• Мамандық шифры:

  6В041006

  Мамандығы:

  Маркетинг

  Факультеті:

  Қаржы, логистика және сандық технологиялар факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  52
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  2
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  2
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  5
  - ел ішінде
  5
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В041006 Маркетинг

Білім беру бағдарламасының түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағытының коды және жіктелуі

6В041 Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

В047 Маркетинг және жарнама

Білім беру бағдарламасының мақсаты

"Маркетинг" ББ мақсаты табысқа бағытталған және қазіргі заманғы жүйелі білімі, Қазақстан Республикасы мен халықаралық қоғамдастық алдында тұрған кәсіби, әлеуметтік-экономикалық, гуманитарлық және рухани міндеттерді шешуге белсенді тарту және қатысу үшін қажетті құзыреттері мен дағдылары бар маркетинг саласында жоғары білікті кадрлар даярлау.

Оқыту ұзақтығы мен нысаны

4 жыл –  орта білім базасында;

2 года  ж/о базасында

ҚБТ қолдану арқылы күндізгі, күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәреже: бизнес және басқару бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі:

-     Компания басшысы / маркетинг қызметінің маманы;

-     Сату бөлімінің менеджері;

-     Маркетолог;

-     Талдаушы / нарық талдаушысы;

-     Жарнама маманы;

-     Бренд менеджері;

-      Интернет-маркетолог / digital-маркетолог;

-     Сату менеджері;

-     SMM менеджері.

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

Бар

2021 жылғы 2 ақпандағы № KZ34LAA00021414 лицензиясына 005 қосымша

Білім беру бағдарламасын аккредиттеудің болуы

Бар

 SA-A № 0138/1  21 мамыр 2018ж

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі

Білім беру бағдарламасының бірегейлігі:

- өңірдің еңбек нарығына бағдарлану, жұмыс берушілердің тапсырысы бойынша жыл сайын жаңартылатын элективті пәндердің болуы;

- оқу үрдісін, ғылыми зерттеулерді және заманауи тәжірибені біріктіру;

- қазіргі заманғы коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып білім алушыларды даярлау жүйесін дамыту және білім беру процесін ақпараттық қамтамасыз ету

- жақын және алыс шетелдердің ірі университеттерімен ынтымақтастықты кеңейту.

Түлектер магистратурада білімін жалғастыруға мүмкіндігі бар

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі тарихы

Пән Қазақстан дамуының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруға, тарихи-мәдени үдерістердің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды. Курс қазақ халқының этногенезі, ел аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, қазақстандық даму моделінің мазмұнын ғылыми-тарихи біліммен толтырады

5

КК1

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде білім алушылардың философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

4.                    

Дене шынықтыру

 Пән тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы дене тәрбиесінің әлеуметтік рөлін түсінуге қол жеткізуге; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық және практикалық негіздерін білуін бекітуге; оқу бағдарламасынан жаттығуларды орындау техникасын меңгеруге, денсаулықты нығайту мен кәсіби жұмысқа қабілеттілікті сақтауда гигиеналық факторлар мен сауықтыру күштерін пайдаланудың маңыздылығын түсінуге мүмкіндік береді.

8

КК2

5.                    

Шет тілі

Курстың оқу материалы зерттелетін тақырыптар мен қарым-қатынас салаларының мазмұнын барабар көрсететін түпнұсқа мәтіндерді, бейнелер мен аудиоматериалдарды қолдануды қарастырады. Студенттердің белсенді сөздігі одан әрі кеңейтіледі, оның ішінде ықтимал сөздік есебінен.

Шет тілін өз ойларын білдіру үшін қолдануға үйрету, жазу мен сөйлеудің лексикалық-грамматикалық дағдыларын қалыптастыру; өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын қалыптастыру.

10

КК1

6.                    

Қазақ (орыс) тіл

курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды

10

КК1

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (Information and communication technologies)

Пәннің мақсаты Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жағдайында кәсіби салада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану дағдылары бар жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

Бұл пән процестерді сыни бағалау және талдау, жинау, өңдеу, іздеу және сақтау әдістері, сандық технологияларды қолдана отырып ақпаратты беру тәсілдерін қалыптастырады. .

5

КК3

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Бұл пән тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсетуді және Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен қорғауды анықтайтын негізгі заңдылықтардың мазмұнын ашады.

5

КК2

Негізгі пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

9.                    

Оқу практикасы

Оқу практикасы алынған теориялық білімді бекіту, кеңейту және тереңдету және алынған дағдылар мен құзыреттерді таңдалған ұйым жағдайында қолдану мақсатында жүргізіледі. Оқу-әдістемелік және нормативтік құжаттамалар, ұйымның маркетингтік қызметін талдау және сәйкестендіру негіздері оқытылады. Студент ұйымның қызметін реттейтін нормативтік құжаттармен; иллюстрациялық және презентациялық техниканың заманауи құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын игереді.

1

КК3

10.                    

"Кәсіби бағытталған шет тілі" пәнаралық курсы"

Пән орта деңгейден (B2) жоғары шет тілін меңгеру деңгейін қамтиды.

Курстың негізгі мақсаты теориялық білімді кеңейту және тереңдету, сондай-ақ кәсіби салада шет тілін меңгерудің практикалық дағдыларын жетілдіру болып табылады. Кәсіби бағытталған шет тілі курсы "Маркетинг"мамандығымен анықталған болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін жеткілікті тілдік құзыреттілік деңгейіне қол жеткізуді жүзеге асырады.

6

КК1,КК 4

11.                    

Микроэкономика

Микроэкономика " жеке экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмыс істеуін зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізілген мемлекеттік саясаттың негізінде бағалауға мүмкіндік береді.

5

КК 4

12.                    

Макроэкономика

Макроэкономика" экономиканы тұтастай алғанда, тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуін, инфляция мен жұмыссыздық деңгейін, валюта айырбастау бағамын және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйін зерттейді

5

КК 4

13.                    

Маркетинг (Marketing )

"Маркетинг" пәні студенттерде кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, практикалық қызметтің әртүрлі салаларында заманауи маркетинг тұжырымдамаларын игеру және оларды басқарушылық шешімдер қабылдау кезінде пайдалану бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырады.

Маркетинг курсын оқу іс жүзінде компанияның мақсаты мен миссиясын анықтауға, сондай-ақ оны жүзеге асыру стратегиясын құруға көмектеседі.               

5

КК 4,5

14.                    

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері (Basis of anticorruption)

"Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері" пәнін оқытудың мақсаты білім алушылардың қазіргі жағдайда мамандардың табысты кәсіби қызметі үшін қажетті кәсіби құзыреттерді иемденуі, сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық моделін және сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық ахуалын қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ісінде қазақстандықтардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру болып табылады.        

5

КК 4

15.                    

Пәнаралық курс бизнесті ұйымдастыру және бағалау

Курсты оқытудың негізгі мақсаты шағын, орта және ірі бизнестің шаруашылық қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау және жоспарлау саласында қазіргі заманғы экономикалық ойлау мен Арнайы білім жүйесін қалыптастыру; бизнесті құру мен кәсіпкерлікті дамытуда білімнің тұтас жүйесін қалыптастыру; бизнесті бағалаудың тәсілдері мен әдістерін меңгеру болып табылады.

5

КК 4

16.                    

Бухгалтерлік есеп т

Пән Қазақстан экономикасының түрлі кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру туралы теориялық білім кешені болып табылады. Экономиканың сәтті жұмыс істеуі үшін жан-жақты, объективті, жедел ақпарат қажет, оның негізгі көзі бухгалтерлік есеппен қалыптастырылған мәліметтер болып табылады. Ұйымның өндірістік, жабдықтау және сату қызметіндегі өзгерістер осы ұйымның жұмысын жақсарту және тиісті басқару шешімдерін қабылдау мақсатында бухгалтерлік есепте тіркеледі. Бұл бухгалтерлік есепті өндірісті басқару жүйесінің барлық деңгейлерінде ақпараттық қолдау көрсететін бөлігі етеді.

5

КК 4

17.                    

Халықаралық маркетинг (International marketing)

Халықаралық маркетингтің дәстүрлі мәселелерін қамтитын қазіргі заманғы халықаралық маркетинг мәселелері. Мәселелерді қараудың жалпы тәсілі студенттердің маркетинг саласында іргелі дайындыққа ие екендігіне негізделген. Маркетингтік қызметтің функциялары әлемдік нарықта оларды жүзеге асырудың ерекшеліктері тұрғысынан қарастырылады. Бұл болашақ мамандарға оқудың жоғары тиімділігіне қол жеткізуге, маманның табысты кәсіби қызметі үшін қажетті фирманың экспорттық қызметі саласында білім алуға және дағдыларды сіңіруге, сондай-ақ кәсіби және жеке өзін-өзі жетілдірудің оңтайлы жолдарын табуға көмектеседі

5

КК 4

18.                

Өндірістік тәжірибе

Басқару құрылымын және маркетингтік қызметті ұйымдастырудың принциптерін, қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін зерттеуді; жарнамалық және маркетингтік қызметті жүргізудің құжаттары мен құралдарын зерттеуді; кәсіпорынға оның кәсіби қызметіне тікелей қатысу арқылы практикалық көмек көрсетуді қамтиды. Студент келіссөздерді, іскерлік хат алмасуды, электрондық коммуникацияларды жүзеге асыра алады; маркетингтік зерттеулер жүргізу дағдыларын меңгереді

5

КК4,5

19.                

Маркетингтік зерттеулер

Пән заманауи технологияларды қолдана отырып, ұйымның, тауарлар нарығының, бәсекелестер мен тұтынушылардың ішкі ортасын зерттейді., бұл сізге мақсатты аудиторияны, оның қажеттіліктері мен мотивтерін түсінудің оңтайлы жолын табуға мүмкіндік береді. Студент зерттеу және аналитикалық жұмыс дағдыларын игереді

5

КК4,5

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

20.                    

 Инфографика және коммуникация

Пәнді оқытудың мақсаты-күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде ұсыну арқылы деректерді визуализациялау. ИНФОГРАФИКА құралдарына суреттер, графиктер, диаграммалар, блок-схемалар, кестелер, карталар, тізімдер кіреді, бұл экономиканың кез-келген саласы үшін медиа өнімдерін жасауға мүмкіндік береді. Инфографика компанияның сыртқы және ішкі байланысын жеңілдету үшін тиімді.

5

КК 3,4

Медиа коммуникациядағы Визуализация

Курс тиімді медиа өнімдерді жасау үшін әр түрлі ақпаратты визуалды бейнелеу саласында құзыреттіліктер мен жеке шығармашылық стильді қалыптастырады. Құзіреттіліктер сыни және визуалды ойлау негізінде қалыптасады, олар студенттің визуалды медиа сауат, визуалды мәдениет, талдау технологиялары және мақсатты аудиториямен медиа-өнімді қарым-қатынасты қамтамасыз ететін визуалды медиа өнімдерін жасау дағдыларын игеруін анықтайды.

21.                    

Пәнаралық курс  "Digital-маркетинг"

Курс студенттерде жаңа инновациялық ойлауды қалыптастыруға, талдауға арналған цифрлық технологияларды білуге және коммуникацияның онлайн және оффлайн арналарын (әлеуметтік желілер, мобильді қосымшалар, youtube, көше дисплейлері, цифрлық телевизия, жарнамалық қалқандар, QR-коды бар POS-материалдар және т. б.) кешенді үйлестіру арқылы нысаналы тұтынушылармен тиімді өзара қарым-қатынас құруға бағытталған.)

5

КК 3,4,5

Интернет-маркетинг

Курс нарықта тауарлар мен түрлі қызметтерді жылжыту мақсатында желілік технологиялар саласындағы маркетингтік іс-шаралар кешенін жүзеге асыратын маман дайындауға бағытталған. Студент желілік технологияларды қолдана отырып, бизнесті нақты жүргізуде қолдану үшін маркетингтік стратегия мен тактикалық әдістерді қолдануды үйренеді.

22.                    

Экономикадағы Математика

Пән математикалық модельдеудің, экономикалық есептерді талдау мен шешудің теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді, маркетингтік қызмет саласындағы процестер мен құбылыстарды зерттеу және болжау бойынша математикалық әдістерді меңгеруге көмектеседі.

5

КК 3

Дискреттік  математика

Пән студенттің логикалық және математикалық мәдениетін қалыптастырады және математикалық объектілерді теориялық-бірнеше сипаттау, графикалық теорияның негізгі мәселелері және математикалық логика мен Кодтау теориясының аппаратын қолдану әдіснамасы туралы білімді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Оқу барысында студент дискретті математиканың негізгі бөлімдері бойынша білім алады және оларды қолданбалы есептерді шешуде ұтымды пайдалануды үйренеді.

23.                    

Деректерді талдау және экономиканы болжау

Пәнді оқу студенттерде экономикалық практикада жиі қолданылатын уақыт қатарларын талдау мен болжаудың статистикалық әдістерін, сапалы болжау әдістерін қолдану білімі мен дағдыларын қалыптастырады. Бұл курсты оқу деректерді бастапқы өңдеуді жүзеге асыруға, уақыт қатарларын тегістеуге көмектеседі; маусымдық тербелістерді модельдеу әдістерін, үлестірілген лагы бар динамикалық модельдерді, деректерді көп өлшемді талдау әдістерін қолдану.

5

КК 3,4

Эконометрика (Econometrics)

Пән нақты деректердегі заңдылықтарды, теңдеу коэффициенттерін бағалау әдістерін зерттеу үшін регрессия модельдерін, сызықты емес регрессиялық модельдерді, сапалы айнымалысы бар модельдерді құру және қолдану дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқу регрессиялық және корреляциялық талдау, регрессиялық модельдердің параметрлерін түсіндіру және макро - және микро деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді болжау саласында терең білім береді.

24.                    

Салықтар және салық салу (Тaxes and taxation)

Пән елдің салық жүйесін, оны қалыптастыруды; бюджет деңгейлері арасындағы салықтар мен алымдардың аражігін ажыратуды; салықтарды есептеу және төлеу тетігін; салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін арнайы салық режимдерін қолдануды; алымдарды, баждарды және басқа да міндетті төлемдерді есептеу ерекшеліктерін; салықтық әкімшілендіруді; салық төлеуден жалтарғаны үшін жауапкершілікті, салық заңнамасын бұзғаны үшін санкцияларды қолдану тетігін зерделейді.

5

КК4

Поведение потребителей

Тұтынушылардың мінез-құлқының теориялық негіздерін зерттеу және сатып алушылардың мінез-құлқын зерттеу және модельдеу, сатып алу туралы шешім қабылдау саласындағы практикалық дағдыларды игеру. Маркетинг жүйесіндегі тұтынушылардың рөлі, тұтынушы мінез-құлқының түрлері, тұтынушы мінез-құлқының модельдері мен үлгілері, жеке тұтынушының мінез-құлқы. Тұтынушыларды зерттеу бағыттары:жеке элементтер тұрғысынан кәсіпорын қызметінің әртүрлі аспектілері бар кәсіпорынға қатынасты зерттеу. Кәсіпорынның имиджін анықтайтын факторлар. Тұтынушылардың ниеті мен мінез-құлқын зерттеу. Тұтынушының құқықтары. ҚР заңы "тұтынушылардың құқықтарын қорғау ТУРАЛЫ".

5

КК4

25.                    

Бағалар және баға белгілеу

Пәнді оқу кәсіпорынның басқару жүйесіндегі баға белгілеудің орны мен рөлін анықтауға мүмкіндік береді; Негізгі баға стратегиялары; әртүрлі нарықтардағы баға белгілеу сипаты; сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы мен икемділігін анықтау . Курсты оқу сізгемен икемділігін анықтау . Курсты оқу сізге

кәсіпорынның әртүрлі тауарлары мен қызметтерінің бағаларын қалыптастыру; бағаларды есептеуді жүзеге асыру; баға белгілеу саласындағы мемлекеттік саясатпен танысу.

5

КК4

Қаржы

Пәнді оқытудың мақсаты макро - және микро деңгейде қаржының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру болып табылады. Бұл курсты игеру студенттерге қаржылық қатынастар саласындағы тұжырымдамалық аппаратты игеруге және экономиканың әртүрлі аспектілерін реттеуде қаржыны пайдалану мүмкіндіктерін игеруге мүмкіндік береді. 

26.                    

Статистика

Пәннің материалы жаппай біртекті кездейсоқ оқиғалардың ықтималдық заңдылықтарын зерттеу, статикалық деректерді алу үшін эксперименттерді жоспарлау және жүргізу және олардың негізінде ықтималдық моделін бағалау әдіснамасын қамтиды. Оқыту барысында жүйелі және салыстырмалы тәсілдер, статистикалық әдістер қолданылады. Пәннің қолданбалы бағыты бар: теориялық материал мысалдар мен тапсырмалармен суреттелген

5

КК4

Әлеуметтік статистика

Пән әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың сандық сипаттамаларын және статистикалық ақпаратты жинау, өңдеу және талдаудың статистикалық әдістерін зерттейді, онсыз бүгінде бірде-бір қызметті басқару мүмкін емес. Осы бағыт қоғамдық-экономикалық саланың қазіргі жай-күйін және оның нарықтық қатынастардағы дамумен байланысты өзгеру үрдістерін ескере отырып жасалды, соның салдарынан ұлттық шоттар жүйесіне бағдарланған.

27.                    

«Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»  майнор бағдарламасы

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

Пәндерді қамтиды: Экономикалық теория, Менеджмент, фирма экономикасы, кәсіпкерлік

20

КК 4

28.                    

«Бизнестің құқықтық негіздері» майнор бағдарламасы

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы, Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы пәндерін қамтиды

20

КК4

29.                

Майнор «Негізгі құқықтық» 1

Студент құқықтың даму заңдылықтарымен; құқықтық реттеу тетігімен, конституциялық құрылыстың ерекшеліктерімен, елдегі мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін ұйымдастырумен; еңбек құқығы және халықты әлеуметтік қорғау құқығы саласындағы негізгі ұғымдардың, институттардың, құқықтық қатынастардың мәні мен мазмұнымен байланысты білім алады.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, Әкімшілік құқығы, Еңбек құқығы, мемлекеттік қызмет және басқару пәндері кіреді.

20

КК 4

30.                

Майнор «Негізгі құқықтық» 2 

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкестікте кәсіби салада шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы;Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы; Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы; табиғат пайдалану құқығы

20

КК4

31.                

 «Бизнес-информатика» майнорлық бағдарламасы

Интернет-технологиялар базасында функционалдық міндеттерді шешу үшін электрондық нарықта, компьютерлік дизайнда, жобалау және деректерді талдау құралдарында жаңа технологиялар бойынша білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. олардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі пәндерін қамтиды

20

КК 4

32.                

«Қаржы» майнорлық бағдарламасы

Қаржылық қатынастардың мәнін түсіну, оларды өз бизнесін сәтті жүзеге асыру және экономикалық қызметтің басқа субъектілерімен өзара іс-қимыл жасау үшін қолдану қабілеті.

Пәндер оқытылады: қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс - қимылын ұйымдастыру

20

КК4

33.                

«Кәсіпкерлік жобалар» майнор бағдарламасы

Кәсіби салада табысты бизнестің жұмыс істеуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

Кәсіпкерлік; бизнес-жоспарлау; тәуекелдерді басқару; Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру пәндерін қамтиды

20

КК 4

34.             

Маркетингтік логистика

Маркетингтік логистика маркетинг және логистика идеяларын біріктіруге негізделген. Маркетингтік логистика дегеніміз-шикізат ағындары, компоненттер және т. б. пайда болған жерлерден бастап тұтынушыларға түпкілікті өнімдерді жеткізуге дейін, олардың сұраныстарын тиімді қанағаттандыру және салааралық байланысты дамыту мақсатында материалдар мен дайын өнімдердің физикалық ағындарын жоспарлау, жедел басқару және бақылау

5

КК 4,5

«Спорттағы Маркетинг» МК

Ұсынылған пән бойынша курсты оқу барысында студенттер маркетингтің мәні туралы қазіргі заманғы теориялық тұжырымдамалық идеяларды, спорт саласындағы маркетингтік саясатты ұйымдастыру және қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы негізгі әдістерді игеруі керек, сонымен қатар спорт саласындағы маркетингтік науқандарды ұйымдастыруда кешенді әдістерді дайындаудың, жоспарлаудың және қолданудың заманауи технологияларын игеруі керек.

Бейіндік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

35.                    

Маркетингті басқару

Пән маркетингті басқару мәселелерін зерделеу бойынша дағдылар мен біліктерді қалыптастырады және корпоративтік маркетингтік қызметтің қазіргі заманғы нысандарымен таныстырады; басқару саласында маркетингтік ұғымдардың категориялық аппаратын қалыптастырады; мақсатты нарықтарды іріктеуді басқару, сегменттеу, тұтынушылық мінез - құлықты модельдеу, бәсекелестік артықшылықты таңдау мәселелерін қарайды; маркетинг құралдарын басқаруды зерттейді-тауар, баға саясаты, бөлу саясаты және байланыс.

5

КК 4,5,6

36.                    

Өндірістік практика 1

Кәсіпорын жұмысын ұйымдастырудың принциптері мен басқару құрылымын білуді білдіреді, маркетингтік зерттеулер жүргізудің теориялық дағдыларын бекітеді; нормативтік-құқықтық және қызметтік құжаттаманы зерделеу; кәсіпорынның жарнамалық қызметімен танысу; мерчендайзер, маркетологтың көмекшісі функцияларын орындау жолымен кәсіпорынға практикалық көмек көрсету. Студент келіссөздер, іскерлік хат алмасу, кәсіпорынның басқа бөлімшелерімен байланыс жасай алады

5

КК 4,5

37.                    

Өндірістік практика 2

Өндірістік тәжірибе жоғары тұрған және мемлекеттік ұйымдармен кәсіби байланыс жасауға; кәсіпорынның миссиясын, мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдауға; кәсіпорындағы маркетинг қызметінің міндеттері мен функцияларын игеруге; жарнамалық қызметті талдауға және жүзеге асыруға, тауарлар мен қызметтерді ілгерілету жөніндегі іс-шараларға қатысуға; әлеуетті бәсекелестерді саралауға және өткізу нарықтарын талдауға; есептік құжаттаманы жасау дағдыларына ие болуға мүмкіндік береді

10

КК 5,6

38.                    

Диплом алдындағы практика

Диплом алдындағы практика теориялық білімді бекіту және бітіру біліктілік жұмысын орындау үшін материал жинау; қойылған міндеттерді шешуде дағдыларды игеру; маркетингтік зерттеулер жүргізу тәжірибесін бекіту және стратегиялық жоспарларды жасау тәжірибесін пысықтау; ғылыми-зерттеу жұмысының дағдыларын бекіту, кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіштерін талдау және жоспарлау үшін қажет.

5

КК 5,6

Таңдау бойынша компонент

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптастырылатын құзыреттер (кодтар)

39.                    

Қоғамдық қатынастар және брендинг теориясы

Пән PR қызметінің теориялық негіздерін, жарнама және қоғаммен байланыс саласындағы жұмыс дағдыларын үйренеді; бизнес құрылымдар мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылының түрлері мен тәсілдерін зерделеуге көмектеседі әлеуметтік-мәдени сала. Бұл курс жаһандану дәуірінде бизнестің әртүрлі салаларында брендинг технологиясының мәні мен қолданылуын түсінуге негізделген басқарушылық ойлауды қалыптастырады.

5

КК3,4,5

КК 1,3,5

Маркетингтік коммуникациялар

Пән практикалық жұмыста маркетингтік коммуникацияларды пайдалану тетіктері саласында дағдыларды қалыптастырады, компанияны жылжыту стратегияларын іске асыру үшін маркетингтік коммуникация құралдарын пайдалануға үйретеді; коммуникация процесін жобалау; сатуды, жарнаманы және маркетингтік коммуникацияның басқа элементтерін ынталандыру тәсілдерін әзірлеу; маркетингтік коммуникация бағдарламаларының бюджетін есептеу; кешенді және элементтік түрде маркетингтік коммуникацияларды қолдану тиімділігін бағалау технологияларын пайдалану.

40.                    

Тауарлар мен қызметтерді жарнамалау (Promotion of goods and services)

Пән жарнаманың пайда болу тарихы, мақсаттары, міндеттері және тауарлар мен қызметтерді жарнамалауға қойылатын талаптар туралы білімді қалыптастырады; жарнамалық науқандарды ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау, сұранысты қалыптастыру және ынталандыру дағдыларын береді. Мақсатты аудиторияға ақпарат беру дағдыларын қалыптастырады; жаңа өнімді/қызметті ұсынады; өнімді пайдалану мақсаттары мен тәсілдері туралы білімді кеңейтеді, өнім туралы жағымды әсер қалдырады.

5

КК 3,4,5

Қызмет көрсету саласындағы жарнама

Пән жарнама тілінің жарнама объектісіне және жарнама алушының типіне тәуелділігі тұрғысынан: менталитетті, жарнама жанрларын, этика және заңды жауапкершілік мәселелерін ескере отырып, қазіргі заманғы қызметтерді жарнамалау саласында теориялық және практикалық білім мен дағдыларды береді. Студенттер жарнаманың түрлері, құралдары мен ерекшеліктері, сондай-ақ Қызмет көрсету саласындағы жарнаманы ұйымдастыру принциптері туралы білімді кеңейтуге ықпал ететін жарнамалық қызметтің теориялық негіздерін үйренеді.

41.                    

Практикалық маркетинг

Практикалық маркетинг студенттерді өндірістік-технологиялық, ұйымдастырушылық-басқарушылық, сондай-ақ эксперименттік-зерттеу қызметіне дайындайды және нарықтық жағдайларда маркетингтік қызметті практикалық іске асыру мәселелері бойынша кәсіби білім, білік және дағды жүйесін қалыптастырады. Пән практикалық маркетингте қолданылатын көптеген шешімдер туралы білім береді; практикалық бағыттағы маркетингтік қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі

5

КК 4,5

Өнеркәсіптік маркетинг

Пән өнеркәсіптік маркетингтің рөлі мен орнын ашады. Өнеркәсіптік маркетинг-тауарлар мен қызметтерді өндіру үшін өндіріс қажеттіліктері үшін тауарлар мен қызметтерді сатып алатын компаниялармен өзара әрекеттесуге бағытталған маркетинг. Өнеркәсіптік маркетинг-өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімнің маркетингі. Мінез-құлқы өнеркәсіптік маркетингте зерделенетін сатып алушы ұйымдардың ішінде: тауардың функцияларын, тауардың мақсатын өзгертетін, оны пысықтауды, қайта өңдеуді немесе өз өндірісінің мұқтаждары үшін тұтынуды жүзеге асыратын ұйымдар.

42.                    

Стратегиялық маркетинг

ISO - 9000 сапа жүйесінің стандарттарына сәйкес стратегиялық маркетинг тауарлардың өмірлік циклінің бірінші кезеңі болып табылады. "Стратегиялық маркетинг" курсында "бәсекелестік", "сапа", "бәсекеге қабілеттілік", "бәсекелестік артықшылықтар"ұғымдарының мазмұны зерттеледі. Стратегиялық маркетингтің функциялары: компанияның нарықтық стратегиясын қалыптастыру, маркетинг тұжырымдамасын іске асыру, стратегиялық жарнама және тауарларды сатуды ынталандыру, маркетингтік зерттеулерді қамтамасыз ету. Стратегиялық маркетингтің негізгі құралдары болжау, функционалдық-құндық талдау, нарықты стратегиялық сегментациялау болып табылады

5

КК 4,5,6

Көтерме-бөлшек сауда

Пән студенттердің сауданың мәні, оның түрлері, мемлекет тарапынан реттеу туралы білімін қалыптастыруға арналған. Осы курсты оқу барысында студенттер сауда кәсіпорындарын ұтымды құру, делдалдық қызмет түрлерін таңдау, саудаға ғылыми-техникалық прогрестің жаңа жетістіктерін енгізу саласында дағдыларға ие болады. Курстың негізгі мәселелеріне мыналар жатады: сауда функциялары. Көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындарының жіктелуі, олардың құрылысы және технологиялық орналасуы

43.                    

Mерчендайзинг және сауда маркаларын баскару

Мерчандайзинг, жарнамалық акциялар бұл шеберліктегі брендинг коммуникацияның айрықша элементтерін қамтиды. Олардың толық ауқымды сарқылуының тиімділігі күрделі қатынастар мен өзара қарым-қатынастарға ықпал етеді. Мотивациялық ынталандырудың қолданушылары бір көзден импульс сияқты көрінеді. Осы тұрғыдан алғанда сату нүктесі (POS) қағидаты көптеген мүдделі тараптардың құралдарына негізделуі керек.

5

КК 1,5

Тауар қозғалысының логистикасы

Пән экономикалық қызметті жүзеге асыру шеңберінде ұйымның логистикалық жүйесін қалыптастыру және басқару үшін білімді дамытады, тауарларды жылжыту саласында логистикалық құралдарды қолданудың практикалық дағдыларына үйретеді. Курс мәміленің экономикалық мәнін ашады, логистиканың сауда қызметіндегі рөлін көрсетеді, тауарларды бөлу саласында логистикалық инфрақұрылымның қалыптасуын негіздейді; логистикалық қызметті оңтайландыру бойынша практикалық дағдыларды қалыптастырады.

КК 4,5

44.                    

Мейрамхана және қонақ үй маркетингі

Курс бағдарламасына қонақ үй және мейрамхана кәсіпорындарында маркетингті ұйымдастырудың негізгі компоненттерінің сипаттамалары кіреді. Мейрамхана-қонақ үй кәсіпорнының маркетингтік қызметін ұйымдастыруға және басқаруға, өнім стратегиясын қалыптастырудағы дизайнның мәні мен ерекшеліктеріне ерекше назар аударылады. Мейрамхана-қонақ үй маркетингіндегі баға белгілеу мәселелері ашылды. Маркетингтік коммуникациялардың рөлі және коммуникациялық саясаттың қалыптасу ерекшеліктері сипатталған.

5

КК4,5

Қызметтер маркетингі

Курс қызмет көрсету саласындағы маркетингтік қызметтің, қызмет көрсетуге тартылған ұйымдардың маркетингтік қызметінің ерекшеліктерін зерттейтін маркетинг саласының білімі мен дағдыларын қалыптастырады.

Студенттер қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның маркетингтік саясатын әзірлеудің, қызмет стандарттарын әзірлеудің, қызмет сапасын өлшеудің теориялық негіздерін үйренеді. Пән тұтынушылармен тұлғааралық қарым-қатынас пен тиімді позициялаудың практикалық дағдыларын қалыптастырады

 

45.                    

Банк маркетингі

Пән коммерциялық банктің қызметін басқару саласындағы дағдылар мен практикалық дағдыларды қалыптастырады. Бұл курс банк қызметінің экономикалық мәнін зерттейді. Банктік маркетинг қажеттілігі, банктік маркетингтің ерекшелігі және банктік өнімнің ерекшеліктері; Банктік маркетинг тұжырымдамаларын және коммерциялық банкті басқару процесінде маркетингтің рөлін қарастырады.

5

КК4,5

Туризм маркетингі

Бұл курс Туризм саласындағы маркетингтік құралдарды бейімдеудің заманауи тәсілдерін қарастырады

Пән студенттерде туризм саласындағы маркетингтің табиғаты, міндеттері, функциялары, идеологиясы мен құрылымы туралы кешенді түсініктерді қалыптастырады, туризм маркетингінің Тарихи аспектілерімен; туризм маркетингінің функцияларымен; туризм саласындағы маркетинг кешенімен; Қазақстандағы туризм маркетингінің ерекшеліктерімен таныстырады.

Soft skills

ДВО

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

46.                    

Тайм-менеджмент

                                                                                                                       

" Тайм-менеджмент " пәнін игерудің мақсаты студенттер арасында уақытты басқарудың мәні мен түрлері, басқару принциптері мен әдістері туралы жалпы түсінік қалыптастыру болып табылады

кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыру үшін уақытша ресурс болып табылады; аулаушылардың жеке тиімділігін арттыру, ұйымдастыру және уақытты тиімді пайдалану саласындағы құралдарды игеру туралы жан-жақты білім беру.

5

47.                    

Кәсіпкерлік психологиясы

Студенттерде кәсіпкерлік туралы құбылыс ретінде, қазіргі кәсіпкерлерге тән ерекшеліктер туралы білім қалыптастыру;

студенттерде іскерлік және тұлғааралық қатынастар саласындағы проблемаларды әлеуметтік-психологиялық талдау, алған білімдерін бизнес саласындағы практикада пайдалану біліктері мен дағдыларын қалыптастыру

5Құзыреттілік шифры

Құзыреттің мазмұны

Оқу нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК 1

Тұлғаның әлеуметтік-мәдени дамуға және мәдениетаралық өзара іс-қимыл процесіне қабілеттілігі; академиялық және кәсіби өзара іс-қимыл жасау үшін қазіргі заманғы коммуникативтік технологияларды, оның ішінде шет тілінде(терде) қолдану қабілеті.

РО1

Қоғамның тарихи дамуының негізгі кезеңдері туралы білімдерін көрсетеді, мәдениаралық өзара іс-қимыл процесіндегі мәдени-тарихи мұраның рөлін талдайды және ескереді. Әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларға баға береді

РО2

Тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынасты, ауызша және жазбаша сөйлеудегі әлеуметтік өзара іс-қимылды қамтамасыз ету үшін мемлекеттік, орыс және шет тілдерінің фонетикалық, графикалық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық ресурстарын пайдаланады

КК 2

Толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене шынықтыру деңгейін сақтау мүмкіндігі. Экологиялық ойлау, қауіпсіз өмір сүру жағдайларын жасау және қолдау қабілеті.

РО3

Салауатты өмір салты туралы ғылыми түсінікке ие, табысты әлеуметтік және кәсіби қызмет мақсатында кәсіби-тұлғалық даму, өмір салтын қалыптастыру үшін дене бітімін жетілдіру біліктері мен дағдыларына ие

РО4

"Жасыл экономиканы"үнемді өндіру және дамыту қабілетін көрсетеді. Қауіпті және зиянды факторларды анықтайды және олардың әсерін талдайды. Экологиялық проблемаларды шешу үшін әртүрлі әдістерді, экологиялық тепе-теңдікті сақтауды қарастыратын және тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заманауи ғылыми білімді қолданады.

КК3.

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялар базасында сандық талдау әдістерін, экономикалық-математикалық модельдеуді, шешім қабылдауды қолдау жүйесін,зияткерлік жүйелерді қолдана білу

РО5

 Кәсіби есептерді шешу үшін пәнаралық контексте базалық математикалық білімді көрсетеді және қолданады. Маркетинг және маркетингтік зерттеулер саласында Математикалық талдау және модельдеу әдістерін пайдалана отырып, міндеттерді шешуге қабілетті

РО6

Тиісті цифрлық технологияларды, құралдар мен теорияларды пайдалана отырып, бизнес және басқару саласында кәсіби функцияны жүзеге асыруға қабілетті; өнім және қызмет туралы көрнекі ақпаратты ресімдейді, орналастырады және көрсетеді. Маркетингтің онлайн құралдарын қолдана алады және оларды жарнамалық, PR және BTL науқандарын өткізу кезінде қолдана алады

КК 4

Маркетинг және қызмет көрсету саласында экономиканың жұмыс істеуінің теориялық негіздері мен заңдылықтарын, нормативтік-құқықтық қызметтің теориясы мен практикасын игеру арқылы ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметті жүзеге асыру білігі

РО7

Әлеуметтік - экономикалық және құқықтық білім негіздерін біледі, Менеджмент, Маркетинг және Қаржы теориясын білу негізінде ұйымдастырушылық мәселелердің мәнін анықтай алады. Макроэкономикалық ортаның жай-күйін, оның өзгеру серпінін, олардың мемлекеттік және коммерциялық ұйымдарға әсерін бағалау үшін салалық нарықтарды талдайды; экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді. Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандар мен қызмет салаларында кәсіби қызметті реттейтін нормативтік - құқықтық базаны түсіндіреді. Мүдделі тараптар үшін қаржылық және басқару ақпаратын талдайды және ұсынады

РО8

Применяет методы и инструменты экономического и маркетингового анализа; учета и распределения затрат на рекламу продукта/услуги; разработки и реализации маркетинговых программ для оценки деятельности организации.

Аргументирует принятые решения, объясняет основные управленческие теории и методики маркетингового, финансового и производственного анализов, принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений в изучаемых областях; осуществляет деловые коммуникации, знает принципы организации бизнес-планирования;  способен участвовать в построении бизнес процессов организации учитывая макро и микро среду организаций и специфику форм собственности

КК 5

Өндіріс және қызмет көрсету саласындағы кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастыру, маркетингтік кешенді әзірлеу, маркетингтік зерттеулер нәтижелері негізінде өндіріс және сату көлемінің болжамдарын есептей білу, сонымен қатар жаңа идеяларды, брендтерді әзірлеу және жылжыту қабілеті.

РО9

Ұйымның маркетингтік қызметін талдауды жүзеге асырады; Жаңа тауарлар мен қызметтерді құру және бар тауарлар мен қызметтерді жетілдіру бойынша идеяларды іздеуді және әзірлеуді жүзеге асырады; баға стратегияларын ұсынады, әлемдік нарықты қоса алғанда, ұйымның сыртқы ортасын талдайды, өнімдер мен қызметтерді сату жөніндегі ұйымның нақты және әлеуетті мүмкіндіктерін айқындайды

РО10

Маркетингтің функционалдық салаларындағы негізгі тұжырымдамаларды, парадигмалар мен теориялық әзірлемелерді біріктіруге, басқару және бизнес саласындағы кәсіби функцияларды жүзеге асыру үшін болашақты болжауға және деректерді талдауға; қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін орындаушылардың шағын ұжымдарының жұмысын ұйымдастыруға; маркетингтік зерттеулер жоспарын әзірлеуге, олардың нәтижелерін талдауға және ұйымның маркетинг кешенін әзірлеу мен жүзеге асыруда пайдалануға қабілетті;

КК 6

Тұжырымдау және шешу қабілеті

өзінің кәсіби қызметі саласындағы ғылыми-техникалық міндеттер; өздігінен білім алу және кәсіби мансапты жетілдіру қабілеті

РО11

Өзіндік ғылыми-зерттеу қызметі, маркетингтік зерттеулер саласында ақпаратты іздеу және іріктеу дағдыларын меңгерген. Ұйымның жобалары мен міндеттерін тиімді іске асыру үшін ішкі ресурстарды оңтайлы пайдалануды және уақыт кестесін сақтауды қамтамасыз ете алады. Тұрақты кәсіби өсуге, жаңа білім алуға дайын.

РО12

Алған теориялық білімдері мен дағдылары, сондай-ақ өз бетінше білім алу қабілеті негізінде жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді

Кәсіби қызметте икемділікті,коммуникабельділікті, бастамашылдықты және ұтқырлықты көрсетеді; белгісіздік және тәуекел жағдайында шешім қабылдау дағдыларын меңгерген. Өзін-өзі дамытудың траекториясын анықтау үшін дайындық деңгейін сыни бағалау.

Тәжірибе түрі. Оқу тәжірибесі

Курс: 2.

Мақсаты:

Оқу тәжірибесі жоғары білім ордаларында білім алатын студенттерінің әртүрлі меншік формалары, озық кәсіпорындар, мекемелер мен ұйымдарда жүзеге асырылатын жоғары білікті мамандарды даярлаудың маңызды бөлігі болып табылады. Оқу тәжірибесі «Маркетинг» мамандығының жұмыс оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Оқу тәжірибесінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады: 

- коммерциялық қызмет пен маркетингтік қызметті ұйымдастыру және басқару бойынша 1-2 курс барысында алынған білімдері мен дағдыларын нығайту;

- жұмыс істеп тұрған сауда кәсіпорындарымен студенттердің танысуы (кез келген меншiк нысаны), сондай-ақ олардың маркетингтік қызметін талдау.

- коммерциялық кәсіпорындардың негізгі қызметімен танысу және олардың маркетингтік бағдарлану деңгейін бағалау;

Күтілетін нәтижелер:

- Арнайы пәндері меңгеру кезінде алынған теориялық білімді бекіту;

- таңдаған мамандық бойынша дағдылары мен өздік жұмыс жасай алу тәжірибесін шыңдау;

- кәсіпорынды басқаруды ұйымдастырумен танысу;

- басқару жүйесін маркетинг қызмет функцияларын зерттеу және бағалау;

- бизнес-үрдістің және ғылыми-зерттеу операциялар әдістерін иелену;

 

Тәжірибе түрі.  Өндірістік тәжірибе

Курс: 3-4

Мақсаты: студенттердің оқу үрдісі барысында алған білімдерін нығайту, тәжірибелік дағдыларды алу.

 • Кәсіпорынның (фирманың)  маркетинг бөлімінің қызметі саласында тәжірибелік білім алу;
 • кәсіпорынның маркетингтік қызметі туралы жоспарлары мен есептерімен танысу;
 • Компанияның маркетингтік қызметі саласындағы мүмкін проблемаларды шешу үшін болашақ мамандарды даярлау.

Күтілетін нәтижелер:

 • Компанияның ұйымдастыру жұмыстарымен, оның құрылымы, құрылымдық бөлімшелердің негізгі функцияларымен танысу;
 • Кәсіпорынның маркетингтік қызметін ұйымдастыруды үйрену: бағалық, маркетингтік, тауарлық, коммуникациялық саясатын,  маркетингті  ұйымдастырудың ағымдағы жүйесіне сыни сипаттама беру және оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу;
 • тікелей маркетинг бөлімінде немесе өзге де маркетингтік  қызметтерде (сату бөлімі, жарнама бөлімі, баға бөлімі) жұмыс жасау;
 • нарықтық зерттеулер, сауалнамалар, көрмелер, тұсаукесерлер, т.б. дайындау мен дамытуға қатысу;
 • маркетинг қызметін ұйымдастыру мәселелері бойынша кеңестерге қатысуға;

 

Тәжірибе түрі.  Дипломалды тәжірибе

Курс: 3-4

Мақсаты: Диплом алдындағы тәжірибенің мақсаты болашақ кәсіби жұмыс дағдыларын қалыптастыру үшін қажетті студенттердің кәсіби білімдерін, тәжірибесін, жеке қасиеттерін тереңдету болып табылады. Тәжірибенің негізгі мақсаты - таңдаған тақырыбына сәйкес соңғы біліктілігі бойынша дипломдық жұмысты дайындау және жазу үшін материалдарды жинау.

Диплом алдындағы тәжірибенің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

- жалпы білім беретін пәндерді меңгеру кезінде алынған маркетингтік білімдерді бекіту, кеңейту және жүйелеу;

- таңдаған мамандығы бойынша практикалық тәжірибесі бекіту;

- студенттер маркетинг саласындағы мен өзіндік зерттеулерді  жүргізу дағдылары мен кәсіби құзыреттілігін арттыру;

- дипломдық жұмыс жазу үшін қажетті тәжірибелік материалдар жинау;

- дербес маркетингтік, басқару, өндірістік қызмет бойынша тәжірибелік әдістер мен дағдыларды меңгеру,.

Күтілетін нәтижелер:

Дипломалды тәжірибені өту нәтижесінде студенттің білуі тиіс:

- кәсіпорынның қызметін экономикалық реттеу;

- жаңа талаптарды айқындау және дамыту әдістері, әр түрлі тұтынушылық топтардың қажеттіліктерін құрылымында олардың рөлін бағалау;

- компанияның өнімі және байланыс саясатын дамыту тәсілдері;

- маркетингтік  стратегиясын, тарату арналары және өнімді тарату жүйелері мен сатуды ұйымдастыру;

- басқару және басқару ұйымдастыру, оның құрылымы, стратегиялық және тактикалық міндеттері; жеке функционалдық бағыттарына сипаттама;

- жедел және стратегиялық жоспарлау және басқару принциптері;

- объектілерді, субъектілер

және маркетингтік іс-құрылымы;

- маркетинг стратегиясы мен ұйымның бағдарламалары;

- нарықтықты сегменттеу процесі мен сегменттерін таңдау критерийлері;

- сату және баға белгілеу саясаты;

- жарнама стратегиясы және сатуға жәрдемдесу;

- Кәсіпорынның маркетингтік ортасын ұйымдастыру сипаттамасы (жанама және тікелей әсерлер).

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus