• Мамандық шифры:

  6В04105

  Мамандығы:

  Мемлекеттік және жергілікті басқару

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Әлеуметтіқ ғылым және бизнес

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  134
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  1
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  2
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  0
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  - ел ішінде
  38
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  17

Атауы

Сипаттамасы

Білім беру бағдарламасының атауы

6В04105 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Білім беру бағдарламасының түрі

Ағымдағы ББ   

Білім беру саласындағы жіктеу  және коды

6В041 Бизнес және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

В044 «Менеджмент және басқару»

Білім беру бағдарламасының мақсаты

студенттердің мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы кәсіби қызметке қажетті кәсіби құзыреттіліктерді меңгеруге бағытталған дағдыларын қалыптастыру, оның тиімділігін, нәтижелілігін және ашықтығын қалыптастыру.

Ұзақтығы және оқыту формасы

4 жыл – орта білім деңгейінде;

3 жыл ТжКБ базасында ұқсас мамандық бойынша;

2 жыл – жоғарғы білім базасында

Күндізгі, ҚБТ пайдаланумен күндізгі

Оқыту тілі

Қазақ / орыс

Түлектің біліктілік сипаттамасы

Берілетін дәрежесі:

6В04105 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» бизнес және басқару бакалавры

Маманның лауазымдар тізімі:

маман, бас маман, орталық және жергілікті мемлекеттік басқару органдарындағы бөлім жетекшісі, облыстық басқармалар басшылары, департамент директорлары, Орталық мемлекеттік басқару органдарындағы төраға және т.б.

Кадрлар даярлау бағытына  лицензияға қосымшаның болуы

Бар

Ағымдағы лицензия  KZ34LAA00021414, Қосымша 005,  02.02.2021ж

Білім беру бағдарламасының аккредитациясының болуы

Бар № SA-A № 0150/2, берілген күні 01.04.2019 ж.

Бағдарламаның бірегейлігі

Бағдарламаның бірегейлігі мынада:

1) ББ мазмұнының кәсіпкерлік, ғылыми-зерттеу және басқару құзыреттерін дамытуға бағытталуы;

2) оқытуға жеке және құзыреттілікке негізделген көзқарас;

3) білім берудің көптілділік, Кафедрааралық элементтерінің болуы;

4) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында кәсіптік практикадан өту.

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

 

 

 

1.                    

Әлеуметтік-саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану қоғамды оның жүйелерін (институттар, процестер) және олардың жұмыс істеуі мен даму заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану қоғамның саяси саласын зерттейді: Саяси билік, саяси институттар, қатынастар, процестер және олардың қызмет ету заңдылықтары.

Мәдениеттану мәдениетті адам өмірі мен іс-әрекетінің ерекше және тұтас жүйесі, оның пайда болу, даму және түсіну заңдылықтары ретінде зерттейді.

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде негізгі психологиялық процестерді, күйлерді, қасиеттерді, адамның ішкі әлемін зерттейді. 

8

КК1

 

 

 

2.                    

Қазақстанның тарихы

Қазақстанның тарихы қазіргі Қазақстанның негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастырады, студенттің назарын «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыруға, тарихи-мәдени процестер мен мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуына бағыттайды.

Курс қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала аумағындағы мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін қамтиды, тарихнамадағы аса маңызды фактілер мен оқиғаларды ашып көрсетеді, жедел жаңғырту кезеңіндегі қазақстандық даму моделінің мазмұнын нақты ғылыми-тарихи біліммен толтырады.

5

КК1

 

 

 

 

3.                    

Философия

Философия студенттердің бойында сананың ашықтығын, өзіндік ұлттық код пен ұлттық сана-сезімді түсінуді, рухани жаңғыртуды, сындарлы-сыни ойлауды, білім мен білімге табынуды қалыптастыруға бағытталған. Курс білім алушылардың қоғамдық сананы жаңғырту және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін шешу контексінде философиялық мәдениетті меңгеруіне, студенттердің рефлексиясын қалыптастыруға, толерандылықты, мәдениетаралық диалог пен ойлау мәдениетін дамытуға және нығайтуға бағытталған.

5

КК1

 

 

 

 

 

4.                    

Дене шынықтыру

Пән дене шынықтырудың әлеуметтік маңыздылығын және оның тұлғаның дамуындағы және кәсіби қызметке дайындықтағы рөлін түсінуді қалыптастырады; дене шынықтыру мен салауатты өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және практикалық негіздерін білу; дене шынықтыруға мотивациялық-құндылық қатынасы, салауатты өмір салтын ұстану, дене шынықтыру жаттығулары мен спортпен үнемі айналысу әдетін физикалық жетілдіру және өзін-өзі тәрбиелеу; денсаулықты сақтау мен нығайтуды, психикалық саулықты, психофизикалық қабілеттерді, жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту мен жетілдіруді қамтамасыз ететін практикалық дағдылар мен дағдылар жүйесін меңгеру, дене шынықтыру мен спортта өзін-өзі анықтау

8

КК2

 

 

 

5.                    

Шет тілі

Пән студенттердің тілдік қабілеттерін жетілдіреді, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) біліктері мен дағдыларын дамытады. Тілдік дайындық интерактивті сипатқа ие, студенттерге бағытталған және нәтижеге бағытталған. Студенттердің өзіндік жұмысына үлкен мән беріледі, оның ішінде абзац/мәтіннің қысқаша мазмұны және жобалық жұмыс, сонымен қатар грамматикалық және лексикалық жаттығуларды орындау кіреді.

10

КК1

 

6. 

Қазақ (орыс) тілі

Курстың мазмұны сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін және сөздік жұмысты дамытуға, әртүрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге және қазақ (орыс) тілінің терминологиясына бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды қамтиды.

10

КК1

 

 

7.                    

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Студенттердің кәсіби қызметтің, ғылыми және практикалық жұмыстың түрлі салаларында, өздігінен білім алу және басқа да мақсаттар үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануға мүмкіндік беретін кәсіби және жеке құзыреттер

5

КК3

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Формируемые компетенции (коды)

8.                    

«Экология және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі»/

Экономикалық теория /

«Мәңгілік ел» құндылықтары

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау тәсілдерін оқытады.

«Экономикалық теория»курсының негізгі бағыттарының қорытындыларына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирма, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызметін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады, пән экономикалық пәндерді оқыту әдістерін қолдана отырып, ғылыми зерттеулер жүргізу дағдыларын үйретеді.

«Мәңгілік ел құндылықтары» курс шеңберінде Ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтену мен сәйкестендірудің, "Мәңгілік ел"ұлттық идеясы мәнмәтініндегі ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің мәні зерделенеді. Курс ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік белсенді мүшелерін тәрбиелеуге бағытталған; тұрақтылықты, тәуелсіздікті, қауіпсіздікті, құқық негіздерін және мемлекетіміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін сақтау бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен сындарлы диалог құруға қабілетті кәсіпқойлық пен бәсекеге қабілеттілік рухын дәріптеуге бағытталған.

5

КК1, КК5

Базалық пәндер циклы

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

9.                    

«Кәсіптік бағдарланған тіл» пәнаралық курсы 1 және 2

Пән шетел және қазақ/орыс тілдерін кәсіби экономикалық қызметте қолдануға баса назар аудара отырып оқытуға бағытталған

"Кәсіптік-бағдарланған тіл" пәнін оқытудың мақсаты - кәсіптік-бағдарланған сөйлеудің барлық нысандарының іскерліктерін жетілдіру, сондай-ақ болашақ кәсіптік қызметте өндірістік процесте қажетті қазақ/орыс тіліндегі коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттіліктерді дамыту.

.

6

КК1

10.                    

Сандық статистика

Пән статистикалық әдістің мәнін және оны ірі әлеуметтік-экономикалық пайда мен процестерге қолдану ерекшеліктерін бағалайды. ақпараттық технологиялардың көмегімен экономиканың жағдайы мен дамуын, ұлттық байлықты, халықтың ұдайы өндірісін, халықтың өмір сүру деңгейін сипаттайтын негізгі статистикалық көрсеткіштерді құрудың жетістіктері мен әдістері ашылады. Алынған ақпаратты талдауда көрсеткіштердің статистикалық жүйесін қолдану және автоматтандыру құралдарының көмегімен алынған ақпаратты өңдеу мүмкіндігін қалыптастырады.

5

КК3, КК6

11.                    

Экономикадағы математика

Курс студенттердің экономикалық есептерді моделдеуге, талдауға және шешуге көмектесетін математикалық аппаратты меңгеруіне; студенттердің әлеуметтік-экономикалық процестерді мемлекеттік басқару саласындағы процестер мен құбылыстарды зерделеуге және болжауға мүмкіндік беретін математикалық әдістерді меңгеруіне; өз бетінше зерттеулердің дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысты дамытуға бағытталған.

4

КК4, КК6

12.                    

Микроэкономика

Курс белгілі бір экономикалық субъектілердің қызметі деңгейінде экономикалық механизмнің жұмысын зерттеуге, экономикалық теорияны зерттеу барысында алынған теориялық білімді бекітуге, шектеулі ресурстар жағдайында ұтымды экономикалық ойлау дағдыларын игеруге, сондай-ақ осы салада жүргізілген мемлекеттік саясаттың негізінде бағалауға мүмкіндік береді.

4

КК4

13.                    

Макроэкономика

 Курс экономиканы тұтастай қарастырады, оны тауарлар мен қызметтер өндірісінің жалпы көлемі мен өсуі, инфляция мен жұмыссыздық деңгейі, валюта айырбастау бағамдары және тұрақты экономикалық өсу жағдайларын қамтамасыз ету үшін төлем балансының жай-күйі зерттейді.

5

КК4

14.                    

Менеджмент (Management)

Курс студенттердің басқару процесін зерттеудің ұйымдастырушылық элементтерін меңгеруге, коммуникацияларды және шешім қабылдауға, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру және бақылау, команда жұмысы және көшбасшылық сияқты басқару функцияларын, сонымен қатар өндіріс, маркетинг, қаржы, персоналды басқару сияқты ұйымдарда әртүрлі функционалдық бөлімдерді меңгеруге бағытталған.

5

КК1, КК2, КК5

15.                    

Маркетинг (Marketing)

«Маркетинг» пәні студенттердің кәсіпорында маркетингтік қызметті ұйымдастырудағы білімдері мен дағдыларын қалыптастырады, практикалық қызметтің әртүрлі салаларында заманауи маркетинг ұғымдарын меңгеру және оларды басқару шешімдерін қабылдауда пайдалану. Маркетинг курсын оқу іс жүзінде компанияның мақсаты мен миссиясын анықтауға, сонымен қатар оны жүзеге асыру стратегиясын құруға көмектеседі.

5

КК2

16.                

Кафедрааралық курс«Кәсіпкерлік»

Пән интеграцияланған сипатқа ие, онда кәсіпкерлікті ұйымдастыру ерекшеліктерін (бизнес әкімшілендіру), кәсіпкерлік құрылымдардың тиімділігін бағалау (экономикалық, қаржылық, әлеуметтік тиімділік мәселелері), бизнес идеяларды бағалау және бизнес жоспарды дамыту. Пән Вена университетімен бірге ERASMUS +жобасы аясында жасалған.

5

КК5, КК6

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

17.                    

Мемлекеттік басқаруды құжаттық қамтамасыз ету

Курс студенттерде тиімді және мақсатты құжаттамалық қамтамасыз ету үшін билік органдарында іс-қағаздарын жүргізу негіздері және құжат айналым (электронды) қағидаларын қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған; студенттерге нақты басқарушылық жағдайларда құжаттау дағдыларын меңгеруге, құжаттармен жұмыс жасауға үйретуге, құжаттарды қалыптастыру және рәсімдеу барысында талдау жүргізу және қателіктерді табуға мүмкіндік береді.

5

КК3

18.                    

Кафедрааралық курс

Электрондық үкімет және электрондық мемлекеттік қызмет

Құқық субъектілерімен өзара іс-қимылда ақпараттық технологияларды пайдалану кезінде мемлекеттік биліктің атқарушы органының қызмет ету саласындағы жүйелі білім және дағдыларды дамыту. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалануды қоса алғанда, электрондық үкіметтің даму тенденциялары мен электрондық қызметтерді көрсетуге байланысты қатынастарды зерттеу

5

КК1, КК2, КК3

19.

Эконометрика

«Эконометрика» пәні студенттерге жұптық және көп регрессиялық модельдерді, сызықтық емес регрессия модельдерін, нақты деректердегі заңдылықтарды зерттеуге мүмкіндік беретін сапалық айнымалылары бар модельдерді, теңдеу коэффициенттерін бағалау әдістерін құру және қолдану дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Пәнді оқу регрессиялық және корреляциялық талдау, регрессиялық модельдердің параметрлерін түсіндіру және макро және микро деңгейде экономикалық көрсеткіштерді болжау саласында кеңейтілген және терең білім береді.

5

КК4, КК6

20.

Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау

Пәнді оқу студенттердің уақытша қатарларды талдау және болжаудың статистикалық әдістерін, болжаудың сапалы әдістерін қолдану дағдылары мен білімін қалыптастырады. Бұл пәнді оқу тәжірибеде деректерді бастапқы өңдеуді жүзеге асыруға, уақытша қатарларды тегістеуге, модельдеу әдістерін, динамикалық модельдерді, компоненттік, факторлық, дискриминанттық, кластерлік және дисперсиялық талдау әдістерін қолдануға көмектеседі.

5

КК4, КК6

21.                    

Құқық негіздері

Мемлекет туралы жалпы ережелер. Құқықтың жалпы теориясы. ҚР конституциялық құқық, қаржы, қылмыстық құқық негіздері. Әкімшілік құқық негіздері және ҚР Мемлекеттік қызмет. Азаматтық, отбасылық, еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы негіздері. ҚР Азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері.

4

КК4, КК5

22.                    

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері

Оқу пәні қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлықтың эволюциясы туралы білімді қалыптастыруға, оның қоғамдық қатынастардың барлық салаларына әсер ететін құбылыс ретінде сипаттауға бағытталған., ҚР ұлттық қауіпсіздігіне нұқсан келтірудегі сыбайлас жемқорлықтың рөлі, оның шетелдік инвестиция көлеміне әсер.

4

КК4, КК6

23.                    

Мемлекет және бизнес

Курс студенттерде мемлекеттің бизнеспен өзара қатынастарының мәселелері бойынша жеткілікті білім деңгейін қалыптастыруға және макро, мезо және микро деңгейлердегі мәселелерді шешу бойынша неғұрлым тиімді әдістер мен құралдарды таңдау бойынша дағдылар мен ептілікті қалыптастыруға бағытталған.

5

КК5, КК6

24.                    

GR менеджмент негіздері

Курс студенттерде бизнес пен биліктің тиімді стратегияларын қолдану бойынша білімдерді қалыптастыруға, мемлекеттік басқару саласында бұқаралық және корпоративтік мәселелерді шешу үшін тиімді стратегиялар мен коммуникациялардың технологияларын қалыптастыру дағдылары мен ептіліктерін әзірлеуге бағытталған.

5

КК5, КК6

25.                    

Қоғамдық сектордың негіздері

«Қоғамдық сектор негіздері» пәнін игерудің мақсаты студенттердің қоғамдық сектор ұйымдарының жұмыс істеу негіздері, Мемлекеттік кірістер мен шығыстардың үрдістері мен қалыптасуы, мемлекеттік инвестицияларды дамытудағы салық салудың рөлі және даму жобалары мен жоспарларын қаржыландыру және т. б. туралы түсініктерін қалыптастыру болып табылады.

5

КК5

26.                    

Мемлекеттік бюджет

Пәнді оқыту мақсаты - ҚР Бюджеттік жүйесінің қызмет етуінің теориялық және практикалық аспектілері бойынша студенттерді дайындауды қамтамасыз ету және бюджеттік және бюджетаралық қатынастарды жүзеге асыру; бюджеттің кіріс және шығыс бөліктерін болжау негіздері, бюджеттік жоспарлау, бюджеттік және мемлекеттік қаржылық бақылау процестерін практикалық орындау бойынша білім және дағды жүйесін студенттерде қалыптастыру.

5

КК5

27.                    

Кафедрааралық курс «Саяси көшбасшылық»

Студенттердің қоғамдағы саяси көшбасшылықтың мәні, рөлі мен маңызы, саяси билікті қалыптастыратын процестердің мәні және элиталардың қалыптасуындағы негізгі тенденциялар туралы білімдерін кеңейту және тереңдету болып табылады. Студенттердің саяси мәдениетін және белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру

5

КК5

28.                

Саяси технологиялар

Пән білім алушыларда саяси технологияларды мақсатты, дәйекті және тиімді құралдар жүйесі ретінде түсінуді, қажетті нәтижеге қол жеткізу тәсілдері мен тәсілдемелерін, практикалық саяси қызметтің мақсаттарын жүзеге асыруды; қазіргі саяси технологияны талдау дағдыларын қалыптастыру; сайлау науқанының стратегиясы мен тактикасын әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын; сайлау науқанын басқару дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК5

29.                

Кафедрааралық курс Саяси менеджмент

Пән саяси менеджмент, басқарушылық алгоритмдері және саяси процестерді басқару технологиялары саласындағы білімдер кешенін қалыптастыруға, саяси оқиғалар мен процестерді дайындау және өткізуді жоспарлау, саяси шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және бағалау, саяси кампаниялар мен сайлау науқанының іс-шараларын өткізу сайласындағы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

5

КК5, КК6

30.                

Саяси конфликтология

Курс саяси қақтығыстар саласында, саясат саласында жанжалды жағдайларды талдау дағдыларын қалыптастыру бойынша білімді қалыптастыруға, саяси қақтығыстар туралы негізгі жалпы саяси ақпаратты талдау мен сыни тұрғыдан пайымдаудың қазіргі заманғы әдістерін қолдана білуге, саяси қақтығыстар туралы теориялық білімді практикада қолдана білуге бағытталған.

5

КК5

31.                

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі» пәнінің мақсаты студенттердің мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және жұмыс істеу саласындағы білімнің тұтас жүйесін, оның ішінде мемлекеттік аппаратта кәсіби жұмыс істеу үшін қажетті дағдылар мен дағдыларды меңгеруі, оның ішінде білім алушыларда мәдениеттің және қызметтік этиканың, экономикалық ойлаудың жоғары деңгейін қалыптастыру, оларға мемлекеттік практиканы ғылыми талдау дағдыларын үйрету болып табылады.

5

КК6

32.                

Мемлекеттік қызметтің әлемдік тәжірибесі

«Мемлекеттік қызметтің жаһандық тәжірибесі» пәнін меңгерудің мақсаты – шет мемлекеттердегі мемлекеттік қызметті ұйымдастыру негіздері, олардың даму тенденциялары туралы тұтас көзқарасты қалыптастыру және өркениетті қағидаттарға негізделген басқарушылық ойлаудың жаңа түрін меңгеру.

5

КК6

33.                

Инвестициялық-инновациялық үдерістерді мемлекеттік басқару

Курс инвестициялық-инновациялық үрдістерді басқарудың теориялық және әдіснамалық негіздері туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; инновациялық үрдістер мен инновацияның әр түрлі түрлерінің өмірлік циклдерін, инвестициялық және инновациялық жобаларды мемлекеттік басқарудың әдістері, нысандары мен механизмдерін игеру.

6

КК6

34.                

Мемлекеттік инновациялық саясат

Курс студенттердің бойында мемлекеттің инновациялық саясаты, оны жүзеге асыру принциптері туралы білімді қалыптастыруға, ғылымның, техниканың және инновацияның даму үрдістерін талдауға, инновациялық қызметті реттеу тетіктері мен құралдарының ұғымдарына сүйенуге, инновация саласында мемлекеттік саясатты жүргізудің мүмкін болатын салдарларын анықтауға бағытталған.

6

КК6

35.                

Мемлекеттік органдарда адамзат ресурстарын басқару

Курс студенттерде адамзат ресурстарын басқарудың негізгі тұжырымдамалары; мемлекеттік мекемелерде персоналды басқару жүйесін дамыту, персоналды жоспарлау, оны бағалау және еңбек қызметін ынталандыру сияқты кадр жұмысының негізгі бағыттары, сондай-ақ мемлекеттік қызмет саласындағы кадр саясатының ерекшелігі туралы білімді қалыптастыруға бағытталған.

6

КК2, КК6

36.                

Мемлекеттік сектордағы кадрлық технологиялар

Пән мемлекеттік және квазимемлекеттік қызметтегі негізгі Кадрлық технологиялар туралы білімді және тұтас түсінікті кешенді қалыптастыруға; мемлекеттік және квазимемлекеттік қызмет кадрларымен жұмыс істеуге және мемлекеттік қызметті басқаруға жауапты мемлекеттік және квазимемлекеттік органдардың құрылымдық бөлімшелерінде жұмыс істеу үшін қажет болуы мүмкін практикалық дағдыларды алуға бағытталған.

6

КК2, КК6

37.                

Экономиканы мемлекеттік реттеу (State regulation of economy)

Курс студенттердің нарықтық қатынастарды тиімді қалыптастыруды қамтамасыз ететін әлеуметтік-экономикалық процестерге әсер етудің әртүрлі тетіктері арқылы мемлекеттің елдің экономикалық өміріне қатысуының нысандары мен әдістеріне қатысты мәселелер бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған

4

КК6

38.                

Шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу

Курс шет елдердегі экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастыруға және экономикалық процестерді реттеу саласындағы практикалық қызметте қажетті шет елдер тәжірибесінің маңыздылығын анықтауға бағытталған

4

КК6

39.                

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық» 1

Қазақстан Республикасының  Конституциялық құқығы

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы

10

КК7

Негізгі пәндер циклы

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кредит саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер (кодтар)

40.                    

Мемлекеттік қызмет этикасы

Курс студенттер арасында басқару қызметінің этикалық аспектілері, қызметтік қарым-қатынас этикасының негізгі принциптері мен нормалары туралы тұтас түсінік қалыптастыруға бағытталған; мемлекеттік қызмет саласындағы этикалық мәселелерді шешуде отандық және шетелдік тәжірибені қолдану; өзін-өзі ұстау мәдениеті мен іскерлік этикет дағдыларын қалыптастыру

5

КК6

41.                    

Саяси этика

Курс студенттердің этикалық негіздері және саясаттың моральдық негіздері туралы білімдерін қалыптастыруға бағытталған; этикалық өлшеуді ескере отырып, саяси оқиғаларды талдау дағдысы; теориялық және практикалық кәсіби іс-әрекет барысында алған білімдерін қолдануға бағытталған.

5

КК6

42.                    

Мемлекеттік басқару теориясы

Курс студенттердің қазіргі заманғы мемлекеттік басқару бойынша білім жүйесін қалыптастыруға, мемлекеттік басқару жүйесін реформалаудың негізгі үрдістері мен бағыттарын талдау және мемлекеттік мүдделерді ескере отырып тиімді басқару шешімдерін әзірлеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК2, КК3, КК4, КК6

43.                    

Мемлекеттік менеджмент

Курс студенттерде жаңа мемлекеттік басқару немесе мемлекеттік менеджмент туралы жүйелі түсінік қалыптастыру және мемлекеттік басқарудың жаңа парадигмасы контексінде мемлекеттік басқару шешімдерін талдай білу, билік органдары қызметінің нәтижелері бойынша басқару технологияларын қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК4, КК6

44.                    

Аймақтық экономика және басқару

Курс студенттердің аймақтардағы әлеуметтік-экономикалық үрдістерді талдау, олардың даму деңгейін бағалау және олардың болашақ перспективаларын болжау, аймақтық әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

5

КК6

45.                    

Аймақтық аумақтық жоспарлау

Пәнді игерудің мақсаты өңірлік аумақтық жоспарлаудың теориялық негіздері мен практикасын зерделеу, сондай-ақ өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару саласында білім алу болып табылады.

5

КК6

46.                    

Кафедрааралық курс  "Мемлекеттік сатып алу"

Курс студенттердің Қазақстандағы электрондық мемлекеттік сатып алулар туралы түсініктерін және мемлекеттің мұқтажы үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде ақпараттық технологияларды меңгеру дағдыларын қалыптастыруға, оның ішінде электрондық дерекқорлармен, ресми сайттармен жұмыс істеуге бағытталған.

5

КК5

47.                    

Кафедрааралық курс «Тендерлік сатып алуды ұйымдастыру»

Пән студенттерде тендерлік сатып алуды ұйымдастыру немесе оған қатысу тетіктері, яғни жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді және оларды өндірушілерді сатып алуға арналған ашық конкурстарға қатысу, бұдан басқа мемлекеттік сатып алуға қатысудың жекелеген мәселелері туралы білімді қалыптастыруға бағытталған

5

КК5

48.                    

Мемлекеттік жоспарлау

Пән аралас үлгідегі қазіргі заманғы экономикадағы мемлекеттік жоспарлаудың мәні мен мазмұнының тұтас пайымын қалыптастыруға, мемлекеттік және ұлттық даму жоспарларын әзірлеу жөніндегі қызметті ұйымдастыруға; мемлекеттік және Өңірлік даму көрсеткіштерін талдау және бағалау дағдыларын; Әлеуметтік және экономикалық дамудың стратегиялық мақсаттары мен басымдықтарын ескере отырып, мемлекеттік жоспарлау саласында басқарушылық шешімдер қабылдай білуге бағытталған.

6

КК2, КК6

49.                

Стратегиялық жоспарлау

Курс стратегиялық жоспарлаудың әдістерін, тәсілдері мен рәсімдерін, экономикалық және басқарушылық шешімдерді қабылдау және іске асыру принциптерін зерделеуге, ұйымның қызметін басқару бойынша практикалық міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін стратегиялық талдау нәтижесінде алынған ақпаратты жүйелендіруге және қорытуға бағытталған.

6

КК2, КК6

53.                

Әлеуметтік мемлекет

Курс студенттерде мемлекеттің әлеуметтік рөлі мен қызметі туралы білімді, әлеуметтік теңсіздікті жеңілдету бойынша әдістерді, өз азаматтарына лайықты өмір сүру үшін қолайлы жағдай жасау үшін мемлекеттің тиімді әлеуметтік саясатын жүргізу үшін бағалау тәсілдері мен құралдарын қалыптастыру бағытталған.

6

КК6

54.                

Мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылы

Курс студенттердің бойында мемлекет пен қоғамның өзара іс-қимылының тиімді нысандары туралы білімді қалыптастыруға, азаматтар мен мемлекет арасында елдің қоғамдық-саяси өмірін жақсарту бойынша бірлескен шешімдерді әзірлеуге ықпал ететін кері байланысты орнатуға бағытталған.

6

КК5, КК6

55.                

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық» 1

Қазақстан Республикасының Еңбек құқығы,

ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару

10

КК7


Құзыреттіліктер шифры

Компетенцияның мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

МК1

Көпөлшемді қарым-қатынастар мен өзара әрекеттесу жағдайында көпмәдениеттілік, көптілділік және экологиялық ойлау принциптеріне негізделген жеке тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық даму қабілеті

ОН 1

Қазақстанның даму тарихын біледі және сыни тұрғыдан ұғына алады, ғылыми, әлеуметтік-саяси және экономикалық білімдерін өзгермелі әлеуметтік-мәдени жағдайларға тиімді әлеуметтену мен бейімделу үшін қолданады.

МК2

Алған білімді әлеуметті тиімді, өзін-өзі өзгерту, өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін қолдануға дайын болу

ОН 2

Қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникациялар жүргізеді, практикалық қызметте және қарым-қатынаста қазақстандық патриотизм мен әлеуметтік жауапкершілікті көрсетеді.

ОН 3

Цифрлық технологиялардың даму тенденцияларын түсінеді және білім беру, әлеуметтік және кәсіби қызметте ақпараттық кеңістікті жобалау үшін АКТ-ның әртүрлі түрлеріне ие болады.

МК3

Кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, статистикалық ақпараттың негізгі көздерін және электрондық құжат айналымы механизмдерін қолдана білу.

ОН 4

Мемлекеттік құрылымдарда мемлекеттік реттеу, жоспарлау, іс жүргізу және электрондық құжат айналымы саласында сыни тұрғыдан ойлауды және статистикалық мәліметтермен жұмыс істей алады

МК4

Басқару мәселелерін шешу үшін микро-макроэкономикалық

және құқықтық талдау жүргізе білу

ОН 5

Микро, макро, мезо және халықаралық деңгейде

базалық және негізгі пәндерді оқуда микро және

макро талдаудың категориялары мен әдістері

туралы білімі мен түсінігін қолданады.

ОН 6

Нормативті - құқықтық актілермен жұмыс істей білу, оларды түсіну қабілетін көрсетеді; сыбайлас жемқорлыққа қарсы заманауи және құқықтық мемлекеттің өзіндік моделін құру негіздерін реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды іздеу, талдау және пайдалану дағдылары

МК5

Әлемде болып жатқан процестерді ескере отырып,

қоғамның саяси және экономикалық дамуын талдауға дағдыландыру

ОН 7

Салық салу және құжаттарды өңдеу ережелері және мемлекеттік және тендерлік сатып алулар жүйесінде жұмыс істеу саласындағы білімнің көмегімен мемлекет пен бизнестің ынтымақтастығы құралдарын пайдалану дағдылары бар.

ОН 8

Саяси үдерістерді, саясат саласындағы конфликттік жағдайларды басқарудың басқару алгоритмдері мен технологияларын талдау дағдыларын көрсетеді; әлемде болып жатқан процестерді ескере отырып, қазақстандық қоғамдағы саяси шешімдердің нұсқаларын әзірлеу және бағалау дағдылары

МК6

Шетелдік мемлекеттік басқарудың озық тәжірибесін қолдану және тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін жүзеге асырылып жатқан стратегиялық жоспарлар мен мемлекеттік бағдарламалардың экономикалық, әлеуметтік жағдайлары мен салдарын бағалау қабілеті.

ОН 9

Мемлекеттік жоспарлау, болжау, әлеуметтік-экономикалық, индустриялық-инновациялық, салалық және аумақтық қызметті жобалау құралдарын пайдалану дағдылары бар.

ОН 10

Құзіреттілікке негізделген көзқарас пен этикалық қағидаттарды, бәсекеге қабілеттілікті және адам ресурстарын басқару барысында және халық пен азаматтық қоғам тарапынан «кері байланыс» арқылы мемлекеттік және аймақтық деңгейде шешім қабылдау қабілетін көрсетеді.

МК7

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық»

Дамыған әділеттілік сезімі, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, басқару саласында заңнамаға қатаң сәйкес шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

Майнорлық бағдарлама «Базалық құқықтық»

Кәсіби қызметті дамыған әділеттілік сезімі, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде жүзеге асыру, заңға қатаң сәйкес кәсіби салада шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті.

ОН 11

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заң талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен заңдық әрекеттердің мәнін түсінеді, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғауды біледі, мазмұнына түсініктеме бере алады. Құқықтық актіні анықтау және құқықтық актіні кәсіби қызметте дәл қолдану

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заң талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен заңдық әрекеттердің мәнін түсінеді, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғауды біледі, мазмұнына түсініктеме бере алады. құқықтық актіні анықтау және құқықтық актіні кәсіби қызметте дәл қолдану

МК8

Зерттеу жүргізуге, ақпаратты, идеяларды жеткізуге, әрі қарай білім беруді өз бетінше жалғастыруға қажетті оқу дағдыларын көрсетуге дайын болу

ОН 12

Зерттеу дағдыларын көрсетеді, жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін қорытындылайды, зерттеулер негізінде жаңа білімді синтездейді және оларды ұсынады

Оқу тәжірибесі
Курс: 1, 1 қысқ.

Оқу тәжірибесінің мақсаты «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының студенттерін жоғары оқу орнының әрекет ету бағыттарымен, білім беру бағдарламаларымен, болашақ мамандығы іс-әрекетінің мақсаттар және міндеттерімен таныстырып, мемлекеттік басқару саласында бастапқы кәсіптік құзыреттіліктерді меңгеру болып табылады.

Күтілетін нәтижелер:

 • ҚҚЭУ іс-әрекетінің негізгі бағыттарымен танысу;
 • «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаттары және міндеттерін меңгеру;
 • болашақтағы кәсіптік іс-әрекет міндеттерін меңгеру;
 • өзін-өзі дамытуға ұмтылу, кәсіптік міндеттерді лербес шешу ептілігіне ие болу.

Өндірістік тәжірибе

Курс: 1 қысқ 2, 2 қысқ, 3, 3 қысқ,4

Өндірістік тәжірибенің мақсаты болып негізгі құзыреттіліктерді бекіту, тәжірибелік материалды, мемлекеттік секторды басқару әдіс-тәсілдерін меңгеру, «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы бойынша тәжірибелік дағды және кәсіптік тәжірибеге ие болу.

Күтілетін нәтижелер:

 • мекеменің қызметімен және оның құрылымдық бөлімшелері арасында функциялардың бөлінуімен танысу;
 • мемлекеттік басқару органдарының стратегиялық міндеттеріне сәйкес басқарушылық шешімдер қабылдау қабілеттері мен дағдыларын дамыту, дәлелді саяси шешімдер қабылдау қабілеттерін қалыптастыру;
 • өңірлік мемлекеттік бағдарламаларды, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі профилактикалық іс-шараларды іске асырудың тиімділігімен таныстыру, еңбек құқығы нормаларын қолдану, мемлекеттік қызметшілердің қызметтік тәртіпті, іскерлік әдепті сақтауы.;
 • тиімді көшбасшылық дағдылардың негізгі әдістерімен танысу, қызметтік тәртіпті сақтауды зерделеу, мекеменің мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін, мемлекеттік қызметшілердің кәсіби қызметіндегі іскерлік әдепті қарау;
 • іскерлік құжаттаманы жасау дағдыларын пысықтау, бірлескен еңбек және әлеуметтік қызмет процесінде адамдардың жеке өзара іс-қимыл механизмінің негіздерін меңгеру.;
 • стратегиялық және жедел басқару міндеттерін шешу үшін мотивацияның, көшбасшылықтың және биліктің негізгі теорияларын қолдану дағдыларын, адами ресурстарға аудит жүргізу және ұйымдық мәдениетті талдау дағдыларын меңгеру;
 • Басқарушылық қызметте ақпараттық технологияларды игеру, мемлекеттік қызмет имиджін қалыптастыру мен ілгерілетудің негізгі технологияларын, қоғамдық пікірді қалыптастырудың базалық технологияларын меңгеру.;
 • мәселелерді ашу мүмкіндігі бюрократияның салдары және бюрократиямен күресудің заманауи шараларын қолдану. ;
 • байланыс орнату, рөлдік кәсіби позицияны анықтау, жауапкершілік сезімін қалыптастыру мүмкіндігі.

Дипломалды тәжірибе

Курс:3 қысқ., 4

Дипломалды тәжірибенің мақсаты болып нақты мемлекеттік ұйым іс-әрекетін талдау барысында алынған теориялық және тәжірибелік білімді жалпылау және жүйелеу, сонымен қатар оларды дипломдық жұмысты\жобаны жазу барысында жалпылау табылады.

Күтілетін нәтижелер:

 • студенттердің білім алу процесінде алған теориялық және тәжірибелік білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңіту;
 • кәсіби білім мен ептіліктің қолданылуын талап ететін тәжірибелік мәселелерді шешу тәжірибесіне ие болу;
 • дипломдық зерттеу тақырыбы бойынша статистикалық мәліметтер мен практикалық материалдарды талдау;
 • мәселені талдау барысында шығармашылық ойлау және дірбес әрекет ету дағдыларын қалыптастыру, таңдалған мамандық бойынша жұмыстың тәжірибелік дағдыларын жетілдіру;
 • тәжірибе бойынша есепті дайындау үшін тәжірибе материалдарын жинақтау, жалпылау және талдау, олардың нәтижелерін білікті жұмысты жазу барысында пайдалану .
Предлагаемый онлайн курс в формате МООКЯзык обучения МООКСсылка на открытую образовательную платформу и курс

Экономикадағы математика

Орысша https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=2
Құқық негіздері Орысша https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=80

Сыбайлас жемқорлықпен курес

Қазақша

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=82

ҚР Еңбек құқығы

Орысша

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=107

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы

Қазақша

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=76

Менеджмент

Орысша

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=56

Маркетинг

Орысша

https://mooc.keu.kz/enrol/index.php?id=27

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus