• Мамандық шифры:

  6B03101

  Мамандығы:

  Халықаралық қатынастар

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Гуманитарлық ғылым

 • Білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  179
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  1
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
   
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  6

Өріс атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6B03101 «Халықаралық қатынастар»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы 

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В031  Әлеуметтік ғылымдар

Білім беру бағдарламаларының тобы

В140  Халықаралық қатынастар және дипломатия

Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бағдарлама саясат, экономика, ұлттық және халықаралық қауіпсіздік саласында бәсекеге қабілетті, жүйелі талдау дағдылары бар, стандартты емес міндеттерді шеше алатын және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, жұмыс нәтижелерін ұсына алатын түлектерді даярлауға бағытталған

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім негізінде;

Күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

6В03101 "Халықаралық қатынастар" білім беру бағдарламасы бойынша әлеуметтік білім бакалавры

Білім беру бағдарламасының түлектері мемлекеттік билік органдарында, ұлттық сыртқы саясатты әзірлеуге және жүргізуге қатысы бар бизнес-құрылымдарда, сондай-ақ шетелдік компанияларда табысты жұмыс істейді.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

2019 жылғы 01 сәуірдегі № SA-A 0150/1

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

"Халықаралық қатынастар" ББ аналитиктер мен практиктердің дағдыларын үйлестіретін және іргелі экономикалық білімі бар халықаралық қатынастар саласындағы бакалаврларды даярлауға бағытталған. Қазіргі әлемде жеке елдің немесе аймақтың тарихы мен мәдениетін жақсы білу жеткіліксіз, сонымен қатар саяси және геосаяси процестерді, соның ішінде қауіпсіздікке байланысты факторларды талдай білу қажет.

"Халықаралық қатынастар "білім беру бағдарламасы дәл осындай дағдыларды алуға бағытталған. Сондықтан, тарих, қауіпсіздік, саясат, сондай - ақ екі шет тілі бойынша осы ББ үшін дәстүрлі пәндерден басқа, студенттер негізгі экономикалық пәндер блогын, сондай-ақ 2017 жылдан бастап халықаралық қатынастардағы ақпараттың рөлі мен оны қолдану технологияларына байланысты бірқатар мәселелерді кешенді түрде оқиды

Сонымен қатар, ББ студенттері оқу процесі барысында игерілетін "Қытай" немесе "Таяу Шығыс" белгілі бір өңірге немесе елге байланысты ұсынылатын траекториялардың бірін таңдайды.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклі

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Модуль социально-политических знаний (Социология, Политология, Культурология, Психология)

 Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.              

8

КК1

2.                    

Современная история Казахстана

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жеделдетілген жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде білім алушылардың философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Физическая культура

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК1

5.                    

Иностранный язык

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                    

Казахский (русский)

язык

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                    

Информационно-коммуникационные технологии (Informationandcommunicationtechnologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Дінтану

"Дінтану" пәнін оқытудың мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, толеранттылық және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұра білу болып табылады. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жоюға бағытталған.

5

КК1

9.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Бұл пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету мен адамды қорғауды ашады.

5

КК1

10.                    

Пәнаралық курс «Мәңгілік ел құндылықтары»

Бұл тәртіп қазақстандық қоғамды жаңғырту және демократияландыру процесінде барлық азаматтарды біріктіретін ұлттық идеяны ашады. Мәңгілік ел ұлттық идеясы тарихи сабақтастықты және ұрпақтардың жалпыға ортақ байланысын айқындайды. Бұл пәнді оқу республиканың сыртқы экономикалық және сыртқы саяси өмірінде маңызы бар Қазақстан халқының саяси және тарихи философиясын зерттеудің кілті болып табылады.

5

КК1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

11.                    

Оқу тәжірибесі

Оқу (танысу) тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

12.                    

Пәнаралық курс "Кәсіби бағытталған тіл"

"Кәсіби бағытталған шетел тілі" курсының мақсаты-студенттердің кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте шетел тілін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік беретін "халықаралық" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттілікті алуы, сонымен қатар өз бетімен білім алу мақсатында.

6

КК1, КК3

13.                    

Шет елдердің жаңа заман тарихы

Пәннің мақсаты – студенттердің капитализмнің пайда болуы мен эволюциясының негізгі заңдылықтарын, әлемнің алдыңғы қатарлы елдері мен аймақтарының жаңа кезеңдегі даму тенденцияларын ( XVII-ХХ ғғ.басы), қарастырылып отырған кезеңдегі жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси даму ерекшеліктерін оқып үйрену болып табылады. Пәнді оқу шетелдердің дамуының жалпы заңдылықтарын, аймақтық және елдік ерекшеліктерін қарастырады.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

14.                    

Шет елдердің қазіргі заман тарихы

Пәннің мақсаты – студенттердің ХХ-ХХІ ғғ.басындағы әлемнің алдыңғы қатарлы елдері мен аймақтарының дамуының негізгі тенденцияларын, қарастырылған кезеңдегі жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін зерттеу. Пәнді оқу шетелдердің дамуының жалпы заңдылықтарын, аймақтық және елдік ерекшеліктерін қарастырады.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

15.                    

Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы

Пән аясында халықаралық қатынастар тарихының XVII-XXI ғғ. басына дейінгі негізгі даму кезеңдері қарастырылады. Пән Жаңа кезеңдегі халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын түсінуге және олардың әлемдегі кейінгі әлеуметтік-экономикалық және саяси процестерге әсерін түсінуге бағытталған.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

16.                    

Халықаралық қатынастардың қазіргі заман тарихы

Курстың мазмұны әлемнің жетекші мемлекеттерінің, ірі аймақтардың сыртқы саяси тарихының негізгі оқиғаларын 1918-2018 ж көрсете отырып, осы үдерістің дамуының негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын қамтиды. Дипломатияның рөліне, оның ерекшеліктеріне, сыртқы саясатты жүргізудің әдістері мен құралдарына ерекше назар аударылады. Шешім қабылдау процесін қарау және оларды саяси көшбасшылар мен сыртқы саяси ведомстволар басшыларының өмірге жүргізуі маңызды.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

17.                    

Дипломатиялық және консулдық қызмет

Пән дипломатиялық тәжірибе, дипломатиялық келіссөздерді жүргізу техникасы, Консулдық қатынастар, консулдық мекемелердің функциялары мен оларды көпжақты дипломатия нысаны ретінде халықаралық ұйымдардың жұмысында орындау құралдарын орнату мәселелеріне арналған. Оқытудың мақсаты студенттерді дипломатия тарихымен және Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі мен қазіргі заманғы дипломатиялық қызметінің әлемдік тәжірибесімен, дипломатиялық және консулдық қызметтің негіздерімен, принциптерімен және құрылымымен, халықаралық қарым-қатынас жүйесінің жекелеген бөлімшелерінің жұмысындағы әлемнің жетекші елдерінің тәжірибесімен таныстыру болып табылады.

5

КК3

18.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді практикада бекіту және қолдану, талдамалық, басқарушылық және болжамдық дағдыларды дамыту, дербес зерттеу жұмысын жүргізу элементтерін игеру болып табылады

5

КК3, КК4

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

19.                    

Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің шет тілі

Пәнді оқытудың мақсаты. "Дипломатиялық және іскерлік келіссөздердің Шет тілі" оқу пәнінің мақсаты-осы қызмет түрін жүзеге асыру үшін МО ББ шеңберінде шет тілін практикалық меңгеруде білім, білік және дағды алу болып табылады. Әр түрлі мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу және ағылшын тілінде іскерлік хат алмасуды табысты жүзеге асыру болашақ бакалаврдың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын бизнес-қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.

5

КК1, КК3

20.                    

Ауызша сөйлеу және жазу практикасы

Осы пәнді оқу аясында оқытудың екпіні сөйлеу қызметінің екі түріне бөлінеді: тыңдау және сөйлеу. Сөйлеу саласында диалог түріне сәйкес дайындалған және дайындалмаған диалогтық және монологиялық сөйлеуді меңгеру, сөйлеу тақырыбына және қарым-қатынас саласына сәйкес сипаттама немесе баяндау түрінде коммуникативтік ниеттерді жүзеге асыру қарастырылған. Тыңдалым барысында монологиялық және диалогтық сипаттағы әр түрлі жанрлы тең түпнұсқалы аудио - және бейнетекстердің негізінде тіл тасымалдаушылардың орындауында және дыбыс жазбасында сөйлеуді тыңдау және түсіну көзделеді.

5

КК1, КК3

21.                    

Маманданған елдің шет тілі (қытай тілі А1)

Курстың негізгі мақсаты - шет тілін меңгерудің алдыңғы сатысында қол жеткізген бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру, "халықаралық" студенттердің шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеру, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу болып табылады.

5

КК1, КК3

22.                    

Маманданған елдің шет тілі (араб тілі А1)

Курстың негізгі мақсаты араб тілін А1 деңгейінде қалыптастыру және меңгеру, халықаралық ортаға ықпалдасуға және араб тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шетелдік серіктестермен қарым-қатынас кезінде кәсіби іс-әрекетті шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік деңгейімен, сондай-ақ өз бетімен білім алу.

5

КК1, КК3

23.                    

Маманданған елдің шет тілі (қытай тілі А2)

Курстың негізгі мақсаты шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру болып табылады, алдыңғы білім беру сатысында қол жеткізілген және студенттердің шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілікті меңгеруі.

5

КК1, КК3

24.                    

Маманданған елдің шет тілі (араб тілі А2)

Курстың негізгі мақсаты араб тілін А2 деңгейінде қалыптастыру және меңгеру, халықаралық ортаға ықпалдасуға және араб тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін шетелдік серіктестермен қарым-қатынас кезінде кәсіби іс-әрекетті шешу үшін қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік деңгейімен, сондай-ақ өз бетінше білім алу үшін болып табылады.

5

КК1, КК3

25.                    

Маманданған елдің практикалық шет тілі  (Қытай тілі В1)

Курстың негізгі мақсаты-шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру, кәсіптік қызметте шетел серіктестерімен қарым-қатынас үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті дәрежедегі коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

5

КК1, КК3

26.                    

Маманданған елдің практикалық шет тілі (араб тілі В1)

Курстың негізгі мақсаты-шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру, кәсіптік қызметте шетел серіктестерімен қарым-қатынас үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті дәрежедегі коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

5

КК1, КК3

27.                    

  Маманданған елдің практикалық шет тілі 2 (қытай тілі 2)

Курстың негізгі мақсаты-шет тілін меңгерудің бастапқы деңгейін қалыптастыру және арттыру, кәсіптік қызметте шетел серіктестерімен қарым-қатынас үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті дәрежедегі коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру.

5

КК1, КК3

28.                

Маманданған елдің практикалық шет тілі 2 (араб тілі 2)

Курстың негізгі мақсаты-араб тілін В2 деңгейінде меңгерту, халықаралық ортаға интеграциялану және араб тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік беретін, шетелдік серіктестермен қарым-қатынас кезінде кәсібилікті қолдану үшін қажетті, сондай-ақ әрі қарай өз бетімен білім алуына мүмкіндік беретін жеткілікті коммуникативтік құзыреттілік деңгейін қалыптастыру.

5

КК1, КК3

29.                

Халықаралық жария құқық

Пәнді оқу барысында тыңдаушыларды құқық қорғау органдары үшін практикалық мүдделерді тудыратын халықаралық-құқықтық реттеумен таныстыру, халықаралық қатынастарды, мемлекеттің сыртқы саяси қызметін бағалау мен талдауға ғылыми көзқарас дағдыларын меңгеру жүргізіледі.

5

КК3, КК5

30.                

Шет елдердің конституциялық құқығы

Пән студенттерді шет елдердің ғылыми реттелген конституциялық құқықтың теориялық ережелермен таныстырады; Конституция теориясын және конституциялық-құқықтық институттардың құқықтық мәртебесін зерттеу; олардың мемлекеттік билік механизміндегі рөлін, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғаудағы рөлін анықтау.

5

КК3, КК5

31.                

 «Халықаралық лаңкестікке қарсы іс-қимыл» пәнаралық курсы

Пәнді оқытудың мақсаты-білім алушыларда халықаралық терроризм, оның даму үрдістері және өңірлік ерекшелікті ескере отырып, көріну ерекшеліктері туралы; Терроризмге қарсы іс-қимылдың халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық аспектілерінің ерекшелігін талдау туралы білімді қалыптастыру. Студент халықаралық терроризмнің ерекшелігін және оның қазіргі заманғы жаһандық және аймақтық проблемалар кешеніндегі орнын түсінуі керек.

5

КК3, КК5

32.                

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері" пәнін оқытудың мақсаты білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының моделін және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастыру мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру болып табылады.

5

КК3, КК5

33.                

Аймақтану  (Regional Studies)

Пән территориялық құрылымдар - аймақтардың әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени даму ерекшеліктеріне арналған. Оқытудың мақсаты- ел мен аймақтардың даму заңдылықтары туралы студенттердің білімін кеңейту және тереңдету, қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың рөлі жайлы түсініктерді қалыптастыру.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

34.                

Мамандыққа кіріспе

Студенттерді таңдаған мамандығы бойынша университеттік білім беру ерекшеліктерімен таныстыру, осы мамандық түлектерінің қоғам мен мемлекет және олардың жеке амбициялары мен ниеттерін пайдалану тұрғысынан олардың ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін түсіндіру.

5

КК1, КК3, КК4, КК5

35.                

Маманданған елдің тарихы мен мәдениеті (Қытай)

Пәнді оқытудың мақсаты: студенттерге Қытай туралы, оның ежелгі, орта ғасыр, жаңа заман және қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени дамуы туралы толық ақпарат беру.

5

КК1, КК3, КК5

36.                

Маманданған  елдің тарихы мен мәдениеті (Таяу Шығыс)

Пәннің мақсаты-студенттердің Таяу Шығыс елдерінің даму тарихы мен мәдени ерекшеліктері заңдылықтарын зерттеу болып табылады. "Мамандандырылған елдің мәдениеті мен тарихы (Таяу Шығыс)" курсы бағдарламасын меңгеру барысында студенттер әртүрлі тарихи кезеңдердегі аймақ елдерінің даму үрдісін, жекелеген елдердің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктерін қарастырады.

5

КК1, КК3, КК5

37.                

Маманданған  елдің сыртқы саясаты және дипломатиясы (Қытай))

Пәнді оқытудың мақсаты: семинарларда, аралық бақылаулар мен дәрістерде Қытайдың сыртқы саяси үрдістері динамикасының күрделілігі мен алуан түрлілігін терең талдау арқылы студенттердің шығармашылық потенциалын жүзеге асыру.

5

КК1, КК3, КК5

38.                

Маманданған елдің сыртқы саясаты және дипломатиясы (Таяу Шығыс)

Пәннің мақсаты-студенттердің Таяу Шығыс елдерінің сыртқы саясаттың басым бағыттарын, сондай-ақ елдердің дипломатиясын зерттеу болып табылады. Пән аясында Таяу Шығыс елдерінің әлемдік қоғамдастыққа кірісу үдерісі оқытылады, аймақ елдерінің сыртқы саяси белсенділігі, жекелеген елдермен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықтың әртүрлі формалары мен әдістері қарастырылады.

5

КК1, КК3, КК5

39.                

ТҰК халықаралық бизнес

"ТҰК халықаралық бизнес" пәнін игерудің мақсаты халықаралық бизнестің заңдылықтарын зерттеу, оған қатысатын фирмалардың артықшылықтарын, оның операциялары елдің экономикалық дамуына және оның әлемдік экономикадағы жағдайына қалай әсер ететінін анықтау болып табылады. Курс студенттерді шетелдердегі нарықтық экономикада табысты шаруашылық жүргізудің мысалдарымен таныстырады, оң халықаралық тәжірибені пайдалану мүмкіндіктері туралы түсінік береді.

5

КК1, КК5

40.                

Әлем аймақтарының саясаты мен экономикасы

"Әлем аймақтарының саясаты мен экономикасы" пәнін оқу барысында студенттер әлемнің түрлі елдері мен өңірлерінің қолданбалы талдауы үшін халықаралық қатынастардың негізгі үрдістері мен проблемалары, өңірлік проблемалар, әлемдік экономика, даму және жаңғырту процестері туралы білімдерін қолдануды үйренеді.

5

КК1, КК5

41.                

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері

Пән қазіргі ақпараттық кеңістіктегі туындайтын қауіп-қатерлерге, ұлттық және халықаралық деңгейдегі халықаралық қатынастар факторының ақпараттық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру қажеттілігіне назар аударады. Ақпараттық жүйелерді террористік мақсаттарда және жеке тұлғаға, қоғамға немесе мемлекетке зиянды әсер ету үшін пайдалану мәселелері талданады.

5

КК2, КК3, КК5

42.                

Ақпараттық құқық

Негізгі мақсаты ақпараттық саладағы халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу мәселелерін шешуде құқықтық ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

5

КК2, КК3, КК5

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

43.                    

Геосаясат

"Геосаясат" пәнінің негізгі мақсаты - студенттерге халықаралық үдерістерді ұғыну және геосаяси күштерді орналастыру, саяси мәдениетті қалыптастыру, әлемдегі геосаяси және халықаралық жағдайды нақты түсіну үшін білім беру.

Қазіргі геосаяси және геостратегиялық жағдай қарастырылады: геосаяси үдерістердегі жетекші әлемдік державалардың орны және олардың сыртқы саясатының тұжырымдамалық негіздері. Әлемнің геосаяси дамуындағы Қазақстанның орны, рөлі мен перспективаларына ерекше назар аударылады.

5

КК4, КК5

44.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты негізгі құзыреттерді бекіту, білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу болып табылады

15

КК6

45.                    

Диплом алдындағы тәжірибе

Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты ұйымның қызметін зерделеу кезінде алынған теориялық және практикалық білімді жалпылау және жүйелеу және дипломдық жұмысты орындау барысында жалпылау болып табылады

5

КК6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

46.                    

Дипломатиялық келіссөздер жүргізу техникасы

Пәнді оқу  үшін: дипломатия және халықаралық келіссөздер ұғымдарымен танысу, келіссөздер түрлерін қарастыру, келіссөздерді ұйымдастыру әдістерін талдау, халықаралық келіссөз процесінің құрылымын талқылау, келіссөздердің негізгі стратегиялары мен тактикалық тәсілдерін қарастыру, келіссөздердегі делдалдардың рөлі, келіссөздер жүргізу ережелерімен, іскерлік этикет ережелерімен, келіссөздердің қорытынды құжаттарымен танысу керек.

5

КК1, КК3

47.                    

Дипломатиялық құжаттама

Бұл пәнді оқу барысында студенттер дипломатиялық құжаттарды жасау, ресімдеу және жүргізу және хат жазысудың негізгі принциптерін, ережелері мен нормаларын үйренеді. Сонымен қатар, курс аясында студенттерге ақпараттық-талдау жұмысының әдістемесі, ақпараттық базаны құру техникасы және онымен жұмыс істеу, ақпараттық-талдау және талдау құжаттарын жазу бойынша базалық білім беріледі.

5

КК1, КК3

48.                    

Көпжақты дипломатия

Бұл пәнді оқу барысында  Халықаралық қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықты талдауға, көпжақты дипломатияның дамуының негізгі кезеңдері туралы терең түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, мақсат аспектілерінің бірі студенттерді алған білім негізінде қазіргі әлемде болып жатқан саяси үдерістер мен қарым-қатынастарды өз бетінше талдау және  жасауға үйрету болып табылады.

5

КК3, КК5

49.                    

Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері

Пән халықаралық қатынастардың негізгі мәселелерін зерттеуге, әлемдік аренадағы ағымдағы процестердің ерекшеліктерін түсінуге, соның ішінде халықаралық қақтығыстарға қазіргі ғылыми көзқарас және оларды реттеу мәселелері туралы түсінік алуға, осы үдерістегі мемлекеттердің, үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдардың рөлін түсінуге арналған.

5

КК3, КК5

50.                    

Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі

Курс аясында жалпы заңдылықтары бар күрделі саяси құбылыс ретінде, жалпы аймақтар мен әлемнің дамуына қатысты қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесі мәселелерінің мәні, типологиясы қарастырылады, әлемдік шаруашылық байланыстардың дамуындағы, әртүрлі саяси жүйелердің, қоғам мен табиғаттың өзара қарым-қатынастарындағы негізгі үрдістер зерттеледі. Халықаралық мекемелер мен үкіметаралық ұйымдар (БҰҰ, ЕО, НАТО, БРИКС және т.б.) шеңберіндегі қазіргі заманғы әлемдік процестерді құқықтық реттеу мәселелеріне, өңірлік және жаһандық деңгейлердегі қауіпсіздік проблемаларына, экологиялық, демографиялық, көші-қон процестеріне маңызды орын беріледі.

Әлемдік орталықтарға және әлемдік саясаттағы жетекші акторларға, АҚШ-тың, Еуропалық Одақтың, РФ-ның, Таяу және Орта Шығыс елдерінің сыртқы саяси басымдықтарына, Азия мемлекеттерінің әлемдегі Қытай, Үндістан, Жапония сияқты рөлін күшейтуге ерекше мән беріледі.

5

КК5

51.                    

Халықаралық қатынастар теориясы

Пәннің мақсаты студенттердің классикалық парадигмалар мен қазіргі заманғы мектептер мен халықаралық қатынастар теориясындағы бағыттарды оқыту болып табылады. Курстың мазмұны халықаралық қатынастарды зерттеудің негізгі ұғымдары мен анықтамаларын, әдістерін, халықаралық қатынастар теориясының даму тарихын, халықаралық қатынастардың классикалық парадигмаларын, сонымен қатар халықаралық қатынастар теориясындағы заманауи мектептер мен бағыттарды қамтиды.

5

КК5

52.                    

Әлемдік интеграция үдерістері

Пәннің мақсаты – қазіргі замандағы интеграциялық үрдістерді, олардың әдіснамасын, даму нысандары мен бағыттарын зерттеу. Батыс Еуропа, Солтүстік Америка, Латын Америкасы, Африка, Азия-Тынық мұхит аймағы елдерінің интеграциялық одақтарының даму факторлары мен үрдістері қарастырылады және талданады. Еуразиялық кеңістіктегі интеграциялық процестерді зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

5

КК5

53.                    

Халықаралық ұйымдар

Курстың негізгі мақсаты – халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық ұйымдардың белгілері, мәні, орны және рөлі туралы жүйелік түсініктерді қалыптастыру.

5

КК5

54.                    

Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты

Пәнді оқытудың мақсаты - студенттерде ішкі жаңғырту міндеттерімен салыстыра отырып Қазақстан Республикасының қазіргі сыртқы саясатын ұғыну дағдыларын қалыптастыруы. Студенттер ҚР сыртқы саясатын жүзеге асырудың мақсаттары, басым міндеттері, принциптері, тетіктері туралы түсінікке ие болады; пәннің ұғымдық аппаратын, халықаралық процестер, әлемдік және сыртқы саясат саласындағы салыстырмалы талдау әдістерін меңгереді.

5

КК4, КК5

55.                

Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік

Пән Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік ортасының негізгі сипаттамаларына арналған. Курс аясында геосаяси, экономикалық, демографиялық, этникалық және басқа да факторлар, аймақтық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы қатерлері мен шақырулары, аймақтық қауіпсіздік жүйесін қалыптастырудағы интеграциялық процестердің рөлі қарастырылады.

5

КК4, КК5

56.                

Қазіргі қақтығыстар және оларды реттеу әдістері

"Қазіргі заманғы қақтығыстар және оларды реттеу әдістері" атты курстын мақсаты қоғамдық-саяси ойдың даму процесіндегі қақтығыстар туралы білім эволюциясын таныстыру және қазіргі әлемдегі ең өткір қақтығыстарды халықаралық саяси үдерістермен және әлемдік экономиканың жетекші секторларының қызметімен өзара байланыста анықтау болып табылады.

5

КК1, КК2, КК3, КК5

57.                

Этносаралық қатынастар және сепаратизм

Бұл пән студенттердің этносаралық қатынастар деңгейін, этносаралық қатынастарды дамытудағы үрдістерді талдау дағдыларын қалыптастырады. Ұлтаралық ынтымақтастықтың мәні анықталады, этносаралық қақтығыстардың себептері мен табиғаты, олардың алдын ала және еңсеру жолдары анықталады

5

КК1, КК2, КК3, КК5


Құзырет шифры

Құзырет мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Тұлғаның мультимәдениеттілік, көптілділік және экологиялық ойлау принциптері негізінде әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету

ОН2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру; түрлі мәселелер бойынша дұрыс келіссөздер жүргізу және іскерлік хат алмасуды табысты жүзеге асыру; шетелдік серіктестермен қарым-қатынас кезінде кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін коммуникативтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейі болу.

ОН,3

Бөтен мәдениетке бейімделе білу, эмпатия, икемділік, интермәдениетті ойлау; тарихи сабақтастықты және ұрпақтардың жалпыға ортақ байланысын анықтау, сондай-ақ ұлттық және этникалық қақтығыстардың алдын алу және еңсеру жолдарын анықтау

КК2

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН4

Ақпараттық қауіпсіздік жүйесін қалыптастыру кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың әртүрлі түрлерін түсіну; ақпараттық қоғамды дамыту процесінде туындайтын қауіптер мен қатерлерді білу

КК3

Тарихи, заңдық және дипломатиялық дағдыларды қолдана отырып кәсіби қызметті ұйымдастыруға когнитивті қабілеті

ОН5

Тарихи білім негіздерін меңгеру, тарихи үрдістің қозғаушы күші мен заңдылықтарын түсіну; әр түрлі кезеңдерде шет елдердің тарихи дамуының саяси, әлеуметтік-мәдени факторларын талдай білу және түсіндіре білу (17в. -қазіргі уақытта халықаралық қатынастардың даму заңдылықтары

ОН6

Шет елдердің конституциялық құқығы ғылымы әзірлеген негізгі теориялық ережелерді, оның ішінде мәселелерді халықаралық-құқықтық реттеу үшін құқықтық мәтінді түсіну дағдыларын меңгеру; білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының моделін қалыптастыру; ақпараттық қауіпсіздік және терроризмге қарсы іс-қимыл жүйесін қалыптастыру кезінде халықаралық мекемелер мен үкіметаралық ұйымдар шеңберіндегі қазіргі халықаралық ынтымақтастықтың құқықтық негіздерін білу

ОН7

Дипломатиялық этикет және хаттама нормаларын меңгеру, іскерлік хат-хабар алмасуға қабілетті болу, дипломатиялық іс жүргізу негіздерін меңгеру; кәсіби дипломатиялық қызметте көпжақты дипломатия саласында теориялық білімді қолдана білу, халықаралық қатынастар шеңберінде қазіргі және тарихи оқиғаларды талдауда дипломатиялық қызмет әдістерін қолдану, дипломатиялық келіссөздер жүргізу дағдыларын қолдану

КК4

Танымның, білім берудің және кәсіби дамудың жаңа сатысына тиімді көшу қабілеті

ОН8

Мамандану аймағының тарихи, саяси, әлеуметтік, этникалық, мәдени, діни және өзге де ерекшеліктерін ескере отырып, кешенді сипаттамасын құруды; мамандану аймағы мемлекеттерінің сыртқы саясатын қалыптастыруға әсер ететін ішкі және сыртқы факторларды талдауды, олардың сыртқы саяси курстары эволюциясының негізгі тенденциялары мен заңдылықтарын айқындауды

ОН9

Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие болу; ғылыми ақпаратты іздеу, сыни талдау, жинақтау және жүйелеу, зерттеу мақсаттарын қою және оларға қол жеткізудің оңтайлы жолдары мен әдістерін таңдау қабілеті

КК5

Пәнаралық деңгейде халықаралық сипаттағы күрделі кәсіби міндеттерді шешу қабілеті

ОН

Әлемдегі геосаяси жағдайды, аймақтық және жаһандық деңгейлердегі халықаралық қатынастардың негізгі проблемаларын талдау, этносаралық өзара іс-қимылдың мәнін анықтау кезінде халықаралық қатынастардың классикалық және қазіргі заманғы тұжырымдамалық тәсілдерін қолдану; саяси жағдайларды болжау және модельдеуді және халықаралық жанжалдардың алдын алу және реттеу кезінде ынтымақтастық стратегиясын таңдауда бағдарлануды білу

ОН11

Әлемдік даму мен интеграциялық процестердің қазіргі заманғы үрдістерінде бағдарлай білу, халықаралық қатынастар жүйесіндегі өңірдің рөлін түсіну; көпжақты ынтымақтастықтың ерекшелігін ескере отырып, ұлттық қауіпсіздіктің өзекті қатерлері мен сын-қатерлерін анықтау, кәсіби міндеттерді шешу үшін геосаяси күштер мен қазіргі заманның жаһандық және өңірлік проблемалары кешенін орналастыру

ОН12

Елдер мен аймақтардың даму заңдылықтарын, қазіргі геосаяси жағдайдың, интеграциялық үдерістер мен халықаралық қатынастар жүйесіндегі көпжақты ынтымақтастықтың ерекшеліктерін білу, халықаралық және аймақтық қауіпсіздік ортасының негізгі сипаттамаларының динамикасын анықтай білу және Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі қағидаттары мен бағыттарын анықтау мақсатында қазіргі әлемдік және өңірлік процестерді реттеу әдіснамасын меңгеру

КК6

«Базалық құқықтық» майнорлық бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға сәйкес Басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

РО13

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заңдардың талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық іс-әрекеттердің мәнін түсіну, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, құқықтық актінің мазмұнына түсінік беру және кәсіби қызметте құқықтық актіні дәл қолдану қабілеті

 

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру. Тәуекелдерді жіктеуге қатысты білімді көрсету, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеуі барысында тәуекелдерді анықтау, талдау және басқару .

 

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

 

Қазақстан шегінде де, шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық актілерді білу, олардың мазмұнына түсініктеме бере білу және кәсіпкерлік қызметтің түрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, басқарушылық қызметті заңға дәл сәйкес жүзеге асыру қабілеті

 

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды қолдану қабілеті

 

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлеу, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттерді шешудің әртүрлі АТ-ны интеграциялау, компьютерлік графика дағдыларын пайдалану, қауіпсіздік деңгейін бағалау және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асыру

 

«Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

 

Экономикалық үдерістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

 

«Қаржы»

майнорлық бағдарламасы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін табысты жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану қабілеті

 

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

Оқу тәжірибесі, 1 курсТәжірибе мақсаты:
   • кәсіби білімнің қисынында оқып үйренуі, бекіту, аумақтау, жүйелік білім, қағидалы материалдар байқау осының барлығы бір мақсат;
   • кәсіби қызметте болғанда көптеген облыстармен танысу озінің мамандығы аясында;
   • өзіндік жұмысында тәжрибиелік жаңалықтар ашу, сыртқы экономикалық қызметте жұмысын жалғастыру, күрделі тапсырмалардың шешімін табыу;
Күілетін нәтижелер: 
   • Жанжақты қарастырылған теориялық және тәжрибилік тапсырмаларды бекіту;
   • тамашаның құралымы туралы жұмыста маманның жеке құрылымдық бөлімше түрлі профильтың ұйымдарында, болашақта кәсіби тәртіптің стильсінде және кәсіби этикада болу;
   • жұмыстың практикалық тәжірибесінің табысы командада болу;
   • студенттің дайындығы кәсібинің кейінгі сезін- байқауына, соның ішінде профилді тәртіптердің.
   Оқу тәжрибиесі кәсіби маманның логикалық атаратын қызметі ретінде саналады. Ол білім мен ғылымның болмысы, кәсіби және профильді тәртіптерге бағынатын, және олардың жүзеге асуының экономикалық-халықаралық қатынастардың кәсіби қызметі ретінде болып табылады.
Өндірістік тәжірибесі, Курс:
   2қ, 3қ, 2,3,4
Тәжірибе мақсаты:
   Өндірістік тәжірибенің негізгі мақсаты студенттерді мемлекеттік және әр түрлі халықаралық ведомствасының құрылымымен, қызметімен, студенттерге елшіліктер, өкілдіктер, ұлттық-мәдени орталықтардың қызметкерлерінің атқаратын қызметімен таныстыру.
Күілетін нәтижелер: 
   • қазіргі кезде әлемде болып жатқан жаһандық және аймақтық үрдістерден хабардар болу;
   • ұйымның базалық құжаттарымен танысу, соның ішінде шет тіліндегі, дипломатиялық құжаттар мен оны құрастырған ведомстваларының дағдыларын иелену;
   • мамандардың тәжірибеде алған жалпы теориялық білімін қолдана білу, терең меңгеру мен бекіту;
   • кәсіби талаптарды орындауда нарық еңбегінде оқу үрдісіндегі алған теориялық білімін қолдана білу;
   • демократиялық, құқықтық, ерікті, нарықтық мемлекет жағдайындағы мамандарды дайындау мен жауапкершілікті қалыптастыру;
   • студенттердің ұйымдастырушылық, зерттеу мен коммуникативтік қабілетін дамытумен дағдыландыру, әр түрлі тапсырманы орындауда ұсыныс білдіру мен тапқырлық таныту.
Диплом алдындағы тәжірибесі, Курс
   : 3қ, 4
Тәжірибе мақсаты
   : теориялық және тәжірибелік білімді жүйелі түрде жүйелеу мен нақты ұйым немесе мекеменің іс-әрекетін зерттеу барысында алған ақпараттардан көрінеді. Диплом алдындағы тәжірибе кезінде ерекше көңілді диплом жұмысына қажетті ақпарат жинайтын ұйымның зерттеу оъектісіне, мекемені талдау мен қалыптасуына бөлу керек.
Күтілетін нәтижелер: 
  • студенттердің оқу үрдісіндегі алған білімдерінде, жүйелік, теориялық және тәжірибелік білімін бекіту;
  • кәсіби білімі мен біліктілігін қажетті қолдануда, міндеттерді тәжірибеде пайдалану мен шешу;
  • шығармашылық ойлау қабілеті мен өз беттерімен мәселе қызметіне сараптама жасауды қалыптастыру, таңдалған мамандық бойынша тәжірибелік жұмыстарын еркін дамыту;
  • кәсіби түлектің жұмысын жазуда тәжірибе есебін дайындау, нәтижелерін пайдалану мен жинау.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus