• Мамандық шифры:

  6B11303

  Мамандығы:

  Логистика

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  190
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  4
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  48
  - ел ішінде
  47
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  1

Атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6B11303 Логистика

Білім беру бағдарламасының түрі

қолданыстағы  

Коды  және бағыттың жіктелуі

дайындау

6B113  Көліктік қызметі

Білім беру бағдарламаларының тобы

В095  Көліктік қызметі

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Логистика ББ мақсаты экономиканың жұмыс істеу заңдылықтарын, логистика әдіснамасын теориялық білімі бар логистика саласында білікті кадрларды даярлауға және экономиканың әртүрлі салаларында логистикалық процестерді басқарудың практикалық дағдыларын алуға бағытталған.

Оқытудың ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында ;

Е/б базасында 2 жыл

Күндізгі, қолдану арқылы күндізгі ҚОТ

Оқыту тілі

Казахский / русский

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

бакалавр

Маман лауазымының тізбесі :

Түлектер логистикамен және жеткізу тізбегін басқарумен (ЖТБ) байланысты компаниялардың әртүрлі қызметтері мен бөлімшелерінде орындаушылар немесе менеджерлер ретінде жұмыс істей алады, соның ішінде :

-        Басшылық/жетекші маман/логистикалық, көліктік-бөлу және қойма кешендерінің маманы;

-        Жетекші /жетекші маман/ өнеркәсіптік және сауда кәсіпорындарының логистикалық қызметтерінің маманы ;

-        Жетекші маман /жабдықтау және өткізу бөлімінің маманы ;

-        Жетекші маман / көліктік, қоймалау логистикасының маманы;

-        Көліктік бақылау басқармасының (инспекциясының) маманы;

-        Логист/ оператор-логист/ диспетчер-логист/ логистикалық компанияның экспедиторы (кәсіпорынның логистика департаменті)

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 001 қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеу

Бар

 SA № 0102/1   16.01.2017-14.01.2022

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Білім беру бағдарламасы өңірдің еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып әзірленді, ол «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына және ҚҚУ даму стратегиясына сәйкес келеді. Нарық қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру бағдарламасы операциялық қызметте (тасымалдау, тауар-көлік құжаттарын рәсімдеу) компетентті экономикалық білімі бар логистикадағы кемшіліктердің орнын толтыруға арналған, тауарларды жинақтау және сақтау, көлік құралдарын тиеу-түсіру және т. б.) және логистика стратегиясын таңдаумен және негіздеумен байланысты қызметте, заманауи логистикалық тұжырымдамалар мен технологияларды қолдану, логистиканың функционалдық салаларында оңтайлы басқару шешімдерін әзірлеу, Ақпараттық жүйелер мен бағдарламалық өнімдерді таңдау, логистикалық бизнес-процестерді модельдеу және оңтайландыру және компанияның тиімді логистикалық жүйесін құру мәселелері.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары. Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.               

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды.  Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтына, дене бітімін жетілдіруге және дене жаттығуларымен және спортпен тұрақты шұғылдану әдеттерін өздігінен тәрбиелеуге деген көзқарас; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, тұлғалық қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК1

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады.  Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                    

Қазақ (орыс)

тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК1

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Бұл пән тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады.

5

КК2

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

9.                    

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы

«Кәсіби бағытталған тіл» курсының мақсаты-студенттердің «Халықаралық қатынастар» кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеруі, олардың деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өз білімін жетілдіру мақсатында тілді іс жүзінде пайдалануға мүмкіндік береді. «Кәсіби бағытталған тіл» пәнін оқытудың мақсаты-Кәсіби бағытталған сөйлеудің барлық формаларының дағдыларын жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте қажетті коммуникативті және мәдениаралық  компетенцияны дамыту.

6

КК1

10.                    

Оқу практикасы

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

11.                    

Ақпараттық логистика

Ақпараттық логистика материалдық ағынмен бірге жүреді және жеткізілім, өндіріс және сатуды байланыстыратын маңызды буын болып табылады. Пәннің міндеті басқару жүйесінің ақпаратпен толтырылуын қамтамасыз ету және логистиканың әрбір буынына тиісті сапада және қажетті мерзімде толық ақпарат беру болып табылады. Пән компьютерлік ортада есеп пен талдауды ұйымдастыру және жүргізу, ақпаратты өңдеудің ақпараттық жүйелерін құру мәселелерін зерттейді.

 

КК 3,КК 5

12.                    

Жоғары математика

Пәнді оқу заманауи математиканың негізгі ұғымдарын, заңдарын, нақты есептерді шешудің әдістері мен әдістерін игеруге мүмкіндік береді, логистика саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеу және болжау үшін игерілген математикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді. Бұл курс қолданбалы экономикалық есептерді модельдеу, талдау және шешу үшін математикалық аппараттың негіздерімен таныстырады, тәуелсіз зерттеу дағдыларын қалыптастырады.

5

КК 3

13.                    

Логистикадағы математикалық модельдеу

Пән логистикалық жүйе мен тауар қозғалысының арналарын әзірлеу, көлік кешендерінің жұмыс істеуі, тасымалдау процесін ұйымдастыру негіздері туралы теориялық білімді; сандық талдау мен модельдеудің практикалық әдістерін, басқару жүйелерін модельдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын қолдана білуді игеруге мүмкіндік береді.

Бұл курс өндірістік және инвестициялық процестерді оңтайлы жоспарлау және басқару үшін қажетті білім мен дағдыларды береді.

5

КК 3,КК5

14.                    

«Бизнесті ұйымдастыру және бағалау» халықаралық курсы

Курсты оқытудың негізгі мақсаты шағын, орта және ірі бизнестің шаруашылық қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау және жоспарлау саласында қазіргі заманғы экономикалық ойлау мен Арнайы білім жүйесін қалыптастыру; бизнесті құру мен кәсіпкерлікті дамытуда білімнің тұтас жүйесін қалыптастыру; бизнесті бағалаудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру болып табылады.

 

КК 4

15.                    

Халықаралық экономика (International economy)

Халықаралық экономиканың қалыптасуы мен құрылымы. Халықаралық сауданың классикалық теориясы. Өндіріс факторларының қатынасы теориясы. Халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік. Халықаралық сауданың кірістерді бөлуге әсері. Халықаралық сауданың балама теориясы. Сыртқы сауда саясаты және оның құралдары. Капиталдың халықаралық қозғалысы және халықаралық несиелеу.  Халықаралық еңбек көші-қоны. Технологияларды халықаралық беру. Халықаралық экономикалық интеграция. Халықаралық Валюта-қаржы жүйесі. Айырбастау бағамы және оны реттеу. Халықаралық қаржы нарықтары. Төлем балансы./

The formation and structure of the international economy. The classical theory of international trade. Theories ratio of factors of production. General equilibrium in international trade. The impact of international trade on income distribution. Alternative theory of international trade. Foreign trade policy and its instruments. The international movement of capital and the international lending. International labor migration. International technology transfer. International economic integration. The international monetary and financial system. The exchange rate and its regulation. International financial markets. Payment balance.

 

КК4

16.                    

Маркетинг

Маркетингтің теориялық негіздері мен тұжырымдамасы. Маркетингтік зерттеулер. Маркетингтік орта. Тауар нарықтарындағы тұтынушылардың мінез-құлқы. Нарықты сегменттеу. Маркетинг жүйесіндегі өнім. Маркетингтегі тауар саясаты. Маркетингтегі баға саясаты. Маркетингтегі сату саясаты. Маркетингтегі коммуникациялық саясат. Маркетинг жүйесіндегі жарнама. Маркетингті жоспарлау және бақылау. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау. Халықаралық маркетинг. Қызмет көрсету және коммерциялық емес маркетинг.

5

КК 4,5

17.                    

Логистика негіздері

Пән кәсіпорынды басқарудағы логистиканың маңыздылығы, логистиканы дамыту перспективалары, логистикадағы логистикалық процестер мен негізгі терминдердің ерекшеліктерін түсіну туралы білімді қалыптастырады, бұл логистикалық операциялардың тиімділігін анықтау үшін практикалық тапсырмаларды орындау дағдыларын алуға мүмкіндік береді. Осы курсты зерделей, студенттер  профильдік пәндерді. игеруі мүмкін

7

КК3

18.                

Тауар қозғалысының логистикасы

Пән экономикалық қызметті жүзеге асыру шеңберінде ұйымның логистикалық жүйесін қалыптастыру және басқару үшін білімді дамытады, тауарларды жылжыту саласында логистикалық құралдарды қолданудың практикалық дағдыларына үйретеді.

Курс мәміленің экономикалық мәнін ашады, логистиканың сауда қызметіндегі рөлін көрсетеді, тауарларды бөлу саласында логистикалық инфрақұрылымның қалыптасуын негіздейді; логистикалық қызметті оңтайландыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады.

5

КК3

19.                

Өндірістік тәжірибе

Кәсіпорынның құрылымын және логистикалық қызметті ұйымдастыру қағидаттарын, қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін зерделеуді; құжаттаманы (оның ішінде тауар-көлік жүкқұжаттарын) зерделеуді, мамандандырылған компьютерлік бағдарламалармен танысуды білдіреді; Студент электрондық коммуникацияларды жүзеге асыра алады; кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандарын кәсіби бағдарлай алады; ұйымдық құрылымды саралай алады. Кәсіби қызмет процесіне тікелей қатысу арқылы практикалық көмек көрсетуге қабілетті

5

КК 4,5

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

20.                    

Инфографика және коммуникациялар /

Пәнді оқытудың мақсаты-күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялау. ИНФОГРАФИКА құралдарына суреттер, графиктер, диаграммалар, блок-схемалар, кестелер, карталар, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КК 3,КК6

Медиа коммуникациядағы визуализация

Курс тиімді медиа өнімдерді жасау үшін әр түрлі ақпаратты визуалды бейнелеу саласында құзыреттіліктер мен жеке шығармашылық стильді қалыптастырады. Құзыреттілік сыни және визуалдық ойлау негізінде қалыптасады, ол студенттің көрнекі медиасауаттылық, визуалдық мәдениет, медианың мақсатты аудиториямен өнімді коммуникациясын қамтамасыз ететін визуалды медиа өнімдерді талдау және құру технологияларын меңгеруін айқындайды.

5

КК 3,КК6

21.                    

Логистикадағы компьютерлік модельдеу /

Пән инновациялық технологиялар негізінде көліктік-логистикалық процестерді модельдейді, логистикалық бизнес-процестерді рәсімдеудің тұрақты дағдыларын қалыптастырады.

Студенттер көліктік-логистикалық үдерістердің модельдерін зерттеу дағдыларын меңгереді, көліктік-логистикалық үдерістерде шешім қабылдау жүйелерін әзірлеу және қолдану қағидаттары мен әдістерін зерделейді; логистикалық жүйелерді зерттеу, модельдеу және жобалаудың әдістері мен аспаптық құралдарын зерделейді.

5

КК3, КК5

Логистикадағы ақпараттық ресурстарды басқару

Курс логистиканың интеграцияланған және функционалды салаларының бөлімдерін қамтитын логистиканың маңызды категориялары туралы түсінік береді: жабдықтау, қорларды басқару, бөлу, сервистік қызмет көрсету және т.б. логистикалық жүйелерде. Бөлу логистикасы-бұл өндірістен кейінгі кезеңдегі материалдық, ақпараттық және басқа ағындарды басқару жүйесіне байланысты стратегиялық, ұйымдастырушылық, қаржылық және басқа шаралар жиынтығы.

5

КК3, КК5

22.                    

Тиімді шешім қабылдау әдістері /

Пән математикалық модельдеу тәсілдерін егжей-тегжейлі талдау және модель түрлерін салыстырмалы талдау арқылы жүйелік ойлауды дамытады; экономикалық есептерді шешуде қолданылатын модельдер мен оңтайландыру әдістерінің математикалық қасиеттерімен таныстырады. Пән экономикалық объектінің математикалық моделін құру дағдыларын қалыптастырады; экономикалық-математикалық әдістерді пайдалана отырып, оңтайлы шешімді әзірлеу және кәсіби қызметте білімді қолдану дағдылары

5

КК3,КК5

Эконометрика (Econometrics)

Пән нақты деректердегі заңдылықтарды, теңдеу коэффициенттерін бағалау әдістерін зерттеу үшін регрессия модельдерін, сызықты емес регрессиялық модельдерді, сапалы айнымалысы бар модельдерді құру және қолдану дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқу регрессиялық және корреляциялық талдау, регрессиялық модельдердің параметрлерін түсіндіру және макро - және микро деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді болжау саласында терең білім береді.

5

КК3,КК5

23.                    

Көліктік-экспедициялық қызмет көрсету негіздері

Пән көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуді қолдана отырып, тасымалдау процесін зерттейді; логистикалық тәсіл негізінде және әртүрлі көлік түрлерінің өзара әрекеттесу технологиялары мен қағидаттарын сақтай отырып, көлік тораптарында жүктерді Өңдеудің оңтайлы схемасын таңдау әдістерін зерттеуге мүмкіндік береді; алдыңғы қатарлы инновациялық технологияларды қолдана отырып, «есіктен есікке дейін» әдісі бойынша әртүрлі жүктерді мультимодальдық тасымалдау бойынша өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдер.

5

КК5

 

Жолаушыларды тасымалдау логистикасы

Осы пәнді зерделеу арқылы жүктерді тасымалдаудың оңтайлы нұсқаларын таңдау, көлік құралдары қозғалысының ұтымды бағыттарын құру, халықаралық қатынаста, ірі теңіз порттары мен көлік тораптарында терминалдық тасымалдарды пайдалануды талдау және бағалау проблемалары шешіледі

5

КК5

24.                    

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

Сыбайлас жемқорлықтың тікелей шетелдік инвестициялар көлеміне әсері, сыбайлас жемқорлықтың этикалық және типологиялық ерекшеліктері және оның таралу салалары, сыбайлас жемқорлық адам құқықтарын бұзатын фактор ретінде, сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде, сыбайлас жемқорлықты жоюдағы сот жүйесінің рөлі, сыбайлас жемқорлық пен кедейлік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі БАҚ рөлі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі азаматтық қоғамның рөлі, жергілікті билік органдары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету мәселелері,  Қазақстан Республикасында корпоративтік басқару қағидаттарын дамыту, сыбайлас жемқорлық ұғымы және криминологиялық сипаттамасы

5

КК4

Тасымалдауды құқықтық реттеу

Курс бағдарламасында жолаушыларды, жүктерді, багажды көліктің әртүрлі түрлерімен тасымалдау жөніндегі қатынастарды реттейтін нормаларды зерделеу бойынша теориялық–әдіснамалық мәселелер қаралды. Пәнді оқу мамандарға тасымалдау туралы заңнаманың нормаларын талдауға көмектеседі, студенттердің әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдау мәселелері бойынша қатынастарды реттеу бойынша әртүрлі жағдайларға құқықтық нормаларды қолдану дағдыларын қалыптастырады.

5

КК4

25.                    

Бухгалтерлік есеп

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалары мен принциптері. Екі жақты және баланстық теңдеу принциптері. Қос жазба және бухгалтерлік есеп. Есептік цикл және қаржылық есептілікті дайындау. Кірістер мен ақша қаражаттары мен дебиторлық берешекті есепке алу. Сатылған өнімнің қорлары мен өзіндік құны. Ұзақ мерзімді (айналымнан тыс) активтер: есепке алу, тозу және амортизация. Шығыстарды есепке алу. Міндеттемелер мен капиталды есепке алу. Қаржылық есептілікті дайындау

5

КК4

Жалпы көлік курсы

Пәннің мақсаттары әр түрлі көлік жүйелерін біріктіру мен біріктірудің объективті процестерімен, көлік шығындарын қалыптастыру ерекшеліктерімен, жаңа технологияларды қолданумен алдын-ала анықталған. Көліктік процесстегі технологиялар, логистикалық жүйелерді құру, экспедиторлық және көліктік кәсіпорындардың әр түрлі түрлері мен олардың  многопрофильді өзара әрекеттесу қажеттілігі

Мұның бәрі студенттерде осы пәнмен қалыптасатын жалпы кәсіби базаның болуын болжайды.

5

КК4

26.                    

Статистика

Пәнді зерделеу ғылыми пән ретінде және экономика туралы статистикалық ақпаратты жинауға және өңдеуге мүмкіндік беретін практикалық қызмет саласы ретінде статистиканың мазмұны туралы жүйелендірілген білім алуға; статистикалық әдістерді қолдану дағдысын дамытуға; ақпарат көздерімен жұмыс істеуге; статистикалық байқаулар жүргізуге, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдау үшін статистикалық құралдарды қолдану үшін қажетті құзыреттерді тұжырымдауға мүмкіндік береді.

5

КК4

 

Әлеуметтік статистика

Жалпы статистиканың саласы ретінде әлеуметтік статистиканың мәні қоғамның өзі болып табылады. Пән объективті түрде бар өлшемдерді, үздіксіз қозғалыс жағдайындағы әлеуметтік иерархия деңгейлерін талдайды. Бұл көріністерді сандық есепке алу өте маңызды, бұл курста сандық көрсеткіштер адамдардың немесе әлеуметтік топтардың өмірінің сапалық жағымен тығыз байланысты.

5

КК4

27.                    

Баға және баға белгілеу

Нарыққа көшу кезіндегі баға белгілеудің негізгі мәселелері. Бағалардың жіктелуі және олардың жүйесі. Бағаның құрамы мен құрылымы. Баға факторлары. Нарық құрылымы және баға. Баға процесінің кезеңдері. Фирманың баға саясаты.. Баға әдістері. Баға белгілеудегі тәуекел және бағаны сақтандыру. Экономиканың кейбір салалары мен салаларындағы баға белгілеудің ерекшеліктері. Өнеркәсіптік дамыған елдердегі баға белгілеу және бағаны реттеу тәжірибесі.

5

КК4

Қаржы

Әлеуметтік көбеюдегі қаржының мәні, функциялары және рөлі. Қаржы жүйесін ұйымдастыру. Қаржы саясаты және қаржы механизмі. Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы. Мемлекеттік қаржының жалпы сипаттамасы. Мемлекеттік кірістер мен шығыстар. Салықтар және салық жүйесін ұйымдастыру. Мемлекеттік бюджет. Мемлекеттік бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттік несие және мемлекеттік қарыз. Қаржы және инфляция. Сақтандыру. Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу. Сыртқы экономикалық қатынастар жүйесіндегі қаржы. Үй шаруашылығы қаржысы

5

КК4

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

28.                    

Жеткізу тізбегін басқару

Пән логистикалық жүйелердің міндеттері мен функциялары, өндіріс, жеткізу және сату саласындағы материалдық ағындарды тиімді басқарудың тұжырымдамалық принциптері мен әдістері туралы жан-жақты түсінік қалыптастырады. SCM принциптері, логистикадағы интеграция, сатып алу және көлік, қоймалар мен қорлар, тарату және қызмет көрсету, қайтымды логистика, тәуекелдер және жеткізілім тізбегін болжау

5

КК4, КК5

29.                    

Өндірістік практика1

Қоймада, көлік-экспедиция бөлімінде жұмыс істеу; арнайы компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу ; логисттің көмекшісі (қоймашы, экспедитор) лауазымындағы кәсіби міндеттерді орындау жолымен практикалық көмек көрсету дағдылары алынады..). Студент қызметтік құжаттаманы және іскерлік хат алмасуды жүргізуге, келіссөздерге қатысуға; әлеуетті серіктестерді іздеуге, жеткізушілердің жұмысын талдауға қабілетті .

5

КК 4,5

30.                    

Өндірістік практика 2

Студент кәсіби қызмет дағдыларын алады, теориялық білім мен дағдыларды практикада бекітеді; іскерлік коммуникацияларды жүзеге асырады; логистиканың функционалдық салаларын зерделейді, практикада логистикалық тұжырымдамаларды сәйкестендіреді; кәсіпорында көліктің белгілі бір түрлерін қолдануды негіздейді, кәсіпорынның қойма қызметін зерделейді; кәсіби міндеттерді бағдарлай алады.

10

КК 5,6

31.                    

Дипломалды практика

Қоймада, көлік-экспедиция бөлімінде жұмыс істеу дағдыларын меңгеруді; мамандандырылған компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеуді ; ю-ға логисттің көмекшісі (қоймашы, экспедитор) лауазымындағы кәсіби міндеттерді орындау арқылы практикалық көмек көрсетуді білдіреді..). Студент қызметтік құжаттаманы және іскерлік хат алмасуды жүргізеді, келіссөздерге қатысады; әлеуетті серіктестерді іздейді, жеткізушілердің жұмысын талдайды; нәтижелерді жоғары тұрған тұлғаға баяндайды.

5

КК5,КК6

32.                    

«Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері» майнор бағдарламасы

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

Пәндерді қамтиды: Экономикалық теория, Менеджмент, фирма экономикасы, кәсіпкерлік

20

КК 4

33.                    

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнор бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы пәндерін қамтиды

20

КК4

34.                    

Майнор «негізгі құқықтық» 1

Студент құқықтың даму заңдылықтарымен; құқықтық реттеу тетігімен, конституциялық құрылыстың ерекшеліктерімен, елдегі мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін ұйымдастырумен; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдардың, институттардың, құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнымен байланысты білім алады.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Әкімшілік құқығы, Еңбек құқығы, мемлекеттік қызмет және басқару пәндері кіреді.

20

КК 4

35.                    

Майнор «негізгі құқықтық» 2

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіби салада шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы;Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы; Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы; табиғат пайдалану құқығы

20

КК4

36.                    

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі пәндерін қамтиды

20

КК 4

37.                

«Қаржы» майнор бағдарламасы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін сәтті жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану қабілеті.

Пәндер оқытылады: қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс - қимылын ұйымдастыру

20

КК4

38.                

«Кәсіпкерлік жобалар» майнор бағдарламасы

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

Кәсіпкерлік; бизнес-жоспарлау; тәуекелдерді басқару; Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру пәндерін қамтиды

20

КК 4

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын  компетенция (коды)

39.                    

Көліктік логистика

Пәнді оқыту мақсаттары: «Көлік логистикасы» пәнін оқыту материалдық ағындарды басқарудың теориялық мәселелерін зерделеу және логикалық жүйелер құрамында жеткізудің тиімді ішкі жүйелерін негіздеудің практикалық дағдыларын алу болып табылады.

5

КК5

Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру

Жүк және коммерциялық жұмысты басқару негіздері. Жүк жұмыстарын шоғырландыру және техникалық құралдар. Жүк және коммерциялық операциялар технологиясы. Жаппай жүктерді тасымалдау технологиясы. Қоғамдық емес жолдардағы жүк және коммерциялық операциялар. Ерекше жағдайларда жүктерді тасымалдау. Жүктерді тікелей аралас қатынастарда тасымалдау. Халықаралық қатынастардағы жүктерді тасымалдау технологиясы. Тасымалдау бойынша жауапкершілік.

5             

КК4

40.                    

Бірыңғай көлік жүйесі

Көлік кешенінің заңдылықтарын ашу, жалпы көлік мәселелерін және көліктің жекелеген түрлерінің ерекшеліктерін ескере отырып қалыптастыру.

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бірыңғай көлік жүйесі. Көліктік қамтамасыз ету және көлікті басқару жүйесі. Жүктердің түрлері және физикалық-механикалық қасиеттері. Көлік түрлерін таңдаудың принциптері мен әдістері. Көліктің негізгі түрлерінің техникалық-экономикалық сипаттамасы. Жүк және жолаушылар тасымалы. Тасымалдау процесіндегі көлік тораптары. Тасымалдауды жоспарлау және көлік маркетингі. Көліктің әртүрлі түрлеріндегі экономикалық көрсеткіштер және олардың ерекшеліктері. Көлік тарифтері. Көлікте логистика мен интермодальдық технологияларды пайдалану. Көлік жүйесін кешенді дамыту перспективалары

5

КК4,КК5

 

Жеткізу тізбегінде тасымалдау

Пән жүктерді жеткізудің логистикалық тізбектерінде көлік процестерін басқаруды ұйымдастыру негіздері туралы білімді қалыптастырады; осы курсты зерделеу нәтижесінде студент көлік түрлерінің жұмыс істеу ерекшеліктерін, логистикалық делдалды таңдаудың негізгі критерийлерін, әртүрлі қатынастардағы жүктерді жеткізуді ұйымдастырудың заманауи логистикалық технологияларын, тасымалдауды Құжаттамалық қамтамасыз етуді біледі..

5

КК4,КК5

41.                    

Қалалық көлік жүйелерінің логистикасы

Пән ірі қалалардың көлік проблемаларын зерттейді және оларды шешу әдістерін қарастырады; Жолаушылар тасымалы технологиялары және қалалық қоғамдық көлік жүйесінің тиімділігін бағалау әдістері; ААЖ қолдана отырып, қоғамдық көлік бағыттарын жобалау; қалалық көліктік логистикалық жүйелерді жоспарлау және модельдеу әдістері, сондай-ақ көлік жүйелері мен процестерінің модельдерін құру және оңтайландыру дағдыларын игеру.

5

КК4,КК5

Көлік жүйелерін басқару

ҚР экономикасындағы көлік жүйелерінің рөлі, орны және маңызы. Жүктерді тасымалдау нарықтық сауданың логистикалық жүйесі ретінде. Жүк тасымалы мен тасымалданатын жүк түрлерінің жіктелуі мен сипаттамалары. Халықаралық саудада қолданылатын құжаттар. Жүктерді автомобиль көлігімен, әуе, темір жол көлігімен тасымалдауды ұйымдастыру. Теңіз көлігімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру. Жеткізудің негізгі жағдайларының көліктік ерекшеліктері және оларды қолдану тәжірибесі.

5

КК4

42.                    

Жабдықтау логистика және өндірістік логистика

Пән жеткізілім тізбегіндегі сатып алуды жүзеге асырудың принциптері мен әдістері туралы білімді, жабдықтау заттарына қажеттілікті анықтау дағдыларын және жабдықтау қызметіне байланысты шығындарды басқару қабілетін қалыптастырады. Дайын өнімді өндірудің технологиялық процестерінде оларды түрлендіру процесінде материалдық ағындарды басқарудың принциптері мен әдістері туралы идеяларды және тұтастай өндірісті басқару дағдыларын бекітеді.

5

КК4,КК5

 

Өндірістік логистика

«Өндірістік логистика» пәнін оқытудың мақсаты шаруашылық ортаның жоғары динамикасы жағдайында кәсіпорында (фирмада) өндірістік логистиканы зерттеудің, әзірлеудің және практикалық іске асырудың теориялық білімдері мен әдістемелік дағдыларын меңгеру болып табылады.

5

КК4

43.                    

Қоймалау логистикасы

Пән қойма аймақтарының негізгі параметрлерін анықтау, қоймалық жүк өңдеуді ұйымдастыру бойынша білімді қалыптастырады; қоймалаудың тұжырымдамалық негіздерін білу және түсіну, қоймалау логистикасының стратегиялық және тактикалық міндеттерін, қоймадағы логистикалық процесті басқаруды ұйымдастыруды және қойманың жұмыс істеу тиімділігін анықтау әдістемесін ашады.

5

КК4,КК5

Қоймалау логистикасы және қоймаларды жобалау

Пән тауарларды бөлу процесінде қоймалардың рөлі мен орны туралы және логистикалық жүйеде қойма мен байланысты қызметтерді кросс-функционалды логистикалық үйлестіру мәселелері, қойманың түрі мен мөлшерін анықтау, қоймада ғарыштық жоспарлау шешімдерін әзірлеу туралы білімді қалыптастырады. Бұл курс жүйелі ойлау дағдыларын; аналитикалық қабілеттерін, қарым-қатынас қабілеттерін, жоспарлау, ұйымдастыру және басқару дағдыларын қалыптастырады

5

КК4,КК5

44.                    

Коммерциялық және тарату логистикасы

Коммерциялық логистиканың тұжырымдамалары мен әдістері, коммерциялық логистикадағы Стратегия және жоспарлау. Коммерциялық сатып алу және көтерме сату логистикасы. Материал ағынын болжау.

Дайын өнімді бөлудің негізгі формалары. Логистикалық делдалдардың түрлері. Таратуды басқару жүйелері. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру нысандары. Үй-жайларды жоспарлау жүйесі. Өнім қорларын есепке алу және бақылау әдістері. Қойма қызметінің көрсеткіштері. Өнімдерді сақтауға қабылдау, қабылдау. Өнімді іріктеу, жинақтау және босату. Қайтарылатын өнімді өңдеу.

5

КК4,КК5

 

Маркетингтік логистика

Кіріспе, жаңа нарықтың ерекшелігі, клиенттермен қарым-қатынас құру, клиент үшін құндылық құру, уақытты басқаруға негізделген бәсекелестік, сұранысқа негізделген жеткізілім тізбегі, жаһандық клиенттерге қызмет көрсету, маркетингтік логистиканы басқару

5

КК5

45.                    

Ғаламдық логистикалық жүйелер

Пән логистикалық жүйелердің ғаламдық деңгейде құрылуының әдістемелік және практикалық бағыттарын жүйелі түрде меңгеруге ықпал етеді.  Курсты меңгеру барысында студент логистианы компанияның бәсекеқабілеттілігін арттырушы фактор ретінде ғаламдық логистикалық делдалдармен, негізгі объектілері: трансұлтты компаниялармен, қаржы-өнеркәсіптік делдалдармен, еркін экономикалық аймақтардың қызметімен, халықаралық бизнестегі баға саясатымен, дәліздер жүйесімен және телекоммуникациялармен танысады.

5

КК1, КК4, КК5

Логистикалық жүйелерді  контроллингтеу

Стратегия и планирование в логистике. Стратегическое логистическое планирование. Планирование логистики,  логистических системах и технология их работы. Типы логистических стратегий. Разработка  и реализация логистической стратегии. Классификация видов логистического планирования. Логистический контроль.

5

КК4,КК5

Soft skills

ДВО

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

46.                    

Тайм-менеджмент                                                                                     5

                                                                                                                        5

«Уақытты басқару»  пәнін игерудің мақсаты-студенттер арасында уақытты басқарудың мәні мен түрлері, кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыру үшін уақыт ресурстарын басқарудың принциптері мен әдістері туралы жалпы түсінік қалыптастыру; түлектердің жеке тиімділігін арттыру, уақытты ұйымдастыру және тиімді пайдалану саласындағы құралдарды игеру туралы жан-жақты білім беру.

5

47.                    

Кәсіпкерлік психологиясы

студенттерде кәсіпкерлік туралы құбылыс ретінде, қазіргі кәсіпкерлерге тән ерекшеліктер туралы білім қалыптастыру;

студенттерде іскерлік және тұлғааралық қатынастар саласындағы проблемаларды әлеуметтік-психологиялық талдау, алған білімдерін бизнес саласындағы практикада пайдалану біліктері мен дағдыларын қалыптастыру

5


Компетенция шифры

Компетенция мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК 1

Способность личности к социально-культурному развитию и процессу межкультурного взаимодействия Способность  применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.

РО 1

Қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері туралы білімдерін көрсетеді, мәдениаралық өзара іс-қимыл процесіндегі мәдени-тарихи мұраның рөлін талдайды және ескереді. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

РО 2

Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынасты, ауызша және жазбаша сөйлеудегі әлеуметтік өзара іс-қимылды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінің фонетикалық, графикалық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ресурстарын пайдаланады

КК 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтыру деңгейін сақтау мүмкіндігі. Экологиялық ойлау, қауіпсіз өмір сүру жағдайларын жасау және қолдау қабілеті.

РО 3

Табысты әлеуметтік және кәсіби қызмет мақсатында кәсіби-тұлғалық даму, өзін-өзі жетілдіру, салауатты өмір салты мен өмір салтын қалыптастыру үшін дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін пайдаланады

РО 4

Үнемді өндіріс қабілетін көрсетеді. Қауіпті және зиянды факторларды анықтайды және олардың әсерін талдайды. Экологиялық мәселелерді шешу үшін әртүрлі әдістерді, қазіргі заманғы ғылыми білімді қолданады.

экологиялық тепе-теңдікті сақтау және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

КК3.

 

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында сандық талдау әдістерін, экономикалық-математикалық модельдеуді, шешім қабылдауды қолдау жүйесін, зияткерлік жүйелерді қолдана білу

РО 5

Жоғары математика негіздері туралы білімді қолданады және процестердің математикалық сипаттамасын ұсына алады. Математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана отырып, кәсіби қызметтегі мәселелерді шеше алады. Логистикалық жүйелерді сипаттау және талдау үшін математикалық әдістер мен модельдерді қолданады.

РО 6

Кәсіби міндеттерді шешу кезінде ақпаратты алудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып қолдануға қабілетті

КК 4

 

Экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын, логистика және логистикалық менеджмент әдіснамасын, экономика саласындағы нормативтік-құқықтық қызметтің теориясы мен практикасын игеру арқылы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыру білігі

РО 7

Нормативтік құқықтық базаны, логистикалық менеджмент білімін қолдана отырып, экономика және өндірісті ұйымдастыру бойынша теориялық білім негізінде ұйымдардың макро және микро ортасын және меншік нысандарының ерекшелігін ескере отырып, ұйымның бизнес процестерін құруға қатыса алады

РО 8

Басқарушылық шешімдердің экономикалық тиімділігін бағалауға қабілетті; логистикалық жүйелердің жай-күйі мен даму перспективаларына әсер ететін сыртқы және ішкі ортаның негізгі факторларын айқындайды

КК 5

 Кәсіпорындар мен оның бөлімшелерінің логистикалық қызметін ұйымдастыру, логистикалық жүйелердің жұмысын материалдық,ақпараттық, қаржылық ағындарды рационализациялауға бағыттау, сондай-ақ жеткізілімдердің логистикалық тізбегін қалыптастырудың жекелеген кезеңдерін әзірлеу, өндірістегі, саудадағы, қоймалардағы, көлік ұйымдарындағы логистикалық процестерді талдау, жоспарлау және бақылау мүмкіндігі.

РО 9

Логистикалық қызметтердің тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдау қабілетін; жеткізу тізбектерінде функционалдық емес логистикалық үйлестіруді жүзеге асыру қабілетін көрсетеді; логистикалық талдау мен жеткізілімдерді басқарудың қазіргі заманғы құралдарының жиынтығын практикада пайдалану қабілетін көрсетеді.

РО 10

Логистикалық жүйелер мен жеткізу тізбектерін сипаттайтын параметрлерді жоспарлауға және болжауға мүмкіндік беретін әдістерді қолдану қабілетін көрсетеді; жеткізу тізбегінде логистиканың қазіргі заманғы (әлемдік) тұжырымдамаларын, қорларды басқару жүйелері мен технологияларын пайдалануға қабілетті; логистикалық жобаларды басқаруды жүзеге асырады және қазіргі заманғы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, оларды іске асыруға дайын; көліктік-экспедициялық қызмет көрсету негіздерін біледі.

РО 11

Логистикалық процесті басқару саласындағы кәсіби функцияларды жүзеге асыру үшін логистиканың функционалды бағыттарындағы теориялық әзірлемелерді, болашақты болжауды және деректерді талдауды біріктіруге қабілетті. Техникалық-экономикалық талдау нәтижелерін пайдаланады, қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді кешенді негіздейді, өндірістегі (көрсетілетін қызметтердегі) шығындарды қысқарту мүмкіндіктерін іздестіреді.

КК 6

Тұжырымдау және шешу қабілеті

өз саласындағы ғылыми-техникалық міндеттер

өзін-өзі тәрбиелеу және кәсіби мансапты жетілдіру қабілеті;

РО 12

Саласында өзіндік ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын меңгерген

математикалық және имитациялық ақпаратты іздеу және таңдау

логистикалық жүйелер мен көлік объектілерін модельдеу.

РО 13

Кәсіби қызметте бастамашылдық, тіл тапқыштық, икемділік және ұтқырлық көрсетеді; белгісіздік және тәуекел жағдайында шешім қабылдау дағдыларын меңгерген, сыни ойлау қалыптасқан

Көшбасшылық қасиеттерді, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді және жеке әлеуетті ашу және кәсіпкерлік ойлауды қалыптастыру үшін де, қоғамға қызмет ету үшін де өз бетінше білім алу қабілетін көрсетеді

  Тәжірибе түрі. Оқу тәжірибесі

  Курс: 2.

  Оқу тәжірибесі 5В090900 – Логистика мамандығы бойынша МЖМБС және оқу жұмыс жоспарына сәйкес жүргізіледі. Оқу тәжірибесі бірінші курста теориялық оқуды толығымен аяқтағаннан кейін ұйымдастырылады. Оқу тәжірибесінің мақсаты студенттердің логистика туралы алғашқы білімдерінің практика жүзінде іске асырылуының негіздерін игеру болып табылады.

  Мақсаты: Оқу тәжірибесін оқыту мақсаты:

  - кәсіпорынды басқару жүйесіндегі логистикалық қызмет орынын зерттеу;

  - компания қызметінің материалдық ағымының және жоспарлауды ұйымдастыру саласындағы негізгі бағыттарын зерттеу.

  Күтілетін нәтижелер:

  - арнайы пәндері меңгеру кезінде алынған теориялық білімді бекіту;

  - таңдаған мамандық бойынша дағдылары мен өздік жұмыс жасай алу тәжірибесін шыңдау;

  - кәсіпорынды басқаруды ұйымдастырумен танысу;

  - бақылау жүйесіндегі логистикалық және маркетингтік қызметтер функциялары мен мәнін зерттеу;

  - ғылыми-зерттеу операциялары және бизнес-үрдіс әдістерін игеру;

  - логистикалық процестерді талдау, жүйелік әкімшілік, логистикалық үдерістерді бақылау;

   

  Тәжірибе түрі. Өндірістік  тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты:

  Өндірістік  тәжірибені оқыту мақсаты болжау, жоспарлау, логистика, ұйымдастыру, басқару және түрлі меншік нысандарындағы компаниялардың бақылау сипаттамаларын терең зерттеу болып табылады. Студенттердің жалпы кәсіптік және арнайы пәндерді оқу кезінде алған білімдерін алынған теориялық және практикалық білімдерін, кәсіпорынның қызметкерлерінің міндеттерін зерттеу, экономикалық мәселелер бойынша сұрақтарын бекіту.

  Күтілетін нәтижелер:

  Өндірістік тәжірибені өту нәтижесінде студенттер Қазақстан Республикасында логистиканың дамуының ағымдағы жай-күйнің нақты бейнесін, сондай-ақ осы саладағы логистикалық қызметпен айналысатын нақты кәсіпорындарда  практикалық дағдылар алуы тиіс.

   

   

  Тәжірибе түрі. Дипломалды  тәжірибе

  Курс: 3-4

  Мақсаты: Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты болашақ кәсіби жұмыс дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті студенттердің кәсіби білімдерін, тәжірибесін, жеке қасиеттерін тереңдету болып табылады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдаған тақырыбына сәйкес соңғы біліктілігі бойынша дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін материалдарды жинау.

  Диплом алдындағы тәжірибенің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

  - жалпы білім беретін пәндерді меңгеру кезінде алынған маркетингтік білімдерді бекіту, кеңейту және жүйелеу;

  - таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибесі бекіту;

  - студенттер маркетинг саласындағы мен өзіндік зерттеулерді  жүргізу дағдылары мен кәсіби құзыреттілігін арттыру;

  - дипломдық жұмыс жазу үшін қажетті тәжірибелік материалдар жинау;

  - дербес маркетингтік, басқару, өндірістік қызмет бойынша тәжірибелік әдістер мен дағдыларды меңгеру,.

  - басқарушылық, өндірістік қызметтегі логистикалық үрдістердің конторллингін, әкімшілік жүйесін және логистикалық үрдістерді өзіндік талдау жасаудың тәжірибелік әдістемелері мен дағдылар жиынтығын меңгеру.

  Күтілетін нәтижелер:

  Дипломалды тәжірибені өту нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

  -кәсіпорынның қызметін экономикалық реттеу;

  - ұйымның логистикалық қызметті жоспарлау және логистика операциялардың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін, компанияда логистикалық бизнес-процестерді талдау;

  - өткізу стратегиясын, тарату арналары және өнімді тарату жүйелері мен сатуды ұйымдастыру;

  - басқару және басқару ұйымдастыру, оның құрылымы, стратегиялық және тактикалық міндеттері; жеке функционалдық бағыттарына сипаттама;

  - жедел және стратегиялық жоспарлау және басқару принциптері;

  - кәсіпорынның оңтайлы сауда-сатып алу қызметі үшін қажетті түгендеу тиімділігін бағалау;

  - кәсіпорынның тауарлық-сатып алу қызметін оңтайландыру үшін тауарлы-материалдық қорлардың тиімділігін бағалау.

  - логистикалық жүйені құру технологиясы құрылымын және қазіргі заманғы тұжырымдамаларын өзгерту;

  - макро және микроэкономическалық деңгейлерде логистикалық жүйелерде ресурстарды тиімдендіру мақсаттарын алға қою және шешу;

  - жеткізу тізбегі конфигурациясы мен логистикалық жоспарды қалыптастыру;

  - кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінде логистикалық қызметтер мен операцияларды басқара білу;

   

   

   

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus