• Мамандық шифры:

  6В01401

  Мамандығы:

  Құқық және экономика негіздері

  Факультеті:

  Бизнес, құқық және технология факультетінің

  Дайындық бағыты:

  Құқық

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  12
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Алаңның атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В01401 " Құқық және экономика негіздері "

Білім беру бағдарламасының түрі

қолданыстағы

Білім  беру  саласының  коды  мен  сыныптамасы

6В014 Жалпы білім беру пәнінің мамандануымен мұғалімдерді оқыту

Білім  беру  бағдарламаларының тобы

В008  Құқық және экономика негіздері мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламасының мақсаты

"Құқық және экономика негіздері" ББ мақсаты - Оқу үрдісін ұйымдастыру және басқару және әлемдік білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті позицияларға жету үшін кәсіби құзыреттерге ие білім беру процесінің субъектісі ретінде мұғалімнің тұлғасын қалыптастыру үшін білім беру қызметтерін көрсету

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл – орта білім базасында;

2 жыл ж/б базаасында

Күндізгі,ҚОТ қолдану арқылы күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже :  бакалавр  білім

Маман лауазымдарының тізбесі:

Осы саладағы бакалавр заң және экономика негіздері, экономикалық білім негіздері, орта мектептерде мемлекет пен құқық теориясы оқытушысы болуы мүмкін; орта кәсіптік оқу орындарында сабақ беру; әкімшілік білім беру саласындағы мамандар; ғылыми қызметкер; білім беру менеджері; арнайы ұйымдардағы әлеуметтік тәрбиеші; сондай-ақ мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда (зертханашы, әдіскер, кабинеттің бастығы және т.б.) лауазымдар атқарады.

Кадрларды  даярлау  бағытының  лицензиясына  қосымшаның  бар  болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 001 қосымша

Білім беру бағдарламасын  аккредитацииясының  бар  болуы

Бар

SA № 0102/1 - 16.01.2017ж.-14.01.2022ж.

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Білім беру бағдарламасы халықаралық тәжірибеге және білім беру жүйесін дамытудың ұлттық басымдықтарына сәйкес мәдениетаралық, этносаралық диалогты жүзеге асыруға кәсіби құзыреттілік пен дайындықты қалыптастырады.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

1

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын: саяси билік, саяси институттар, қарым-қатынастар, олардың жұмыс істеу процестері мен заңдылықтарын зерттейді.

Мәдениеттану мәдениетін адам өмірі мен қызметінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу заңдылықтары, дамуы мен түсінуінің заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

ББ1

2

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Қазақстанның қазіргі заман тарихы қазіргі Қазақстанның дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттердің назарын «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыруға, тарихи-мәдени үдерістер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезінің мәселелерін, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясын баяндайды, аса маңызды тарихи фактілер мен оқиғаларды баяндайды,жедел жаңғырту кезеңіндегі дамудың қазақстандық моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толықтырады.

5

ББ1

3

Философия

Философия студенттерде сананың ашықтығын, өзінің ұлттық кодын және ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы ойлауды, білім мен білім беру культін қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғам санасын жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контекстінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексия қалыптасуына, толеранстықты дамыту мен нығайтуға бағытталған., мәдениетаралық диалог және ойлау мәдениеті

5

ББ1,ББ6

4

Дене шынықтыру

Пән дене тәрбиесінің әлеуметтік маңыздылығын және оның жеке тұлғаның дамуындағы және кәсіби іс-әрекетке даярлаудағы рөлін түсінуді; дене тәрбиесі мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білуді; дене тәрбиесіне мотивациялық-құндылық қарым-қатынасты, салауатты өмір салтына орнықтыруды, дене шынықтыру жаттығуларымен және спортпен үнемі шұғылдану әдеттерін жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеуді қалыптастырады.;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық әл-ауқатты, психикалық-дене қабілетін, жеке адамның қасиеттері мен қасиеттерін дамыту мен жетілдіруді, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі айқындауды қамтамасыз ететін практикалық шеберлік пен дағды жүйесін меңгеру.

8

 

5

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілетін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) икемділіктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге орталықтанған және нәтижеге бағытталған. СОӨЖ түрінде ұйымдастырылған студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац жазу/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сондай-ақ грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау бар және СӨЖ.

10

ББ1

6

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

ББ1

7

Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар

Курс студенттердің кәсіби және жеке құзыреттіліктерін меңгеруге бағытталған, олар кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында, ғылыми және практикалық жұмыста, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттарға арналған заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға мүмкіндік береді. Пән Сандық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында кәсіптік саладағы сандық технологиялардың көмегімен ақпаратты беру тәсілдерін, іздеу және сақтау әдістерін, процестерді, жинау, өңдеу, талдау және сыни бағалау қабілетін қалыптастырады.

5

ББ2

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

8

Экология және өмір қауіпсіздігі

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сонымен қатар антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау.

5

ББ1

 

 «Мәңгілік Ел» құндылықтары

Курс аясында «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы контекстінде ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтендіру мен бірегейліктің, ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні оқытылады. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сананың және әлеуметтік есте сақтаудың жоғары деңгейдегі қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған.; біздің мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа да мәдениет өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіби шеберлік пен бәсекеге қабілеттілік рухын қалыптастыру.

5

ББ1, ББ6

 

Дінтану

Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуциандық, буддизм, христиандық, католицизм, православие, протестантизм, ислам дінінің мәнін, пайда болу тарихын, дамуын, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пәнді қалыптастырады: негізгі діни бағыттар туралы білім; конфессияаралық қарым-қатынас, толеранттылық мәдениеті; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен Мәдениеттер әсері бойынша құзіреттілік

5

ББ1, ББ5

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

9

«Кәсіби бағытталған тіл» пәнаралық курсы

Курстың мазмұны шет тілін меңгерудің алдыңғы білім беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттырады және шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста кәсіби қызметті шешу үшін, сондай-ақ одан әрі өз бетінше білім алу үшін студенттердің қажетті және жеткілікті коммуникативтік құзыреттілігін меңгеруіне ықпал етеді. Пәннің мазмұны лексикалық және грамматикалық дағдыларды дамытуға бағытталған. болашақ қызмет саласында қарым-қатынас жағдайында кәсіби тақырыптарға диалогтық сөйлеуді дамыту; ақпараттық мәдениетті дамыту; студенттердің ой-өрісін кеңейту және жалпы мәдениетін арттыру.

6

ББ1,ББ7

10

Экономикалық теория

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді

5

ББ4,ББ8

11

Педагогикалық психология

Педагогикалық психология студенттер арасында педагогикалық психология, оның санаттары, қағидалары мен әдістерін қалыптастыру, психологияның басқа салаларымен қарым-қатынастарды түсіну, оқыту және тәрбиелеу бойынша заманауи психологиялық идеяларды дамытудың негізгі бағыттары, педагогикалық қызмет және оқу процесін ұйымдастырушы ретінде оқытушының тұлғасының рөлін қалыптастыруға бағытталған.

5

ББ1,ББ5

12

Педагогикалық мамандыққа кіріспе

Курс студенттердің кәсіби педагогикалық қызметі туралы түсініктерін қалыптастыруға, мұғалім қызметін меңгерудің болашағы мен жолдарын ашуға, қазіргі әлемдегі білім берудің рөлі мен орны, педагогикалық қызметтің мәні, педагогикалық мамандық, педагогикалық білім беру жүйесі, педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен кәсібилігі және мұғалімнің жеке қасиеттері: оның мәдениеті, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі білім беру.

5

ББ1,ББ6

13

Өзін-өзі тану

Курс өзін-өзі тану мәнін, адамның ішкі ресурстары мен позитивті ойлауын дамыту арқылы педагогтың өзін-өзі жүзеге асыру және гуманистік позициясын қалыптастыру шарты ретінде ашады. Пән кәсіби өзін-өзі тану және педагогтың дамуы құралдарын меңгеру бойынша құзыреттілікті қалыптастырады: кәсіби қарым-қатынас, тәлімгерлік, портфолио.

5

ББ1,ББ7

14

Педагогика 

Курс біртұтас педагогикалық процесс, оның заңдылықтары, тұлғаның базалық мәдениетінің негізі ретінде білім мазмұны, орта мектепте оқытудың әдістері, құралдары, формалары, оқушылардың танымдық әрекетін белсендірудің заманауи тәсілдері, білім беру технологиялары, тұтас педагогикалық үдерісте тәрбие беру, ұжымдағы жеке тұлғаны тәрбиелеудің мәні, отбасылық тәрбие туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ6,ББ7

15

Инклюзивті білімберу

Пәндер білім беруде инклюзивтік үдерістерді ұйымдастыру және басқару; жалпы білім беру үдерісіне мүмкіндігі шектеулі балаларды қосуды моделдеу сұлбалары және жалпы және арнайы білім берудің маңызды әлеуметтік-мәдени феномені ретінде интеграцияланған оқыту туралы түсініктерді қалыптастырады. Курс инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың үлгілері мен шарттарын, инклюзивті білім беруді ұйымдастырудың құқықтық негіздерін және интеграцияланған оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді меңгеруге бағытталған.

5

ББ5,ББ6,ББ7

16

Критериалды бағалау технологиялары

Пән негізгі мектептегі құқық және экономика негіздері бойынша білім беру нәтижелерін критериалды бағалаудың қазіргі заманғы технологиялары саласында студенттердің теориялық дайындығына және мектептерді дифференциациялау жағдайында оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі құралдарын қолданудың тәжірибелік дағдыларын меңгеруге бағытталған. Курстың мазмұны критериалды бағалаудың педагогикалық және психологиялық аспектілері туралы білімді меңгеруге, Қазақстан Республикасында білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың халықаралық тәжірибесін және оны енгізудің әдіснамалық және оқу-әдістемелік негіздерін зерделеуге бағытталған.

5

ББ7

17

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі

Пән болашақ мұғалімдердің кәсіби - педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны тұтас педагогикалық үдерістің құрамдас бөлігі ретінде тәрбие үрдісі туралы, мектеп пен сыныптың тәрбие жүйесі туралы, тәрбие жұмысындағы кәсіби шеберліктің элементі ретінде педагогикалық технологиялар туралы, оқушылар ұжымын қалыптастырудағы сынып жетекшісінің рөлі, оқушылармен кәсіби бағдар беру жұмысы, балалар-жасөспірімдер бастамаларын дамыту туралы білімді меңгеруге бағытталған., қиын балалармен жұмыста, оқушылардың денсаулығы мен салауатты өмір салтына құндылық қарым-қатынасын қалыптастыру бойынша қызметте, оқушылардың ата-аналарымен педагогикалық қарым-қатынаста.

5

ББ6,ББ7

18

Оқу тәжірибесі

Оқу (таныстыру) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын алу, іскерлік хат-хабарларды жүргізу іскерлігін, оқыту мамандығына сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс дағдыларын алу кіретін бастапқы кәсіби құзыреттіліктерді меңгеру болып табылады. Оқу тәжірибесі КЭУК қызметінің негізгі бағыттарымен; мамандықпен және оның білім беру бағдарламаларымен танысуға бағытталған; болашақ кәсіптің объектілері болып табылатын ұйымдардың ұйымдық-құқықтық формасымен, құрылымымен, басқару жүйесімен жалпы танысу; болашақ кәсіби қызметтің түрлерін, функциялары мен міндеттерін зерттеу.

1

ББ1

19

Өндірістік (оқу-тәрбиелік педагогикалық) тәжірибе

Оқу-тәрбие педагогикалық практикасының негізгі мақсаты студенттерді мектептің оқу-тәрбие жұмысы жүйесіне немесе ТжКБ ұйымына енгізу, білім беру мекемесінің педагогикалық инновациясын, оқыту мен тәрбиелеудің заманауи технологияларын зерделеу, сондай-ақ Педагогикалық қызметті жүзеге асырудың практикалық тәжірибесін қалыптастыру болып табылады. Оқу-тәрбие практикасының мақсаты сынып жетекшісінің қызметін орындау бойынша бастапқы тәжірибені алу, Оқу-тәрбие процесін зерделеу және талдау кезінде психологиялық-педагогикалық және арнайы білімді қолдану болып табылады.

5

ББ6,ББ7

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

20

Құқық негіздері

Пән білім алушыларда орта білім беруді реформалаудың қазіргі жағдайында құқық және экономика негіздері педагогтарының табысты кәсіби қызметіне қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады. Пән құқық туралы бастапқы білімді қалыптастырады, оған оң көзқарас жасайды, құқықтық нормаларды сақтау қажеттілігін түсінеді, осылайша құқықтық мемлекет жағдайында жұмыс істейтін бакалаврдың толық, кәсіби дайындығын қамтамасыз етеді. (The basic concepts about the state, the law and the state-legal phenomena.Bases of Constitutional law of the RK.Bases of Constitutional law of the RK.Law-enforcement authorities and court of the RK.Public administration in the Republic of Kazakhstan.Bases of administrative law of the RK.Bases of civil and family law of the RK.Bases of civil and family law of the RK.Bases of financial law of the RK .Bases of financial law of the RK .Labour law and welfare law of the RK.Labour law and welfare law of the RK.Bases of ecological and ground law of the RK.Criminal law of the RK.Procedural law of the RK)

5

ББ1,ББ3

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы: құқықтық және экономикалық аспектілер  

Пән білім алушыларда орта білім беруді реформалаудың қазіргі жағдайында құқық және экономика негіздері педагогтарының табысты кәсіби қызметі үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады, сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлқының моделін және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауда қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастырады. (The concept and content of corruption. Forms of corruption offenses.The legal basis for the counteraction against corruption in the Republic of Kazakhstan. Issues of qualification of embezzlement of entrusted property and fraud.Issues of qualification of pseudo-entrepreneurship, and performing actions on the recording of the invoice, without the actual execution of works, provision of services, goods are shipped.Issues of qualification of creation and management of financial (investment) pyramid.Issues of the legalization of qualification (laundering) of money and (or) other property obtained by criminal means.Issues of qualification of economic smuggling.Issues of qualification raiding and an illegal gambling business.Issues of qualification of abuse of authority.Issues of qualification of abuse of power or official authority.Issues of qualification of illegal participation in entrepreneurial activity and impeding legitimate business.Issues of qualification of receiving a bribe, giving bribe and mediation in bribery.Issues of qualification of forgery and omission in the service.Issues of qualification of abuse of power.Issues of qualification of abuse of power and idle power)

5

ББ1,ББ3

21

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы

Пәндер Қазақстандағы мемлекет пен құқықтың пайда болу, қалыптасу және даму тарихы туралы тұтас түсінік негізінде студенттердің тарихи-патриоттық санасын қалыптастырады. Курс аясында алғашқы мемлекеттік құрылымдардың, ерте меодальды монархиялардың, Шыңғысхан империясының, қазақ хандығының пайда болуы мен дамуы, Қазақстанның Ресейге қосылуы және оның мемлекеттік-құқықтық салдары, Қазақ Кеңестік мемлекеттілігінің қалыптасуы мен дамуы, Қазақстанның КСРО ыдырауы мен тәуелсіздік алуы жағдайында мемлекеттік-құқықтық дамуы, Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде конституциялық-құқықтық дамуы зерттеледі.

5

ББ1,ББ3

 

ҚР Конституциялық құқығы

Пән конституциялық құқық саласында маманның кәсіби қалыптасуы үшін қажетті білім, дағды мен іскерлікті қалыптастырады; конституциялық құқықтың негізгі теориялық-құқықтық ережелерін меңгеруге бағытталған, олардың көмегімен адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы нақты жағдайларды, ҚР Мемлекеттік және сот билігінің органдары жүйесін, ҚР сайлау құқығы мен сайлау жүйесін талдай білуге бағытталған. Курс Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысының негіздері, адам мен азаматтың құқықтық мәртебесі, қоғамдық бірлестіктердің ұйымдастырылуы мен қызметі, сайлау құқығы мен сайлау жүйесі, Қазақстан Республикасында Президенттің, Парламенттің, Үкіметтің, сот билігінің, жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі басқарудың конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы білімді игеруге бағытталған.

5

ББ1,ББ3

22

ҚР әкімшілік құқығы

Пән әкімшілік құқықтың пәні, принциптері және әдістері туралы білімді қалыптастырады; ҚР атқарушы органдарының жүйесімен таныстырады; әкімшілік құқық субъектілерінің құқықтық мәртебесін зерттеумен; атқарушы билікті жүзеге асыру нысандары мен әдістерімен, мемлекеттік басқарудағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерімен таныстырады. Курс азаматтың, атқарушы билік органдарының, мемлекеттік қызметшілердің, кәсіпорындардың, мекемелер мен ұйымдардың әкімшілік-құқықтық мәртебесін зерттеуге бағытталған. Пән атқарушы билікті жүзеге асырудың әкімшілік-құқықтық нысандары мен әдістері, Мемлекеттік басқару, экономикалық сала, Әлеуметтік-мәдени сала, әкімшілік-саяси сала саласындағы заңдылықты бақылау және қадағалау туралы білімді қалыптастырады.

5

ББ1,ББ3

 

ҚР азаматтық құқығы

Пәндер студенттердің жалпы кәсіби дайындығын күшейтуге, Азаматтық құқық мәселелері бойынша жүйелі және кешенді білімді қалыптастыру есебінен оның мамандануын тереңдетуге бағытталған. Курстың мазмұны Азаматтық құқық пәні, әдісі, жүйесі және көздері туралы, Азаматтық құқық субъектісі ретінде азаматтың мәртебесі туралы, Азаматтық құқық субъектісі ретінде мемлекет пен әкімшілік-аумақтық бірліктердің өзара іс-қимылы мен өзара қарым-қатынасы туралы, заттық құқық пен меншік құқығының мәні, меншік құқығы мен өзге де заттық құқықтардың туындауы, тоқтатылуы және қорғалуы туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ1,ББ3,ББ6

23

ҚР еңбек құқығы 

Пән еңбекті реттеу және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы негізгі теориялық білімді, заңнамалық базамен жұмыс істеу дағдысын, практикада туындайтын күрделі жағдайларда бағдарлануды және алынған білімді практикада қолдануды қалыптастырады. Курс жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру, еңбек қатынастары саласындағы әлеуметтік серіктестік, әлеуметтік қамсыздандыру құқығы, еңбеББе жарамсыз азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру, мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, әлеуметтік қамсыздандыруды халықаралық-құқықтық реттеу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру туралы білімді қалыптастырады.

5

ББ1,ББ6

 

ҚР ақпараттық құқығы

Пән ақпараттық саладағы қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде ақпараттық құқық саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған. Курс аясында ақпараттық сала ақпараттың айналым саласы және құқықтық реттеу саласы ретінде оқытылады. Пән ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық мәселелері, бұқаралық ақпарат саласында, Кітапхана ісі саласында, мұрағат саласында, мемлекеттік және коммерциялық құпия, жеке мәліметтер саласында ақпараттық қатынастарды құқықтық реттеу туралы білімді қалыптастырады.

5

ББ1,ББ2,ББ3

24

Менеджмент (Management)

Пән ұйымдар қызметінің қазіргі жағдайында басқарудың теориялық негіздері туралы, ғылым ретінде менеджмент және кәсіби қызметтің ерекше түрі туралы; отандық және шетелдік менеджменттің мәні мен даму үрдістері туралы; басқарушылық шешімдер мен оларды дайындау және қабылдау технологиясының мәні туралы білімді қалыптастырады. Курс болашақ менеджерлердің ситуациялық және жүйелік ойлауын дамытуға бағытталған; басқарудың байланыстырушы үрдістері мен функцияларының мәні мен мазмұнын зерттеу; тиімді басқару шешімдерін табу үшін студенттерге болашақта қажетті шығармашылық және талдау қабілеттерін дамыту; топтық динамика мен көшбасшылық стилін, жанжалды жағдай мен өзгерістерді басқаруды зерделеу.

5

ББ4

 

Білім берудегі менеджмент

Пән педагогикалық менеджмент теориясы мен басқару тәжірибесінің диалектикалық өзара байланысы; менеджменттің педагогикалық негіздері және оны білім беру мекемелерін басқару тәжірибесіне енгізу жолдары; педагогикалық менеджменттің негізгі категориялары мен ұғымдары; педагогикалық менеджменттің мәні, мазмұны, нысандары мен әдістері туралы білімді қалыптастырады. Курс педагогикалық менеджмент бойынша алған білімдерін практикада өз бетінше қолдана білігі мен дағдыларын дамытуға бағытталған.; тұтас педагогикалық үдерісті және мектептің педагогикалық ұжымын жобалау және басқаруды жүзеге асыру

5

ББ4,ББ6,ББ7

25

Бизнес-жоспарлау

Бұл пән қазіргі заманғы бизнес-жоспарлаудың теориялық аспектілерін және бизнес-жоспарлардың әр түрлі типтерін құру әдістемесіне практикалық ұсыныстарды, сонымен қатар типтік және арнайы бизнес-жоспарлардың жеке бөлімдерін (белгілі бір мақсаттарға арналған) оқытудан тұрады.

5

ББ4,ББ8

 

Кәсіпкерлік

Пән интеграцияланған сипатқа ие, онда кәсіпкерлікті ұйымдастыру ерекшеліктерін (бизнес әкімшілендіру), кәсіпкерлік құрылымдардың тиімділігін бағалау (экономикалық, қаржылық, әлеуметтік тиімділік мәселелері), бизнес идеяларды бағалау және бизнес жоспарды дамыту. Пән Вена университетімен бірге ERASMUS +жобасы аясында жасалған.

5

ББ4,ББ8

26

Әлеуметтік саясат

Пән әлеуметтік саясат туралы білімді қоғамдық теория және практика ретінде меңгеруге бағытталған. Курс халықтың табыс саясатын, Еңбек және еңбек қатынастары саласындағы саясатты, халықтың жекелеген санаттарына қатысты саясатты, халықтың демография және халық саясаты мәселелерін, халықтың еңбекке жарамсыз және аз қамтылған топтарын әлеуметтік қолдау және қорғау, Әлеуметтік сала салаларын дамыту, әлеуметтік саясатты іске асыруды қаржылық және кадрлық қамтамасыз ету, әлеуметтік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету, әлеуметтік саясат контекстіндегі әлеуметтік серіктестік, әлеуметтік саясатты қалыптастыру және іске асырудың шетелдік тәжірибесін ашады.

5

ББ3,ББ6

 

Әлеуметтік менеджмент

Пән әлеуметтік менеджменттің теориясы мен әдіснамасы саласындағы білімді, сонымен қатар басқарушылық шешімдерді жүзеге асыру механизмдерін қабылдау және меңгеру арқылы ұйымдағы нақты әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады. Әлеуметтік менеджменттің маңызды функцияларының мазмұнын ашуға ерекше назар аударылады: болжау, бақылау, ұйымдастыру.

Курс заңдар мен қағидаттар, әдіснамалық негіздер, әлеуметтік менеджмент әдістері туралы білімді меңгеруге бағытталған. Пән әлеуметтік менеджмент объектісі ретінде әлеуметтік ұйымның мәнін, ұйымның мақсатты болжауы мен әлеуметтік стратегиясын, әлеуметтік бақылау, ұйымдағы болжау мен жобалауды, сондай-ақ мотивация мен әлеуметтік коммуникацияның әлеуметтік-экономикалық теорияларын ашады.

5

ББ3,ББ6

27

Әлеуметтік коммуникация

Пән «адам – әлеуметтік коммуникация» жүйесіндегі процестерді түсінуге, диагностикалауға және жобалауға мүмкіндік беретін қажетті білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Курстың мазмұны коммуникация теориясын ғылым және оқу пәні ретінде меңгеруге, мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынас туралы, модельдер, түрлер, коммуникациялық арналар, әлеуметтік коммуникацияның интенционалды және коммуникативтік механизмдері туралы білімді қалыптастыруға, сондай-ақ коммуникациялық үдерістердің тиімділік мәселелері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

5

ББ1,ББ3

 

Имиджелогия

Пән теориялық негіздермен, имиджді қалыптастырудың негізгі механизмдері мен әдістерімен, өзін-өзі таныстыру технологияларымен, сондай-ақ кәсіби қызмет процесінде оларды тиімді пайдалану дағдылары мен іскерліктерімен таныстырады. Курс мазмұны имидж туралы білімді әлеуметтік кеңістікті ұйымдастыру және ақпараттық ортаны толтыру формасы ретінде меңгеруге, жалпы сананың және мінез-құлықтың элементі ретінде имиджге, имидждік стратегияларға: физиогномикаға, кинесикаға, сондай-ақ жеке іскерлік имидждегі сөйлеу, этикет, сыртқы келбеті, стилистика рөліне бағытталған.

5

ББ1,ББ6

28

Азаматтық қоғам негіздері

Пән азаматтық қоғам туралы, саяси мәдениеттің өзара байланысы, саяси әлеуметтену және азаматтық қоғам туралы, Қазақстандағы азаматтық қоғамды қалыптастыру және дамыту перспективалары туралы білімді меңгеруге бағытталған. Курс әлеуметтік құрылымды, азаматтық қоғам институттарын зерттеуге бағытталған,олардың ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясы маңызды. Азаматтық қоғам мен мемлекеттік биліктің, мемлекеттің коммерциялық емес ұйымдармен өзара іс-қимылының модельдерін, нысандарын, Азаматтық бастамалар мен "билік-қоғам" диалогының мәнін ашады, Азаматтық бастамаларды іске асыру үшін платформалар мен алаңдарды зерттейді, жастардың азаматтық құзыреттілігі мен азаматтық ұстанымын қалыптастырады

5

ББ1,ББ4,ББ6

 

Педаоготың тәрбие жұмысындағы әлеуметтік технологиялар

Курс әлеуметтік-педагогикалық технологиялардың мәні, сипатологиялық ерекшеліктері және олардың жіктелуі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. Пән педагогтердің әлеуметтік-педагогикалық технологияларды, соның ішінде инклюзивті білім беру жүйесінде практикалық қолдану бойынша құзыреттіліктерін қалыптастырады.

5

ББ6,ББ7

29

Педагогикадағы зерттеудің әдістері мен оны ұйымдастыру

Тәртіп студенттерді ғылыми зерттеулердің әдіснамалық және теориялық негіздеріне, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдіснамасына, ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптарға және ғылыми құзіреттіліктерді қалыптастыруға енгізеді. ғылыми және ғылыми-техникалық қызметпен айналысады, ғылыми зерттеулерді, жазбаларды және дизайнды ұйымдастыруға және өткізуге құзыретті қалыптастырады студенттік ғылыми мақалалар.

5

ББ7

 

Оқушылардың жас ерекшеліктерінің өзекті әлеуметтік-педагогикалық зерттеулері

Тәртіп студенттерді мектеп оқушыларының жас ерекшеліктеріне және оларды әлеуметтік-педагогикалық қызметке қосуына, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдіснамасына, ғылыми жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптарға және ғылыми құзіретті қалыптастыруға қатысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістемелік және теориялық негіздеріне енгізеді. аланың эмоционалдық дамуы, әлеуметтік және білім беру қызметі көрсеткіштерінің жас ерекшеліктері баланың даму омыртқа және жасы сипаттамалары.

5

ББ6,ББ7

30

«Қаржы» шағын бағдарламасы

Қаржы,

Салықтар және салық салу,

Банк ісі,

Банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

20

ББ4,ББ8

 

«Бизнес-ақпарат» шағын бағдарламасы

Электрондық бизнес

Компьютерлік дизайн-технологиялар

IT-шешімдер және индустрия

Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі

20

ББ4,ББ8

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

31

Мемлекет және құқық теориясы

Пән студенттерді мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы, олардың түрлері, нысандары мен қызметтері туралы, мемлекеттің механизмі мен құқықтық реттеу кезеңдері, адамның құқықтары мен бостандықтары және оларды қамтамасыз ету мен қорғаудағы заңдардың рөлі туралы қазіргі заманғы білімдерге үйретеді. Курстың мазмұны заң ғылымдары жүйесіндегі мемлекет және құқық теориясының пәні, әдісі және орны, мемлекеттің мәні, функциялары, типологиясы және формалары, қоғамның саяси жүйесіндегі мемлекеттік билік, құқық нормалары мен нысандары (көздері), құқық жүйесі, құқық шығармашылығы, құқық тану, құқықтық мәдениет, құқықтық қатынастар, құқықтық тәртіп және құқықтық реттеу механизмдері туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ1,ББ3

32

Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі

Пән болашақ педагогтарда оқушылардың Қазақстандық қоғам өміріндегі болып жатқан өзгерістерге әлеуметтік бейімделуіне, сондай-ақ құқықтық және экономикалық білім саласындағы кәсіби бағдарға қажетті құқықтық және экономикалық сауаттылықты қалыптастырады.  Курстың мазмұны құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесінің дүниетанымдық, әдіснамалық және логикалық негіздерін, құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесінің қазіргі жағдайын, үрдістері мен бағыттарын, оқыту принциптерін, білім алушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесін, көрнекілік пен техникалық құралдарды, оқытудың интерактивті және инновациялық әдістерін, құқық және экономика негіздерін оқытудағы педагогикалық технологияларды қолдануға бағытталған.

5

ББ7

33

Педагогикалық шеберліктің негіздері

Пән студенттерде мұғалімнің кәсіби қызметінің тұтас құрылымы, оның жеке тұлғасы туралы түсініктерді, педагогикалық шеберліктің мәні мен мазмұнымен танысу, педагогикалық шеберліктің құрылымдық құраушы негіздерін: педагогикалық қабілеттерді, педагогикалық техниканы және педагогикалық әсер ету құралдарын, театр педагогикасы мен шешендік өнер элементтерін меңгерту. Курс аясында педагогикалық этиканы және педагогикалық қарым-қатынастың негізгі элементтері ретінде тактіні зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

5

ББ6,ББ7

34

Өндірістік (психологиялық-педагогикалық) тәжірибе

Болашақ педагогты кәсіби іс-әрекетке дайындауда психологиялық-педагогикалық тәжірибе маңызды орын алады, өйткені ол оқу-тәрбие жұмысына практика базасын енгізу және зерттеу процесінде жалпы ғылыми, мәдени, психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша білім жүйесін нығайтуға және тереңдетуге мүмкіндік береді. Психологиялық-педагогикалық практиканың мақсаты Орта жалпы білім беретін мектептің немесе ТжКБ ұйымының оқу-тәрбие процесінде психологиялық-педагогикалық қызметтің әдістері мен нысандарын меңгеру болып табылады.

5

ББ5,ББ6,ББ7

35

Педагогикалық тәжірибе

Педагогикалық тәжірибе бітіру курстарында жүргізіледі және орта жалпы білім беретін мектептер мен ТжКБ ұйымдарында өзіндік оқу-тәрбие жұмыстарына болашақ педагогтарды кәсіби даярлаудың соңғы кезеңі болып табылады. Практиканың негізгі мақсаты-әрбір студенттің кәсіби-педагогикалық даярлығының жеке тұлғалық-бағытталған, үздіксіз және шығармашылық сипатын қамтамасыз ету. Педагогикалық практиканың мақсаты жалпы ғылыми, мәдениеттану, психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімді бекіту және тереңдету, сондай-ақ теориялық білім негізінде педагогикалық іскерлікті, Дағдылар мен құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.

10

ББ5,ББ6,ББ7

36

Дипломалды тәжірибе

Диплом алдындағы практиканың мақсаты нақты ұйымның немесе мекеменің қызметін зерделеу кезінде алынған теориялық және практикалық білімді жинақтау және жүйелеу және дипломдық жұмысты орындау барысында оларды жинақтау болып табылады. Диплом алдындағы практикадан өту кезінде дипломдық зерттеу объектісін жан-жақты зерделеуге, ұйымның қызметі туралы деректерді қалыптастыруға және талдауға ерекше назар аударылуы тиіс.

Диплом алдындағы практиканың жалпы міндеті мамандық бойынша практикалық білім мен жұмыс тәжірибесін алу; болашақ маманның өзіндік еңбек қызметіне кәсіби дайындығын тексеру болып табылады.

5

ББ6,ББ7

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

37

Акмеология

Пән Педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін тұлғаның кәсіби даму шыңына жету үшін қажетті кәсіби құзыреттілікті қалыптастырады.  Курс кәсіби гүлденуге жету жолдары туралы білімді меңгеруге бағытталған. Пәннің мазмұны қазіргі акмеологияның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері мен бағыттарын, акмеологиядағы ғылыми зерттеудің жалпы методологиялық принциптерінің ерекшелігін ашады. Курс аясында акмеология контекстінде адамның әлеуметтік-психологиялық жетілуіне қол жеткізу үшін әлеуметтік жағдайлар мен даму жолдары ұсынылады.

5

ББ1,ББ6

 

Әлеуметтік ауытқулар

Пән халықтың әртүрлі топтарының мінез-құлқының әртүрлілігі мен себептерін түсіну үшін қажетті білімді, сондай-ақ педагогтардың қатысуымен алдын алу іс-шараларын өткізудің қажеттілігі мен тиімділігі туралы түсініктерді қалыптастырады. Курс аясында стресс және депрессия, агрессивті мінез-құлық, қылмыс, отбасындағы зорлық-зомбылық, суицид, урбанизация патологиясы, алкоголизм, нашақорлық, жезөкшелік, адам трафигі мен құлдық, діни экстремизм, сыбайлас жемқорлық сияқты әлеуметтік құбылыстар оқытылады.

5

ББ3,ББ5

38

Педагогика тарихы

Пән болашақ педагогтарда әлемде және Қазақстанда әртүрлі тарихи кезеңдерде тәрбие және білім беру мәселелері бойынша кәсіби педагогикалық білімді, педагогикалық ойлауды және дүниетанымды дамыту, педагогикалық құбылыстарға тарихи көзқарасты қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Курс Педагогика және білім беру тарихының теориялық-методологиялық негіздерін, әлемдегі тәрбиенің, мектептің және педагогикалық ойлардың дамуын, ежелгі уақыттан бастап қазіргі уақытқа дейін зерделеуді қамтиды.

5

ББ1,ББ6

 

Жалпы және әлеуметтік педагогика    

Пән жалпы және әлеуметтік педагогика теориясы мен практикасы туралы ғылыми түсініктерді қалыптастырады. Курс педагогиканың пайда болуы мен дамуы, баланың әлеуметтануы, Әлеуметтік тәрбие, әлеуметтенуі, әлеуметтік-педагогикалық виктимологияның мәні, әлеуметтік-педагогикалық қызметтің әдістемесі мен технологиясы, инклюзия жағдайында халықтың әртүрлі топтарымен және әлеуметтік институттармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың ерекшеліктері: отбасымен, девиантты мінез-құлықты балалармен, ерекше білім беру қажеттілігі бар және т. б. туралы білімді меңгеруге бағытталған.

5

ББ6,ББ7

39

Орта мектеп дидактикасының өзекті мәселелері

Пән орта мектеп дидактикасы саласындағы білімді қалыптастырады. Курс дидактиканы Білім және оқыту теориясы ретінде, Орта мектептегі оқыту мазмұнының мәні мен міндеттерін, оқытудың факторлары мен заңдылықтарын, сондай-ақ оқушылардың оқуға деген уәждемесін қамтиды. Пән оқытудың вариативтілігін ескере отырып, орта мектепте оқытудың инновациялық әдістерін, құралдары мен формаларын практикалық қолдану, сапалы педагогикалық бақылауды жүзеге асыру, педагогтің оқытушылық қызметіндегі шығармашылық тәсілге негізделген диагностика, креативті ойлау және коллаборацияны жүзеге асыру бойынша құзыреттілікті қалыптастырады.

5

ББ6,ББ7

 

Салыстырмалы педагогика

Пән салыстырмалы педагогика саласында терең жан-жақты білім мен іскерлікті қалыптастырады. Курс салыстырмалы педагогика туралы білімді ғылым ретінде қалыптастыруға, салыстырмалы педагогиканың ұғымдық-категориялық аппаратын, салыстырмалы-педагогикалық зерттеу әдіснамасын меңгеруге бағытталған. Пән аясында ХХ–ХХ1в білім берудің даму тенденциялары, білім беруді басқарудың инновациялық әдістері, мектепке дейінгі тәрбие, орта мектеп, кәсіптік білім берудің қазіргі жағдайы мен даму ерекшеліктері, әлемнің жетекші елдерінің жоғары мектебінің даму тенденциялары оқытылады. Шетелде педагогикалық және ғылыми кадрларды даярлау жүйесін жариялауға ерекше назар аударылады

5

ББ6,ББ7


Құзыреттілік шифры

Құзыреттілік мазмұны

Оқу нәтижесі шифры

Білім беру бағдарламасын оқыту нәтижесінің мазмұны

ББ1

Мультимәдениеттілік, мультиязылық және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

ОН1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, академиялық адалдық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету.

ОН2

Грамматикалық білім мен сөйлеу құралдарын мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде академиялық түрде ауызша және жазбаша түрде баяндау дағдыларын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым - қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау.

ББ2

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

РО3

Акт түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

ББ3

 Құқықтық білім жүйесін пайдалануға дайындық

кәсіптік-педагогикалық және басқа да қызмет түрлерінде

ОН4

Азаматтық құқық, Құқықтық сана, құқықтық мәдениет және құқықтық белсенділік мәселелері бойынша жүйелі және кешенді білімді көрсету

ОН5

Тиімді оқыту және тәрбиелеу үшін кәсіби қызметте құқықтық білім мен тәжірибені қолдану

ББ4

Білім беру саласында мемлекеттің әлеуметтік саясатын іске асыруға дайындық

ОН6

Мемлекеттің әлеуметтік саясатын, экономикалық көрсеткіштерін дамыту перспективасын білу; әртүрлі елдердің білім берудегі менеджментке салыстырмалы талдау жасау

ОН7

Білім беру саласында басқарудың инновациялық әдістері мен технологияларын қолдану

ББ5

 

Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және басқару кезінде білім алушылардың психикалық және жыныстық-жастық даму заңдылықтарын ескеру қабілеті

ОН8

 

Білім алушылардың психологиялық және жыныстық-жас ерекшеліктерін білуін көрсету, білім беру пОНцесінің психологиялық сүйемелдеуі мен психологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету

ОН9

Оқу-тәрбие пОНцесін психологиялық талдау, білім алушы мен ұжымның психологиялық сипаттамаларын диагностикалау, психологиялық зерттеу әдістерін меңгеру

ББ6

 

Педагогикалық білім мен тәжірибенің гуманистік бағытын түсіну қабілеті

ОН10

 

Педагог мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуді, әлеуметтік ортамен өзара іс-қимыл жасауға және оны педагогтандыруға уәждемені және педагогика, инклюзия әдіснамасы саласындағы жүйелі білімді, білім беру сапасына қойылатын талаптарды арттыру жағдайында уақыт шақыруларына барабар әрекет ету қабілетін көрсету

ОН11

Ұлттық бірлік Доктринасын, «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын, «Рухани Жаңғыру» бағдарламасын іске асыру контекстінде оқушылармен жеке және ұжымдық тәрбие жұмысын ұйымдастыру іскерліктерін меңгеру

ББ7

Білім алушылардың оқу-танымдық қызметін және тәрбиесін басқаруға дайындығы, кәсіби шешімдер қабылдауда дербестік.

ОН12

Білім беру процесін басқару заңдылықтарын, нысандарын, әдістері мен құралдарын шығармашылық қолдану білімі мен қабілетін көрсету, жаңартылған мектеп бағдарламасын және инклюзивті білім беруді ескере отырып оқу-тәрбие процесін жобалау

ОН13

Құқық және экономика негіздері бойынша Критериалды бағалау және оқытудың заманауи инновациялық және интерактивті әдістерін, педагогикадағы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістерін меңгеру және оларды тәжірибеде қолдану. Кәсіби қызметті жетілдіру үшін алынған ақпаратты өз бетінше талдау және синтездеу, шығармашылықпен қайта құру

ББ8

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін табысты жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану қабілеті

РО14

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, алынған дағдыларды елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану.

ББ8

Электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін деректерді жобалау және талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. Олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып.

ОН14

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында әр түрлі ат мен міндеттерді шешуді интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

Тәжірибе түрі.

Оқу тәжірибесі. Педагогикалық тәжірибе.

Курс:1

Мақсаты: студенттердің тәрбие-оқу жұмыс процесі туралы көзқарастарын қалыптастыру; жалпымәдени және кәсіби біліктіліктің дамуы.

Күтілетін нәтижелер:

 • педагогикалық қызметке кәсіби қызығушылықты қалыптастыру;
 • студенттердің педагогикалық процесс туралы толық көзқарастарын қалыптастыру;
 • оқытушы еңбегінің ерекшелігімен таныстыру (педагогтың функциялары мен кәсіби міндеттері, қызметін ұйымдастыру, документацияны талдау және оны еңгізу тәртібі).

Тәжірибе түрі. Психологиялық-педагогикалық тәжірибе.

Курс: 2.

Мақсаты: студенттерді полимәдени ортада білімнің психологиялық-педагогикалық негізімен қамтамасыз ету, оқу-білім ортасында баланың психологиялық-педагогикалық дағдыларын қалыптастыру; студенттерді тәжірибелік қызметке жұмылдыру, оқу-білім процесінің психологиялық-педагогикалық негізімен қамтамасыз ету үшін қажет кәсіби шеберлік пен дағдыларын қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелер:

 • орта кәсіби, арнайы білім беру бойынша мемлекеттік стандартпен психологиялық-педагогикалық пәндер бойынша оқу жоспарымен, оқу процесі графигімен, типтік, оқу, жұмыс бағдарламаларымен таныстыру;
 • әртүрлі сабақтан тыс танымдық қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуді үйрену;
 • психологиялық-педагогикалық және әдіснамалық әдебиеттерді талдай білу,
 • кеңейте білу, тақырып бойынша материалды жіктеу және синтездеу,
 • студенттердің креативтілігін дамыту.

Тәжірибе түрі.

Оқу тәжірибесі. Педагогикалық тәжірибе.

Курс: 3-4

Педагогикалық тәжірибе студенттердің кәсіби және азаматтық санасын тексерудің бір түрі, және олардың педагогикалық қызметке дайындығын да, оларға ортақ білім беру саласының тұжырымдамаларын білу және түсіну, оның орындалу тәсілін тексеру болып табылады

Оған қоса педагогикалық тәжірибе білім мен ептіліктің игерілу деңгейін анықтай алады, мәдениеттің ортақ деңгейі, студенттердің біліктілігі мен қызуғышылығының кеңдігі, психологиялық және методикалық сауаттылықтың тереңдігі, оқу-тәжірибелік процессті талдауға арналған педагогикалық тапсырмалардың шарттарының нақты және маңызды шешімдері мен құрылымы.

Педагогикалық тәжірибе барысында тек бар материалды игеру мен бекіту ғана емес, сонымен қатар студенттердің өзіндік педагогикалық қызметінде алынған психология, педагогика және жеке әдістер жаңа білімдер жиынтығының қалыптасу

Күтілетін нәтижелер:

 • Жауапкершілікті білікті орындау үшін психологиялық және педагогикалық жүйенің оқытылуын игеру, білу.
 • Тұлғаның жан-жақты дамуына бағытталған оқу-тәжірибелік процессті ұйымдастырып және орындап игеру.
 • Отбасылық және қоғамдық тәрбиенің арасында қарым-қатынас орната білу: педагогикалық насихат жүргізу, отбасыларға көмек көрсету, отбасылық пен қоғамдық тәрбиенің бірлігіне талпыну,
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттердің қызуғышылығы оларға педагогикалық және арнайы ғылымдарының зерттеу әдіс-тәсілдерін уйрету, Оқыту мен тәрбиелеудің ең эффективті әдістерін әздестіру.

Тәжірибе түрі.

Өндірістік (педагогикалық). Дипломалды.

Курс: 4

Мақсаты: Оқу іс-шарасын игеру және студенттердің шынайы кәсіби қызметіне үйлестіріп дайындау, педагог-психолог мамандығы туралы адекватты түрде ойлау арқылы жауапкершілік сезімін қалыптастыру, заңдылықтардың тәжірибелік танымы және кәсіби педагогикалық қызметтің принциптері және олардың білім беру процесі мен тәрбие беруде жүзеге асуы.

Дипломалды тәжірибесінің мақсаты студенттердің кәсіби білімдерін тереңдетуден, болашақ кәсіби қызмет шеберліктерін, дағдыларын, жеке қасиеттерін қалыптастырудан, ұжымда ұйымдастыру жəне тəрбие жұмысы тәжірибесіне ие болудан тұрады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдалған тақырып бойынша бітіруші білікті (дипломдық) жұмысты дайындау және жазу үшін материалдар жинау.

Күтілетін нəтижелер:

 • студенттердің оқу-танымдық, еңбек, қоғамдық, табиғатты қорғау, денсаулықты сақтау, ойын және басқа да қызметтерді ұйымдастыру және жүзеге асырудың әр түрлі әдістері мен түрлерін қолдану шеберлігі;
 • студенттердің даму ерекшеліктерін ескере отырып, оқу және тәрбие жұмыстары аясында жеке қатынас жасауды жүзеге асыру;
 • педагогикалық процесс жағдайының педагогикалық диагностикасын анықтау;
 • студенттердің, педагогтардың және өзінің жеке қызметтерінің нәтижелерін бағалау;
 • ұжымда кәсіби, ұйымдастырушылық, тәрбие жұмысы бойынша тәжірибелік дағдыларын, білімдерін және шеберліктерін дамыту;
 • өз кəсіби қызметін жəне әріптестердің қызметін талдай жəне бағалай алу қабілеті;
 • халыққа қызмет көрсету бойынша психологиялық-педагогикалық әдістер мен технологияларды игеру;
 • дипломдық жұмыс бойынша материалдарды жинақтау, жалпылау және жүйелеу.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus