• Мамандық шифры:

  6В05201

  Мамандығы:

  Экология

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Жаратылыстану

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  138
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  7
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Жол атауы

Ескерту

Білім беру бағдарламасының атауы

6В05201 Экология

 

БББ түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

6B052  Қоршаған орта

 

Білім беру бағдарламаларының тобы

6В051 Қоршаған орта

БББ мақсаты

Қазіргі жағдайда кәсіби қызметтің теориялық және практикалық міндеттерін шығармашылық шешуге қабілетті жаңа технологиялар мен еңбек талаптарына бейімделген базалық және бейіндеуші пәндер бойынша іргелі білімі бар, экология саласындағы бакалаврларды сапалы дайындау.

Оқыту мерзімі мен оқыту түрі

4 жыл – орта білім базасында;

Ж/Б базасында 2 жыл

ҚБТ қолдану арқылы күндізгі, күндізгі оқыту түрлері

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Берілетін академиялық дәреже

Бакалавриат «жаратылыстану бакалавры» академиялық дәрежесі.

Маман лауазымдарының тізбесі:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

- өндірістік-технологиялық;

- сервистік-пайдалану;

- эксперименттік-зерттеу;

- білім беру (педагогикалық);

- жобалау.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

KZ34LAA00021414

Қосымшаның номері 002 Берілген жері Астана қаласы   қосымшаның берілген күні 02  Ақпан  2021 жылы

БББ Аккредитациясының болуы

Бар  

SA № 0102/1 16.01.2017 - 14.01.2022

Бағдарламаның бірегейлігі

ББ - ның айрықша ерекшеліктері экологиялық менеджментке баса назар аударылатындығында

Жалпыға білім беру пәндерінің циклi

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі

(Әлеуметтану,

Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану Саяси билік пен Саяси жүйелер теориясын, саяси қатынастар мен үрдістерді, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастарды зерттейді

Мәдениеттану қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының заңдылықтары мен факторларын, Мәдениеттанудың теориялық-әдіснамалық мәселелерін және әлемдік мәдениет тарихын зерттейді

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

ҚҚ 1.

2

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пән қазіргі Қазақстанның қалыптасуының негізгі кезеңдерін: ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды, Кеңестік Қазақстанның қалыптасуының тарихи бастауын, Қазақстандағы кеңестік реформалардың салдарын, Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік стратегиясы мен әлеуметтік-экономикалық дамуын, экономикалық дамудың қазақстандық моделін, Тәуелсіз Қазақстанның демократиялық және рухани жаңаруын зерттейді.

5

ҚҚ 1.

3

Философия

Пән Ежелгі әлем, Ежелгі Шығыс философиясы, Антикалық философия сияқты негізгі философиялық бағытын зерттейді. Шығыс пен Батыстың орта ғасырлар философиясы. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы. Жаңа заман философиясы. Орыс философиясы. XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басындағы Философия. Казахская философия. Сонымен қатар онтология мен гносеология, әлеуметтік философия мен антропологияны зерттейді.

5

ҚҚ 1.

4

Дене тәрбиесі

Дене шынықтыру адамның қабілетін физикалық және зияткерлік дамыту, оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, дене тәрбиесі және дене тәрбиесі арқылы әлеуметтік бейімделу мақсатында Қоғам жасайтын және пайдаланатын құндылықтар, нормалар мен білімдер жиынтығы болып табылады.

8

ҚҚ 1.

5

Қазақ /орыс тілі

Пән сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды, қазақ тілінің терминологиясын және әр түрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге бағытталған.

10

ҚҚ 1.

6

Шет тілі

Пән сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды (тыңдалым, сөйлеу, оқу, жазу) және кәсіби қызметте шетел тілін қолдануға мүмкіндік беретін сөздік жұмысын оқытады.

10

ҚҚ 1.

7

Information And Communication Technologies

Пән қоғам дамуының негізгі секторларындағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлін, АКТ саласындағы стандарттар, компьютерлік жүйелер, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, бағдарламалық қамтамасыз ету және пайдаланушы интерфейсі, деректер қоры жүйелері және деректерді талдау, бұлтты және мобильді технологиялар, мультимедиялық технологиялар, Smart технологиялар, Е-технологиялар, электрондық бизнес, электрондық оқыту, электрондық үкімет.

5

ҚҚ 2.

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

8

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау тәсілдерін оқытады.

5

ҚҚ 1.

9

Дінтану

Пән иудаизм, даосизм, конфуциандық, буддизм, христиандық, католицизм, православие, протестантизм, қазіргі қоғамдағы Ислам дінінің мәнін, пайда болу, даму тарихын, рөлі мен орнын, негізгі діни бағыттарды, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты зерттейді.

5

КК1

10

Пәнаралық курс «Мәңгілік Ел  құндылықтары»

Пән "Мәңгілік Ел"ұлттық идеясы контекстінде ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтендірудің және сәйкестендірудің мәнін, мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін зерттейді.

5

КК1

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

11

Оқу тәжірибесі

Болашақ кәсіби қызметінің функциялары мен міндеттерімен оқытылатын мамандық бойынша білім беру бағдарламаларымен танысу

1

ҚҚ 1

12

Пәнаралық курс «Кәсіби бағытталған тіл»

Осы пәнді оқығаннан кейін студент білуі керек:

Кәсіби бағытталған мәтіндердің ауызша және жазбаша функционалдық ерекшеліктері, кәсіби тақырып шегінде ауызша сөйлеуді түсіну; мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу; кәсіби тақырыптарға өз бетінше ауызша хабарламалар дайындау және жасау; әртүрлі таңбалы жүйелерде құрылған ағылшын тілді көздерден қажетті ақпаратты алу, ақпараттық дереккөздерді таңдау және кәсіби қызметте коммуникативтік міндеттерді орындау үшін қажетті ақпаратты сын тұрғысынан бағалау.

5

ҚҚ 1.

13

Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері

Пән биология, химия және физиканың экологиялық аспектілерінің теориялық және әдіснамалық мәселелерін зерттейді және студенттердің биологиялық, химиялық, физикалық экологияны зерделеуге жүйелі көзқарасты қамтамасыз ететін базалық экологиялық ойлауды қалыптастырады

5

ҚҚ 3.

14

Экологиялық химия

Пән адам қызметінің табиғи объектілерге, ауадағы, судағы және топырақтағы ластаушы заттардың түсуі кезіндегі процестерге және қоршаған ортаның ластануын болдырмау мүмкіндіктеріне тигізетін химиялық аспектілерін, сондай-ақ қоршаған ортадағы химиялық қосылыстардың трансформациялануын зерттейді, осындай өзгерістердің ықтимал салдарын болжайды және экологиялық талаптарды ескере отырып, шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

15

Өсімдіктер мен жануарлар экологиясы

Пән жануарлар мен өсімдіктердің тіршілік ортасымен қарым-қатынасын, табиғи баланстағы өсімдіктер мен жануарлар организмдерінің рөлін, қоршаған орта жағдайына және организмдердің бейімделу заңдылығына байланысты жеке түрлердің мінез-қылықтарын зерттейді. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің негізгі сипаттамаларын, табиғаттағы тірі организмдердің түраралық және түрішілік өзара қарым-қатынасының заңдылықтарын және олардың экожүйедегі рөлін білуді қалыптастырады

5

ҚҚ 3.

16

Экологиялық биогеография

Географиялық орта жағдайына байланысты жануарлар, өсімдіктер мен микроорганизмдердің географиялық таралу заңдылықтарын және организмдер мен олардың бірлестіктерінің динамикасын, популяциясын, биотасын зерттейді.

Студенттерде өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің эволюциясының негіздері, биологиялық әртүрлілік және оны әртүрлі географиялық аймақтарда қорғау туралы жалпы түсініктерін және биотаның қалыптасуының негізгі заңдылықтарын қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

17

Өндірістік тәжірибе

Өндіріс шарттарын, орындалған жұмыстарды есепке алу тәртібін, өндірістік ұйымның құрылымы мен басқару жүйесін, оның материалдық-техникалық базасын зерделейді.

5

ҚҚ 1, ҚҚ 3

18

Майнор «Бизнес-информатика» /

Майнор «Бизнестің құқықтық негіздері»/

Майнор «Базалық құқықтық 1»/

Майнор «Базалық құқықтық 2»/

Майнор «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Майнор «Кәсіпкерлік жобалар»/

Майнор «Қаржы»

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

ҚР кәсіпкерлік құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, ҚР Еңбек құқығы

Конституциялық құқық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Еңбек құқығы, мемлекеттік қызмет және басқару.

Конституциялық құқық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, еңбек құқығы, табиғатты пайдалану құқығы

Экономикалық теория, Менеджмент, Кәсіпкерлік, Фирманың экономикасы

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

Қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

20

ҚҚ 6

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

19

Биология

Өсімдік организмдеріндегі, адам және жануарлар организміндегі физиологиялық процестерді және қоршаған орта факторларының осы процестеріне әсерін зерттейді. студенттерді белгілердің тұқым қуалау заңдылықтарымен, генетикалық материалдың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуымен және оның өзгергіштігімен таныстырады.

5

ҚҚ 3

20

Микробиология

Микроорганизмдердің морфологиясын, физиологиясын, микроорганизмдердің қазіргі заманғы жүйесін зерттейді

5

ҚҚ 3

21

Экономикадағы математика

Пән математиканың келесі бөлімдерін оқытады: сызықтық алгебра. Векторлық алгебра.  Аналитикалық геометрия.  Математикалық талдау элементтері. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері.  Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Көп айнымалылардың функциялары. Қарапайым дифференциалдық теңдеулер. Сандық қатарлар.  Далалық қатарлар.

5

ҚҚ 2

22

Жоғары математика

Математикалық аппаратты меңгеру, қажет болған жағдайда компьютерлік техниканы пайдалана отырып, экономикалық есептерді қосымшамен модельдеуге, талдауға және шешуге көмектеседі; студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды маман ретінде зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруі.

5

ҚҚ 2

23

Статистика

Пән статистикалық әдістің мәнін және оны әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен процестерді зерттеуге қолданудың ерекшеліктерін зерттейді. Экономиканың жағдайы мен дамуын, ұлттық байлықты, халықтың өсімін молайтуды, халықтың тұрмыс деңгейін сипаттайтын негізгі статистикалық көрсеткіштерді құрудың мақсаты мен әдістері ашылады. Алынған ақпаратты талдау кезінде статистикалық көрсеткіштер жүйесін қолдана білуді қалыптастырады

5

ҚҚ 3

24

Әлеуметтік статистика

Пән деректерді жинау әдістерін, сандық Материалды өңдеу, алынған ақпаратты талдау және алынған білімді практикада қолдану әдістерін оқытады

5

ҚҚ 3

25

Табиғатты пайдалану құқығы

Пән табиғатты пайдалану саласындағы негізгі құқықтық институттарды оқытады: азаматтардың экологиялық құқықтары, экологиялық басқару, табиғи ресурстарға меншік құқығы және табиғатты пайдалану құқығы, экологиялық құқық бұзушылықтар үшін заңды жауапкершілік, қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмі, экологиялық қауіпсіздік; жер қатынастарын мемлекеттік реттеу, Қазақстан Республикасындағы жердің құқықтық режимі, бұл қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу және оны қолдану практикасы саласында білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді

5

ҚҚ 1, 3.

26

ҚР экологиялық құқығы

Жекелеген табиғи объектілерді, табиғи және аумақтық кешендерді пайдаланудың, молықтыру мен қорғаудың экологиялық-құқықтық режимін құқықтық реттеу, қоршаған табиғи ортаны халықаралық-құқықтық қорғау саласын зерделейді

5

ҚҚ 1, 3.

27

Қоршаған орта гигиенасы

Адам организмінің қоршаған орта факторларымен өзара қарым-қатынасының жалпы заңдылықтарын, өмір сүру жағдайларын сауықтырудың, қоршаған ортаның үздіксіз өзгеретін жағдайында халықтың денсаулығын қорғау мен нығайтудың принциптері мен тәсілдерін зерттейді. Студенттерде қоршаған орта факторларына санитарлық – гигиеналық бағалау және халықтың денсаулығын сақтау және нығайту бойынша санитарлық-гигиеналық іс-шаралар жүргізу білігін қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

28

Жаһандық экология

Ғаламдық экология мәселелерін зерттейді, мәселелерді шеше білуді дамытады, табиғатқа жауапкершілікпен қарауды тәрбиелейді.

5

ҚҚ 3.

29

Қазақстан экологиясы

Қазақстан экологиясы пәні Қазақстанның экожүйелерінің ерекшеліктерін, аймақтық және жергілікті экологиялық мәселелері туындауына антропогендік факторлардыңкері әсерін қарастырады. Қазақстан Республикасының атмосферасы, гидроферасы, топырақ жамылғысы, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіэкологиясыныңжәне радиоэкологиялық жағдайының ерекшеліктерін зерттейді.

5

ҚҚ 3.

30

Аймақтық экология

Пән аймақтағы табиғи - климаттық жағдайлар мен экожүйелердің алуан түрлілігін игерілген экологиялық білім негізінде оқытады. Адамның аймақтың табиғи ортасына әсер ету салдарын бағалау және экологиялық жағдайдың нашарлауын болдырмайтын оңтайлы шешімдер қабылдауқабілетін қалыптастырады.

5

ҚҚ 4.

31

Биогеохимия және экотоксикология

Биосферадағы химиялық элементтер мен токсиканттардың таралу заңдылықтарын және қозғалысын зерттейді. Биогеохимиялық элементтердің сандық және сапалық сипаттамаларын көрсетеді. Тірі ағзалар мен қоршаған орта арасындағы химиялық элементтердің миграциялықүдерістері мен табиғи ортада өтетін үдерістердің дамуы және қызмет ету заңдылықтары туралы білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 4.

32

Стандарттар мен нормативтік құжаттарды әзірлеу технологиясы

Қоғам мүшелерінің өнімдері мен қызмет салалары үшін бірыңғай нормаларды, ережелер мен талаптарды зерттейді, өндіріс талаптары мен оны пайдалану шарттары арасындағы байланысты, жалпы үнемдеуге қол жеткізуді, ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуді, еңбек өнімділігін арттыруды, өнім сапасын жақсартуды анықтайды. Стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттарды әзірлеу кезінде теориялық білімді практикада қолдана білуді қалыптастырады.

5

ҚҚ 4.

33

Топырақтану

Топырақтың пайда болуы мен дамуын және оның құнарлылығының негізгі қасиеттерін зерттейді, жер шарындағы топырақтың барлық түрлерінің құрылымы, құрамы мен қасиеттерінің ерекшеліктерін және олардың кең таралуын, оларды қорғау және тиімді пайдалану жөніндегі шараларды зерттейді. Табиғи және табиғи жүйелердің жұмыс істеу және даму заңдарын, олардың өзара байланысын, топырақ түзуші жыныстар туралы түсініктерді қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

34

Жер құрылысы

Жер заңнамасын жүзеге асыру, жерді толық және ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыру, өндірістің орналасқан жерін сипаттау жөніндегі іс-шаралар жүйесін зерттейді, ауыл шаруашылығы өндірісі үшін жер учаскелерін пайдалануды ұйымдастыруды жергілікті жерде жер пайдалану объектілерінің шекараларын белгілеуді қарастырады. Жер тіркеуінің негізгі заңдылықтары, сондай-ақ жерге орналастыру түрлері мен нысандары бойынша білім қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

35

Экологиялық ресурстану

Пән табиғи, әлеуметтік-экономикалық ресурстардың әртүрлі түрлерін және олардың жіктелуін зерттейді. Экологиялық салдарды ескере отырып, табиғи ресурстардың қазіргі заманғы тұтыну деңгейіне және ұтымды пайдалануға сәйкестігін бағалау стратегиясы мен тактикасының негізгі ережелері туралы білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

36

Биосфераның пайда болуы және эволюциясы

Пән биосфераны Жердің географиялық қабығының құрамдас бөлігі ретінде және биосфераның эволюциясындағы тірі заттың ғаламдық рөлі мен оның қызметі ретінде зерттейді. Биосфера эволюциясының заңдылықтары мен қозғаушы күші, Жердегі тіршіліктің пайда болуы мен биосфераның даму кезеңдері қазіргі заманғы экологияның ғылыми негізі ретінде білімдерді қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

37

Гидрология

Пән су объектілері мен су ресурстарын зерттейді. Су ресурстарының қазіргі жай-күйіне баға береді, оларды тиімді пайдаланудың болжайды және негіздейді, су жүйелерінің табиғи өзгерістерін ескере отырып, антропогендік әсерлердің ықпалымен өзендер мен су қоймаларындағы су мөлшері мен оның сапасының адам үшін қолайсыз өзгеруінің әсері туралы білім қалыптастырады.

5

ҚҚ 4.

38

Қазақстанның су ресурстары

Пән өзен бассейндері мен су айдындарындағы судың мөлшері мен сапасының өзгеруінің қалыптасқан үрдістерінде су ресурстарын басқару әдістерін оқытады. ҚР су ресурстарын әділ және ақылға қонымды пайдалану негізінде шекаралас елдермен өзара қарым-қатынаста пайдалану тетігін білуді қалыптастырады.

5

ҚҚ 4.

39

Экологиялық аудит

Шаруашылық субъектінің қызметін өзінің экологиялық саясатын айқындауда, іс-шараларды, оның ішінде экологиялық заңнаманың белгіленген талаптарын сақтауға бағытталған алдын алу іс-шараларын жүзеге асыру жөніндегі басымдықтарды қалыптастыруда зерттейді.

5

ҚҚ 5.

40

Қоршаған орта туралы ілім

Пән адамның өмір сүру ортасы мен жағдайларын және оның өмір сүру ортасымен қарым-қатынасын зерттейді, "адам-қоршаған орта"поликомпонентті жүйенің ерекшеліктерін анықтайды. Қоршаған орта объектілері, биотикалық, абиотикалық және әлеуметтік ортаның құрамдас бөліктері және олардың өзара әрекеттесуі туралы білімді қалыптастырады.

55

ҚҚ 3.

41

Жасыл бизнестің қазіргі технологиялары (Modern technologies of green business)

Басқару мен шаруашылықты жүргізудің әртүрлі деңгейлерінде экономикалық-экологиялық бағыттағы қазіргі заманғы технологияларды зерттейді. Шаруашылық субъектілерінің экономикасын экологияландыру процесін басқару бойынша білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

42

Табиғатты пайдалану экономикасы

Табиғатты тиімді пайдалану, табиғатты қорғау іс-шараларын экономикалық қамтамасыз ету және табиғатты пайдалануды мемлекеттік реттеу әдістерін зерттейді. Табиғи-ресурстық база мен қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы арасындағы өзара қарым-қатынасты, табиғи тепе-теңдікті қолдауды қамтамасыз ететін шаруашылық жүргізу әдістерін іздестіруді қалыптастырады

5

ҚҚ 5.

Кәсіпкерлік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

43

Экологиялық менеджмент

Пән экологиялық басқару, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, ресурс - және энергия үнемдеуші табиғат қорғау технологияларын ілгерілету жүйелерін іске асыру мен жоспарларды әзірлеу үшін ақпараттық, құқықтық және әдістемелік негіздерді зерттейді. Кәсіби қызметте стандарттар мен нормативтік-құқықтық құжаттарды қолданудың практикалық біліктері мен дағдыларын қалыптастырады.

5

ҚҚ 5

44

Геоэкология

Пән табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны экологиялық тұрақтандыру бойынша ғылыми-практикалық ұсыныстарды әзірлеу мақсатында географиялық жүйелерді оқытады. Дағдарыстық сипаттағы өзара байланысты жаһандық проблемалардың стратегиялық шешімін табуға мүмкіндік беретін, оның қоғаммен интеграциясы процесінде геосфераның өзара байланысты жүйесі ретінде экосфераның қызмет атқаруы туралы білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 3.

45

Экологиялық -экономикалық талдау

Экологиялық-экономикалық талдау экологиялық және экономикалық көрсеткіштер жүйесі арқылы көрініс табатын объективті және субъективті факторлардың әсерінен адамдардың өмір сүру деңгейі мен қоршаған ортаның жағдайы арасындағы өзара әрекеттесу процестерін зерттейді, «өзара әрекеттесу - өзгеріс - эффект» тізбегі бойынша себеп-салдарлық байланысты орнатады. Пәнді оқу нәтижесінде жеке тенденциялар мен экологиялық-экономикалық заңдылықтар анықталады, меншікті жүзеге асыру формалары жүйесі жасалады, экологиялық және экономикалық қайшылықтарды шешудің нақты жолдары анықталады.

5

ҚҚ 3.

46

Экологиялық мониторинг

Қоршаған орта көрсеткіштерін физикалық-географиялық жағдайларға және ластаушы заттардың эмиссиясына байланысты бақылау әдістерін; студенттерде қоршаған орта жағдайын бақылау саласындағы, оның ішінде антропогендік жүктеменің әсеріне ұшырайтын негізгі тәсілдерді неғұрлым терең ғылыми-зерттеу деңгейінде қарастыра білуді қалыптастырады.

5

ҚҚ 5

47

Өндірістік тәжірибе

өндіріс шарттарын, орындалған жұмыстарды есепке алу тәртібін, өндірістік ұйымның құрылымы мен басқару жүйесін, оның материалдық-техникалық базасын зерделейді.

5

ҚҚ 4

48

Өндірістік тәжірибе

Негізгі құзыреттілікті бекіту, оқытылып жатқан мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін игеру

10

ҚҚ 5

49

Диплом алды практика

Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның өндірістік қызметі туралы нақты материалды жинайды және оны дипломдық жұмысты жазу кезінде пайдаланады

5

ҚҚ 5

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

50

Радиациялық экология негіздері

Жердің табиғи және антропогендік радиациялық фонды, иондаушы радиацияның тірі организмдерге әсер ету механизмін, биосфераға радионуклидтердің түсу көздері мен жолдарын зерттейді. Радиоэкологияның мәні, оның міндеттері, барлық тірі организмдерге радиоактивті сәулеленудің әсері туралы, сондай-ақ табиғатты қорғау қызметі және қазіргі радиоэкологиялық мәселелерді шешу жолдары туралы іргелі білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

51

Жүйелі экология негіздері

Экологиялық мәселелерді шешу үшін жүйелі тәсіл мен талдау негізінде экологиялық заңдарды зерттейді, экожүйенің барлық негізгі компоненттерінің бірыңғай ұстанымдарынан сипаттама береді, олардың бір-бірімен және сыртқы ортамен өзара байланысын сипаттайды. Табиғи орта мен оның компоненттері динамикалық тепе-теңдікте болатын, күрделі, сараланған жүйе ретінде талданатын жүйелі тәсіл арқылы, студенттердің білімін қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

52

Қоршаған ортаның жайдайын бағалау

Табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтарын, қоршаған ортаның жағдайын бағалаудың заманауи принциптері мен әдістерін зерттейді. Экожүйелер мен олардың компоненттерінің жағдайын бағалау және нормалау принциптері мен жүйелері, қоршаған орта мен адам денсаулығына шаруашылық қызметтің әсеріне бағалау жүргізу туралы білімді қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

53

Табиғи ресурстарды бағалау

Табиғи ресурстарды бағалау тәсілдері мен әдістерінің теориялық және практикалық дағдыларын, оларды елдің қазіргі даму кезеңінде пайдалану тиімділігін зерттейді. Қалыптасқан әдістемелер мен бағалау әдістеріне негізделген табиғи ресурстарды бағалаудың теориялық және практикалық негіздерінің жүйесін студенттерде қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

54

Өнеркәсіптік экология

Өнеркәсіптің жекелеген кәсіпорындардың, сондай-ақ техносфера мен қоршаған ортаның биосфераға, оның техносфераға және одан әрі ноосфераға әсерін, сонымен қатар антропогендік әсер ету жағдайында тірі тіршілік әрекетінің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуін зерттейді. "Қоршаған орта - кәсіпорын" жүйесінде өзара байланысты, табиғи-өнеркәсіптік кешеннің жұмыс істеуі жағдайында табиғат пен адамның өмір сүру жағдайларын қамтамасыз ету тәсілдері мен құралдарын қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

55

Табиғи ресурстарды қорғау

Табиғи ресурстарды қорғау пәні негізгі экологиялық мәселелерді, табиғи ресурстардың жай-күйін және оларды тиімді пайдалану жолдарын, өндірістік қызметтің және басқа да антропогендік факторлардың табиғи ортаға әсер ету сипатын, табиғи ресурстарды қалпына келтіру және орта қалпына келтіру функцияларын сақтау мүмкіндігін, сондай-ақ қалпына келмейтін табиғи ресурстарды сақтауды қамтамасыз ететін іс-шаралар жүйесін зерттейді. 

5

ҚҚ 5.

56

·         Экологиялық нормалау және сараптама негіздері

Жобалау, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, экологиялық қауіпсіздік, сондай-ақ экологиялық сараптама, аудит және ҚОӘБ бойынша нормативтік құжаттаманың нормалары мен ережелерін зерттейді. Нормалар мен ережелерді, нормативтік құжаттарды, қоршаған орта сапасының нормативтерін, аспаптық бақылау құралдарын пайдалана отырып, қоршаған ортаның сапасын бақылау бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.

57

Экологиялық қауіпсіздік

Қазақстанда тиімді мемлекеттік экологиялық саясатты қалыптастыру тетігін және экологиялық қауіпсіздіктің қазіргі жай-күйін, экологиялық саладағы мәселелер мен қайшылықтарды және Қазақстан Республикасында ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтарды іске асыру аясында оларды шешудің негізгі шарттарын бағалауды зерттейді. Табиғи жүйелердің қорғалуын, қоғамның өмірлік маңызды мүдделерін және жеке тұлғаның құқықтарын қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсер ету нәтижесінде туындайтын қауіптерден қорғауды қамтамасыз ету бойынша білім қалыптастырады.

5

ҚҚ 5.


Компетенция шифры

Құзыреттер мазмұны

Оқыту нәтижесі

шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

ҚҚ1

Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

ОН 1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету

ОН 2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау

ҚҚ 2

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН 3

Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

ҚҚ 3

Экологиялық-экономикалық жағдай тұрғысынан шаруашылық қызмет объектілеріне талдау жасай білу, ұсыныстар жасап, экопрогнозды жасай білу.

ОН 4

Қабілетті болу қорыту, талдау, ақпаратты қабылдау, қою мақсаттары мен таңдау жолдарын, оның жетістіктері: мүмкін дәлелдер тұжырымдау мен проблемаларды шешу, экология саласында жүзеге асыруға жинау, талдау және қорыту, экологиялық ақпарат түрінде экологиялық құжаттарды күтуге рұқсат етілген экологиялық жүктемені экожүйелер, жүзеге асыру рәсімдері сараптама шаруашылық жобаларын, ұсыныстар жасауға және әзірлеуге экологиялық болжам

ОН 5

Техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгеру, экология саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті: нәтижелерді тәжірибеде қолдануға, экологиялық-экономикалық сипаттағы мәселелерді шешуге және дәлелдер жасауға, алынған білімді кәсіби қызметте қолдануға қабілетті

ҚҚ 4

 

Экологиялық ресурстарды тиімді пайдалану саласында қызмет көрсету бойынша практикалық қызметте теориялық білімді қолдана білу

ОН 6

Жинақталған тәжірибені сын тұрғысынан қайта ойлауға, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің бейінін өзгертуге, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезінуге, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие болуға қабілетті болу

ОН 7

Тұрақты даму саласындағы жіктелуді, жинақтауды, әдістерді, қағидаттарды, тұжырымдамаларды білу және табиғи ресурстарды, өндірістік маңызы бар негізгі қорларды пайдаланудың тиімділігін талдай білу және экологиялық зерттеулер материалдарын жалпылау

ҚҚ 5

Экологиялық модельдеу және табиғи - антропогендік экожүйелердің жай-күйін болжау саласында негізделген және құзыретті шешімдерді қолдану қабілеті

ОН 8

Қоршаған ортаның ластануының көздері, себептері және салдары, экологиялық-экономикалық және табиғи-антропогендік экологиялық жүйелердің экологиялық-ресурстық әлеуетін бағалаудың басқа да әдістері, қоршаған ортаның экологиялық тұрақсыздығының алдын алу шаралары туралы білімді игеру,

ОН 9

Табиғат пайдалануды басқару, жүйелік талдау, экологиялық модельдеу және табиғи - антропогендік экожүйелердің жай-күйін болжау әдістерін меңгеру

ҚҚ 6

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

ОН 10

Экономикалық үдерістер табиғатын түсінуді көрсету және алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу және өзінің кәсіби саласында оңтайлы шешімдер қабылдау үшін пайдалану

ОН 11

Кәсіби салада өз бизнесін құра білуін көрсету және оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

Практика түрлерінің атауы: оқу

Курс: І

Мақсаты: Оқу практикасының мақсаты ҚҚЭУ қызметінің бағыттарымен, оқытылатын мамандық бойынша білім беру бағдарламаларымен, болашақ кәсіби қызметтің функция-лары мен міндеттерімен танысу болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: Экологиялық бағдарламалар, жобалар, Үкіметтік емес ұйымдар және т.б. бағыттарымен танысу.

 

 

Практика түрлерінің атауы: өндірістік

Курс: ІІ,ІІІ,ІҮ

Мақсаты: Өндірістік практиканың мақсаты теориялық білімдерді бекіту және Қазақстанның экологиялық проблемаларымен айналысатын кәсіпорындарда практикалық дағдылар алу болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: Өндірістік практика студенттерге практикалық материалға талдау жасауға және дипломдық жұмыс жазуда оны қолдануға мүмкіндік береді.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus