• Мамандық шифры:

  6В04104

  Мамандығы:

  Қаржы

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  834
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  5
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  5
  - ел ішінде
  1
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  4

Өріс атауы

Ескертпе

Білім беру бағдарламасының атауы

6в04104 " Қаржы»

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі

6в04 Бизнес, басқару және құқық

Білім беру бағдарламаларының тобы

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

ББ мақсаты

"Қаржы" ББ мақсаты қоғамның қазіргі заманғы қажеттіліктері мен сұраныстарына жауап беретін, жаңа білімі мен құзыреттеріне, жаңа технологияларына ие, бәсекелестік артықшылықтарға ие, Қазақстанның әлемдік экономикалық қоғамдастыққа интеграциялануы жағдайында жұмыс істеуге қабілетті қаржы-банк саласы саласындағы мамандарды даярлау болып табылады.

Ұзақтығы

және оқыту нысаны

4 жыл – орта білім базасында;

 

Оқыту тілі

В/о базасында 2 жыл

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Көзбе-көз, оның ішінде ҚБТ қолдана отырып

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Қазақ, орыс; Бар

ББ аккредиттеуінің болуы

2017 жылғы 15 мамырдағы № 0104/1 SA

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі қаржы нарығында қаржылық, есепке алу-талдау, экономикалық және басқарушылық білімі бар, кәсіби міндеттерді шешу үшін заманауи технологияларды пайдалана алатын, қаржы саласында және Қазақстан экономикасының түрлі секторларында кәсіби құзыреттерге ие жоғары білікті және сұранысқа ие мамандарды даярлауда жатыр.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

1.                   

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

8

КК1

2.                   

Қазақстанның қазіргі тарихы

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

5

КК1

3.                   

Философия

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

5

КК1

4.                   

Дене шынықтыру

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

5.                   

Шет тілі

Қазақстанның қазіргі тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

10

КК1

6.                   

Қазақ (орыс) тілі

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

10

КК1

7.                   

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу;  денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

5

КК1

Таудау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

8.                   

Экология және тіршілік қауіпсіздігі/

Дінтану/

Мәңгілік Ел "Құндылықтары»

Курс тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады

Курстың мазмұны қазіргі қоғамдағы иудаизм, даосизм, конфуцианизм, буддизм, христиан, католицизм, православие, протестантизм, ислам діндерінің мәні, пайда болу тарихы, дамуы, рөлі мен орнын зерттеуге бағытталған. Пән: негізгі діни бағыттар туралы білімді; конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты; діни экстремизм идеологиясына қарсы тұру және дәстүрлі емес тоталитарлық діни бірлестіктердің, қозғалыстар мен культтердің әсеріне қарсы тұру бойынша құзыреттерді қалыптастырады

/ Курс аясында ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; мемлекеттің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау жөніндегі белсенді әрі батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын нығайта түсуге шақырады.

5

КК1

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

9.                   

Оқу практикасы

Оқу (танысу) практикасының мақсаты оқыту процесінде алынған теориялық білімді бекіту мен тереңдетуді, зерттеу қызметінің алғашқы дағдыларын, іскерлік хат-хабар жүргізу машықтарын алуды, даярлау бейініне сәйкес жұмыстың практикалық машықтары мен дағдыларын меңгеруді қамтитын бастапқы кәсіптік құзыреттерді меңгеру болып табылады

1

КК1

10.                   

Кәсіби бағытталған тіл "пәнаралық курсы"

"Кәсіби бағытталған тіл" курсының мақсаты-студенттердің "Халықаралық қатынастар" кәсіби қызметінде коммуникативтік құзыреттіліктерді меңгеруі, олардың деңгейі кәсіби (өндірістік және ғылыми) қызметте, сондай - ақ өз білімін жетілдіру мақсатында тілді іс жүзінде пайдалануға мүмкіндік береді.

6

КК1

11.                   

Экономикадағы Математика

"Кәсіби бағытталған тіл" пәнін оқытудың мақсаты-Кәсіби бағытталған сөйлеудің барлық формаларының дағдыларын жетілдіру, сонымен қатар болашақ кәсіби қызметінде өндірістік процесте қажетті коммуникативті және мәдениаралық құзыреттіліктерді дамыту.

5

РО 8, РО 9

12.                   

Экономикалық теория

Математика-сандық есептеу құралы, дәл зерттеу әдісі және ұғымдар мен мәселелерді нақты тұжырымдау құралы. Математикалық аппаратты меңгеру, қажет болған жағдайда компьютерлік техниканы пайдалана отырып, экономикалық есептерді модельдеуге, талдауға және шешуге көмектеседі; студенттердің маман ретінде студенттердің Болашақ қызметі саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруі.

5

РО10, РО11

13.                   

Микроэкономика

Экономикалық теорияның негізгі бағыттарының тұжырымдарына сүйене отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың жұмыс істеуі мен дамуын анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ұстанымдарды зерттейді

5

РО10, РО11

14.                   

Макроэкономика

Курс белгілі бір экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмысын зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізілген мемлекеттік саясаттың негізінде бағалауға мүмкіндік береді.

5

РО 10, РО 11

15.                   

Кәсіпкерлік " кафедрааралық курсы»

Курс экономиканы тұтастай қарастырады, оны тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуі, инфляция мен жұмыссыздық деңгейі, валюта айырбастау бағамдары және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйі зерттейді

5

РО 10, РО 11, РО 12

16.                   

Қаржыға жүргізу

Кәсіпкерлік: мәні, мазмұны және қалыптасу шарттары. Кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі Бизнес-жоспарлау. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік қызметте кадрлық қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік мәмілелерді ұйымдастыру. Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі. Кәсіпкерлік мәдениеті мен этикасы. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін талдау және бағалау. Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау және оның инфрақұрылымы. Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

5

РО 11, РО 12, РО 13

17.                   

Банк ісі

Курсты оқу барысында студенттер қаржының теориялық және тұжырымдамалық негіздерін, олардың ұдайы өндіру үдерісіндегі рөлін; қаржы жүйесінің мазмұны мен құрамын; фискалдық және ақша-кредит саясаты мәнмәтінінде қаржыны басқару негіздерін; Қаржы нарығын және қаржы делдалдарының, сақтандыру ұйымдары мен халықаралық қаржы институттарының қызметін дамытудың қазіргі заманғы трендтерін; кәсіпорындардың қаржы-экономикалық қызметінің негіздерін меңгереді.

5

РО 12, РО 13, РО 14

18.               

Өндірістік тәжірибе

Қаржы әліппесінің негіздері макро-, микро-, мезо - деңгейлердегі қаржының рөлін терең бағалауға, салық-бюджет және ақша-кредит саясатының өзара байланысын түсінуге мүмкіндік береді, қаржы органдарын, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындарды, қаржы-банк нарығы субъектілерін, заңнамалық актілер негізінде жеке қаржыны жоспарлау, реттеу және бақылау тетігін талдау кезінде қаржы құралдарын пайдалана алады. Ситуациялық шешімдер арқылы тыңдаушы жеке қаржыны, кәсіпкерлік қызметтің қаржысын, экономиканың нақты секторын қалыптастыру және ұтымды пайдалану бойынша жеке алгоритм құруды үйренеді, сонымен қатар ақшаны бағалы қағаздарға инвестициялау мектебінен өтеді.

5

РО 12, РО 13

19.               

Салықтар және салық салу

Курстың мақсаты коммерциялық банктің қызметін ұйымдастыру, қазіргі заманғы банктік операциялар мен технологиялар саласында кешенді теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыру, кредиттік және қаржылық құралдарды қолдану және коммерциялық банк қызметінің қазіргі заманғы жағдайларына барынша жақындатылған әртүрлі жағдайларда шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Курс бағдарламасын игеру барысында студенттер коммерциялық банктердің қаржылық көрсеткіштерін бағалап, талдай алады, банктік активтер мен ресурстарды қалыптастырады және басқарады, несие жүйесі мен несие процесінің элементтерін талдайды, корпоративтік несие беру процесін ұйымдастырады, Банктің сапалы несие портфелін қалыптастырады және проблемалық несиелерді басқара алады; банктік қызметке әсер ететін тәуекелдерді және заңнамалық базаны, пруденциалдық нормативтерді зерттеу негізінде оларды азайту тәсілдерін біледі. Қор нарығында коммерциялық банктердің операцияларын жүргізу. Банктердің лизингтік, сенімгерлік, факторингтік, форфейтингтік қызметтері. Коммерциялық банктердің өтімділігі мен төлем қабілеттілігін басқару.

5

РО 14, РО 11

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

20.                   

Сандық қаржы

Пән цифрлық экономика жағдайында Қаржы теориясының жаңа тәсілдерін, қаржы принциптері мен функцияларын зерттеуге, "цифрлық қаржы"жаңа экономикалық санатының кеңдігі мен өзектілігін түсінуге бағытталған. Курс студенттердің цифрлық платформаларды пайдалана отырып, қаржы жүйесінің барлық буындарында қаржыны басқару саласында базалық білім мен практикалық дағдыларды игеруіне бағытталған

 

РО 8, РО 9

Сандық есептеу технологиялары және банкаралық клиринг

Деректерді талдау үшін графиктер құру. Талдау пакетін қолдана отырып статистикалық деректерді талдау. STATGRAFICS ЖПП-дағы деректерді статистикалық талдау. Mathcad АҰП-дағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын автоматтандыру құралдары. MatLab PPP-де деректерді өңдеу және талдау құралдары

 

РО 8, РО 9

21.                   

Экономикалық-математикалық әдістер

Экономикалық жүйелерді математикалық модельдеудің негізгі түсініктері. Леонтьевтің көп салалы экономика моделі. Сызықтық сауда моделі. Қорларды басқарудың статистикалық модельдері. Қорларды басқарудың стохастикалық модельдері. Ойын теориясының жалпы түсініктері. Матрицалық ойындарды шешу әдістері. Желілік жоспарлау және басқару модельдері (АБЖ). Желілік диаграммаларды оңтайландыру. Қызмет көрсету теориясының элементтері. Істен шыққан жаппай қызмет көрсету жүйелері. Күту арқылы қызмет көрсету жүйелері. Модельдеу модельдерін құру. Қорларды басқаруда Имитациялық модельдерді қолдану. ҚМҰ модельдеу.

5

РО 8, РО 9

Деректерді талдау және болжау

Деректерді талдау және экономиканы болжау практикалық мәселелерді шешуде экономикалық теорияны қолданудың маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

5

РО 8, РО 9

22.                   

Менеджмент

ұйымдарда болып жатқан процестерді басқарудың жалпы теориялық объектілерін зерттеуді қамтиды. Курстың негізгі сұрақтары теориялық тұжырымдамаларды, принциптерді, ережелерді, әдістер мен басқару құралдарын зерттеу мәселелері болып табылады.

5

РО 10, РО 11

Менеджмент теориясы мен практикасы

 ұйымдарда болып жатқан процестерді басқарудың жалпы теориялық объектілерін зерттеуді қамтиды. Курстың негізгі сұрақтары теориялық тұжырымдамаларды, принциптерді, ережелерді, әдістер мен басқару құралдарын зерттеу мәселелері болып табылады.

5

РО 10, РО 11

23.                   

Маркетинг

"Маркетинг" пәні студенттерде кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, практикалық қызметтің әртүрлі салаларында заманауи маркетинг тұжырымдамаларын игеру және оларды басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде пайдалану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады.

5

РО 10, РО 11

Тұтынушылардың мінез-құлқы

Маркетинг курсын оқу іс жүзінде компанияның мақсаты мен миссиясын анықтауға, сондай-ақ оны жүзеге асыру стратегиясын құруға көмектеседі.

5

РО 10, РО 11

24.                   

Статистика

Маркетинг жүйесіндегі тұтынушының рөлі.  Қажеттіліктерді зерттеудің негізгі тәсілдері.  Сатып алу мінез-құлқының түрлері.  Мотивтердің жіктелуі.  Мотивацияны зерттеу әдістері.  Тұтыну нарығы және сатып алу мінез-құлқы. Сатып алу мінез-құлқының модельдері.  Жеке тұтынушының сатып алу әрекеті.  Ақпарат көзін іздеу.  Кейбір нарықтардағы ұйымдардың қажеттіліктері үшін сатып алушылардың мінез-құлқы.  Сапа арқылы тұтынушылардың адалдығын қалыптастыру. Тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу бағыттары.  Тұтынушының құндылық жүйесін зерттеу. Нарықты сегментациялау.  Тұтынушы құқығын қорғау.

5

РО 8, РО 9, РО 10, РО 11

Әлеуметтік статистика

Пәнді зерделеу ғылыми пән ретінде және экономика туралы статистикалық ақпаратты жинауға және өңдеуге мүмкіндік беретін практикалық қызмет саласы ретінде статистиканың мазмұны туралы жүйелендірілген білім алуға; статистикалық әдістерді қолдану дағдысын дамытуға; статистикалық ақпараттың негізгі көздерімен жұмыс істеуге; кәсіпорын қызметінің әртүрлі салаларында статистикалық байқаулар жүргізуге, экономикалық процестер мен құбылыстарды талдаудың кәсіби міндеттерін шешу кезінде статистикалық құралдарды қолдану үшін қажетті құзыреттерді тұжырымдауға мүмкіндік береді.

5

РО 8, РО 9, РО 10, РО 11

25.                   

Қаржылық мониторинг

Пән деректерді жинау, сандық Материалды өңдеу, алынған ақпаратты талдау және алынған білімді жоғары белгісіздік режимінде қолдану әдістерін ашады. Курс Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік статистика туралы, Ұлттық шоттар жүйесіндегі үй шаруашылықтарының қызметін зерттеудің негізгі бағыттары, халық статистикасы, еңбек нарығы және еңбек ресурстары статистикасы, халықтың кірістері, шығыстары және тұтынуы туралы білімді игеруге бағытталған. Курс білім беру, Халық денсаулығы және денсаулық сақтау, тұрғын үй нарығы мен тұрғын үй жағдайлары, халықтың өмір сүру деңгейі және адамның дамуы туралы статистиканы ашады.

5

РО 8, РО 9, РО 10, РО 11, РО 13

Инвестицияларды қаржыландыру және Кредиттеу

Курстың мазмұны студенттердің нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестициялардың теориялық мәселелерін зерделеуге, Қазақстандағы инвестициялық қызметтің дамуын талдауға, мемлекеттің құрылымдық - инвестициялық саясатын қарауға, инвестициялық қызметті қаржыландыру көздерін анықтауға, оның ішінде инвестициялық ресурстарды қаржыландыру тәсілі ретінде қысқа мерзімді банктік кредиттеуге, инвестицияларды орта мерзімді қаржыландыру тәсілі ретінде лизингке, инвестицияларды ұзақ мерзімді қаржыландыру тәсілі ретінде ипотекалық кредиттеуге бағытталған. Құрылымы мен өмірлік циклын зерделеу призмасы арқылы инвестициялық жобаларды қалыптастыру және іс жүзінде қолдану бойынша мастер-класс өткізіледі, жобалық талдаудың, инвестициялық жобаны бизнес жоспарлаудың тұжырымдамалық негіздері, инвестициялық жобаларды іргелі және техникалық талдау қаралады, инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі, инвестициялық жобалардың ақша ағындарын бағалау, белгісіздік пен тәуекел жағдайында инвестициялық жобаны бағалау, қаржылық инвестициялардың кірістілігі мен тәуекелі, халықаралық инвестициялар, халықаралық инвестициялар евро нарықтары айқындалады.

5

РО 10, РО 11, РО 13

26.                   

Бухгалтерлік есеп

"Бухгалтерлік есеп" пәні Қазақстан экономикасының түрлі кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы теориялық білімдердің кешені болып табылады. Экономиканың сәтті жұмыс істеуі үшін жан-жақты, объективті, жедел ақпарат қажет, оның негізгі көзі бухгалтерлік есеппен қалыптастырылған мәліметтер болып табылады. Ұйымның өндірістік, жабдықтау және сату қызметіндегі өзгерістер осы ұйымның жұмысын жақсарту және тиісті басқару шешімдерін қабылдау мақсатында бухгалтерлік есепте тіркеледі. Бұл бухгалтерлік есепті өндірісті басқару жүйесінің барлық деңгейлерінде ақпараттық қолдау көрсететін бөлігі етеді.

5

РО 11, РО 12, РО 13

1С: Бухгалтерия

"1С:Қазақстан үшін Бухгалтерия 8" өнімі Қазақстан Республикасының ұйымдары мен кәсіпорындарында бухгалтерлік есеп жүргізуге арналған. Бағдарламалық өнім " 1С:Кәсіпорын 8 "негізгі жеткізілімін білдіреді және бағдарламалық бөлікті (технологиялық платформаны) және қолданбалы шешімді –" Қазақстан үшін Бухгалтерия "үлгілік конфигурациясын қамтиды.

 

РО 11, РО 12, РО 13

27.                   

Мемлекеттік сатып алулар

Бухгалтерлік және салықтық есепті Автоматтандыру және бағдарламамен бір бухгалтер жұмыс істейтін шағын кәсіпорындарда регламенттелген есептілікті дайындау үшін және үлгілік шешімді нақты кәсіпорынның есеп ерекшеліктеріне бейімдеу талап етілмейді, "Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8" шешімі әзірленді. Негізгі нұсқа". Бұл бағдарламалық өнім платформа мүмкіндіктерін аздап шектей отырып, Қазақстан үшін бухгалтерияның үлгілік шешімінің толық функционалын қамтиды.

5

РО 12, РО 13

Бағалы қағаздар портфелін басқару

"1С: Қазақстан үшін Бухгалтерия 8" - бухгалтерлік және салық есебін автоматтандыруға арналған жаппай мақсаттағы әмбебап бағдарлама. Бағдарламаның негізінде "1С:Кәсіпорын 8" жүйесінің икемді технологиялық платформасы жатыр, оның мүмкіндіктері алуан түрлі бизнес-қосымшаларды жасауға және түрлендіруге мүмкіндік береді. Бағдарламалық өнімді жеткізу жиынтығына " Қазақстан үшін Бухгалтерия "қолданбалы шешімі-конфигурациясы кіреді.

5

РО 12, РО 13

28.                   

Ақша, Несие, Банктер

"1С: Бухгалтерия 8 Қазақстан үшін" бухгалтерлік және салық есебін жүргізуге, сондай-ақ коммерциялық қызметтің кез келген түрін: көтерме және бөлшек сауданы, қызметтер көрсетуді, өндірісті және т. б. жүзеге асыратын ұйымдарда міндетті (регламенттелген) есептілік нысандарын дайындауға арналған.

 

РО 12, РО 13

29.               

Қаржылық бақылау

Бухгалтерлік және салықтық есеп Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес іске асырылды.

5

РО 12, РО 13, РО 14

30.               

"Бизнес-информатика" майнорлық бағдарламасы 1.Компьютерлік дизайн-

1. "Бизнес-информатика" курсы студенттерге көрнекілікке, деректерді өңдеудің көрсетілетін процестерін қабылдаудың тұтастығына, объектілер арасындағы ақпараттық байланысқа қол жеткізу үшін графикалық әдістерді қолдануға мүмкіндік береді.

10

РО 8, РО 9,

31.               

2. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі 

Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттік бюджетте қамтылған ұйымдардың жұмысына қойылатын талаптарға сәйкес бюджеттік мекемелердегі шығыстар сметасын, оның әдістемесін және ұйымдарын орындау бойынша бухгалтерлік есепті меңгеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.

5

РО 12, РО14

Несие ісі

"Несие ісі" пәнін игеру барысында банктердің әртүрлі меншік нысандарындағы шаруашылық жүргізуші субъектілермен қарым-қатынасын ұйымдастыруға байланысты мәселелер зерттеледі, олар көбінесе объектіге, несиелеу әдісіне, берілетін несиелердің түріне, қарыз алушының несиелік қабілеттілігіне және несие беруші үшін тәуекел дәрежесіне байланысты болады.

 

РО 12, РО 13, РО 14

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

32.                   

Өндірістік тәжірибе

негізгі құзыреттерді бекіту, оқытылатын мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу

5

РО 13, РО 14, РО 15

33.                   

Қаржылық менеджмент

: Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттерін игеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету. Қазіргі жағдайда бизнесті ұтымды ұйымдастырудың және бос ақшаны тиімді пайдаланудың маңызды элементтерінің бірі-компанияны ең жақсы экономикалық және инвестициялық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін қаржылық ресурстарды басқарудың осындай жүйесін құру. Негізгі назар қаржы жобаларын бағалау кезінде қаржылық шешімдер қабылдау тәсілдерін әзірлеуге, дивидендтік саясатты таңдауға, қор және кредит нарықтарының қаражатын тарту негізінде капиталдың ұтымды құрылымын қалыптастыруға, қаржы активтерін басқаруға, сондай-ақ тәуекелдерді бағалау және азайту тәсілдері бойынша бөлінеді.

5

РО 11, РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15

34.                   

Корпоративтік қаржы

Қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу, алынған таза кірісті барынша арттыру, компания иелерінің меншігі мен әл-ауқатын арттыру мақсатында корпорациялардың қаржысын ұйымдастырудың негіздерін игеруде студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету, оларды оңтайландыру және тиімді басқару.  Алынған білім негізінде кәсіпкерлік құрылымдар практикасында математикалық есептеулер мен қолданыстағы аналитикалық әдістердің логикасын қолдана білу, сондай-ақ экономикалық және басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында қаржылық есептеулер жүргізу

5

РО 11, РО 12, РО 14, 15

35.                   

Өндірістік тәжірибе

негізгі құзыреттерді бекіту, оқытылатын мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу

10

РО 10, РО 11, РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15

36.                   

Диплом алдындағы практика

негізгі құзыреттерді бекіту, оқытылатын мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін алу

5

РО 13, РО 14, РО 15

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасқан құзыреттер (кодтар)

37.                   

Сақтандыру

Курстың мазмұны оның экономикалық мәнін, қазіргі қаржы-несие механизміндегі функциялары мен рөлін қарастыруды қамтитын сақтандыру теориясының негізгі мәселелері бойынша торикалық негіздер мен практикалық дағдыларды зерттеуге бағытталған. сақтандыру терминологиясының мазмұнын, сақтандыру жіктемесін және сақтандыру ісін ұйымдастыруды зерттеу; сақтандырудың әр түрінің маңызды шарттарын, залалды және сақтандыруды өтеуді анықтау әдістемесін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін қамтиды.

5

РО 12, РО 13, РО 14

Банктік менеджмент және маркетинг

Курстың мазмұны банктік менеджмент пен маркетингтің эволюциясы призмасы арқылы теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды, маркетингті жүзеге асырудың типтік процесін, менеджменттің қазіргі заманғы тұжырымдамаларын, банктік менеджмент қызметін, Банктік маркетинг технологияларының құралдарын дұрыс пайдалану арқылы Коммерциялық банктердегі маркетингтік қызметтің тиімділігін талдауды зерттеуге бағытталған., банктік қызметтер маркетингін, банктік менеджментті, банктік қызметтер менеджменті мен маркетингін бақылауды практикалық қолдану

5

РО 10, РО 14

38.                   

Бизнес-информатика "майнорлық бағдарламасы»

1. "IT-шешімдер және индустрия 4.0" курсы студенттердің "Индустрия 4.0" ұғымының теориялық негіздерін - өндірісті дамытудың кезекті кезеңі , төртінші индустриялық революция тұрғысынан зерделеуге бағытталған, Интернет - заттардың маңыздылығы мен күшін айқындайды, it-менеджерлер мен IT-кәсіпқойлар жүзеге асыратын, әрі қарай кәсіби өсуге мүмкіндік беретін жаңа нысандар мен тәсілдерді табумен айналысатын интернет-заттар айналасындағы жаңа индустриялық-революциялық парадигманың модельдерін талдайды және қалыптастырады.

10

РО 8, РО 9,

39.                   

1. IT шешімдер және индустрия,

2. "Электрондық бизнес" курсының мазмұны бизнесті жүргізудің теориялық-әдіснамалық мәселелерін, экономикалық ортаны, Экономикадағы ақпараттық процестерді, бизнес модельдерін трансформациялау мәселелерін, компаниялардың нарықтағы мінез-құлқын зерделеуді, электрондық нарықтың құрылымын, оның қатысушыларының өзара іс-қимыл модельдерін, электрондық нарықтың ұйымдастырушылық нысандарын, электрондық бизнес технологиясын, Web-өкілдікті және т. б. қамтиды.

5

РО 12, РО 13, РО 14

2. Электрондық бизнес, технологиялар,

Пәннің мазмұны жобаларды қаржыландырудың барлық негізгі көздерін, оларды тарту құралдарын қарауды, сондай-ақ жобалардың тиімділігін және жобаларды іске асырумен байланысты ықтимал тәуекелдерді бағалауды қамтиды.

5

РО11, РО 12, РО 14

40.                   

Жобалық қаржыландыру

Курс студенттердің Коммерциялық банктердегі қаржылық талдауды ұйымдастыру ерекшеліктерін, қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз етуді, коммерциялық банктер қызметіндегі қаржылық талдаудың рөлі мен мәнін зерделеу, банк балансын талдау әдістері мен тәсілдерін айқындау және қолдану, Банктің меншікті капиталының көрсеткіштері мен оны пайдаланудың жеткіліктілігін талдау, Банктің кірістері мен шығыстарын талдау, салық салуды және қаржылық нәтижелерді талдау бойынша теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды алуына, негізгі Талдамалық тәсілдерді, банктің қаржылық талдау әдістерін қолдануына бағытталған., ресурстарды тарту шығындарын бағалау тәсілдері, операциялардың кірістілігі және тәуекелдерді бағалау.

5

РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15

Коммерциялық банктердің қаржылық талдауы

Курс студенттердің компаниялардың қаржылық есептілігінің әртүрлі нысандарын құрастыру, талдау және болжау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуына; студенттердің қаржылық талдау саласындағы озық білімдеріне сәйкес қаржылық ақпаратпен және қаржылық көрсеткіштермен жұмыс істеу кезінде Талдамалық қабілеттерін және олардың Талдамалық құралдарды пайдалану дағдыларын дамытуға бағытталған

5

РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15

41.                   

Компанияның қаржылық есептілігі

Курс студенттердің қаржы нарығының инфрақұрылымын және оның құрамдас бөліктерін, олардың құралдарын: ақша, депозит, несие, валюта, бағалы қағаздар, сақтандыру және зейнетақы және т.б. зерттеу бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеруіне бағытталған. Зейнетақы нарығының қаржы институттарының маңызы ашылады. Инвестициялық компаниялар мен қорлардың рөлі мен маңызы көрсетіледі. Сақтандыру компаниялары мен мамандандырылған қаржы-несие институттарының рөлі анықталады.  Қор биржасындағы жағдай талданады. ҚР Ұлттық Банкі мен өзін-өзі реттейтін ұйымдардың рөлін айқындау арқылы Қазақстанның Қаржы нарығын реттеудің құқықтық негіздері зерделенеді. Әлемдегі жетекші қаржы нарықтары, оның қалыптасуы мен дамуы салыстырылады. Дамыған және дамушы елдердің зейнетақы жүйелеріне, ипотекалық нарықтарына талдау және салыстыру жүргізілуде

5

РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15

Қаржы нарықтары мен делдалдар

Курс ЕАЭО елдерінде салықтарды құру және дамыту және салық салу саласында теориялық және практикалық білімді қалыптастыруға бағытталған. Курс салық жүйелерінің қалыптасу және даму ерекшеліктерімен таныстырады, заңды және жеке тұлғалардан алынатын бюджет құрушы және жергілікті салықтар егжей-тегжейлі қаралады, арнайы салық режимдері, әр елдің ерекшеліктерін ескере отырып, салық заңнамасын бұзғаны үшін жауапкершілік баяндалады.

5

РО 10, РО 12, РО 13,  РО 14, РО 15


Құзыреттілік шифрі

Құзыреттің мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК1.

Адамның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымының қалыптасуы негізінде әлеуметтік-мәдени дамуға қабілеттілігі.

Әлемде танылған жаратылыстану-ғылыми және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді түсіну және практикада қолдану қабілеті

РО1

Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

РО2

Сыни ойлауды, коммуникативтілікті, креативтілікті және коллаборацияға дайындықты қалыптастыру негізінде жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілікті көрсетеді

КК2.

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

Тілдерді (мемлекеттік, орыс, шетел) қызметтің барлық салаларында, лексикалық және терминологиялық минимумда коммуникация құралы ретінде меңгеру

РО3

Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын танытады.

РО4

Ол табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми және философиялық білім әдістерімен ғылыми түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындықты бағалайды.

КК3.

Басқару міндеттерінде оңтайлы шешімдер қабылдау кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында талдаудың, экономикалық-математикалық модельдеудің, шешімдер қабылдауды қолдау жүйелерінің, зияткерлік жүйелердің және нейрондық байланыстардың сандық әдістерін қолдану білігі

РО5

Дене шынықтыру әдістері мен құралдарын меңгерген

КК4.

Кәсіпкерлік, қаржы-банк қызметі негіздерінің жүйелі ПАЙЫМЫ

ақша қаражаттарының қозғалысының негізгі заңдылықтарын және шығындар мен нәтижелердің тәуелділігін түсінуге қабілетті болу, өйткені қаржылық көрсеткіштер көптеген басқарушылық шешімдердің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді;

РО6

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас, әлеуметтік өзара іс-қимыл жасау қабілеттерін меңгерген

РО7

Грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу құралдарын қолданады; қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдайды.

КК5.

бизнес құнының, қосылған құнның және оларды қалыптастыру факторларының жалпыланған қаржылық көрсеткіштерін түсіну керек, өйткені бұл көрсеткіштер стратегиялық сипаттағы басқарушылық шешімдердің тиімділігін бағалау үшін критерий ретінде пайдаланылуы мүмкін;

РО8

Кәсіби қызметте қолданбалы есептердің қабылданатын шешімдерін негіздеу және таңдау үшін аналитикалық қабілеттерді математикалық дәлелдеуді, заманауи бағдарламалық және техникалық құралдарды теориялық және эксперименттік зерттеуді модельдеуді қолданады

РО9

Ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және беру технологияларын, сондай-ақ кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында экономикалық-математикалық модельдеу, зияткерлік жүйелер мен нейрондық желілер әдістерін меңгерген.

КК. 6

Құзыреттің мазмұны

Адамның дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымының қалыптасуы негізінде әлеуметтік-мәдени дамуға қабілеттілігі.

РО10

Қазақстанның экономикалық жүйесі мен заңнамасының негіздерін біледі, Кәсіби пәндерді зерделеу үшін қажетті базалық білімі бар, ақпаратты жинақтауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және статистикалық деректер, диалектикалық заңдар негізінде оған қол жеткізу жолдарын таңдауға, стохастикалық, салыстырмалы, корреляциялық, синтетикалық және бенчмаркингтік және талдаудың басқа да түрлерін жүргізуге қабілетті. 

РО11

Экономикалық және қаржылық теориялардың теориялық-әдіснамалық, тұжырымдамалық және іргелі білімін және қаржы саласындағы дағдыларды кәсіби өсу және компаниялар мен басқа да қаржы институттарының қызметін ұйымдастыру кезінде басқарушылық шешімдерді әзірлеу үшін қолданады.

КК. 7

Әлемде танылған жаратылыстану-ғылыми және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар саласындағы білімді түсіну және практикада қолдану қабілеті

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін өзін-өзі жетілдіру қабілеті

РО12

кәсіпорындар мен қаржы институттарының активтері мен пассивтерінің жіктемесін, сапалы портфелін қалыптастыру рәсімдерін біледі, есеп айырысу-жобалау жұмыстарын орындайды және сценарийлік тәсілмен қаржы-банк менеджментінің бейімделген моделін әзірлейді.

РО13

Қаржы нарығы конъюнктурасының дамуын болжай алады, макро-, мезо - және микро деңгейде қаржы нарығына қатысушылардың мінез-құлқын бағалай алады

КК8.

Тілдерді (мемлекеттік, орыс, шетел) қызметтің барлық салаларында, лексикалық және терминологиялық минимумда коммуникация құралы ретінде меңгеру

РО14

Әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен қаржы институттарының сауатты қаржы саясатын айқындау мақсатында стратегиялық жоспарлау мен болжауды, реттеу мен бақылауды одан әрі әзірлей және ұсына отырып, қаржы тетігінің құралдарын пайдалану білігін көрсетеді.

КК9

Басқару міндеттерінде оңтайлы шешімдер қабылдау кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында талдаудың, экономикалық-математикалық модельдеудің, шешімдер қабылдауды қолдау жүйелерінің, зияткерлік жүйелердің және нейрондық байланыстардың сандық әдістерін қолдану білігі

РО15

Қаржылық жағдайлар мен проблемаларды әр түрлі көзқарастардан талдайды, нарықтың басқа әріптестерімен және қатысушыларымен топтық жұмысты көрсетеді және қаржылық зерттеулер жүргізу әдістемесі саласында білімі мен іскерлігін қолданады, шаруашылық жүргізуші субъектілердің интеграцияланған қаржылық-экономикалық қатынастары жағдайында қазіргі заманғы қаржылық процестер мен болжамдарды бағалайды.

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus