысандары мен әдістерін, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ұлттық сыртқы сауда саясатының тиімділігін талдау дағдыларын зерттейді.

5

КК3

23.                    

Халықаралық кеден құқығы

Пәнді оқу пәні халықаралық Кедендік ынтымақтастық саласындағы құқықтық реттеу мәселелері болып табылады: Халықаралық кедендік құқық субъектілері, Халықаралық кедендік құқық көздері, Халықаралық кедендік құқық пәні, мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың қатысуымен нақты Халықаралық кедендік құқықтық қатынастар, ұлттық кедендік заңнаманы Халықаралық кедендік стандарттармен үйлестіру.

5

КК4

24.                    

Халықаралық экономикалық құқық

Халықаралық экономикалық қатынастарды құқықтық реттеу саласындағы қазіргі заманғы құқық ғылымының негізгі теориялық ережелерін қалыптастыру, қазіргі заманғы жария-құқықтық және жеке құқықтық процестерді талдауға теориялық ережелерді қолдана білу, Халықаралық экономикалық қатынастардың маңызды реттеушілерінің бірі ретінде халықаралық құқықты ұғынуға ықпал ету, Халықаралық экономикалық құқық жүйесіне тұтас көзқарас және Халықаралық экономикалық қатынастарды реттеудің халықаралық-құқықтық механизмі

5

КК4

25.                    

Кедендік статистика

Пәннің мақсаты – студенттердің сыртқы сауда және сыртқы экономикалық қызметтің басқа да операциялары саласындағы статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және интерпретациялау аналитикалық құралдармен жұмыс істеу әдістемесін меңгеруі. Пән студенттерде статистикалық және динамикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу бойынша базалық білімдер мен дағдыларды қалыптастыруға, алынған нәтижелерді талдауға, жинақтауға және ресімдеуге, статистикалық қорытындыларды тұжырымдауға және интерпретациялауға бағытталған.

5

КК4

26.                    

«Сыртқы экономикалық қызметтің талдауы және статистикасы» пәнаралық курсы

Бұл пән: сыртқы экономикалық байланыстардың халықаралық статистикасының қазіргі теориясы мен тәжірибесінің негіздерін; жалпылама көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қолданыстағы әлемдік теориялық және әдіснамалық принциптерін; ҚР және шет елдердегі сыртқы экономикалық байланыстар статистикасының ұйымдастырылуы мен әдіснамасын зерттеуге бағытталған.

5

КК4

27.                    

Пәнаралық курс «Кәсіпкерлік»

Пән интеграцияланған сипатқа ие, онда кәсіпкерлікті ұйымдастыру ерекшеліктерін (бизнес әкімшілендіру), кәсіпкерлік құрылымдардың тиімділігін бағалау (экономикалық, қаржылық, әлеуметтік тиімділік мәселелері), бизнес идеяларды бағалау және бизнес жоспарды дамыту. Пән Вена университетімен бірге ERASMUS +жобасы аясында жасалған.

5

КК4

28.                

Компанияның қаржылық есептілігі

Курс студенттердің компанияның қаржылық есебінің әр түрлі нысандарын құру, талдау және болжау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған; қаржылық талдау саласындағы озық білімдерге сәйкес қаржылық ақпаратпен және қаржылық көрсеткіштермен жұмыс істеу кезінде аналитикалық құралдарды қолдану және талдау қабілетін студенттердің дамыту.

5

КК4

29.                

Кеден ісін ұйымдастыру

Кеден ісінің ұйымдық-құқықтық негіздері мәселелері бойынша студенттерде арнайы білімді қалыптастыру, кеден-құқықтық нормаларды практикада қолдану және олардың кеден органдарының алдына қойылған міндеттерді шешудегі мақсаты мен рөлін түсіну.

5

КК4

30.                

Қазақстан Республикасы кеден органдарының қызметін ұйымдастыру

Пән мемлекеттік басқару органдары жүйесіндегі мемлекеттің кеден органдарының рөлі мен маңызын, кеден органдарының құрылымын зерттеуге мүмкіндік береді. Пән білім алушыларға ҚР кеден органдарын ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасымен, бөлімшелердің құрылымы мен өкілеттілігіндегі ерекшеліктерімен, кеден органдарын ұйымдастыру принциптерімен және олардың ЕАЭО мүше-мемлекеттерінің кеден органдарымен өзара іс-қимылымен танысуға мүмкіндік береді.

5

КК4

31.                

Кедендік ресімдеу

Болашақ мамандарда кедендік шекара арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарына қатысты тұлғалар (СЭҚ қатысушылары, жеке тұлғалар) және кеден органдары жүзеге асыратын кедендік операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті білім, білік және дағды кешенін қалыптастыру.

5

КК4

32.                

Тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау бойынша практикумы

Теориялық білімді қалыптастыру және кедендік операциялар ретінде кедендік декларациялау саласындағы практикалық дағдылар, тауарларды кедендік рәсіммен орналастыруға байланысты ,  тауарлар мен көлік құралдарын декларациялау ерекшеліктері мен қазіргі уақытта қолданылып жүрген декларациялардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу практикасы , ЕАЭО шеңберінде ҚР кедендік декларациялауды регламенттейтін нормативтік-құқықтық базамен танысу.

5

КК4

33.                

Бухгалтерлік есеп

«Бухгалтерлік есеп» пәні Қазақстан экономикасының әр түрлі кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы теориялық білім кешенінен тұрады. Экономиканың табысты жұмыс істеуі үшін негізгі көзі бухгалтерлік есеп қалыптастыратын деректер болып табылатын жан-жақты, объективті, жедел түсетін ақпарат қажет. Ұйымның өндірістік, жабдықтау және өткізу қызметінде болып жатқан өзгерістер осы ұйымның жұмысын жақсарту және тиісті басқару шешімдерін қабылдау мақсатында бухгалтерлік есепте тіркеледі. Бұл бухгалтерлік есепті оның барлық деңгейлерінде ақпараттық қамтамасыз етуді беретін өндірісті басқару жүйесінің бір бөлігі етеді.

5

КК5

34.                

«1С:Бухгалтерия» пәнаралық курсы

Компьютерлік бухгалтерлік бағдарламалар. «1С:Бухгалтерия» бағдарламалық құралы. «1С:Бухгалтерия» жұмысының негізгі режимдері. Негізгі құралдарды есепке алу АЖ. Бөлшек және көтерме кәсіпорындардағы тауарларды есепке алу АЖ. Ақша қаражатын есепке алу. Дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысу. Материалдық емес активтер мен ҒЗТКЖ шығыстарын есепке алу. Бухгалтерлік құжаттардың есептік нысандарын қалыптастыру. Кәсіпорынның шаруашылық қызметіне талдау жүргізу.

5

КК5

Профильдік пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

35.                    

Кедендік төлемдер

«Кедендік төлемдер» пәнін игерудің мақсаты - әртүрлі кедендік режимдегі сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына кедендік төлемдерді қолдану туралы нормативтік құқықтық актілердің болуымен,  мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметін кедендік-тарифтік реттеу жүйесіндегі кедендік төлемдер туралы білімдерінің болуы, Қазақстан Республикасының аумағына тауарларды әкелу кезінде кедендік төлемдер жүйесіндегі  кедендік алымдарды, акциздер мен ҚҚС есептеу бойынша дағдыларын қалыптастыру.

5

КК5

36.                    

Сыртқы экономикалық қызмет қаржысы

Пән валюта-қаржы ағындарын, ресурстар мен қорларды қалыптастыру, бөлу, қайта бөлу және реттеу процесінде халықаралық ынтымақтастық субъектілері арасында туындайтын арнайы экономикалық қатынастарды ұйымдастырудың теориялық және практикалық аспектілерін тереңдетуге бағытталған. Әлемдік жаһандану және интеграция сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру кезінде қаржылық аспектілердің маңыздылығын күшейтеді, бұл оны халықаралық қаржы контекстінде кешенді зерделеу қажеттілігін тудырады

5

КК5

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

37.                    

Кедендік әкімшілік етудің құқықтық негіздері

Болашақ мамандардың білім кешенін қалыптастыру, кедендік әкімшілендірудің теориялық-әдіснамалық мәселелерімен, кедендік басқару заңнамасын талдаумен байланысты кедендік-құқықтық қатынастарды жүзеге асыру салаларында және салаларында кәсіби қызметті жүргізу үшін қажетті дағдылар мен іскерліктер,  ҚР кеден ісінің негізгі институттарында кедендік басқаруды ұйымдастыру проблемалары.

5

КК4

38.                    

Кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу

Пәннің мақсаты регламенттеуші нормативтік-заңнамалық базаға сәйкес кедендік бақылаудың барлық нысандарын ұйымдастыру және жүргізу бойынша студенттердің арнайы білімі мен құзыреттілігін, сондай-ақ кеден қызметі органдарының кедендік бақылаудың өзекті әдістері мен техникалық құралдарын қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

5

КК4

39.                    

ЕАЭО елдеріндегі салық салу практикасы

«ЕАЭО елдеріндегі салық салу практикасы» пәнін оқытудың мақсаты студенттерге ЕАЭО елдерінің салық жүйелері туралы түсінік беру, салық жүйелеріндегі ҚҚС және акциздердің сомаларын табудың практикалық мәселелерін шешу, сонымен қатар ЕАЭО елдеріндегі заңды және жеке тұлғалардың салықтарының жекелеген түрлерін есептеу әдістемесіне үйрету болып табылады.

5

КК5

40.                    

Шет елдегі салық салу практикасы

«Шет елдегі салық салу практикасы» пәнін оқытудың мақсаты

экспорттық-импорттық операцияларды жүргізу кезінде заңды және жеке тұлғалардың салықтар мен алымдарды есептеу және төлеу жөніндегі теориялық білімі мен практикалық дағдыларының жүйесін, Қазақстан Республикасының серіктес елдерінің тікелей және жанама салық салу саласындағы жағдайлық есептерді шешу дағдыларын қалыптастыру.

5

КК5

41.                    

Сыртқы экономикалық қызметтің қаржылық менеджменті

Бұл курс студенттердің сыртқы экономикалық қызметті жүргізетін компанияларда қаржыны басқару бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеруге, кәсіпорынның дамуының стратегиялық және тактикалық мақсаттарына қол жеткізу үшін халықаралық нарықтарда қаржы-коммерциялық қызметті жүзеге асыруда қолданылатын Қаржы менеджментінің құралдарын, әдістері мен функцияларын қолдануға бағытталған.

5

КК5

42.                    

Сыртқы экономикалық қызметті қаржылық талдау

Пән студенттердің қаржылық ақпаратпен жұмыс істеу және сыртқы экономикалық қызметке қаржылық талдау жүргізу кезінде аналитикалық құралдарды қолдану қабілетін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған. СЭҚ-тің қаржылық талдауы компанияның қазіргі және перспективалық қаржылық жағдайын анықтауға, сыртқы нарықтардағы жұмыстың шығу шарттары мен мүмкіндіктерін және салдарын бағалауға мүмкіндік беретін қаржылық басқарудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады.

5

КК5

43.                    

Валюталық реттеу және валюталық бақылау

Пән студенттерде сыртқы экономикалық қызметті мемлекеттік басқару формалары ретінде валюталық реттеу және валюталық бақылау процестерін түсінудің жүйелі тәсілін қалыптастыруға бағытталған. Пән валюталық қатынастар мен операцияларды ұлттық және мемлекетаралық деңгейде реттеу механизмін зерттеуді, валюталық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу саласында тұтас білім мен дағдыларды алуды көздейді.

5

КК5

44.                    

Қаржылық бақылау

Студенттерге әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар мен мекемелердің қызметіне қаржылық бақылау мен аудит жүргізудің теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Бақылаудың негізгі мақсаты экономикалық саясатты табысты іске асыруға, бюджеттік, нысаналы, кредиттік және өзге де ақша қаражатын тиімді пайдалануға жәрдемдесу болып табылады. Қаржылық бақылау шаруашылық операциялардың заңдылығын белгілеу, мемлекеттік, коммерциялық, инвестициялық, банктік, сақтандыру және басқа да ұйымдарда қаржы ресурстарын қалыптастыру және пайдалану туралы деректердің дұрыстығын анықтау үшін қажет

5

КК5

45.                    

Кеден операцияларын сақтандыру

Бұл курс студенттерде сақтандыру қызметін жүргізу, кедендік және сыртқы сауда операцияларын жасау кезінде арнайы сақтандыру құралдары мен әдістерін қолдану бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға, кеден операцияларын жасау кезінде сақтандыру шарттарын және өзге де ілеспе құжаттарды жасау әдістемесіне оқытуға бағытталған.

5

КК5

46.                

ЕАЭО елдеріндегі сақтандыру

Бұл пән студенттердің ЕЭО интеграциялық ынтымақтастығы жағдайында сақтандыру саласындағы негізгі әдістерді қолдану бойынша арнайы теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын меңгеруіне, студенттің сыртқы қаржы нарығында сақтандыру қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін арнайы құзыреттілікті алуына бағытталған.

5

КК5

47.                

Мемлекеттік бюджет

Пәнді оқыту мақсаты - ҚР Бюджеттік жүйесінің қызмет етуінің теориялық және практикалық аспектілері бойынша студенттерді дайындауды қамтамасыз ету және бюджеттік және бюджетаралық қатынастарды жүзеге асыру; бюджеттің кіріс және шығыс бөліктерін болжау негіздері, бюджеттік жоспарлау, бюджеттік және мемлекеттік қаржылық бақылау процестерін практикалық орындау бойынша білім және дағды жүйесін студенттерде қалыптастыру.

5

КК5

48.                

Қаржы мониторингі

Пәнді оқытудың мақсаты Қазақстан Республикасында және шетелде терроризмді қаржыландыруға және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында алған білімдерін өзінің практикалық қызметінде кешенді қолдануға қабілетті кадрларды даярлаудан тұрады. Аталған саладағы құқықтық, экономикалық және практикалық дағдылардың жиынтығы қаржы секторының барлық ұйымдарында тиімді жұмыс істеу үшін қажет

5

КК5

49.                

Майнорлық бағдарлама

«ҚР Конституциялық құқығы», «ҚР әкімшілік құқығы», «ҚР Еңбек құқығы», «Мемлекеттік қызмет және басқару»

20

КК4

50.                

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік практиканың мақсаты-кәсіптік құзыреттілікті бекіту, білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін игеру. Өндірістік тәжірибе білім алушыларда кәсіби маңызды біліктерді қалыптастыруға және арнайы құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған

20

КК4, КК5

51.                

Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практика дипломдық жұмысты (жобаны) орындаумен байланысты және мыналарға бағытталған: практикалық материалды жинау, өңдеу және жинақтау; статистикалық мәліметтер мен практикалық материалды талдау; қорытындыларды, заңдылықтарды, ұсынымдар мен ұсыныстарды тұжырымдау; белгіленген талаптарға сәйкес дипломдық жұмысты (жобаны) ресімдеу

5

КК4, КК5

52.                

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтиханға  дайындау және тапсыру

Ол білім беру бағдарламасының бейіні бойынша өзіндік зерттеу нәтижелері немесе кәсіби саладағы білімі мен түсінігін жиынтық бағалау нәтижелері бойынша түлектің жалпы кәсіби құзыреттілігін қорытынды ұсынуға бағытталған. Жоғары білімнің білім беру бағдарламасын оқуды аяқтағаннан кейін студенттің оқу нәтижелері мен негізгі құзыреттіліктерін бағалау мақсатында өткізіледі

12

КК4, КК5

53.                

Soft skills

Студенттерге жұмыс процесіне сәтті қатысуға және кәсіби қызметті тиімді жүргізуге жауап беретін мамандандырылмаған, мансап үшін маңызды кәсіби емес дағдылардың қосымша кешенін игеруге мүмкіндік береді

   

Құзыреттілік шифры

Құзыреттілік мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Қазақстандық және әлемдік қоғамдастықтың іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын сақтау және белсенді қарым-қатынас жасау қабілетіне, өзін-өзі терең тануға негізделген жеке қасиеттерге ие болу

РО1

Негізгі әлеуметтік-саяси, құқықтық, этикалық нормалар мен білімді қолдану негізінде өзінің азаматтық, адамгершілік және әлеуметтік-мәдени ұстанымын, жеке адалдығын, сыни ойлау қабілетін және коллаборацияға дайындығын көрсетеді

РО2

Қазақстанның тарихи даму кезеңдері мен заңдылықтарын терең түсінуді және тарихи сипаттаманың әдістері мен тәсілдерін пайдалана отырып, тарихи оқиғаларды түсіндіре білуді көрсетеді

РО3

Ғылыми, философиялық және діни таным әдістерін білу және қолдану арқылы қалыптасқан өзіндік дүниетанымдық ұстанымдары мен пайымдаулары негізінде қазіргі заманғы экожүйелердің қоршаған болмысын, жағдайлары мен факторларын бағалайды

РО4

Салауатты өмір салтын қолдау, адам экологиясын дамыту және өмір тіршілігінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында дене шынықтыру және өзін-өзі жетілдіру білімі мен дағдыларын қолданады

РО5

Өзін-өзі жетілдіру және салауатты өмір салтын қолдау мақсатында дене шынықтыру білімі мен дағдыларын қолданады

КК2

Кәсіби қызметті жүзеге асыру кезінде заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен құралдарды қолдану дағдыларын меңгеру

РО6

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда академиялық баяндау дағдыларын, грамматикалық білімді, сөйлеу құралдарын пайдалана отырып тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асырады, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды

КК3

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру процестерін және әлемдік шаруашылық жүйесінің жұмыс істеуін түсінуде базалық экономикалық-математикалық білімді қолдану

РО7

АКТ-ның түрлі түрлерін пайдаланады: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер

КК4

Нормативтік-заңнамалық және құқықтық қамтамасыз етудің базалық басқарушылық дағдылары мен білімдері негізінде кәсіби қызметті ұйымдастыру және жүргізу қабілеті

РО8

Базалық экономикалық тұжырымдамалар мен теорияларды ажыратады, Халықаралық экономикалық интеграция аясындағы экономикалық құбылыстар мен процестерді, оның ішінде математикалық және статистикалық аппаратты пайдалана отырып анықтайды және талдайды

РО9

Сыртқы экономикалық, кедендік және трансшекаралық қызметті жүргізу нәтижесінде әртүрлі субъектілер арасында туындайтын қоғамдық экономикалық-құқықтық қатынастарды реттеу кезінде отандық және халықаралық құқық пен заңнама нормаларын қолданады

КК5

Ішкі және еларалық экономикалық қатынастарды қаржылық реттеудің әдістері мен ауқымды қаржы құралдарын  қолдана отырып, қаржылық-талдамалық, бақылау және басқару қызметін жүзеге асыру қабілеті

РО10

Кең көлемді ақпарат пен құжаттаманы жинаудың, өңдеудің, жасаудың, ұсынудың және түсіндірудің талдамалы және техникалық құралдарын қолдана отырып, Кеден ісін жүргізудің озық тәжірибесі мен практикасын ескере отырып, қаржы-кеден саласындағы ұйымдастыру-басқару және бақылау қызметін жүзеге асырады

РО11

Қаржы теориясының іргелі білімін және есеп, салық және қаржы-талдау қызметін жүргізу дағдыларын қолдану негізінде олардың арасындағы қаржылық санаттарды, құбылыстарды, процестерді және күрделі тәуелділікті анықтайды және сыни бағалайды

РО12

Интеграция жағдайында кедендік-тарифтік реттеу, салық салу және экспорттық-импорттық операцияларды сақтандыру саласындағы кәсіби міндеттер мен проблемаларды шешу үшін теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолданады

РО13

Халықаралық қаржыны ұйымдастыру бойынша теориялық және практикалық білімді қолдану негізінде СЭҚ қатысушы ұйымдардың қызметін жедел және стратегиялық қаржылық басқаруды жүзеге асырады

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus