• Мамандық шифры:

  6В11102

  Мамандығы:

  Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  223
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  15
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  6
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  1
  - ел ішінде
  1
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Атауы

Ескертпе

Тіркеу номері

6В11100086

Білім беру саласындағы жіктеу  және коды

6B11102

Даярлау бағыттарының жіктелуі және коды

6В11 Қызметтер

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі

6В111 Қызмет көрсету саласы

Білім беру бағдарламалары тобы

В093 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

Білім беру бағдарламасының атауы

6В11102 Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

БББ түрі

Қолданыстағы БББ

БББ мақсаты

Олардың кәсіби өсуі мен жеке дамуының негізі ретінде еңбек нарығының қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін мейрамхана дела және қонақ үй бизнесі саласында инновациялық бағдарланған, бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету.

ҰБК бойынша деңгей

6

СБШ бойынша деңгей

6

Оқыту нәтижелері

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелерін қалыптастырылатын құзыреттермен байланыстыру матрицасы

Оқыту нысаны

Бетпе-бет

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Кредиттер саны

240

Берілетін дәреже

Бакалавриат

Кадрларды даярлау бағытына лицензияға қосымшаның болуы

2016 жылғы 22 маусымдағы №005 даярлау бағытына арналған лицензияға қосымша ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген 2016 жылғы 22 маусымдағы kz10laa00007296 мемлекеттік лицензиясы

ББ аккредиттеудің болуы

бар

Аккредиттеу органының атауы

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (КЕАҚҰ)

Аккредиттеудің қолданылу мерзім

24.01.2015ж. - 23.01.2020ж.

Пәндер туралы мәліметтер

Циклдар және ББ бойынша пәндер туралы мәліметтер

Бағдарламаның бірегейлігі

ОП Қонақжайлылық индустриясы саласын терең білетін және кен бағдарламаларының кең таңдауы бар мейрамхана және қонақ үй бизнесі бойынша бакалаврларды даярлауға бағытталған

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1

(Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттарын, процестерін) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттанудың мақсаты-қоғамдық сананы жаңғырту, саяси ұғымдарды, теориялар мен тәсілдерді игеру міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-саяси дүниетанымын қалыптастыру.

Мәдениеттану әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымды қалыптастыруға, мәдени ақпараттарды игеруге, мәдениеттану ұғымдарын, идеялары мен теорияларын түсіндіруге және түсіндіруге бағытталған.

Психология осы дүниені бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, күйлерін, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

КК 1

2

Қазақстанның қазіргі тарихы

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі проблемаларын, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, тарихи маңызды фактілер мен оқиғаларды баяндайды, жеделдетілген жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

КК 1

3

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық өзін-өзі тануды түсінуді, рухани жаңғыруды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс студенттердің әлеуметтік сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті игеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толеранттылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК 1

4

Шет тілі (ағылшын тілі, неміс тілі)

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) Дағдылар мен дағдыларды дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Абзацты/мәтіннің қысқаша мазмұнын жазуды және жобалық жұмысты, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындауды қамтитын ОСӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі.

10

КК 3, КК 6

5

Қазақ (орыс) тілі

Қазақ тілі курсының мазмұны лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды, олар сөйлеу қызметі мен сөздік жұмыстың барлық түрлерін дамытуға, әртүрлі жағдайларда күнделікті әңгімелесуді игеруге және тіл терминологиясына бағытталған. Орыс тілі курсының мазмұны қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени және кәсіби салаларға қатысты орыс тілін білуді жандандыруға және жүйелеуге, коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіруге, шешендік дағдыларды дамытуға бағытталған

10

КК 3, КК 6

6

Information And Communication Technologies

Пәннің мақсаты цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары бар жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады. Бұл пән цифрлық технологиялардың көмегімен ақпаратты беру процестерін, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістерін, тәсілдерін сыни бағалау және талдау қабілетін қалыптастырады.

5

КК 3

7

Дене шынықтыру

Дене шынықтыру, оқу пәні ретінде, дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесіне негізделген, бір-бірімен тығыз байланысты және анатомия, адам физиологиясы, дене жаттығуларының физиологиясы, гигиена, медициналық бақылау, педагогика, психология, биология сияқты сабақтас ғылымдарға сүйенеді. Ол оқу процесінің мектеп оқушылары мен кәсіптік оқу орындарының Дене тәрбиесі бағдарламаларымен сабақтастығын қамтамасыз етеді. ЖОО-дағы "дене шынықтыру" оқу пәнінің мақсаты денсаулықты сақтау, нығайту және кәсіби қызметке даярлау үшін дене шынықтыру мен спорттың тиісті құралдарын мақсатты пайдалануды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін қалыптастыру болып табылады.

2

КК2

Таудау бойынша компонент


Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8

(Экология және тіршілік қауіпсіздігі, Дінтану, Мәңгілік ел)

"Экология және тіршілік қауіпсіздігі" пәні тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелердің және жалпы биосфераның жұмыс істеуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, сондай-ақ Техносфера жағдайында антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен алғашқы медициналық көмек пен адамды қорғауды ашады.

"Дінтану" пәнінің мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылық пен дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұру қабілетін қалыптастыру болып табылады. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жеңуге арналған.

"Мәңгілік Ел" құндылықтары-бұл халықтық дәстүрлердің бастаулары мен Отан мүддесі туралы тұтас түсінік, қазақтың әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі болмысының мәні, Белгілі бір тұрғылықты жер – Атамекендегі адамдар қауымдастығының бірлігі мен тең құқықты қарым-қатынастардың ашық жүйесіне негізделген адамның қоғамдық және ішкі өмірі.

5

КҚ 1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9

Оқу тәжірибесі

Оқу практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын алуды, оқу мамандығына сәйкес практикалық дағдылар мен жұмыс дағдыларын игеруді қамтитын бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді игеру болып табылады.

1

КК 7

10

"Кәсіптік-бағдарланған тіл"пәнаралық курсы

"Кәсіптік бағдарланған тіл" курсының мақсаты-студенттердің коммуникативтік құзыреттілікке ие болуы, оның деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өзін-өзі тәрбиелеу мақсатында шет тілін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді. Коммуникативті құзыреттілік дегеніміз-тілдік құралдарды қарым-қатынастың нақты салаларымен, жағдайларымен, шарттарымен және міндеттерімен кәсіби түрде байланыстыруға мүмкіндік беретін бағдарламада белгіленген шет тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыруға дайындығы мен қабілеті.

6

КК 3, КК 6

11

Экономикалық математика

"Экономикалық математика" пәні студенттерде математикалық модельдеуге, экономикалық есептерді талдауға және шешуге қатысты мәселелер бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыруға, студенттерге маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді игеруге көмектесуге мүмкіндік береді. "Экономикалық математика" пәнін оқытудың мақсаты студенттерді экономиканың теориялық және практикалық мәселелерін шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерімен таныстыру; студенттердің білімін толықтыру қабілеті мен қабілетін дамыту; алған білімдері мен түсініктерін кәсіби деңгейде қолдану болып табылады.

5

КК 3

12

Экономикалық теорияның негіздері

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстардың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді.

5

КК 4

13

Макроэкономика

Макроэкономика " экономиканы біртұтас тұтастық, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуі, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейі, валюта бағамдары және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйі ретінде қарастыра отырып зерттейді

5

КК 4

14

Қонақжайлылық индустриясының негіздері

Пәндер студенттерде қонақжайлылық индустриясының негізгі сегменттері туралы теориялық түсініктерді қалыптастыруға мүмкіндік береді: қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары, орналастыру кәсіпорындары; қонақжайлылық индустриясындағы көлік жүйесі.

5

КК 4

15

Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы

"Мейрамхана және қонақ үй шаруашылығы" курсы болашақ мамандарда мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығын материалдық-техникалық қамтамасыз ету, өндірістік үй-жайлар мен олардың жабдықтары, технологиялық операциялардың жүйелілігі мен ұтымдылығын қамтамасыз ету үшін жабдықтардың орналасуы, мейрамхана мен қонақ үй шаруашылығының инженерлік-техникалық жабдықтары туралы тұтас түсінік қалыптастыруға бағытталған.

5

КК 4

16

Пәнаралық курс "Қызмет көрсету саласындағы маркетингтік зерттеулер"

"Қызмет көрсету саласындағы маркетингтік зерттеулер" пәнін оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны, сондай-ақ кәсіпорынның маркетингтік қызметін таңдау және іске асыру кезінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КК 4, КК5

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

17

Брондау жүйелері

"Брондау жүйелері" оқу курсы Туризмді басқару жөніндегі болашақ маманның ЖОО-дағы тікелей кәсіптік даярлығының құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс студенттерге әлемде және Қазақстанда туристік, қонақ үй және мейрамхана қызметтерін брондау мен резервтеудің ең кең таралған бағдарламаларымен - Amadeus, Galileo, Worldspan, Saber, Сирена, Эдельвейс, Тур-1 танысуға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын меңгеру дағдыларын дамыту.

5

КК3,КК5

18

Инфографика және коммуникация

Пәнді оқудың мақсаты-күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялау. инфографика құралдарына экономиканың кез келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік беретін суреттер, графиктер, диаграммалар, блок-схемалар, кестелер, карталар, тізімдер кіреді. инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдетуде тиімді.

5

КК3,КК5

19

"Қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикасы" пәнаралық курсы

Курс ресурстарды пайдаланудың тиімді нысандары мен әдістерін негіздеу және қонақжайлылық кәсіпорындарының экономикалық қызметінің оңтайлы нұсқаларын таңдау үшін экономикалық есептеулерді орындау үшін қажетті кәсіби білім мен есептеу және талдау дағдыларын алуды қамтиды.

5

КК4

20

Микроэкономика

Микроэкономика " жеке экономикалық субъектілердің қызмет деңгейінде экономикалық механизмнің жұмыс істеуін зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алған теориялық білімдерін бекітуге, ресурстардың шектеулілігі жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты осы негізде бағалауға мүмкіндік береді.

5

КК4

21

Салықтар және салық салу (Taxes and taxion ) 

"Салықтар және салық салу" курсы студенттердің елдің салық жүйесі туралы тұтас түсінігін қалыптастыруға, салық салу саласындағы білімді жүйелеуге, жекелеген салықтарды есептеу әдістемесіне үйретуге, микро және макро деңгейде басқару мақсаттары үшін салық ақпаратын пайдалану және талдау дағдыларын алуға бағытталған

5

КК4

22

Туризм және қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есеп

Бұл пән туристік бизнеспен айналысатын нарықтық экономика субъектілері жағдайында бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы қабылданған Халықаралық принциптерін, әдістері мен әдістерін қарастырады, туристік қызметтер нарығын қалыптастыру негіздері мен ерекшеліктерін зерделеуге, қаржылық есептілікті жасау дағдыларын және ақпаратты өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын талдай білуге, сондай-ақ шығындарды есепке алу ерекшеліктерін зерделеуге мүмкіндік береді туристік өнімнің өзіндік құнын, Туризмдегі жарнаманы және туризмде аудит жүргізуді қалыптастырады.

5

КК4

23

Мейрамхана және қонақ үй қызметінің мәдениеті

Мейрамхана және қонақ үй қызметінің мәдениеті негізгі пәндердің бірі ретінде мейрамхана және қонақ үй бизнесі саласындағы мамандарға шешім қабылдауға көмектесетін теориялық тұжырымдамалар мен әдістердің бай таңдауымен сипатталады. Пәннің мазмұны мейрамхана және қонақ үй сервисі мәдениетінің негізгі ұғымдары мен бөлімдерін, сервис мәдениетінің негізгі компоненттерін, психологиялық, этикалық, эстетикалық, ұйымдастырушылық, сервис мәдениетінің компоненттерін зерттеуді қамтиды

5

КК4, КК5

24

"Қонақжайлылық индустриясының психологиясы мен этикасы" пәнаралық курсы

"Қонақжайлылық индустриясының психологиясы мен этикасы" курсын оқу барысында студенттер қазіргі заманғы Этика психологиясының негізгі теориялық мәселелерімен болашақ кәсіби қызметтің ерекшелігімен байланысты дәрежеде танысады. Курстың соңында студент өзекті психологиялық мәселелерді түсінуі керек: ұйымдағы адамның мінез-құлқын қандай психологиялық факторлар анықтайды, адамдардың бірлескен іс-әрекетін ұйымдастыруда қандай психологиялық проблемалар туындайды, көшбасшы қызметінің тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді, ұйымдағы адамдардың іс-әрекетін ынталандыруды қалай қамтамасыз етуге болады.

5

КК4, КК5

25

Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық-ақпараттық қызмет

Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнаманың рөлі. Эволюция және жарнаманың негізгі түрлері. Жарнаманың әлеуметтік-психологиялық негіздері. Жарнамалық құралдар және олардың жіктелуі. Туризм мен қонақжайлылық индустриясында жарнамалық науқанды ұйымдастыру. Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық қызметті жоспарлау. Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы жарнамалық қызметті реттеу. Жарнаманың тиімділігін бағалау

5

КК4, КК5

26

Туризм мен қонақжайлылық индустриясындағы зерттеулер мен ақпарат

Пәнді оқу барысында маркетингтік шешімдер қабылдаумен қатар жүретін белгісіздікті азайту мақсатында нарық, бәсекелестер, тұтынушылар, бағалар, кәсіпорынның ішкі әлеуеті туралы деректерді талдау мәселелері қарастырылады. Маркетингтік зерттеулердің нәтижесі стратегияны, сондай-ақ кәсіпорынның маркетингтік қызметін таңдау және іске асыру кезінде қолданылатын нақты әзірлемелер болып табылады.

5

КК4, КК5

27

Туризм индустриясындағы сапаны басқару

"Туризм индустриясындағы сапаны басқару" курсы туризм және қонақжайлылық саласындағы қызметтерді сертификаттаудың қажетті стандарттары мен ережелері туралы білімді, сондай-ақ көрсетілетін қызметтердің сапасын басқару және бағалау тәсілдерін, қонақ үй қызметтері мен қонақ үй кәсіпорындарындағы сапа менеджменті жүйелеріне қойылатын талаптарды белгілейтін отандық және халықаралық нормативтік құжаттардың мазмұнын зерделеу бойынша өзіндік жұмыс дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК4, КК5

28

Тауарлар мен қызметтердің сапасына сараптама

Сараптама саласындағы негізгі ұғымдар мен әдістерді, тауарлық қызмет объектілері мен субъектілерін зерттеу. Тауарлар сапасына сараптама ұғымы және оның жіктелуі, сараптаманың жалпы ережелері, тауар сараптамасы мен қызметтерінің объектілері мен субъектілері қарастырылады.

5

КК4, КК5

29

Шикізат пен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мәселелері бойынша теориялық және практикалық білім алу: шикізат пен тамақ өнімдерінің азық-түлік қауіпсіздігі: түсінігі, мәні және қол жеткізу жолдары. Тағамның ықтимал қауіпті заттарының жіктелуі және оның ластануының негізгі жолдары. Халықаралық стандарттау азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Тағамның табиғи компоненттері және олардың адам ағзасына әсері. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің улы элементтермен ластануы. Тағамның пестицидтермен ластануы. Диоксиндер, полихлорланған бифенилдер және басқа да полигалогенделген көмірсутектер тамақ контаминаттары ретінде. Азот қосылыстарымен тамақ өнімдерінің ластануы. Мал шаруашылығында қолданылатын препараттармен азық-түлік шикізатының ластануы. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің микотоксиндермен ластануы. Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің радиациялық қауіпсіздігі. Тағамдық қоспалардың қауіпсіздігін бағалау және олардың қолданылуын бақылау. Диеталық қоспалардың тағамға қолданылуын гигиеналық бақылау. Генетикалық түрлендірілген тағамдардың қауіпсіздігі. Полимерлі және басқа материалдар Тамақ өнімдерінің ластануының ықтимал көзі ретінде.

5

КК5, КК6

30

Азық-түлік өнімдерін тауартану

Азық-түлік өнімдерін тауартану саласындағы білімді қалыптастыру: тауартанудың теориялық негіздері. Азық-түлік тауарларының сапасын бағалау әдістері. Астық өнімдері. Нан-тоқаш, крекер, қой өнімдері. Жаңа піскен және өңделген көкөністер. Жемістер жаңа және өңделген. Дәмдік өнімдер (шай. Кофе). Дәмдеуіштер, дәмдеуіштер. Қант өнімдері (крахмал, қант, бал және кондитерлік өнімдер. Тағамдық майлар. Сүт және сүт өнімдері. Ет және ет өнімдері. Балық және балық өнімдері. Жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері. Алкогольді, алкогольсіз және алкогольсіз сусындар.

5

КК5, КК6

31

"Мейрамхана ісі техникасының негіздері" пәнаралық курсы

Технологиялық процестерді техникалық іске асыру, технологиялық жабдықты және оны ұтымды пайдалану шарттарын одан әрі зерделеу, жоғары сапалы өнім өндіру, сондай-ақ оны одан әрі жетілдіру үрдістері үшін қажетті мейрамхана техники техникасы саласындағы білімді қалыптастырады.

5

КК5, КК6

32

Ұлттық және шетелдік тағамдар технологиясының ерекшеліктері

Студенттердің әлемнің әртүрлі халықтарының ұлттық тағамдарының ерекшеліктеріне қатысты мәселелерді меңгеруі: халықтар мәдениетін дамытудағы ұлттық және шетелдік тағамдар дәстүрлерінің рөлі. Қазақ ұлттық тағамдары. Жақын шет елдердегі халықтардың тағамдары. Еуропа елдерінің тағамдары мен аспаздық артықшылықтары. Ағылшын тағамдары. Неміс тағамдары. Француз тағамдары. Итальяндық тағамдар. Болгар тағамдары, Грек тағамдары. Азия елдерінің тағамдарының ерекшеліктері, үнді тағамдары. Қытай тағамдары. Жапон тағамдары. Шығыс елдерінің тағамдарының ерекшеліктері, түрік, еврей тағамдары. Араб елдері халықтарының тағамдары. Америка континенті елдерінің тағамдарының ерекшеліктері. Американдық тағамдар. Мексикалық тағамдар.

5

КК5, КК6

33

Кейтеринг және банкеттік қызмет көрсету

«Кейтеринг және банкеттік қызмет көрсету» пәні студенттерге Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында кейтерингтік және банкеттік қызмет көрсетудің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын алуға мүмкіндік береді.

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарында арнайы және бұқаралық іс-шараларды ұйымдастыру кезінде қызмет көрсету кезінде персоналдың қызмет көрсету қызметін ұйымдастыру болып табылады.

6

КК5, КК6

34

Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру

ПОП классификациясы. ПОП жеткізуді ұйымдастыру. Азық-түлік тауарларын қабылдауды ұйымдастыру. Қойма және ыдыс шаруашылығын ұйымдастыру. Өндірісті жедел жоспарлау және технологиялық құжаттама. Өндіріс құрылымы. Дайындау кәсіпорнының көкөніс цехында және өндірістің толық циклі бар кәсіпорындарда өндірісті ұйымдастыру. Дайындау кәсіпорындарының ет, балық және құс - Голь цехтарында өндірісті ұйымдастыру. Толық өндіріс циклі бар кәсіпорындарда ет және балық цехының жұмыс ерекшеліктері. Ыстық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Суық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Аспаздық цехтың жұмысын ұйымдастыру. Кондитерлік және ұн цехтарының жұмысын ұйымдастыру. Қосалқы үй-жайлардың, дайын өнімді тарату және бракераждау жұмыстарын ұйымдастыру. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.

6

КК5, КК6

35

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы технологиялар және қызметтерді жобалау

Туризм және қонақжайлылық индустриясындағы қызметтер технологиясы және жобалау" курсы аумақтың туристік-рекреациялық әлеуетін ұтымды пайдаланудың тұжырымдамалық негіздері мен технологиялары туралы базалық білімді қалыптастыруға, туристік-рекреациялық шаруашылықты аумақтық жоспарлау қағидаттарымен танысуға; рекреациялық-функционалдық аймақтар мен туристік-рекреациялық инфрақұрылым объектілерін оңтайлы орналастыру үшін аумақтарды ғылыми талдау дағдыларын игеруге бағытталған.

6

КК5, КК6

36

Туристік қызметтер нарығындағы қонақ үйлердің өзара әрекеттесу технологиясы

"Туристік қызметтер нарығындағы қонақ үйлердің өзара іс-қимыл технологиясы" курсы туристік және қонақ үй қызметтері кәсіпорындарының өзара іс-қимылы, туристік және қонақ үй кәсіпорындарының негізгі бизнес-процестері және олардың өзара іс-қимылы, іскерлік қарым-қатынас негіздері, Туристік және қонақ үй кәсіпорындарының іскерлік коммуникацияларын ұйымдастырудың принциптері мен әдістері туралы базалық білімді қалыптастыруға бағытталған.

6

КК5, КК6

37

Санаторлы-курортты бизнесті ұйымдастыру

Пән санаторлы-курорттық кәсіпорындарды басқаруға дайындықты қалыптастырады, кәсіпорынның нарықтың бәсекелестік жағдайында жұмыс істеуіне мүмкіндік беретін білім, дағдылар мен дағдыларды қалыптастырады, қызметтерді тұтынушылар үшін санаторлы-курорттық өнімді құру және пайда табу технологияларын игереді, санаторий-курорттық бизнес саласындағы серіктестермен өзара әрекеттесу және ынтымақтастық.

6

КК5, КК6

38

Емдік тамақтану технологиясы

Пән студенттердің емдік тамақ өнімдерін дайындау технологиясы саласындағы білімдерін қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу барысында студент диеталық терапияның себептері мен принциптерін, диеталық тағамдарды дайындау технологиясын игереді, геронтологиялық тамақтану мен сәнді диеталардың ерекшеліктерін қарастырады.

6

КК5, КК6

39

Туризм және қонақжайлылық саласында ойын-сауық демалысын ұйымдастыру (Organization of entertainment leisure in tourism and in hotel industry)

"Туризм және қонақжайлылық саласында ойын-сауық демалысын ұйымдастыру" оқу курсы туризм және қонақжайлылық саласында болашақ маманды кәсіби даярлаудың өзекті құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл курс туристік бос уақыттың пайда болу және даму заңдылықтарын түсінуді қалыптастыруға, бос уақытты және оның ұйымдастырушылық формаларын түсінуді қалыптастыруға, анимацияның мәні мен оның түрлерін зерттеуге, туризм саласындағы ойын-сауық индустриясын қарастыруға, туристік кешенде анимациялық топтың жұмысын ұйымдастыруды зерттеуге бағытталған.

5

КК3, КК6

40

Қонақ үй және мейрамхана дизайны

"Қонақ үй және мейрамхана дизайны" курсы студенттердің дизайн және бренд стилін құру ерекшеліктерін және олардың қонақ үй кәсіпорнының бәсекеге қабілеттілігіндегі рөлін игеруге, сондай-ақ қонақжайлылық индустриясының ел экономикасындағы өсіп келе жатқан рөлін түсінуге, студенттердің дизайн мәдениеті мен дизайнерлік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Практикалық курстың мақсаты Графикалық бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және тереңдету болып табылады.

5

КК3, КК6

41

"Базалық құқықтық"

майнор бағдарламасы

"Конституциялық құқық", "Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы", "Еңбек құқығы", "Мемлекеттік қызмет және басқару"деген төрт пәнді дәйекті зерделей отырып оқытуды көздейді. Оқыту нәтижесінде студент құқықты дамытудың негізгі заңдылықтарына; құқықтық реттеу тетігіне, Конституциялық құрылыстың ерекшеліктеріне, Қазақстан Республикасында мемлекет және жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесін ұйымдастыруға; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдардың, институттардың, құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнына байланысты білім, білік және дағдылар кешенін меңгереді.

5

КК 1, КК 4

42

Майнор бағдарламасы "Бизнестің құқықтық негіздері"

"Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы", "Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы", "Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу", "Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы"деген төрт пәнді дәйекті зерделей отырып оқытуды көздейді. Қазақстан шегінде де, шетелдік әріптестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық актілерді біледі, олардың мазмұнына түсініктеме беру және кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу қабілеттерін көрсетеді, басшылық қызметке заңға дәл сәйкестігін көрсете алады

5

КК 1, КК 4

43

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

"Қаржы", "Салықтар және салық салу", "Банк ісі", "Банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру"сияқты төрт пәнді дәйекті зерделей отырып оқытуды көздейді. Қаржының мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің жұмыс істеуінің негізгі қағидаттарын басшылыққа алу, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің әртүрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

5

КК 1, КК 4

44

Майнорлық бағдарлама «Бизнес-информатика»

Төрт пәнді дәйекті оқумен оқытуды қарастырады: электрондық бизнес, компьютерлік дизайн технологиялары, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі. Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттердің әртүрлі it шешімдерін біріктіреді, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

5

КК 3, КК4

45

"Кәсіпкерлік жобалар"майнор бағдарламасы

"Кәсіпкерлік", "Бизнес-жоспарлау", "Тәуекелдерді басқару", "Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру"сияқты төрт пәнді дәйекті зерделей отырып оқытуды көздейді. Оқыту нәтижесінде кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылымды құру және оның қызметін ұйымдастыру қабілетін көрсете алады. Сондай-ақ, тәуекелдерді жіктеуге қатысты білімді көрсету, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеуі процесінде тәуекелдерді анықтау, талдау және басқару.

5

КК 4, КК 6

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

46

Мейрамхана және қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау

"Мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау" курсының мазмұны мейрамхана және қонақ үй бизнесін жоспарлау және ұйымдастыру туралы негізгі ұғымдар мен бөлімдерді зерделеуді қамтиды; студенттердің мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру және жоспарлау саласында жүйелі білім қалыптастыруға мүмкіндік береді; - мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін қарастыру; мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесін ұйымдастыру мен жоспарлаудың қолданыстағы жүйелерімен танысу.

5

КК4, КК5

47

Мейманхана және мейрамхана менеджменті

Пәннің мазмұны-студенттерге қонақүйлер мен мейрамханаларды басқару принциптері мен әдістеріне негізделген нарықтық аспектілерді басқару тәжірибесіне енгізуге мүмкіндік беретін білім беру; әртүрлі меншік нысандарындағы қонақүйлер мен мейрамханаларды басқару жүйелерінің бөлімшелері мен қызметтерінің жұмысын талдауға үйрету; басқару шешімдерін қабылдауға, келіссөздер жүргізуге, қызмет көрсету персоналын тиімді басқаруға үйрету.

5

КК4, КК5

48

Мейрамханалар мен қонақ үйлердегі қызмет көрсету технологиясы

"Мейрамханалар мен қонақүйлерде қызмет көрсету технологиясы" курсы мейрамханалар мен қонақүйлерде қызмет көрсету технологиясының теориялық және қолданбалы негіздерін, қонақтарды қабылдау қызметінің жұмыс технологиясын, қонақ үй қорына қызмет көрсету технологиясын, қонақтарға тамақпен қызмет көрсету технологиясын, болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

5

КК5, КК6

49

Мейрамхана және қонақ үй бизнесі (Restaurant and hotel business )

"Мейрамхана және қонақ үй бизнесі" курсы мейрамхана-қонақ үй бизнесін дамытудың теориялық және қолданбалы негіздерін және тұтастай алғанда қонақжайлылық саласын, мейрамхана-қонақ үй бизнесін жоспарлау мен ұйымдастырудың негізгі принциптері мен функцияларын, халықаралық стандарттар мен қонақүйлерді жіктеудің мемлекеттік жүйесін, болашақ кәсіби қызметінде білімді қолданудың практикалық дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Қонақ үй бизнесінде кадр қызметі мен кірістерді басқару мәселелері бөлек қарастырылады.

5

КК3, КК6

50

Мейрамхана ісі мен қонақ үй шаруашылығының инфрақұрылымы

Пән туризм индустриясының құрамдас элементтері болып табылатын мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесінің инфрақұрылым элементтерінің мақсаты мен қолданылуын, мейрамхана дела мен қонақ үй бизнесі инфрақұрылымының жай-күйін нормативтік талаптар мен талдауды қарастырады.

5

КК3, КК6

51

Өндірістік тәжірбие

Өндірістік практика процесінде студентті нақты өндірістік жағдайларда барлық бағыттар бойынша кәсіби қызметке тікелей дайындау жүзеге асырылады. "РДиГБ" мамандығы бойынша практика базалары: қонақ үй бизнесін ұйымдастырумен байланысты мемлекеттік басқару органдары; мейрамхана және қонақ үй бизнесімен айналысатын мемлекеттік және жеке компаниялар; қызмет көрсету саласы, тамақтануды ұйымдастырумен байланысты кәсіпорындар (мейрамханалар, қонақ үйлер және басқа құрылымдар); мейрамхана ісінде және қонақ үй бизнесінде қызметтерді ілгерілетумен айналысатын жарнама агенттіктері болып табылады. ішкі және сыртқы нарық және қызметі мамандандырумен байланысты басқа ұйымдар мен компаниялар.

20

КК 7

52

Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практикадан өту кезінде студенттер кәсіпорынның (мекеменің, ұйымның) қызметі, орындалатын зерттеу жұмыстары, енгізілген инновациялар туралы қажетті материалдарды жинайды, бұл бітіру біліктілік жұмысын әзірлеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Диплом алдындағы практиканың мақсаты дипломдық жұмысты (жобаны) жазуды аяқтау болып табылады.

5

КК 7

Таңдау бойынша компонент


Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредиттер саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

53

Мейрамхана және қонақ үй маркетингі

Курс бағдарламасына қонақ үй және мейрамхана бизнесі кәсіпорындарында маркетингті ұйымдастырудың негізгі компоненттерінің сипаттамасы кіреді. Мейрамхана-қонақ үй кәсіпорнының маркетингтік қызметін ұйымдастыруға және басқаруға, өнім стратегиясын қалыптастырудағы дизайнның мәні мен ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады. Мейрамхана-қонақ үй маркетингінде баға белгілеу мәселелері ашылды. Маркетингтік коммуникацияның рөлі және коммуникациялық саясатты қалыптастыру ерекшеліктері көрсетілген.

5

КК4

54

"Туризмдегі логистика" пәнаралық курсы

Пән туристік саланың логистикалық ерекшеліктерін, атап айтқанда оны ұйымдастыруға және басқаруға логистикалық принциптерді қолдануды зерттейді. Туристік фирмаларды басқаруда логистикалық принциптер мен әдістерді қолдану шығындарды азайту және туристерге қызмет көрсетудің барлық операцияларын логистикалық үйлестіру деңгейін арттыру арқылы Бизнестің кірістілігін едәуір арттыруға мүмкіндік береді

5

КК4

Құзыреттіліктер шифры

Компетенцияның мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК 1

Адамның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымын қалыптастыру негізінде әлеуметтік-мәдени даму қабілеті

РО 1

Ұжымның қызметін ұйымдастыруда және кәсібибасшылықты жүзеге асыруда көшбасшының дағдыларын қолданады, экономика, құқық, тіршілік қауіпсіздігі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет саласында азаматтық және қылмыстық заңнама нормаларын қолдану қабілеттерін көрсетеді

РО 2

Қонақжайлылық индустриясының қызмет етуінің қазіргі заманғы процестерін қалыптастыру құралдарына ие, заманауи технологияларды қолдану негізінде қонақ үй кәсіпорны инфрақұрылымының негізгі құрылымдық элементтерін әзірлейді, отель бизнесін ұйымдастыруда курорттық ресурстарды пайдалана отырып, қонақжайлылық саласының даму үрдістерін болжайды.

КК 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

РО 3

Қонақ үйлік-мейрамханалық бизнесінде кәсіпкерліктің даму заңдылықтарын, бизнесті ұйымдастырудың формалары мен әдістерін қолданады және қонақжайлылық индустриясында кәсіпорындар ашудың экономикалық орындылығын негіздейді.

КК 3

Математика, информатика және бағдарламалық жүйелердің базалық білімдерін пайдалана отырып, мейрамхана және қонақ үй бизнесін жүзеге асыру үшін қажетті деректерді өңдеу және интерпретациялау, әртүрлі тілдерде (мемлекеттік, орыс, шет тілдерінде) қарым-қатынас жасау қабілеті

РО 4

Қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының тауарлары мен қызметтерін өндіру бойынша негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер мен шығындарды есептеу әдістемесін меңгерген, қонақ үйлер мен мейрамханалар қызметінің экономикалық тиімділігін талдай алады, бухгалтерлік есеп шоттарында шаруашылық қызметтің нәтижелерін көрсете алады, бухгалтерлік, статистикалық есептілік пен салық декларацияларының нысандарын жасай алады.

РО 5

Әлем халықтарының тамақтануының заманауи технологиясын зерттеуде әдістемелік тәсілдерді қолдана алады және оларды отельерлер мен рестораторлардың кәсіби қызметіне қызмет көрсету технологиясында қолдана алады, сонымен қатар мамандандырылған мейрамхананың мәзірін жасай алады.

КК 4

Экономикалық білім негіздеріне ие болу, Қонақжайлылық индустриясы саласындағы кәсіби міндеттерді орындау үшін менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. саласындағы білімді пайдалану мүмкіндігі

РО 6

Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындардың қызметіне әсер ететін сыртқы және ішкі факторларды болжауға, халықаралық, өңірлік, жергілікті нарықтарда туристік қызмет қызметтерін көрсетуді жобалау және жоспарлау әдістерін меңгеруге қабілетті

РО 7

Қонақ үйлік және мейрамханалық қызметтері саласындағы прогрессивті, бәсекеге қабілетті сату нысандарын анықтайды және талдайды, жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологиялар негізінде тұтынушының талаптарына сәйкес қонақ үй-мейрамханалық кәсіпорындарын сату тәжірибесіне инновацияларды енгізу және қонақ үй өнімін жылжыту бағдарламасын әзірлейді.

КК 5

Қонақ үй-мейрамхана бизнесін басқару саласында оңтайлы шешімдер қабылдау мақсатында нарықтық зерттеулер жүргізу қабілеті

РО 8

Туристердің қажеттіліктерін қанағаттандыруды ескере отырып, туристік өнімдерді әзірлеу кезінде өңірлік туристік ресурстарды қолданады, туристік өнімді ішкі және келу туристік нарығына енгізудің тиімді стратегияларын қалыптастырады

РО 9

Отель мен мейрамханалар қызметтерінің жұмысын тиімді ұйымдастыруды қалыптастырады және олардың өндірістік-технологиялық процестерінің өзара байланысын реттейді.

КК 6

Қонақжайлылық индустриясындағы қызметті және қызмет көрсету процесін ұйымдастыру мүмкіндігі

РО 10

Кәсіби тақырыптарға ауызша да, жазбаша да шет тілінде тиімді қарым-қатынас жасау қабілетін көрсетеді, өзінің кәсіби қызметіндегі әлеуметтік, кәсіби және коммуникативтік проблемаларды талдайды.

РО 11

Ұйымның сыртқы және ішкі орта факторларының әсер ету заңдылықтарын, қонақжайлылық индустриясының кәсіпорындарын тиімді басқару үшін жедел және стратегиялық басқарудың нысандары мен әдістерін қолданады, мейрамханалық және қонақ үйлік бизнесі саласындағы маркетингтің негізгі ұғымдары мен категорияларын нарықтың әртүрлі сегменттеріндегі тұтынушылардың сұранысын толық қанағаттандыру үшін қолданады.

КК 7

Кәсіби дағдылар мен дағдыларды кеңейту үшін туристік қызмет саласындағы білімді біріктіру мүмкіндігі

РО 12

Қонақжайлылық индустриясындағы кәсіпорындарды тиімді басқару үшін ұйымның сыртқы және ішкі ортасы факторларының әсер ету заңдылықтарын, жедел, стратегиялық және кадрлық менеджменттің нысандары мен әдістерін қолданады, мейрамханалық және қонақ үйлік бизнесі саласындағы маркетингтің негізгі ұғымдары мен санаттарын нарықтың әртүрлі сегменттеріндегі тұтынушылардың сұранысын толық қанағаттандыру үшін қолданады.

РО 13

Туризм индустриясындағы түрлі іс-шаралардың рөлі мен мақсатын сыни бағалайды, табысты іс-шараларды жоспарлау және ұйымдастыру үшін қажетті әдістер мен стратегияларды қолданады

РО 14

Макроэкономикалық көрсеткіштерге талдау жүргізеді және халықаралық туризм мен қонақ үй бизнесі саласындағы экономикалық оқиғаларға болжам жасайды. Халықаралық туризм және қонақжайлылық индустриясы нарығында маркетинг стратегиясын әзірлеудің тәсілдері мен әдістерін меңгерген. Құқықтық өріс шеңберінде қонақжайлылық индустриясы кәсіпорындарының қаржылық тұрақтылығын арттыру және қаржылық тәуекелдерін төмендету үшін неғұрлым тиімді басқару шешімдерін таңдайды.

РО 15

Әр түрлі туристік кәсіпорындар үшін ақпараттық шешімдердің құндылық ұсыныстарын талдай және қалыптастыра алады. Туристік, мейрамханалық, қонақ үйлік бизнес үшін интернет жарнама компанияларын өткізу дағдыларын меңгерген.

6В11102 «Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі» мамандығының кәсіби тәжірибелері түрінің мазмұны туралы

Тәжірибе түрінің атауы: оқу.

Курс: 2

Мақсаты: қызмет көрсету аясында жұмыс істеу үшін болашақ маманға қажетті тәжірибелік білім және дағдыларды игеру.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастырудың тәжірибелік дағдыларын игеру; құжаттармен жұмыс істей білу; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін білу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік.

Курс: 3, 2с

Мақсаты: ЖОО-да алынған теориялық және тәжірибелік білімдерді бекіту және қонақжайлылық индустрия кәсіпорындары қызметтерінің ұйымдастырылуымен танысу.

Күтілетін нәтижелер: біліктілік компетенцияларын игеру, түсінік-категориялы аппаратты еркін игеру; қонақ үй және туристік кешендерде сервисті қызметті ұйымдастыру дағдысын игеру; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында жүргізілетін өндірістік операциялардың бар кешенін білу; білім алуды жалғастыру үшін қажетті өндірістік сипаттағы мәліметтерді өзіндік игере білу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелерін білу.

Тәжірибе түрінің атауы: өндірістік.

Курс: 4, 3с.

Мақсаты: басты компетенцияларды бекіту, мамандық бойынша кәсіби қызметтің тәжірибелік дағдыларды игеру.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық аясының даму төңірегіндегі білім секілді біліктілік компетенцияларын игеру; мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі кәсіпорындары қызметін талдай білу, компаниялардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін тиімді маркетингтік стратегияларын таңдай білу; қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарында жүргізілетін өндірістік операциялар кешенін, шаруашылық қызметтерін талдай алу; халыққа қызмет көрсету әдістерін, түрлі мәдени көңіл-көтеру шараларын дайындау және өткізу әдістемелерін игеру; қонақ үйлерде орындарды резервтеу бағдарламаларымен жұмыс істей алу; қонақ үй кәсіпорындары мен тамақтандыру кәсіпорындарына келген адамдармен, олардың жеке қалауларын ескере, жұмыс жүргізудің тәжірибелік дағдыларын игеру; мәзір, клиенттерге қызмет көрсету технологиясы бойынша бағдарламаларды құра білу; қызметтер калькуляциясын құру, қаржылық құжаттамаларды жүргізу.

Тәжірибе түрінің атауы: диплом алды.

Курс: 4, 3с.

Мақсаты: таңдап алынған диплом жұмысы тақырыбына сәйкес, қонақжайлылық индустрия кәсіпорындарының қызметтерін зерттеу, диплом жұмысын жазу үшін материал жинау.

Күтілетін нәтижелер: қонақжайлылық аясы кәсіпорындары қызметтерін, олардың ұзақ мерзімді жоспардағы перспективтілігін талдай алу, біліктілік компетенцияларды игеру; саланың және бәсекелік фирманың даму болашағының болжамын құру; диплом жұмысында жинақталған материалды қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus