• Мамандық шифры:

  6В11404

  Мамандығы:

  Әлеуметтік жұмыс

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  92
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  5
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  2
  - ел ішінде
  2
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Атауы

Анықтама

Білім беру бағдарламасының атауы

6B11404 Әлеуметтік жұмыс

Білім беру бағдарламасының түрі

Жарамды  БББ

 

Даярлау бағыттарының жіктелуі және коды

6B114 Әлеуметтік жұмыс

Білім беру бағдарламаларының тобы

B090 Әлеуметтік жұмыс

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Халықтың әртүрлі санаттарына әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру, әлеуметтік жұмысын ұйымдастыру және басқару, әлеуметтік саясатты әзірлеу және жүзеге асыру үшін бәсекеге қабілетті және кәсіптік құзыреті бар жеке маманның жаңашыл әлеуетін қалыптастыру үшін білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады

Ұзақтығы және оқыту формасы

4 жыл –  орта білім негізінде

3 жыл –  ТжКБ базасында

күндізгі, күндізгі қашықтықты білім беру технологиясы  

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

Білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаты

Берілетін дәрежесі:

Қызмет көрсету бакалавры

Маманның лауазымдарының тізбесі:

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі кеңесші; әдіскер; әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман; сарапшы; зейнетақы мен жәрдемақы төлеу жөніндегі ұйымдардың мамандары; жұмыспен қамту орталығының (қызметтерінің) мамандары (бөлімдері, салалары, топтары).

 

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

2021 жылғы 02 ақпандағы KZ34LAA00021414 лицензиясына 005-қосымша.

БББ аккредиттеуі болуы

Мамандандырылған аккредиттеуден өткені туралы куәлік SA №0175/1

Бағдарламаның бірегейлігі

Білім беру бағдарламасы азаматтық қоғамның пайда болу жағдайында Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясатының іске асырылуына әлеуметтік  қызмет көрсету бакалаврларының кәсіби біліктілігі мен дайындығын қалыптастырады.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану,Саясат-тану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын: саяси билік, саяси институттар, қарым-қатынастар, олардың жұмыс істеу процестері мен заңдылықтарын зерттейді.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен қызметінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу заңдылықтары, дамуы мен түсінуінің заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

ББ1

2

Қазақстан тарихы

Қазақстан тарихы қазіргі Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруға, тарихи-мәдени үдерістер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезінің мәселелерін, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды баяндайды,жедел жаңғырту кезеңіндегі дамудың қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

ББ1

3

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы ойлауды, білім мен білім беру культін қалыптастыруға бағытталған.Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранттылықты  мәдениетаралық диалог және ойлау мәдениеті дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

ББ1

4

Дене шынықтыру

Пән дене тәрбиесінің әлеуметтік маңыздылығын және оның жеке тұлғаның дамуындағы және кәсіби іс-әрекетке даярлаудағы рөлін түсінуді; дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білуді; дене тәрбиесіне мотивациялық-құндылық қарым-қатынасты, салауатты өмір салтына орнықтыруды, дене шынықтыру жаттығуларымен және спортпен үнемі шұғылдану әдеттерін жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастырады.;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық әл-ауқатты, психикалық-дене қабілетін, жеке адамның қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіруді, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі айқындауды қамтамасыз ететін практикалық шеберлік пен дағды жүйесін меңгеруді қалыптастырады.

8

ББ1

5

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілетін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) икемділіктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағытталған. СОӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац жазу/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

ББ1

6

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

ББ1

7

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар (Information and Communication Technologies)

Курс студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін меңгеруге бағытталған, олар кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарға арналған заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға мүмкіндік береді. Пән сандық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында кәсіптік саладағы сандық технологиялардың көмегімен ақпаратты беру тәсілдерін, іздеу және сақтау әдістерін, процестерді, жинау, өңдеу, талдау және сыни бағалау қабілетін қалыптастырады.

5

ББ2, ББ3

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

8

Пәнаралық курс “Экология және өмір қауіпсіздігі”

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сонымен қатар антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден техносфера жағдайында алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғауды қарастырады.

5

ББ1, ББ5

Пәнаралық курс: «Мәңгілік ел» құндылықтары

Пәнаралық курс аясында "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы контекстінде ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтендіру мен бірегейліктің, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні оқытылады. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сананың және әлеуметтік есте сақтаудың жоғары деңгейдегі қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; біздің мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіби шеберлік пен бәсекеге қабілеттілік рухын қалыптастыру мәселелері қарастырылады.

5

ББ1, ББ6

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді.

5

ББ1, ББ5

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

9

Пәнаралық курс: «Кәсіби бағытталған тіл» 1 Мамандық: Әлеуметтік жұмыс

Курстың мазмұны шет тілін меңгерудің алдыңғы білім беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттырады және шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілігін меңгеруіне ықпал етеді.

3

ББ1, ББ6

Пәнаралық курс: «Кәсіби бағытталған тіл» 2 Мамандық: Әлеуметтік жұмыс

Пәннің мазмұны лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. Болашақ қызмет саласында қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптарға диалогтық сөйлеуді дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; студенттердің ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдениетін арттыру

3

ББ1, ББ6

10

Әлеуметтік жұмыс теориясы

Пән әлеуметтік жұмыстың теориялық-әдіснамалық негіздері, бағыттары мен әдістері саласында білім жүйесін қалыптастырады және осы негізде әлеуметтік жұмыс теориясының қолданбалы сипатының тұтас түсінігін және терең түсінігін қалыптастырады. Курс әлеуметтік жұмысты ғылыми білімнің түрі ретінде, әлеуметтік ғылымдар құрылымындағы әлеуметтік жұмыс орны, әлеуметтік жұмыс пен қоғамдық дамудың өзара байланысы мен өзара байланыстылығы, әлеуметтік жұмыс теориясы мен практикасының өзара әрекет ету мәселелері ретінде зерттеуге бағытталған.

5

ББ, ББ7

11

«Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, басқару және әкімшілендіру» пәнаралық курсы

Курстың мазмұны әлеуметтік саладағы басқару үрдістері туралы білімді қалыптастырады. Курс әлеуметтік басқарудың мәні, міндеттері мен принциптері, ерекшеліктері, функциялары, ұйымдастыру құрылымдары, әлеуметтік жұмысты басқару әдістері, әлеуметтік жоспарлау, әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік бағдарламалар мен жобалар, әлеуметтік жұмыстағы персоналды басқару және әкімшілік ету, сондай-ақ ведомствоаралық өзара іс-қимыл туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ6,  ББ7

12

Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету

Курс әлеуметтік жұмыс саласындағы құқықтық білімді қалыптастырады, адамның және азаматтың әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарының мәнін ашады, әлеуметтік кепілдіктер жүйесімен, азаматтардың әлеуметтік құқықтар мен бостандықтарды бұзғаны үшін жауапкершілігімен, отбасы және зейнетақы заңнамасының негіздерімен және құқықтық мәдениетті қалыптастыру әдістері мен технологияларымен таныстырады. Оқу курсының мазмұны көп балалы аналарға, зейнеткерлерге, мүгедектерге, қарттарға және т. б. әлеуметтік көмек көрсетудің құқықтық базасын зерделеуді қамтиды.

5

ББ4,  ББ6,  ББ7

13

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері

Курстың мазмұны әлеуметтік жұмыс экономикасының теориялық-әдіснамалық негіздерін ашады, әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік сақтандырудың ұйымдық-экономикалық негіздерін зерделеуге бағыттайды, қаржыландырудың түрлері мен негізгі көздерін сипаттайды, салық салуды әлеуметтік саланы қаржыландырудың маңызды құралы ретінде қарастырады. Курс арнайы әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы кәсіпкерлік қызметтің білімі мен құзыреттілігін меңгеруге бағытталған

5

ББ4, ББ6

14

Әлеуметтік медицина негіздері

Курс қоғамдық денсаулық заңдылықтары, оны сақтау және нығайту тәсілдері туралы ғылым ретінде әлеуметтік медицина туралы білімді қалыптастырады. Курс аясында әлеуметтік медицина медициналық ғылым саласы және әлеуметтік жұмыс тәжірибесі ретінде, денсаулық кешенді санат және жеке құндылық ретінде, геронтология мен психосоматиканың медициналық-әлеуметтік мәселелері, әлеуметтік медицина, социопатия аясындағы репродуктивті денсаулық, сондай-ақ маңызды әлеуметтік аурулар және олардың алдын алудың негізгі шаралары оқытылады.

5

ББ5, ББ7

15

Әлеуметтік ауытқулар

Пән халықтың әртүрлі топтарының мінез-құлқының әртүрлілігі мен себептерін түсіну үшін қажетті білімді, сондай-ақ әлеуметтік қызметкерлердің қатысуымен алдын алу іс-шараларын жүргізудің қажеттілігі мен тиімділігі туралы түсініктерді қалыптастырады. Курс аясында стресс және депрессия, агрессивті мінез-құлық, қылмыс, отбасындағы зорлық-зомбылық, суицид, урбанизация патологиясы, алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік, адам трафигі мен құлдық, діни экстремизм, сыбайлас жемқорлық сияқты әлеуметтік құбылыстар оқытылады.

4

ББ5, ББ7

16

Оқу тәжірибесі

Оқу практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алу, іскерлік хат-хабарларды жүргізу, оқыту мамандығына сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс дағдыларын меңгеру кіретін бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру болып табылады. Оқу тәжірибесі КЭУК қызметінің негізгі бағыттарымен; білім беру бағдарламасымен танысуға бағытталған; болашақ кәсіптің объектілері болып табылатын ұйымдардың ұйымдық-құқықтық формасымен, құрылымымен, басқару жүйесімен жалпы танысу; болашақ кәсіби қызметтің түрлерін, функциялары мен міндеттерін зерттеу.

1

ББ1

17

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибе студенттердің оқу орнында оқу процесінде алған білімдерін бекітуге, тәжірибелік дағдыларды меңгеруге және озық тәжірибені меңгеруге бағытталған. Өндірістік практиканың мақсаты студенттерді әлеуметтік қорғауды жүзеге асыратын мекемелер мен ұйымдар жұмысының негізгі түрлері мен әдістерімен таныстыру, көмек көрсету, балалардың, жасөспірімдердің, жастардың, ересек тұрғындардың бос уақытын ұйымдастыру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметтің негіздерімен танысу, Әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі туралы мәліметтер алу және алғашқы кәсіби дағдылар мен дағдыларды меңгеру болып табылады.

5

ББ1,ББ6

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

18

Әлеуметтік статистика

Пән мәліметтерді жинау, сандық материалды өңдеу, алынған ақпаратты талдау және алынған білімді жоғары белгісіздік режимінде тәжірибеде қолдану әдістерін ашады. Курс Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік статистика туралы, Ұлттық шоттар жүйесіндегі үй шаруашылықтарының қызметін зерттеудің негізгі бағыттары туралы, халықтың статистикасы, еңбек нарығы мен еңбек ресурстарының статистикасы, халықтың табысы, шығындары мен тұтынуы туралы білімді игеруге бағытталған. Курс білім беру, Халық денсаулығы және денсаулық сақтау, тұрғын үй нарығы және тұрғын үй жағдайы, халықтың өмір сүру деңгейі және адам дамуы статистикасын ашады.

5

ББ3, ББ7

Экономика математикалық әдістер

Экономикалық жүйелерді математикалық моделдеудің негізгі ұғымдары. Көп салалы экономика Леонтьевтің моделі. Сауданың сызықтық моделі. Қорларды басқарудың статистикалық модельдері. Қорларды басқарудың стохастикалық модельдері. Ойын теориясының жалпы ұғымдары. Матрицалық ойындарды шешу әдістері. Желілік жоспарлау және басқару модельдері. Желілік графиктерді оңтайландыру. Жаппай қызмет көрсету теориясының элементтері. Жаппай қызмет көрсету жүйелері. Жаппай қызмет көрсету жүйелері. Имитациялық модельдерді құру. Қорларды басқаруда Имитациялық модельдерді қолдану. СМЖ Имитациялық модельдеу.

5

ББ3, ББ4,ББ6, ББ7

19

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік болжау және жобалау

Пән аясында әлеуметтік үдерістерді ғылыми жобалау және болжау негіздері, Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі болжамдар мен жобалардың әртүрлі түрлері мен типтері оқытылады. Курс әлеуметтік болжаудың мәні мен әдістері, болжау және модельдеу, болжамдардың түрлері, технологиялары, мазмұны туралы білімді меңгеруге бағытталған. Пән әлеуметтік жобалаудың табиғаты мен мәнін, түрлерін, оның әлеуметтік инновациялармен байланысын ашады және әлеуметтік жобалау, модельдеу және әлеуметтік жобаларды басқару саласындағы құзыреттілікті қалыптастырады.

5

ББ3, ББ4, ББ6, ББ7

Әлеуметтік жұмыстағы кейс-менеджмент

Пән жағдайды басқару технологиясы – әлеуметтік жұмыстағы кейс-менеджмент туралы бірлескен бағалау процесі ретінде, жоспарлау, жәрдемдесу және насихаттау нұсқаларын, коммуникациялық жолмен  және қолда бар ресурстар арқылы адамның тұтас қажеттіліктерін қанағаттандыру, сапалы шығын нәтижелеріне әсер ету қызметі туралы білімді қалыптастырады. Курс шеңберінде кейс-менеджменттің келесі қағидаттары мен тәсілдері меңгеріледі: клиенттік-бағдарлану, клиент пен әлеуметтік қызметкер арасындағы қарым-қатынастың басымдығы, экожүйелік тәсіл, күшті жақтардың перспективалары, командада бірлесіп жұмыс істеу, микро, мезо және макро деңгейлерге араласу (инетервенция). Болашақ кейс-менеджерде жағдайды басқару құралдарын қолдану бойынша құзыреттер қалыптасады: қажеттіліктер үшбұрышы, экокарта, генограмма, ресурстарды картаға түсіру, сүйемелдеу жоспары, мониторинг.

5

ББ4,ББ6, ББ7

20

Алғашқы медициналық көмек негіздері

Пән науқасқа амбулаториялық жағдайда және үйде оның жасына және жынысына қарамастан, әлеуметтік медицина принциптеріне сәйкес кең таралған жағдайларда медициналық көмек көрсету үшін қажетті теориялық білімді қалыптастырады және кәсіби біліктер мен дағдыларды жетілдіреді. Курс аясында әлеуметтік маңызды аурулар, геронтология мәселелері, паллиативтік медицина негіздері оқытылады. Мекемеде әлеуметтік қолайсыз контингентпен жұмыс істеу, пациенттердің жай-күйін бақылауды ұйымдастыру және оларды күту бойынша іс-шараларды жүзеге асыру, медициналық қызметкерлермен, пациенттермен, пациенттердің туыстарымен кәсіби қарым-қатынас негізінде стационар жағдайында әлеуметтік маңызы бар аурулар мектептерін ұйымдастыру және қызметі бойынша құзыреттер қалыптастырылады.

5

ББ5, ББ7

Денсаулық сақтау саласындағы әлеуметтік жұмыс технологиялары

Пән дене және психикалық патологиясы бар, сондай-ақ әлеуметтік тұрғыдан қолайсыз адамдардың денсаулығы, қызмет етуі және бейімделуі мүмкін ең жоғары деңгейге жетудің әдістері мен технологиялары туралы білімді қалыптастырады. Курстың мазмұны медициналық-әлеуметтік көмекті ұйымдастыруды қарастыратын профилактикалық және патогенетикалық бағыттағы медициналық-әлеуметтік жұмыстың негіздерін меңгеруге; медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізуге; мүгедектерді медициналық, әлеуметтік және кәсіптік оңалтуды жүзеге асыруға бағытталған; медицина және денсаулық сақтаудың жекелеген салаларында әлеуметтік жұмыс жүргізу, денсаулық сақтау саласында әлеуметтік жұмыстың кейс-менеджментін ұйымдастыру.

5

ББ5, ББ7

21

Жалпы және әлеуметтік психология

Пән жалпы психологиялық және әлеуметтік-психологиялық ұғымдар жүйесін және кәсіби қызметте қажетті және тұлғааралық қатынастар саласында сұранысқа ие дағдыларды қалыптастырады. Психиканың, психикалық бейненің мәні оқытылады, психикалық құбылыстардың жіктелуі беріледі, танымдық процестер мен психикалық жағдайлардың заңдылықтары ашылады. Тұлғаның психологиясы, оның әлеуметтік ортадағы мінез-құлық ерекшеліктері, топтардың әлеуметтік-психологиялық сипаттамалары, топтық құбылыстар, қарым-қатынас феномені, әлеуметтік жағдайларды диагностикалау мен түсіндірудің нақты тәсілдері, тиімді өзара іс-қимыл тәсілдері талданады.

5

ББ1,ББ5, ББ7

Психоәлеуметтік жұмыстың мазмұны мен әдістемесі

Курс психоәлеуметтік жұмыстың ғылыми-әдістемелік, мазмұндық және технологиялық негіздері туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыруға, халықтың әртүрлі санаттарына психоәлеуметтік көмек көрсетудің технологиялары мен дағдыларын меңгеруге бағытталған. Психоәлеуметтік жұмысты оқытудың пәндік саласы дезадаптация мәселелерін, өмірлік қиын жағдайларды, жарақаттан кейінгі синдромды, психикалық жарақаттарды, аддиктивтілікті қамтиды. Курстың практикалық бағытталуы өмірлік қиын жағдайдың алдын алу, кешенді бағалау жүргізу, мінез-құлық стратегиясын қалыптастыру және жеке тұлға мен түрлі әлеуметтік топтардың оңалту іскерліктерін қолдануға дайындығын қамтамасыз етеді.

5

ББ1,ББ5, ББ7

22

Жалпы және әлеуметтік педагогика

Пән жалпы және әлеуметтік педагогика теориясы мен практикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Курс педагогиканың пайда болуы мен дамуы, баланың әлеуметтануы, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтенуі, әлеуметтік-педагогикалық виктимологияның мәні, әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы, инклюзия жағдайында халықтың әртүрлі топтарымен және әлеуметтік институттармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың ерекшеліктері: отбасымен, девиантты мінез-құлықты балалармен, ерекше білім беру қажеттілігі бар және т. б. туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ5,ББ6,ББ7

Педагогика 

Пәннің мазмұны педагогикалық ғылым туралы жалпы әлемдік және кәсіби-педагогикалық түсініктерді, тәрбие теориясы туралы білімді, кәсіби педагогикалық қызметте оқыту теориясын қалыптастырады. Курс біртұтас педагогикалық процесс, оның заңдылықтары, тұлғаның базалық мәдениетінің негізі ретінде білім мазмұны, орта мектепте оқытудың әдістері, құралдары, формалары, оқушылардың танымдық әрекетін белсендірудің заманауи тәсілдері, білім беру технологиялары, тұтас педагогикалық үдерісте тәрбие беру, ұжымдағы жеке тұлғаны тәрбиелеудің мәні, отбасылық тәрбие туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ5,ББ6,ББ7

23

Әлеуметтік жұмыстың тарихы

Пән архаикалық кезеңдегі, ежелгі әлем мемлекеттеріндегі, орта ғасыр дәуіріндегі көмек пен өзара көмек көрсетудің нысандары мен құралдары туралы, қайырымдылық жолындағы діндердің рөлі туралы, жаңа заман дәуіріндегі әлемдегі әлеуметтік көмектің дамуы туралы білімді қалыптастырады. Курс әлеуметтік жұмыс теориясының ғылыми пән ретінде пайда болуы мен дамуының объективті алғышарттарын, қазіргі уақытқа дейін әлем мен Қазақстандағы әлеуметтік жұмыстың пайда болуы мен дамуын ашады. Әлеуметтік жұмыс қазіргі әлемнің феномені ретінде қарастырылады.

4

ББ1, ББ6, ББ7

Азаматтық қоғам негіздері

Пән азаматтық қоғам туралы, саяси мәдениеттің өзара байланысы, саяси әлеуметтену және азаматтық қоғам туралы, Қазақстандағы азаматтық қоғамды қалыптастыру және дамыту перспективалары туралы білімді меңгеруге бағытталған. Курс әлеуметтік құрылымды, азаматтық қоғам институттарын зерттеуге бағытталған,олардың ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясы маңызды. Азаматтық қоғам мен мемлекеттік биліктің, мемлекеттің коммерциялық емес ұйымдармен өзара іс-қимылының модельдерін, нысандарын, азаматтық бастамалар мен "билік-қоғам" диалогының мәнін ашады, азаматтық бастамаларды іске асыру үшін платформалар мен алаңдарды зерттейді, жастардың азаматтық құзыреттілігі мен азаматтық ұстанымын қалыптастырады

4

ББ1, ББ4,ББ6

24

Әлеуметтік саясат

Пән әлеуметтік саясат туралы білімді қоғамдық теория және практика ретінде меңгеруге бағытталған. Курс халықтың табысы саясатын, Еңбек және еңбек қатынастары саласындағы саясатты, демография және халық қоныстандыру саясаты мәселелерін, халықтың еңбекке жарамсыз және аз қамтылған топтарын әлеуметтік қолдау және қорғау, Әлеуметтік сала салаларын дамыту, әлеуметтік саясатты іске асыруды қаржылық және кадрлық қамтамасыз ету, әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету, әлеуметтік саясат контекстіндегі әлеуметтік әріптестік, әлеуметтік саясатты қалыптастыру және іске асырудың шетелдік тәжірибесін ашады.

4

ББ4,ББ6

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау

Пән экономиканы мемлекеттік реттеу құралы ретінде әлеуметтік-экономикалық жоспарлау, қоғамның әлеуметтік мәселелерін реттеу құралы ретінде әлеуметтік саясат, халықтың өмір сүру деңгейін стратегиялық жоспарлау, әлеуметтік саланың дамуы туралы білімді қалыптастырады. Мемлекеттік жоспарлаудың тиімділігін арттырудағы индикативтік жоспарлаудың мәні мен рөлін ашады, стратегиялық талдаудың құралдары мен кезеңдерін, болжамдау және оның мекеме қызметіндегі рөлін зерттейді.

4

ББ4,ББ6

25

Әлеуметтік этнография және демография

Курстың мазмұны ғылым ретінде демография және этнография, әлеуметтік демография және этнография, оның теориялық негіздері, ерекшеліктері, мәселелері, демографиялық және этнографиялық үрдістердің өзара байланысы және мемлекет пен аймақтың әлеуметтік саясаты туралы жүйелі түсініктерді қалыптастыру; студенттердің әлеуметтік жұмыс құралдарымен мемлекеттің демографиялық және ұлттық саясатының негізгі бағыттарын жүзеге асыру саласында болашақ кәсіби қызметінде әлеуметтік-демографиялық және этнографиялық білімдерді қолдану дағдыларын дамыту. Курс дамуының негізгі кезеңдерін, басты ғылыми мектептер мен Әлеуметтік этнография мен демографияның теориялық бағыттарын, халықтың өсіп-өну мәселелерін, әлемдегі қазіргі этникалық және демографиялық үдерістерді зерттеуге бағытталған.

5

ББ4,ББ6,ББ7

Адам ресурстарын басқару

Курстың мазмұны студенттердің ұйымның кадрлық саясаты менеджменті саласындағы теориялық және практикалық аспектіні зерттеу негізінде экономикалық ойлауын қалыптастыруға, қызметкерлерді нақты және тиімді басқару бойынша шаралар жүйесін әзірлеу және негіздеу. Курс адам ресурстарын, еңбек қызметін, Адам ресурстарын басқару жүйесін ұйымдастыру әдіснамасын, ұйымдастыру және жоспарлау, персоналды іріктеу, жалдау және қабылдау, кәсіби бағдарлау және бейімдеу, іскерлік мансапты жүзеге асыру және оны дамыту, персоналды уәждемелеу бойынша кадрлық саясатты зерттеуге бағытталған.

5

ББ4,ББ6,ББ7

26

Әлеуметтік саладағы ғылыми зерттеулер

Курстың мазмұны ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қажетті мақсаттар мен міндеттер, бағдарлама, негізгі элементтер мен ғылыми зерттеу әдістері туралы білімді қалыптастырады. Курс әлеуметтік саланы ғылыми зерттеу объектісі ретінде, әлеуметтік саладағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы: Ғылыми-зерттеу жұмысының түрлері, құралдары, кезеңдері, ғылыми зерттеудің сандық және сапалық әдістері, эксперимент жүргізу әдістері, фокус-топтар, өмірбаяндық зерттеулер, әлеуметтік саладағы ғылыми зерттеулер нәтижелерінің тиімділігін сараптау және есептілік нысандары ретінде зерттеуге бағытталған..

5

ББ3,ББ6, ББ7

Әлеуметтік жұмыста ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру

Пән ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттері, бағдарламасы, негізгі элементтері мен әдістері туралы білімді қалыптастырады, әлеуметтік жұмыста ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін қажетті іскерлікті өзектендіреді. Курс әлеуметтік зерттеу және әлеуметтік жұмыстың объектісі ретінде әлеуметтік саланы, әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы: ғылыми-зерттеу жұмысының түрлері, құралдары, кезеңдері, ғылыми зерттеудің сандық және сапалық әдістері, эксперимент жүргізу әдістері, фокус-топтар, өмірбаяндық зерттеулер, әлеуметтік жұмыстағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін есептілік және сараптау нысандары ретінде зерттеуге бағытталған.

5

ББ3,ББ6, ББ7

27

Мүгедектігі бар адамдармен әлеуметтік жұмыс

Пән  мүгедектігі бар адамдармен  әлеуметтік жұмыстың жалпы теориялық мәселелерінің мәнін және формалары мен әдістерінің мазмұнын ашады, әлеуметтік қызметтің қарастырылатын саласында студенттердің өзіндік жұмысы үшін алғышарттар жасайды. Курс мүгедектік саласында әлеуметтік қызмет көрсету жүйесін жаңғырту тәжірибесін игеруге бағытталған.  Мүгедектігі бар адамдармен  әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің ерекшеліктерін, мүгедектігі бар адамдарді   әлеуметтік күтуді, әртүрлі жастағы және топтағы мүгедектігі бар адамдармен  әлеуметтік жұмыс жасаудың әдістері мен технологияларын ашады. Үйде қызмет көрсетуде, стационарлық мекемелердегі мүгедектігі бар адамдар, өз бетінше өмір сүруге дайындық кезінде мүгедектігі бар балаларға мамандандырылған көмек көрсету бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

6

ББ5,ББ6, ББ7

Қақтығыстану

Пән жанжалдардың теориясы мен практикасы саласында жүйелендірілген білімді, сыни ойлаудың қалыптасуы, коммуникативтік және коллаборацияға дайындық негізінде оларды реттеудің жолдары мен құралдары туралы түсініктерді қалыптастырады. Курс жанжалды қоғамдық өмірдің әлеуметтік феномені ретінде сипаттайды, қақтығыстарды басқару, алдын алу және шешу, қақтығыстардың пайда болу себептері мен даму динамикасын анықтау бойынша құзыреттілікті қалыптастырады, тұлғааралық жанжалдың, отбасындағы, жалпы білім беретін мектептегі қақтығыстардың, топаралық және ұйымдық-басқару қақтығыстарының мәнін ашады және қақтығыстағы зорлық-зомбылықтың алдын алады.

6

ББ1,ББ6

28

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық» 1

Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару

20

ББ4,ББ8

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық» 2

Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы,

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы, Табиғат пайдалану құқығы

20

ББ4,ББ8

Майнорлық бағдарлама «Өндірістік жобалар»

Кәсіпкерлік

Бизнес-жоспарлау

Тәуекелдерді басқару

Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

20

ББ4,ББ8

 

Кәсіптік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

29

Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері

Пән әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері, этикалық-психологиялық ойлау, кәсіби қызметке жауапты көзқарас туралы тұтас түсінік қалыптастырады. Курс әлеуметтік жұмыстағы кәсіби этиканың мәні, құрылымы және рөлі, әлеуметтік жұмыстың кәсіби маңызды құндылықтары, әлеуметтік қызметкердің профессиограммасына этикалық талаптар, әлеуметтік қызметкердің кәсіби-этикалық кодексі, деонтология, әлеуметтік жұмыстағы этикалық қайшылықтар мен диллемдер туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ1,ББ5,ББ6,ББ7

30

Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиялары

Пән қазіргі әлеуметтік қызметтегі технологиялық тәсілдің мәнін және әлеуметтік жұмыс маманының технологиялық құзыреттілігін ашады. Курс әлеуметтік жұмыстың ұйымдастырушылық, социологиялық, педагогикалық, психологиялық әдістері, әлеуметтік оңалту, әлеуметтік терапия, кеңес беру және делдалдық, алдын алу және түзету, делдалдық және т.б. технологиялары және олардың өзара байланысы туралы білімді қалыптастырады. Курс халықтың әр түрлі топтарымен және санаттарымен жұмыста әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын практикалық қолдану бойынша құзыреттілікті меңгеруге бағыттайды

5

ББ4,ББ6,ББ7

31

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызметтер

Пәннің мазмұны әлеуметтік қызметтің табиғатын, оларды стандарттау және ұсыну шарттарына қойылатын талаптарды, практикалық қызметте әлеуметтік жұмыстың құралдарын пайдалануды ашады. Курс әлеуметтік қызмет көрсету саласында нормативтік-құқықтық базаны игеруге, халықты әлеуметтік қорғау жүйесінде, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру саласында әлеуметтік және арнаулы әлеуметтік қызметтер туралы білімді игеруге бағытталған. Пән қарттар мен мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде, мүмкіндігі шектеулі балалармен, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған мүгедек балалармен, жетім балалармен, девиантты мінез-құлықты, қадағалаусыз балалармен, қауіп тобындағы балалармен жұмыс жүйесінде, мигранттарға әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде ӘӘҚ ашады.

5

ББ4, ББ5,ББ7

32

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты студенттерді әлеуметтік қызмет жүйесінде жұмыс істейтін әлеуметтік қызмет көрсету мекемелері жұмысының негізгі мазмұнымен таныстыру; аталған мекемелерде жұмыс істейтін әр түрлі бейіндегі мамандардың кәсіби қызметінің ерекшеліктерімен таныстыру, сондай-ақ жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша алған теориялық білімдерін бекіту; ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын қалыптастыру; әлеуметтік қызмет тәжірибесінде әлеуметтік жұмыс саласында қолданылатын технологиялар мен әдістерді меңгеру болып табылады.; халыққа әлеуметтік қызмет көрсету ұйымдары мен мекемелерінде жұмыс тәжірибесін алу.

5

ББ7

33

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты өзіндік жұмысқа тәжірибелік дайындық, дипломдық жұмыс бойынша материалдар жинау, теориялық білімді тереңдету және бекіту, ұжымда ұйымдастырушылық және тәрбие жұмысының тәжірибесін алу болып табылады. Өндірістік тәжірибеден өту кезінде студенттер нақты өмірлік жағдайлармен және оларды шешу формаларымен бетпе-бет келеді, әлеуметтік жұмыс бағыттарының кең спектрімен: әлеуметтік қорғау және көмек ұйымдарымен, әлеуметтік қорғауды басқару органдарымен, әлеуметтік қызмет клиенттерімен және олардың қажеттіліктерімен, осы қажеттіліктерді қанағаттандырудың әдістемелерімен және технологияларымен танысады және осы қызметке белсенді қатысады.

10

ББ7

34

Дипломалды тәжірибе

Диплом алдындағы тәжірибенің  мақсаты нақты ұйымның немесе мекеменің қызметін зерделеу кезінде алынған теориялық және практикалық білімді жинақтау және жүйелеу және дипломдық жұмысты орындау барысында оларды жинақтау болып табылады. Диплом алдындағы  тәжірибеден өту кезінде дипломдық зерттеу объектісін жан-жақты зерделеуге, ұйымның қызметі туралы деректерді қалыптастыруға және талдауға ерекше назар аударылуы тиіс.

Диплом алдындағы тәжірибенің жалпы міндеті мамандық бойынша практикалық білім мен жұмыс тәжірибесін алу; болашақ маманның өзіндік еңбек қызметіне кәсіби дайындығын тексеру болып табылады.

5

ББ7

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын

құзыреттер (кодтар)

35

Отбасымен және балалармен әлеуметтік жұмыс

Пән отбасымен әлеуметтік жұмыстың ғылыми-теориялық негіздерін, өзгермелі қоғам жағдайында отбасы мен балаларды әлеуметтік көмек көрсетудің әдістері мен технологияларын ашады. Курс қазіргі отбасының мәні мен функцияларын, отбасылық қарым-қатынас педагогикасы, әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында әлеуметтік қызметкер мен отбасының өзара әрекеттестігін зерделеуге бағытталған: ерлі-зайыптылар жанжалдарын шешу және алдын алу, ата-аналардың, атап айтқанда "тәуекел тобы" отбасыларының педагогикалық мәдениетін қалыптастыру, отбасылық бос уақытты ұйымдастыру.

6

ББ4,ББ5,ББ6,ББ7

Жетім балалармен және ата ана қарауынсыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыс

Курс жетім балалармен және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалармен әлеуметтік жұмыстың тарихы, теориясы, әдістері мен технологиялары туралы білімді қалыптастырады. Курс жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арнайы әлеуметтік қызмет көрсетудің шетелдік және отандық тәжірибесін, әлеуметтік диагностика, алдын алу, әлеуметтік оңалту, деинституционализация, білім беру және әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы әлеуметтік жұмыстың кейс – менеджментін және қорғаншылықтың баламалы нысандарын дамыту, оның ішінде SOS Балалар ауылдары-жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды баламалы халықаралық ұйым ретінде зерттеуге бағытталған.

6

ББ4,ББ5,ББ6,ББ7

36

Әлеуметтік геронтология

Курс кәрі жастағы және кәрі жастағы денсаулық мәселелерін анықтауға, қарт және кәрі адамдардың әлеуметтік мәселелерін: жалғыздық, қарт және кәрі адамдардың отбасы ішіндегі өзара іс-қимыл ерекшеліктерін, өмір сүру кезеңдерін ұйымдастыру және бейімдеуге бағытталған. Пән қарт және ескі адамдармен кешенді әлеуметтік жұмыстың мазмұнын ашады, әлеуметтік қызметкерлердің-геронтологтардың кәсібилігін қалыптастырады.

5

ББ5,ББ6,ББ7

Емдік тамақтану технологиясы

Пән рационалды тамақтану арқылы адам денсаулығын сақтау және нығайту туралы жалпы түсініктерді қалыптастырады. Курс тыныс алу органдары аурулары, Асқазан-ішек жолдары, жүрек, бүйрек аурулары, ревматизм және ревматоидты артрит, эндокриндік жүйе аурулары, қант диабеті, семіздік және подагре кезінде дұрыс тамақтану туралы білімді меңгеруге бағытталған. Балаларды, жүкті әйелдерді, бала емізетін аналарды, қарт және ескі адамдарды ұтымсыз тамақтандырумен байланысты аурулардың алдын алу және оларға алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша құзыреттерді қалыптастырады.

5

ББ5, ББ6

37

Жастармен әлеуметтік жұмыс

Курс жастарды қоғамның әлеуметтік-демографиялық тобы ретінде және оның түрлі аспектілерде: білім беру саласында, еңбек нарығында, отбасылық-тұрмыстық жайластыру, демалыс саласында әлеуметтік мәселелерін зерттеуге бағытталған. Пән жастардың әлеуметтік саясатының мәні мен мазмұнын, "қиын" жасөспірімдермен, девиантты мінез-құлықты жастармен, жас мүгедектермен, балалар үйінің тәрбиеленушілерімен және түлектерімен, жас отбасымен, жастардың бейресми бірлестіктерімен әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын ашады.

5

ББ3,ББ4,ББ5,ББ6,ББ7

Акмеология

Пәннің мазмұны қазіргі акмеологияның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттарын, акмеологиядағы ғылыми зерттеудің жалпы методологиялық принциптерінің ерекшелігін ашады. Курс әлеуметтік жұмысты тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тұлғаның кәсіби даму шыңына жету жолдарын ашады. Курс аясында әлеуметтік жағдайлар, акмеология контекстінде адамның әлеуметтік-психологиялық жетілуіне қол жеткізу үшін мінез-құлық үлгілері ұсынылады.

5

ББ1.ББ5,ББ7

38

Пенитенциарлы жүйедегі мекемелермен әлеуметтік жұмыс

Курстың мазмұны пенитенциарлық жүйеде әлеуметтік қызметкердің кәсіби қызметін құрудың теориялық тәсілдерін; әлеуметтік қызметкер қызметінің принциптерін, функцияларын, негізгі бағыттарын; түзеу мекемелері жағдайында әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологиясының мазмұнын; сотталғандармен тәрбие және психологиялық-педагогикалық жұмыстың ерекшеліктерін, олардың қайта әлеуметтенуін баяндайды. Пән сотталғандармен, кәмелетке толмаған құқық бұзушылармен, егде және сау емес сотталғандармен әлеуметтік жұмыстың ерекшелігі туралы білімді қалыптастырады.

5

ББ4,ББ6,ББ7

Адамзат дамуы

Пән адам дамуының концепциясының мәні, Қазақстан Республикасындағы және шет елдердегі адам дамуының жағдайы мен перспективалары туралы білімді қалыптастырады. Пән адам дамуының экономикалық өсу, жұмыспен қамту, кедейшілік деңгейі, әлеуметтік қорғау, денсаулық және өмір сүру ұзақтығы, білім беру, демографиялық, гендерлік, тұрақты дамудың экологиялық аспектілері сияқты көрсеткіштері мен процестерін ашады.

5

ББ1,ББ4.ББ6

39

Әйел адамдармен әлеуметтік жұмыс

Курс әйелдердің экономикадағы, саясаттағы, отбасындағы, мәдениеттегі, дініндегі әлеуметтік мәртебесі мен рөлі туралы білімдерін меңгеруге бағытталған. Пән әйелдерге қатысты мемлекеттік саясатты, Қазақстандағы әйелдермен әлеуметтік жұмыс бойынша Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметін ашады, көп балалы, жас және жалғыз басты аналармен, әйелдермен, діни экстремизм, үй және сексуалдық зорлық-зомбылық құрбандарымен, жұмыссыздармен, әскери қызметшілердің әйелдерімен, мүгедек әйелдермен, бас бостандығынан айыру орындарындағы және одан босатылатын әйелдермен топтық және жеке психоәлеуметтік жұмыстың құзыреттілігін қалыптастырады.

5

ББ4,ББ5,ББ6,ББ7

Гендерология және феминология

Курстың мазмұны ерлер мен әйелдер арасындағы әлеуметтік байланыстар мен қатынастардың табиғаты мен негізгі түрлері туралы ғылыми көзқарастарды, әйелдердің экономикадағы, саясаттағы, отбасындағы, мәдениеттегі, діндегі рөлін, гендерология мен феминологияның категориялық аппаратының ерекшелігін, қоғамдағы гендерлік рөлдерді, әйелдердің құқықтары мен бостандықтары үшін қоғамдық-саяси қозғалыс ретіндегі феминизмнің мәнін, гендерлік зерттеулерді институттандырудың, гендерлік стратификацияның, әлеуметтендірудің алғышарты ретінде баяндайды. Пән әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау бойынша халықаралық және отандық ұйымдардың қызметі туралы білімді қалыптастырады.

5

ББ1,ББ5,ББ6

Құзыреттілік шифры

Құзыреттілік мазмұны

Оқу нәтижесі шифры

Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижесінің мазмұны

МК1.

Тұлғаның әлеуметтік мәдени және дене қабілеттілігі мультимәдениеттілік, мультитілдік және экологиялық ойлау негізінде даму қағидаттары

ОН1.

Қазақстанның даму тарихын білу және сыни тұрғыдан түсіну, әлеуметтік-саяси және экономикалық білімді өзгеріп жатқан әлеуметтік-мәдени жағдайларда тиімді әлеуметтену және бейімделу үшін қолдану.

ОН2.

Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникацияларды жүзеге асыру, практикалық қызмет пен қарым-қатынаста қазақстандық патриотизм мен әлеуметтік жауапкершілікті көрсету

МК2.

Цифрлық технологияны өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік аймақты дамытуда қолдануға дайын болу

ОН3.

АКТ түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

МК3.

Әлеуметтік менеджментке, әлеуметтік салада жоспарлау мен болжаудың математикалық модельдерін пайдалануға дайындық

ОН4

Әлеуметтік қызмет көрсетудің бірыңғай ақпараттық жүйесінде әртүрлі мәліметтер базасымен жұмыс істеу дағдысын меңгеру, әлеуметтік жоспарлау мен болжауда математикалық модельдер мен статистикалық әдістерді қолдану.

ОН5.

Ведомствоаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыруды, ұжымдармен, топтармен жұмыс істеуді, жобалар мен процестерді басқаруды, клиенттерді қайта бағыттау процестерін үйлестіруді және адам құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік міндеттерді шешуді меңгеру.

МК4

Әлеуметтік саладағы экономикалық және құқықтық пәндер саласындағы білімді пайдалануға дайындық

ОН6

Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандырудың ұйымдық-экономикалық негіздерін білу, экономикалық мәдениеттің жоғары деңгейін көрсету. Халықтың түрлі санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуде құқықтық білімді пайдалану, азаматтық қоғамның қалыптасуы жағдайында құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейін көрсету.

МК5

Халықтың әртүрлі санаттарының психологиялық, педагогикалық және медициналық сипаттамаларын терең түсіну негізінде әлеуметтік қызмет көрсету қабілеті

ОН7

Денсаулық сақтау саласында медициналық білімді, әлеуметтік жұмыс технологиясын, өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсету шеберлігі мен дағдыларын қолдану.

ОН8

Инклюзивті қоғам құруда гуманизм, іскерлік этика қағидаттарын басшылыққа ала отырып, әлеуметтік жұмысты ұйымдастыруда әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық білімдер мен дағдыларды қолдану.

МК6

Клиенттік бағдарланушылық, кәсіби шешімдер қабылдаудағы дербестік негізінде мемлекеттің әлеуметтік саясатын іске асыруға дайындық, өз кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын ұғыну

ОН9

Өмірлік қиын жағдайда жүрген адамдардың(отбасылардың) қажеттіліктеріне кешенді бағалау жүргізу бойынша білім мен дағдыларды қолдану; салааралық коммуникация және әлеуметтік әріптестік негізінде интервенция бағдарламаларын әзірлей білу және іске асыру.

МК7

Әлеуметтік жұмыс мазмұнының жүйелі көрінісі, Әлеуметтік жұмыстың әдістері мен технологияларын білу негізінде кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға дайындық

ОН10

Әлеуметтік жұмыстың негізгі санаттарын білуін көрсету, әлеуметтік саладағы кешенді зерттеу әдістемесін және өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға көмек көрсету технологиялары мен құралдарын пайдалану дағдыларын меңгеру.

ОН11

Мәселелерді анықтауды және диагностикалауды, мониторинг жүргізуді, алынған деректер мен статистикалық есептілік нәтижелерін пайдалануды, сондай-ақ әлеуметтік жұмыс саласында инновациялық алаңдарды құру бойынша пилоттық жобаларға қатысуды білу.

МК8

Кәсіби қызметті дамыған құқықтық сана, құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру қабілеттілігі, басқару аймағында заңға сәйкес шешім қабылдау және әрекет жасау

ОН12

Қазақстан Республикасындағы адамның және азаматтың құқықтық мәртебесін білу деңгейін көрсету; адам құқықтарының бұзылуын анықтау және нормативтік-құқықтық құжаттардың талаптары негізінде кәсіби қызметте оларды жоюдың жолдарын ұсыну.


Тәжірибе түрі. Оқу тәжірибесі

Курс: 2.

Мақсаты: Оқу тәжірибесі әлеуметтік жұмыс бакалаврын дайындауда маңызды орын алады, студентке кәсіби ортада әлеуметтендіруге және әлеуметтік қызметкердің біліктілігі туралы көзқарастарды қалыптастырады. Тәжірибе процесінде қалған барлық әдістер мен кәсіби білім, біліктілік, дағдылардың қалыптасуы әлеуметтік жұмыс саласында тексеріледі әрі мағыналармен толықтырылады.

Оқу тәжірибесі барлық мұқтаж азаматтар құқықтарын қолдауды, қорғауды және барлық тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсетуді жүзеге асыратын әр түрлі ведомстволық бағыныштылық мекемелері бар әлеуметтік саланың негізінде өткізіледі.

Оқу тәжірибесінің мақсаты болып студенттердің әлеуметтік қорғау, көмек көрсету, балалар мен жасөспірімдер, жастар, ересек тұрғындардың бос уақытын дұрыс ұйымдастыру мәселесімен айналысатын мекемелер мен ұйымдардың негізгі формалары және әдістерімен таныстыру саналады.

Оқу тәжірибесінің жалпы міндеті ретінде болашақ кәсіби қызмет негіздерімен танысу, әлеуметтік жұмыстың кәсіби ерекшелігі туралы, сонымен қатар алғашқы кәсіби біліктілікпен, дағдыларды меңгеру саналады.

Күтілетін нәтижелер:

 • арнайы пәндерді зерттеуде оқуда алынған теориялық білімдерді бекіту;
 • әлеуметтік сала мекемелерімен танысу;
 • аймақтағы қазіргі әлеуметтік жұмыс тәжірибесінің қазіргі жағдайы туралы көзқарастарды, әлеуметтік қызметкердің қызмет ерекшелігін бекіту;
 • волонтерлік қызметке қатысуға ынталандыру.

Тәжірибе түрі. Өндірістік тәжірибе

Курс: 3-4

Өндірістік тəжірибе əлеуметтік жұмыс бакалаврының кəсіби жағынан дайындаудың алдыңғы қатарлы формасы болып табылады, əлеуметтік қызметкердің біліктілік талаптарына сай білімі мен дағдысының дамуына ықпалын тигізеді.

Өндірістік тәжірибенің мақсаты студенттерді әр түрлі саладағы мамандардың кəсіби қызметтерінің ерекшеліктерімен, осы ұйымда жұмыс істейтін қызметкерлермен, əлеуметтік қызмет көрсету жүйесінде қызмет ететін, əлеуметтік қызметті ұйымдастыру жұмыстарының негізгі мазмұнымен таныстырады.

Күтілетін нәтижелер:

 • өзіндік кəсіби қарым-қатынас жасау және мекеме қызметкерлерімен өзара қызмет ету жəне əлеуметтік жұмыс жүйесін ұйымдастыру тәжірибесіне ие болу;
 • халыққа қызмет көрсету бойынша осы мекеменің тәжірибелік қызметіндегі қолданылатын әртүрлі психологиялық-педагогикалық әдістер және технологиялармен таныстыру;
 • өзіндік жұмыс дағдыларын меңгеру.

Тәжірибе түрі. Дипломалды тәжірибе

Курс: 3-4

Мақсаты: Дипломалды тəжірибе мақсаты студенттердің кəсіби білімдерін терендету, болашақ кəсіби дағдыларын, жеке қасиеттерін қалыптастыруға қажет, ұжымда ұйымдастыру жəне тəрбие жұмысы тәжірибесіне ие болудан тұрады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдалған тақырып бойынша бітіруші білікті (дипломдық) жұмысты дайындау және жазу үшін материалдар жинау.

Күтілетін нəтижелер:

 • ұжымда кəсіби, ұйымдастыру, тəрбие жұмысы бойынша тәжірибелік дағдыларды, білімдерді бекіту;
 • өз кəсіби қызметін жəне әріптестердің қызметін талдай жəне бағалай алу қабілеті;
 • әлеуметтік жұмыс бағыттарының барлық спектірін білу: əлеуметтік қорғау мен әлеуметтік көмек көрсетуді ұйымдастыру, əлеуметтік қорғаудың басқару органдары жəне т.с.с. білу;
 • халыққа қызмет көрсету бойынша психологиялық-педагогикалық әдістер мен технологияларды игеру;
 • дипломдық жұмыс бойынша материалдарды жинақтау, жалпылау және жүйелеу.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus