• Мамандық шифры:

  6B04107

  Мамандығы:

  Әлемдік экономика

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  75
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  4
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  3
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  12
  - ел ішінде
  8
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  4

Өріс атауы

Описание

Білім беру бағдарламасының атауы

6B04107 «Әлемдік экономика»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы  

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В041  Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

В044  Менеджмент және басқару

Білім беру бағдарламасының мақсаты

еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ететін жалпы теориялық және кәсіби білім мен дағдылар жүйесін қалыптастыру жолымен ұлттық және ұлтүсті деңгейлерінің экономикалық процестерін теориялық-талдамалық қабылдауға және сыртқы экономикалық қызметті практикалық жүзеге асыруға қабілетті әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар саласында білікті мамандар даярлау

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім негізінде;

2 жыл - ж/б негізінде

Күндізгі, ҚБТ қолдану арқылы күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже:

6В04107 Әлемдік экономика білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры

Түлектер жұмыс істей алады:

* мемлекеттік құрылымдарда: сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастырумен және реттеумен байланысты министрліктер мен ведомстволар;

* сыртқы экономикалық қызметпен байланысты мемлекеттік емес құрылымдарда;

* сыртқы нарыққа шығатын немесе тауарлар мен қызметтер импортына тәуелді коммерциялық құрылымдарда;

* сауда саясаты саласында қазақстандық және шетелдік фирмаларға қызмет көрсететін заң компанияларында;

* мемлекеттік және коммерциялық банктердің халықаралық бөлімдерінде;

* сақтандыру компанияларында;

* туристік фирмаларда;

* әлемдік экономика және халықаралық экономикалық қатынастар саласындағы жоғары білікті талдаушылар, сарапшылар, зерттеушілер мен оқытушылар ретінде.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

2019 жылғы 01 сәуірдегі № SA-A 0150/1

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Халықаралық деңгейдегі экономист әлемдік тауар нарықтарындағы конъюнктура мен баға қозғалысын зерттейді. Халықаралық мәмілелерде ұйымның экономикалық мүдделерін қорғау, сыртқы экономикалық операцияларды жүргізу әдістері мен құралдарын таңдау, СЭҚ саласындағы мемлекеттік билік органдарымен бизнестің өзара іс-қимылын жүзеге асыру, оның ішінде кедендік бақылау кіретін кәсіпкерлік қызметке кәсіби қызмет көрсетудің әртүрлі бағыттарын зерделейді. Халықаралық сауданы құқықтық реттеуді жүзеге асырады, оның ішінде: қазақстандық тауарлар мен қызметтердің әлемдік нарықтарға қолжетімділігі үшін кедергілерді жою, еліміздің тиісті нарықтарын қорғау. Сараптамалық-талдау жұмысы тиімді шаруашылық шешімдерді әзірлеу және қабылдау үшін СЭҚ ұйымдастыру және басқару саласындағы ақпаратты жүйелеу және қорыту болып табылады. Халықаралық  деңгейдегі экономистің ғылыми қызметі шет мемлекеттердің экономикасын зерттеу болып табылады.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.              

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі заманғы  тарихы

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жеделдетілген жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде білім алушылардың философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК1

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

6.                    

Қазақ (орыс)

тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Informationandcommunicationtechnologies)

Студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін игеру, бұл кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өзін-өзі тәрбиелеу және басқа мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді.

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Дінтану

"Дінтану" пәнін оқытудың мақсаты негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру, толеранттылық және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктер мен діни экстремизмнің ықпалына қарсы тұра білу болып табылады. Дінтану курсы конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға және діни экстремизмнің әсерін жоюға бағытталған.

5

КК1

9.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Бұл пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету мен адамды қорғауды ашады.

5

КК1

10.                    

Пәнаралық курс «Мәңгілік ел құндылықтары»

Бұл тәртіп қазақстандық қоғамды жаңғырту және демократияландыру процесінде барлық азаматтарды біріктіретін ұлттық идеяны ашады. Мәңгілік ел ұлттық идеясы тарихи сабақтастықты және ұрпақтардың жалпыға ортақ байланысын айқындайды. Бұл пәнді оқу республиканың сыртқы экономикалық және сыртқы саяси өмірінде маңызы бар Қазақстан халқының саяси және тарихи философиясын зерттеудің кілті болып табылады.

5

КК1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

11.                    

Оқу тәжірибесі

Оқу (танысу) тәжірибесінің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

12.                    

Пәнаралық курс "Кәсіби бағытталған тіл"

"Кәсіби бағытталған шетел тілі" курсының мақсаты-студенттердің кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте шетел тілін іс жүзінде қолдануға мүмкіндік беретін "халықаралық" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттілікті алуы, сонымен қатар өз бетімен білім алу мақсатында.

6

КК1, КК3

13.                    

Экономикадағы математика

Бұл пәнді оқу барысында математикалық аппаратты меңгеру жүргізіледі, қажет болған жағдайда компьютерлік технологияны қолдану арқылы экономикалық есептерді қосымшалармен моделдеуге, талдауға және шешуге көмектеседі. Сонымен қатар, пәнді оқу студенттерге математикалық әдістерді меңгеруге көмектеседі, ол студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік береді.

5

КК2

14.                    

Статистика

Бұл пән статистикалық зерттеудің негізгі әдістерін түсінуге мүмкіндік береді: статистикалық бақылау, жинақтау және топтастыру, таралу қатарын зерттеу, динамика қатарын талдау, іріктеп әдіс, корреляциялық-регрессиялық талдау, талдаудың индекстік әдісі.

5

КК2

15.                    

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді зерттейді

5

КК4

16.                    

Микроэкономика

Микроэкономика шаруашылық механизмнің қызметін жеке экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде зерттеу жүргізуге, экономикалық теорияны зерттеу процесінде алынған теориялық білімді бекітуге, ресурстардың шектелуі жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ осы негізде мемлекеттік саясаттың осы саласында жүргізілетін бағалауға мүмкіндік береді.

5

КК4

17.                    

Макроэкономика

Макроэкономика экономиканы бірыңғай тұтас, тауарлар мен қызметтер шығарудың жалпы көлемі мен өсуін, инфляция қарқыны мен жұмыссыздық деңгейін, валюталардың айырбас бағамдарын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жағдайын қарастыра отырып, зерделейді

5

КК4

18.                    

Пәнаралық курс "Бизнесті ұйымдастыру және бағалау"

"Бизнесті ұйымдастыру және бағалау"курсын оқытудың негізгі мақсаты студенттердің қазіргі экономикалық ойлауын және шағын, орта және ірі бизнестің шаруашылық қызметінің экономикалық көрсеткіштерін жоспарлау және талдау саласында арнайы білім жүйесін қалыптастыру болып табылады.

5

КК4

19.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді практикада бекіту және қолдану, талдамалық, басқарушылық және болжамдық дағдыларды дамыту, дербес зерттеу жұмысын жүргізу элементтерін игеру болып табылады

5

КК6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

20.                    

Ағылшын тілі B1

Неміс тілі А

Курстың мақсаты – студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіру, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) іскерліктері мен дағдыларын дамыту. Сондай-ақ, тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағытталған. СОӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац жазу/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

5

КК3

21.                    

Ағылшын тілі B2

Неміс тілі B1

5

КК3

22.                    

Ағылшын тілі С1

Неміс тілі B2

5

КК3

23.                    

Эконометрика

Пәнді оқу үрдісі келесі құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған: - әртүрлі қызмет салаларында экономикалық білім негіздерін қолдану қабілеті; - экономикалық үрдістер мен құбылыстарды сипаттау негізінде стандартты теориялық және эконометриялық модельдерді құру, алынған нәтижелерді талдау және мазмұндық түсіндіру қабілеті.

5

КК2

24.                    

Деректерді талдау және экономиканы болжау

Пәнді оқу теориялық материалды меңгеру ғана емес, сонымен қатар дәлелделетін теориялық жағдайларды бейнелейтін есептер мен жаттығуларды шешу негізінде бөлімдерді терең түсіну үшін практикалық дағдыларды алу, сондай-ақ абстрактілі ойлауды дамыту және бекітуді өз бетінше дәлелдеу қабілеті.  Зерттейді: көпфакторлы регрессиялық модельдер негізінде болжау. Уақытша қатарлар. Экономикалық процестер динамикасының көрсеткіштері. Уақытша қатарларды тегістеу. Тренд негізінде болжау. Маусымдық процестерді болжау. Динамикалық модельдер бөлінген лагом. Дисперсиялық талдау. Компоненттік талдау. Факторлық талдау. Көп өлшемді шкалирование. Кластерлік талдау. Дискриминанттық талдау.

5

КК2, КК5

25.                    

Экономикалық-математикалық әдістер

Берілген пәнді оқу барысында әлеуметтік-экономикалық үрдістерді жоспарлаудың математикалық моделдері жүйелерін құру және қолдану әдіснамасын меңгеру; әртүрлі ұйымдық-экономикалық деңгейде аналитикалық экономикалық жұмыста қолданылатын типтік модельдерді талдау; қолданбалы экономикалық-математикалық модельдерді шешу нәтижелерін зерттеу әдістерін жариялау және оларды экономикалық шешімдерді негіздеу кезінде пайдалану жүзеге асырылады.

5

КК2, КК5

26.                    

Оңтайлы шешім қабылдау әдістері

Бұл пән тыңдаушылардың жүйелі ойлауын математикалық модельдеуге және модельдердің әртүрлі типтеріне салыстырмалы талдау жасау тәсілдерін егжей-тегжейлі талдау жолымен дамытуға мүмкіндік береді; тыңдаушыларды экономикалық есептердің кең спектрін талдау және шешу кезінде қолданылуы мүмкін модельдер мен оңтайландыру әдістерінің математикалық қасиеттерімен таныстыруға мүмкіндік береді.

5

КК2, КК5

27.                    

Маркетинг (Marketing)

"Маркетинг" пәні студенттердің кәсіпорындағы маркетингтік іс-әрекетті ұйымдастыру, тәжірибелік іс-әрекеттің әр түрлі салаларында қазіргі маркетинг концепцияларын игеру және оларды басқару шешімдерін қабылдау кезінде пайдалану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады.

5

КК4

28.                    

Тұтынушылар тәртібі

Бұл пән келесілерді зерттеуге мүмкіндік береді: - Болашақ қажеттіліктерді, потенциалды тұтынушылардың сұраныстарын және қалауын зерттеу және болжау әдістерінің жүйесі; - сатып алу тәртібінің модельдері және оған әсер ететін факторлар; - нарықты игеру мүмкіндіктеріне талдау жүргізудің жүйелілігі; - тауарлар, қызметтер, идеялар нарығында тұтынушылардың мінез - құлқын басқарудың қазіргі заманғы концепциялары, тәсілдері мен әдістері; - сатып алушылардың (клиенттердің) олардың толық қанағаттануын қамтамасыз ету үшін қажеттілігі.

5

КК4

29.                

Пәнаралық курс "Кәсіпкерлік"

Курс кәсіпкерліктің теориялық және әдістемелік негіздерін қарастырады, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және талдау мәселелерін, оның тиімділігін бағалауды зерттейді, кәсіпкерлікті дамытуды мемлекеттік реттеу және қолдау тетігін зерттейді.

5

КК4

30.                

Экономикалық талдау

"Экономикалық талдау" пәні фирманың қызметін талдаудың аналитикалық және тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқу өндірістің тиімділігін талдау, фирманың қаржылық және әлеуметтік капиталын талдау саласында, тиімді басқару шешімдерін қабылдау мақсатында өндірісті басқару тиімділігін бағалау саласында кеңейтілген және терең білім береді.

5

КК4

31.                

Менеджмент (Management)

"Менеджмент" студенттердің кәсіпорынды ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптері мен әдістерін игеруі, шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы жағдайларында кәсіпорындарды басқару теориясы мен тәжірибесінің негіздерін, менеджмент саласында шешім қабылдау үрдістерін меңгеру, жүйелеу және бекіту, салалық бәсекелестік жағдайында жұмыстың қазіргі заманғы әдістері мен тәсілдерін меңгеру болып табылады, өйткені нарықтық экономикалық қатынастарды қалыптастыру принципті жаңа міндеттерді шешу үшін қазіргі заманғы аппаратқа ие білікті мамандарды даярлауды талап етеді.

5

КК4

32.                

Менеджмент теориясы мен тәжірибесі

"Менеджмент теориясы мен практикасы" пәнін оқыту мақсаты студенттерде табиғат және басқару мәні туралы теориялық білім кешенін қалыптастыру, отандық және әлемдік тәжірибені тиімді пайдалану негізінде басқару қызметінің нақты дағдыларын қалыптастыру

5

КК4

33.                

Бухгалтерлік есеп

Пән бухгалтерлік есеп пәнін, объектілерін және әдістерін ашады. Логикалық бірізділікте бухгалтерлік баланс, шоттар және қос жазба қарастырылады. Оқу циклінің кезеңдері студенттерді қаржылық есептілікті қалыптастыруға дейін жеткізеді. Пән келесі үдерістердің есебін көрсетеді: жабдықтау, өндіріс және қорларды өткізу, сонымен Басқару есебін зерттеу үшін студенттерді дайындайды. Бухгалтерлік есеп нысандары, бухгалтерлік есепті нормативтік-құқықтық реттеу тәртібі қарастырылады.

5

КК4

34.                

Бухгалтерлік есеп негіздері

Пән Қазақстан экономикасының әр түрлі кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы теориялық білім кешенінен тұрады.

5

КК4

35.                

Әлемдік экономика тарихы

Пәннің мақсаты – әлемдік экономиканың қалыптасуы мен даму кезеңдерін, тарихи контекстегі Халықаралық экономикалық қатынастар нысандарының эволюциясын зерттеу. Студенттер әлемдік шаруашылықтың даму үрдістері, елдер мен аймақтардың экономикалық даму ерекшеліктері туралы түсінік алады, аймақтық және Халықаралық экономикалық ынтымақтастықтың түрлі формаларын салыстырмалы талдау дағдыларын алады.

5

КК5

36.                

Экономикалық ілімдер тарихы

Пән экономикалық үрдістерге көзқарастың эволюциясын, экономикалық теориялар мен мектептердің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттейді. Ол идеялардың өзара байланысы мен сабақтастығын, тәсілдер мен қорытындылардың өзгеруін анықтауға ұмтылады.

5

КК5

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

37.                    

Халықаралық экономика (International Economics)

Халықаралық экономика Экономикалық теория курсының соңғы бөлімі болып табылады, оны зерттеу микро және макроэкономиканы зерттеуден кейін жүргізіледі. ЭМ курсы аясында халықаралық нарықпен байланысты Ұлттық экономика қызметінің аспектілерінің өзара әрекеттесуімен байланысты құбылыстар мен процестер зерттеледі, әлемдік шаруашылық жүйесінің даму эволюциясы мен перспективалары қарастырылады.

5

КК5, КК6

38.                    

Пәнаралық курс "Әлем аймақтарының саясаты және экономикасы"

"Әлем аймақтарының саясаты және экономикасы" пәнін оқу барысында студенттер халықаралық қатынастардың негізгі тенденциялары мен мәселелері, аймақтық мәселелер, әлемдік экономика, әлемнің әртүрлі елдері мен өңірлерінің қолданбалы анализі үшін даму және жаңғырту үдерістері туралы білімді қолдануды үйренеді.

5

КК5

39.                    

Пәнаралық курс "ТҰК халықаралық бизнесі"

"Халықаралық бизнес" пәнін игерудің мақсаты халықаралық бизнестің заңдылықтарын зерттеу, оған қатысушы фирмалар бар артықшылықтарды анықтау, оның операциялары елдің экономикалық дамуына және оның әлемдік экономикадағы жағдайына әсер етеді. Курс студенттерді шет елдердегі нарықтық экономикада шаруашылықтың табысты жүргізуінің мысалдарымен таныстырады, халықаралық оң тәжірибені қолдану мүмкіндіктері туралы түсінік береді.

5

КК5

40.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндірістік тәжірибенің мақсаты негізгі құзыреттерді бекіту, білім беру бағдарламасы бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу болып табылады

15

КК6

41.                    

Диплом алдындағы тәжірибе

Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты ұйымның қызметін зерделеу кезінде алынған теориялық және практикалық білімді жалпылау және жүйелеу және дипломдық жұмысты орындау барысында жалпылау болып табылады

5

КК6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

42.                    

СЭҚ талдау және статистикасы

Бұл пән: сыртқы экономикалық байланыстардың халықаралық статистикасының қазіргі теориясы мен тәжірибесінің негіздерін; жалпылама көрсеткіштерді есептеу мен талдаудың қолданыстағы әлемдік теориялық және әдіснамалық принциптерін; ҚР және шет елдердегі сыртқы экономикалық байланыстар статистикасының ұйымдастырылуы мен әдіснамасын зерттеуге бағытталған.

5

КК2, КК5

43.                    

Экономикадағы статистикалық әдістер

Пәнді оқу барысында студент білуі керек: - статистикалық мәліметтерді жинау және өңдеу әдістерін (статистикалық бақылау әдісі, мәліметтер және топтау әдісі); - салыстырмалы көрсеткіштерді есептеу және талдау әдістерін; - вариация көрсеткіштері мен орташа шамаларды есептеу және талдау әдістерін; - әлеуметтік-экономикалық құбылыстар динамикасының көрсеткіштерін есептеу және талдау әдістерін; - индекстік талдау жүргізу әдістерін.

5

КК2, КК5

44.                    

Пәнаралық курс "СЭҚ талдау және статистикасы"

Курсты оқу барысында СЭҚ түрлері мен нысандары, кәсіпорында СЭҚ Стратегиялық жоспарлау механизмі, СЭҚ іске асыру құралдары, Қазақстан Республикасындағы СЭҚ реттеудің нормативтік-құқықтық базасы, оның ішінде сыртқы экономикалық операциялардың бухгалтерлік есебі, экспорттық - импорттық тауарлардың есебін және салық салуды ұйымдастыру, сондай-ақ ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікті жасау және ұсыну қарастырылады.

5

КК4

45.                    

ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілік

Пәнді оқу кезінде қаржылық есептілікті дайындау және құрастыру бойынша кәсіби ойлауды қалыптастыруға ықпал ететін тақырыптар қарастырылады. Пәнді оқып, студенттер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес субъектілердің қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу дағдыларын игереді.

5

КК4

46.                    

Халықаралық сауда (International trade)

"Халықаралық сауда" пәні сыртқы экономикалық салада, атап айтқанда, сауда саласында, ұлттық және халықаралық деңгейде кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті маманды даярлауды қамтамасыз етеді. Пән аясында студенттер жекелеген елдердің сыртқы саудасының құрылымы мен динамикасына әсер ететін факторларды, экспорт пен импортты реттеудің нысандары мен әдістерін, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, ұлттық сыртқы сауда саясатының тиімділігін талдау дағдыларын зерттейді.

5

КК5

47.                    

ЕАЭО елдерінде сақтандыру

Бұл пәнді оқу негізінде сақтандыру ұйымдары өз қызметін жүзеге асыратын мүліктік, жеке сақтандыру мәселелері бойынша заңнамалық және нұсқаулық материалдарды білудің қажетті сомасын алуға мүмкіндік береді.  Салыстыру бойынша сақтандыру тәжірибесі зерделенеді,сақтандыру ісінің әлемдік тәжірибесін ескере отырып, осы негізде сақтандырудың неғұрлым тиімді бағыттары мен нысандарын іздеу жүргізіледі.

5

КК5

48.                    

Әлемдік экономиканы және әлемдік тауар нарықтарын болжамдау

Әлемдік нарықты болжаудың мәні. Жеке және ұжымдық сараптамалық бағалау әдістері. Әлемдік нарықтың қалыптасу факторлары. Экстраполяция әдістері. Әлемдік тауар нарығының конъюнктурасын болжау. Динамикалық модельдер бөлінген лагом. Ұзақ мерзімді болжау. Циклдік тербелістерді есепке ала отырып динамиканы болжау. Орта мерзімді болжау. Болжаудың бейімделу әдістері. Металдардың әлемдік нарықтарының конъюнктурасын болжау. Регрессиялық теңдеулер негізінде әлемдік көрсеткіштерді болжау. Отын-энергетикалық ресурстар нарықтарын болжау. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің әлемдік нарығын болжау. Әлемдік тауар нарықтары болжамдарының сапасы мен сенімділігін бағалау критерийлері.

5

КК2, КК5

49.                    

Саланың жүйелік талдауы

Жүйелік талдаудың мәні мен міндеттері. Негізгі жүйелік ұғымдар. Жүйелік зерттеулер. Жүйелерді бағалаудың сапалық әдістері. Сараптамалық бағалау, рангтік корреляция. Иерархияны жүйелік талдау әдісі. Айқындық жағдайында күрделі жүйелерді бағалау. Қорларды басқару міндеттері. Тәуекел жағдайында күрделі жүйелерді бағалау. Қарсы әрекет жағдайында күрделі жүйелерді бағалау. Ойын модельдері. Белгісіздік жағдайындағы күрделі жүйелерді бағалау. Үлкен жүйелерді талдау әдістері. Экспериментті жоспарлау. Дисперсиялық талдау. Экономикада жүйелік талдауды қолдану ерекшеліктері.

5

КК2, КК5

50.                    

Пәнаралық курс "СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу"

Осы пән шеңберінде халықаралық ынтымақтастық және бірыңғай экономикалық кеңістікті қалыптастыру және ДСҰ-ға кіру жағдайында СЭҚ-ны кедендік реттеу заңнамасы мен тәжірибесінде болған өзгерістерге ерекше назар аударылады

5

КК5

51.                

Жүктерді тасымалдау ережелері мен халықаралық көлік операциялары

Оқу курсының мақсаты-халықаралық көлік операцияларының ұйымдастыру принциптерін, құрамын және мазмұнын, олардың елдің сыртқы сауда қызметіндегі рөлін зерттеу. Пән жүк тасымалдау тәртібін анықтайтын нормативтік актілерді зерделеуді болжайды; көлікте болып жатқан процестерді талдаудың практикалық білімін, сондай-ақ сыртқы сауда мәмілелері шеңберінде көлік құралдарын оңтайлы таңдау дағдыларын меңгеруге көмектеседі.

5

КК5


Құзыреттілік шифры

Құзыреттің мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1

Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету

ОН2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау

КК2

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН3

Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер. Экономикалық-математикалық және статистикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдану, аналитикалық қабілеттілікті математикалық аргументациялау, кәсіби қызметте қолданбалы есептердің қабылданатын шешімдерін негіздеу және таңдау үшін заманауи бағдарламалық және техникалық құралдарды теориялық және эксперименталды зерттеуді модельдеу.

КК3

Барлық қызмет салаларында коммуникация құралы ретінде Тілдерді (мемлекеттік, орыс, шетел), лексикалық және терминологиялық минимумды білу

ОН4

Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынасқа, мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде ауызша және жазбаша түрдегі әлеуметтік өзара іс-қимылға қабілетті болу. Кәсіби қызмет құралы ретінде шет тілін қолдану: Кәсіби бағытталған және ғылыми мәтіндерді аудару және рефераттау, көпшілік алдында сөз сөйлеу, іскерлік құжаттарды құрастыру. Шет елдердің және халықаралық ұйымдардың өкілдерімен сауда келіссөздерін жүргізуге қатысу

КК4

Бизнес саласындағы экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру қабілеті; бизнестегі нақты жағдайларды талдау кезінде экономикалық сипаттағы проблемаларды анықтайды, оларды шешу тәсілдерін ұсынады және күтілетін нәтижелерді бағалайды; тиімді шаруашылық шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және негіздеу

ОН5

Базалық және бейіндеуші пәндерді оқу кезінде микро және мароанализ санаттары мен әдістерін қолдана білу. Маркетингтік бағалаудың қазіргі заманғы, ғылыми принциптері мен әдістерін пайдалану, нарықтың қанықтығын және кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау, сондай-ақ сатып алу тәртібін талдау үшін әлеуметтік-психологиялық әдіспен, тауарлар мен қызметтер нарығында туындайтын нақты жағдайды сауатты талдау үшін және тұтынушылардың типологияларын ескере отырып, жарнаманы позициялау дағдыларын меңгеру

ОН6

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыру, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру. Ұйымның жұмысы, оның проблемалары мен перспективалары туралы объективті ақпарат ала білу. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау және диагностика жүргізу әдістері мен тәсілдерін меңгерген. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті ұйымдастырудың тиімді жүйесі үшін білімді қолдану

ОН7

Ұйымның адами ресурстарын басқару өнерін, өзін-өзі бағалауға, өз іс-әрекеттерін конструктивті талдауға және біліктілікті үздіксіз арттыруға қабілетті, серіктес-ұйымдармен және басқару органдарымен сыртқы байланыстарды орната алады

КК5

Тенденцияларды анықтау және

елдердің, елдер топтарының, әлемдік экономиканың даму перспективаларын

МЭО

ОН8

Тауарлар, қызметтер, капитал, қаржы құралдары, жұмыс күші нарықтарының қазіргі заманғы даму үрдістерін талдау үшін зерттеу дағдыларын меңгеру

ОН9

Экономиканың тарихи даму заңдылықтарын, халықаралық экономиканың үрдістерін талдау қабілеті

ОН10

Белгілі бір елдегі іскерлік жағдайды және қазіргі экономикалық жағдайды ескере отырып, бизнесті жүргізудің тиімді әдістерін таңдаңыз; оңтайлы құралдарды таңдаңыз (тарифтік, тарифтік емес, қаржылық) сыртқы экономикалық қызметті реттеу

ОН11

Елдің немесе жеке фирманың Халықаралық экономикалық қатынастарға қатысуының оңтайлы тактикасы мен стратегиясын әзірлеу үшін сенімді база жасайтын тұтастай немесе жекелеген тауар нарықтарының нақты болжамдарын әзірлеу

КК6

Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын ұғыну, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемені қалыптастыру

ОН12

Экономикалық мәселелерді зерттеуді өз бетінше талдау дағдысы мен дағдысын қалыптастыру, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты дамыту; қазіргі халықаралық бизнесте ХЭО проблемалары бойынша зерттеулер жүргізу кезінде өз ұстанымын экономикалық сауатты тұжырымдай және дәлелдей білу

ОН13

Кәсіби міндеттерді орындауға шығармашылық көзқарасты қолдану; ұжымда жұмыс істеу дағдыларын меңгерген, әлеуметтік, этникалық, конфессиялық және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдау

КК7

«Базалық құқықтық» майнорлық бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға сәйкес Басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

ОН14

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заңдардың талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық іс-әрекеттердің мәнін түсіну, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, құқықтық актінің мазмұнына түсінік беру және кәсіби қызметте құқықтық актіні дәл қолдану қабілеті

 

«Кәсіпкерлік жобалар» майнорлық бағдарламасы

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру. Тәуекелдерді жіктеуге қатысты білімді көрсету, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеуі барысында тәуекелдерді анықтау, талдау және басқару .

 

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

 

Қазақстан шегінде де, шетелдік серіктестердің қатысуымен де кәсіпкерлік қызметті реттейтін құқықтық актілерді білу, олардың мазмұнына түсініктеме бере білу және кәсіпкерлік қызметтің түрлі субъектілерін ұйымдастыру үшін пайдалану, кәсіпкерлік шарттардың мәтіндерін әзірлеу, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, басқарушылық қызметті заңға дәл сәйкес жүзеге асыру қабілеті

 

«Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды қолдану қабілеті

 

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлеу, Цифрлық Қазақстан жағдайында міндеттерді шешудің әртүрлі АТ-ны интеграциялау, компьютерлік графика дағдыларын пайдалану, қауіпсіздік деңгейін бағалау және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асыру

 

«Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері» майнорлық бағдарламасы

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

 

 

Экономикалық үдерістердің табиғатын түсінуді көрсету, алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу үшін пайдалану, өзінің кәсіби саласында бизнесті құру және дамыту, оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

 

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін табысты жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану қабілеті

 

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus