• Мамандық шифры:

  6В04108

  Мамандығы:

  Бағалау

  Факультеті:

  Экономика, басқару және кәсіпкерлік факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • Білім беру бағдарламасы бойынша студенттер контингенті
  29
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  4
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  0
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  2
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер:
  0
  - ел ішінде
  0
  - Қазақстаннан тыс жерлерде
  0

Жол атауы

Примечание

Білім беру  бағдарламаның атауы

6В04108 Бағалау

 

Білім беру бағдарламаның түрі

Қолданыстағы

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

6B04 Бизнес  және басқару

Білім беру бағдарламаларының тобы

В046 Қаржы, экономика, банк және сақтындыру ісі

Білім беру бағдарламаның мақсаты

Бағалау қызметі саласындағы, кәсіби және әлеуметтік құзыреттілікке ие, қазіргі экономика мен еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін,  қазіргі жағдайда кәсіби қызметтің теориялық және практикалық міндеттерін шығармашылықпен шешуге қабілетті бакалаврларды сапалы дайындау

Оқыту ұзақтығы мен оқыту түрі

4 жыл – орта білім базасында;

Ж/Б базасында 2 жыл

ҚБТ қолдану арқылы күндізгі, күндізгі оқыту түрлері

Оқыту тілі

Қазақ/орыс

Берілетін академиялық дәреже

Бакалавриат -  6В 04108 "Бағалау" ББ бойынша бизнес және басқару бакалавры

Маман лауазымдарының тізбесі: 6В 04108 "Бағалау" мамандығының бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

·             сараптамалық-бағалау;

·                   ұйымдастыру;

·                   аналитикалық;

·                   кеңес беру;

·                   басқару;

·                   кәсіпкерлік;

·                   ғылыми-зерттеу

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға  қосымшаның болуы

Бар

KZ34LAA00021414

Қосымшаның номері 005 Берілген жері Астана қаласы   қосымшаның берілген күні 02  Ақпан

2021 жылы

БББ Аккредитациясының болуы

Бар

SA-A № 0175/1   23.12.2019- 24.12.2024

Бағдарламаның бірегейлігі

БББ-ның ерекше ерекшеліктері активтерді және жылжымайтын мүлік нарығын бағалауға назар аударылады

Жалпыға білім беру пәндерінің циклы

Міндетті компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

1.                    

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану ,Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)

Әлеуметтану оның жүйесін құрайтын қоғамды (институттар, процестер) және олардың қызмет етуі мен дамуының заңдылықтарын зерттейді.

Саясаттану Саяси билік пен Саяси жүйелер теориясын, саяси қатынастар мен үрдістерді, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастарды зерттейді

Мәдениеттану қоғамның әлеуметтік-мәдени дамуының заңдылықтары мен факторларын, Мәдениеттанудың теориялық-әдіснамалық мәселелерін және әлемдік мәдениет тарихын зерттейді

Психология осы әлемді бейнелеу процесінде тұлғаның негізгі психологиялық процестерін, жағдайын, қасиеттерін, ішкі әлемін зерттейді.

8

КК1

2.                    

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

Пән қазіргі Қазақстанның қалыптасуының негізгі кезеңдерін: ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды, Кеңестік Қазақстанның қалыптасуының тарихи бастауын, Қазақстандағы кеңестік реформалардың салдарын, Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік стратегиясы мен әлеуметтік-экономикалық дамуын, экономикалық дамудың қазақстандық моделін, Тәуелсіз Қазақстанның демократиялық және рухани жаңаруын зерттейді.

5

КК1

3.                    

Философия

Пән Ежелгі әлем, Ежелгі Шығыс философиясы, Антикалық философия сияқты негізгі философиялық бағытын зерттейді. Шығыс пен Батыстың орта ғасырлар философиясы. Қайта өрлеу дәуірінің философиясы. Жаңа заман философиясы. Орыс философиясы. XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басындағы Философия. Казахская философия. Сонымен қатар онтология мен гносеология, әлеуметтік философия мен антропологияны зерттейді.

5

КК1

4.                    

Дене шынықтыру

Дене шынықтыру адамның қабілетін физикалық және зияткерлік дамыту, оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, дене тәрбиесі және дене тәрбиесі арқылы әлеуметтік бейімделу мақсатында Қоғам жасайтын және пайдаланатын құндылықтар, нормалар мен білімдер жиынтығы болып табылады.

8

КК1

5.                    

Қазақ (орыс) тілі

Пән сөйлеу қызметі мен сөздік жұмысының барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды, қазақ тілінің терминологиясын және әр түрлі жағдайларда тұрмыстық әңгімелесуді меңгеруге бағытталған.

10

КК1

6.                    

Шет тілі

Пән сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін дамытуға бағытталған лексикалық және грамматикалық тақырыптарды (тыңдалым, сөйлеу, оқу, жазу) және кәсіби қызметте шетел тілін қолдануға мүмкіндік беретін сөздік жұмысын оқытады.

10

КК1

7.                    

Information And Communication Technologies

Пән қоғам дамуының негізгі секторларындағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың рөлін, АКТ саласындағы стандарттар, компьютерлік жүйелер, компьютерлік жүйелердің архитектурасы, бағдарламалық қамтамасыз ету және пайдаланушы интерфейсі, деректер қоры жүйелері және деректерді талдау,бұлтты және мобильді технологиялар, мультимедиялық технологиялар, Smart технологиялар, Е-технологиялар, электрондық бизнес, электрондық оқыту, электрондық үкімет.

5

КК2

Таудау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

8.                    

Экология және тіршілік қауіпсіздігі/

Дінтану /

Мәңгілік Ел

Пән тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, жалпы экологиялық жүйелер мен биосфераның қызмет етуін, сондай-ақ антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз әсерлерден Техносфера жағдайында Алғашқы медициналық көмек көрсету және адамды қорғау тәсілдерін оқытады.

5

КК1

9.                    

Дінтану

Пән иудаизм, даосизм, конфуциандық, буддизм, христиандық, католицизм, православие, протестантизм, қазіргі қоғамдағы Ислам дінінің мәнін, пайда болу, даму тарихын, рөлі мен орнын, негізгі діни бағыттарды, конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін, толеранттылықты зерттейді.

5

КК1

10.                    

Пәнаралық курс «Мәңгілік Ел  құндылықтары»

Пән "Мәңгілік Ел"ұлттық идеясы контекстінде ұлттық сана-сезімнің, ұлттық тәрбиенің, этникалық әлеуметтендірудің және сәйкестендірудің мәнін, мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау бойынша ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетін зерттейді.

5

КК1

Базалық пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар)

11.                    

Оқу тәжірибе

Болашақ кәсіби қызметінің функциялары мен міндеттерімен оқытылатын мамандық бойынша білім беру бағдарламаларымен танысу

1

КК1

12.                    

"Кәсіби бағытталған тіл" пәнаралық курсы"

Пән бағалау қызметінде қолданылатын бағалау қызметінде қолданылатын базалық категориялық-ұғымдық аппараттың лексикасын, грамматикалық құрылымын, сипаттамасын, кәсіби қызметтің ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттік тілде және шет тілінде коммуникативтік қызметтің негізгі түрлерін үйренеді

6

КК1

13.                    

Бағалаудың теориялық негіздері

Пән бағалаудың негізгі әдістерін, бағалауда қолданылатын ұғымдарды: құны, бағасы, шығындары, жылжымайтын мүлік нарығының сипаттамасы, құн түрлері, бағалау принциптері, бағалауда қолданылатын негізгі тәсілдер, жылжымайтын мүлікті бағалаудың негізгі құралдары және капиталдандыру әдістері, күрделі пайыз ұғымдары, дисконттау және аннуитеттер, физикалық қалдық әдістері бойынша табысты капиталдандыруларды  оқытады.

5

КК4

14.                    

Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару

Пән жылжымайтын мүліктің негізгі ұғымдарын, жылжымайтын мүлікті басқару принциптері мен мақсаттарын, жылжымайтын мүлік нарығын мемлекеттік реттеу нысандарын, жылжымайтын мүлік объектілерін басқару механизмдерін, жылжымайтын мүлікті басқару бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды, жылжымайтын мүлік нарығын зерттеуді, жылжымайтын мүлік нарығында әртүрлі деңгейдегі жылжымайтын мүлікті басқаруды, жылжымайтын мүлік нарығындағы риэлторлық және девелоперлік қызметті үйренеді

5

КК4

15.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндіріс шарттарын, орындалған жұмыстарды есепке алу тәртібін, өндірістік ұйымның құрылымы мен басқару жүйесін, оның материалдық-техникалық базасын зерделейді.

5

КК4

16.                    

Математика

Пән жоғары математиканың келесі бөлімдерін оқытады: сызықтық алгебра. Векторлық алгебра.  Аналитикалық геометрия.  Математикалық талдау элементтері. Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері.  Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. Көп айнымалылардың функциялары. Қарапайым дифференциалдық теңдеулер.   Сандық қатарлар.  Далалық қатарлар.

5

КК3

17.                    

Статистика

Пән статистиканың теориялық негіздерін , статистикалық бақылау ұғымдарын, іріктеп бақылауды , статистикалық топтастыру мен кестелерді , абсолюттік және салыстырмалы шамаларды оқытады. Орташа шамалардың мәні мен маңызы. Вариация көрсеткіштері. Динамика қатары. Индекстерді есептеу әдістері. Өзара байланысты зерттеудің корреляциялық-регрессиялық әдісі. Халық статистикасы.

5

КК3

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар

18.                    

Бағалаудың компьютерлік технологиялар

Пән қойылған міндеттерді шешу мақсатында бағалаудың пәндік саласына Талдау жүргізу үшін әртүрлі нысандарды бағалаудағы компьютерлік технологияларды, деректерді беру принциптерін, басқару шешімдерін интеллектуалды қолдаудың компьютерлік технологияларын; Интернет-технологиялардағы сервистің түрлерін; ақпаратты іздеу және өңдеу принциптерін; бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу, құру және сүйемелдеу технологияларын оқытады.

5

КК2

19.                    

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Пән ақпаратты қорғаудың негізгі ұғымдарын оқытады. Деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелеріндегі ақпаратты қорғау құралдарын талдау. ЭЕМ және деректерді қорғау әдістері. Бағдарламалық қорғау құралдары. Ақпаратты рұқсатсыз кіруден қорғау. Желілер мен АБЖ, ТСР/IP протоколдары. Корпоративтік желілерді қорғау. Компьютерлік вирустар. Антивирустық бағдарламалар. Ақпаратты рұқсатсыз көшіруден қорғау

5

КК2

20.                    

Құқық негіздері (Basis of law)

Пән мемлекет және құқық туралы негізгі мәселелерді, мемлекет және құқық теориясының жалпы ережелерін, қазақстандық құқықтың жекелеген көпшілік салаларының негіздерін, ҚР Әкімшілік құқық негіздерін үйренеді., қаржылық, қылмыстық, отбасылық, азаматтық, еңбек құқығы және әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы негіздері, ҚР Мемлекеттік қызмет негіздері, ҚР Азаматтық іс жүргізу құқығы туралы оқытады.

5

КК3

21.                    

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: құқықтық және экономикалық аспектілері(Corruption counteraction legal and economic aspects)

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің теориялық және әдіснамалық мәселелерін, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған нормативтік-құқықтық актілерді, Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің құқықтық негізін, экономика саласында жасалатын сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлерін, мемлекеттік қызметшілердің жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлерін, әскери сыбайлас жемқорлық қылмыстарының түрлерін оқытады.

5

КК3

22.                    

Бағалау қызметін құқықтық реттеу

Пән бағалау қызметін құқықтық реттеу жүйесін оқытады. Субъектілер, объектілер, бағалау жүргізудің негіздері.. Бағалаушы мен Тапсырыс берушінің негізгі құқықтары мен міндеттері. Мүлікті бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау. Бағалау туралы есептің мазмұны мен нысанына қойылатын талаптар. Жылжымалы, жылжымайтын мүлікті бағалау әдістеріне, сондай-ақ мүліктік кешен ретіндегі кәсіпорындарға қойылатын талаптар. Зияткерлік меншік туралы жалпы ережелер.

5

КК3

23.                    

ҚР тұрғын үй және отбасы құқығы

Пән тұрғын үй құқығы түсінігін; ҚР тұрғын үй заңнамасын; тұрғын үй қорын, тұрғын үй қорларын топтастыруды; тұрғын үй-жайларды беруді; тұрғын үйге (пәтерге) меншік құқығын; тұрғын үй-жайды жалға алу шартын; тұрғын үй-жайларды айырбастауды; қосымша жалдауды (қосалқы жалдауды); тұрғын үй кооперативтерінің үйлеріндегі тұрғын үй-жайларды пайдалануды; қызметтік тұрғын үй-жайларды және жатақханаларды пайдалану құқығын үйренеді

5

КК3

24.                    

Еңбек ресурстарын бағалау және басқару

Пән кәсіпорындар мен ұйымдар үшін еңбек ресурстарын бағалау мен басқарудың заманауи әдістерін оқытады. Еңбек әлеуетін бағалау және басқару: еңбек әлеуетінің орындалатын еңбек функциялары мен жұмыс түрлерінің сипатына, көлемі мен күрделілігіне сәйкестігіне; еңбек әлеуетін тиімді пайдалануға; персоналдың кәсіби-біліктілік дамуына жағдай жасауға, кәсіпорын қызметкерлерінің шеберлігі мен дағдыларын кеңейтуге негізделуі тиіс.

5

КК3

25.                    

Қақтығыстану

Пән қазіргі заманғы конфликтологияның теориялық және әдіснамалық мәселелерін, конфликтологияның қалыптасу тарихын ,конфликтологияның негізгі принциптері мен типтерін, қақтығыстардың пайда болу себептерін, қақтығыстардың түрлері мен олардың сипаттамасын, қақтығыстардың алдын алу және шешу тәсілдерін оқытады.

5

КК3

26.                    

Экономикалық теория негіздері

Пән қоғамдық өндіріс негіздерін оқытады. Меншік және экономикалық жүйелер. Қоғамдық шаруашылық түрлері. Тауар және ақша. Капитал. Нарық және бәсекелестік. Нарықтық жүйенің жұмыс істеу механизмі. Фирманың және кәсіпкерліктің теориясы. Өндіріс, фирманың шығындары мен табысы. Өндіріс факторларының нарығы және кірістерді бөлу.

5

КК 4

27.                

Экономикалық теория

Пән экономикалық теорияның негізгі бағыттарына негізделе отырып, үй шаруашылығы, фирмалар, ұлттық және әлемдік экономика деңгейінде экономиканың дамуы мен қызмет етуін анықтайтын экономикалық құбылыстың мәнін ашатын негізгі ұғымдар мен теориялық ережелерді оқытады.

5

КК4

28.                

Сақтандыру                                               

Пән сақтандыру теориясының іргелі мәселелерін, маңызды сақтандыру терминологиясының мазмұнын, сақтандырудың жіктелуін және сақтандыру ісін ұйымдастыруды; сақтандырудың әр түрінің маңызды шарттарын, залалды және сақтандыруды өтеуді анықтау әдістемесін, сақтандыру қызметінің қаржылық негіздерін, жылжымайтын мүлікті бағалау кезінде сақтандыру компанияларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету әдістерін оқытады.

5

КК 4

29.                

ҚР сақтандыру құқығы

Пән сақтандыру құқығының түсінігі мен мәнін оқытады. Сақтандыру құқығының нормалары. Сақтандыру нысандары, салалары, сыныптары және түрлері. Сақтандырудың күрделі түрлері. Сақтандыру шартының түсінігі және оның мазмұны. Сақтандыру шарты тараптарының міндеттері. Сақтандыру шартының тоқтатылуы және жарамсыздығы. Міндетті сақтандыруды құқықтық реттеу. Сақтандырушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету шарттары. Сақтандыру қызметін лицензиялау.

5

КК 4

30.                

Майнор «Бизнес-информатика» /

Электрондық бизнес, компьютерлік дизайн-технологиялар, IT-шешімдер және индустрия, Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі /

20

КК6

Майнор « Бизнестің құқықтық негіздері »/

ҚР кәсіпкерлік құқығы, ҚР Азаматтық құқығы, Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, ҚР Еңбек құқығы

Майнор « Базалық құқықтық 1»/

Конституциялық құқық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Еңбек құқығы, Мемлекеттік қызмет және басқару./

Майнор « Базалық құқықтық  2»/

Конституциялық құқық, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, еңбек құқығы, табиғатты пайдалану құқығы

Майнор «Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»

Экономикалық теория, Менеджмент, кәсіпкерлік, фирманың экономикасы

Майнор «Кәсіпкерлік жобалар»/

Кәсіпкерлік, Бизнес-жоспарлау, тәуекелдерді басқару, Кәсіпкерлік жобалар: басқару және іске асыру

Майнор « Қаржы »

Қаржы, салық және салық салу, Банк ісі, банктер мен кәсіпорындардың өзара іс-қимылын ұйымдастыру

31.                

Бухгалтерлік есеп

Пән бухгалтерлік есептің мәнін, оның негізгі міндеттерін және оны жүргізуге қойылатын талаптарды оқытады. Бухгалтерлік есепте қалыптастырылатын ақпараттың мазмұны мен құрамы. ҚР Бухгалтерлік есепті нормативтік реттеу жүйесі. Ұйымның активтері мен пассивтерін жіктеу. Ұйым қызметінің шаруашылық операциялары мен процестерінің сипаттамасы. Бухгалтерлік есеп әдісі.Бухгалтерлік шоттарда шаруашылық операцияларды көрсету ережесі.

5

КК3

32.                

Бухгалтерлік есеп негіздері

Пән бухгалтерлік есеп негіздерін және оны қолданыстағы стандарттарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда жүргізу техникасын, бухгалтерлік есеп шоттарының жүйесін, есептік ақпаратты өңдеу технологиясын, ХҚЕС қолданудың қазіргі жағдайларында қолданылатын есептік регистрлерді және бухгалтерлік есеп нысандарын оқытады.

5

КК 3

33.                

Бизнес-аналитика

Пән экономикалық талдаудың негізгі әдістерін және оларды басқару шешімдерін әзірлеу және қабылдау үрдісінің әртүрлі сатыларында қолдануды, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және инвестициялық қызметтің әр түрлі бағыттарын талдау және бағалауда, кәсіпорынның ресурстарын пайдалану тиімділігін, қаржылық талдау және өтімділікті бағалауда, кәсіпорынның төлем қабілеттігін зерттейді.

5

КК3

34.                

ХҚЕС қаржылық есептілігі

Пән компанияның қаржылық есептілігін зерттейді. Компанияның ақша қаражатының қозғалысына талдау жүргізуге көмектеседі. Ақша ағындарын болжау. Қаржылық есептілік-компанияның қаржы-шаруашылық қызметін талдау көзі. Компанияның қаржылық есептілігін болжау.

5

КК3

35.                

Сметалық іс негіздері

Пән сметалық іс негіздеріндегі негізгі ұғымдарды, терминдерді және анықтамаларды, ҚР сметалық - нормативтік базасын, жобалардың негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, шығындар элементтерінің негізінде сметалық құнын анықтауды үйренеді. құрастыру ерекшеліктері . жобалау және іздестіру жұмыстарына сметалық құжаттаманың құрамы мен нысандарын оқытады.

5

КК3

36.                

Квалиметрия 

Пән Қазақстан Республикасында және шет елдерде квалиметрияның тарихы мен қазіргі жағдайын зерттейді. Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Бағалау теориясын квалиметриялық шкалалар. Техникалық сапа деңгейін бағалау. Өнім сапасының деңгейін бағалау әдістері. Өнімді пайдаланудың әртүрлі шарттарын есепке алу. Әр текті өнімнің сапа деңгейін бағалау. Кәсіпорындар мен бірлестіктер ұжымдарының жұмыс сапасын бағалау

5

КК 3

37.                

Табиғи ресурстарды бағалау

Пән табиғи-ресурстық әлеуетті және оны бағалау әдістемесін зерттейді. Минералды-шикізат, су, орман ресурстарын бағалау. Ерекше қорғалатын аумақтарды бағалау, кен орындарын бағалау, карьерлерді бағалау, ландшафтты бағалау. Кенсіз, отын-энергетикалық, ауылшаруашылық, гидроэнергетикалық ресурстарды бағалау. Табиғи ресурстарды экономикалық бағалау. Ресурстың жалпы экономикалық құндылығын есептеу. Баламалы құн тәсілі, табиғи ресурстарды нарықтық және экспорттық бағалау.

5

КК4

38.                

Жер құрылғысы

Пән жерге орналастырудың жалпы түсініктері мен мазмұнын оқытады. Жерге орналастырудың түрлері, формалары, принциптері, жүйесі. Жер учаскесінің өндірістік әлеуеті және оны экономикалық бағалау. Жерге орналастыру жобалаудың негізгі ережелері. Қалалар мен басқа да елді мекендердегі жерге орналастыру жұмыстары. Жерге орналастырудың міндеттері мен мазмұны. Ауыл шаруашылығына арналмаған жер пайдалануларын құру. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының жер пайдалануының экономикалық негіздемесі. Жерді және қоршаған ортаны қорғау.

5

КК4

39.                

Жерді бағалау және жер кадастры

Пән жер кадастрының әдіснамалық негіздерін оқытады. Жер кадастрының негіздері. Деректерді өңдеу және алу әдістері. Жерді есепке алу. Жер-бағалау жұмыстары. Жерді сапалы бағалау. Жерді экономикалық бағалау. Көп жылдық екпелер жерлерін бағалау. Ауыл шаруашылық алқаптарын бағалау. Жер кадастрын жүргізу негіздері. Кәсіпорындағы Жер кадастры. Жер кадастрының нәтижелерін пайдалану. Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйелері

5

КК4

40.                

Топырақтану

Пән топырақтың шығу тегі мен құрамын зерттейді. Топырақ түзудің схемасы. Табиғаттағы қоректену элементтерінің биологиялық және геологиялық айналымы. Топырақ профилін қалыптастыру Морфологиялық белгілер. Топырақ құрылымы, топырақтың физикалық қасиеттері, Топырақтың жалпы қасиеттері. Топырақтың жылу қасиеттері және жылу режимі. Топырақ ерітіндісі туралы түсінік. Топырақтың құнарлылығы туралы түсінік. Топырақ түзілу факторлары. Даму процесіндегі топырақтың эволюциясы.

5

КК4

41.                

Риэлтерлік және девелоперлік қызмет негіздері

Пән риэлтерлік қызметтің негіздерін, олардың негізгі түрлері мен көздері, қаржыландыру, девелопмент және риэлтерлік қызметті реттейтін ҚР заңнамасының негіздері, жылжымайтын мүлік объектілерімен операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша ҚР негізгі ережелері, тәуекел-менеджмент, сақтандыру ұйымдарымен риэлтерлік және девелоперлік құрылымдардың өзара іс-қимылы, банк институттарымен риэлторлар мен девелоперлердің өзара іс-қимылдаррын оқытады.

5

КК5

42.                

Жобаларды басқару

Пән жобаның мәні мен мазмұнын зерттейді. Жобаларды басқарудың мәні мен ұйымдастырылуы. Өмірлік цикл кезеңдерінде басқару. Жобаны жоспарлау. Жобалық қаржыландыру. Жобаның құнын басқару.. Жобалық талдау негіздері. Жобаларды бағалау критерийлері. Инвестициялық жобаларды қаржылық талдау. Жобалық тәуекелдерді талдау. Жобалық тәуекелдерге сандық талдау жүргізу әдістемесі. Инфляция және жобалардың қаржылық тиімділігі.

5

КК5

Кәсіпкерлік пәндер циклі

ЖОО компоненті

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар

42.                    

Қазақстан  Республикасының  бағалаудың ұлттық  стандарттары            

Пән бағалау қызметінің негізін – Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттарын зерттейді."Жылжымалы мүліктің құнын бағалау", "Жылжымайтын мүліктің құнын бағалау", "Бағалау базалары және құн түрлері", "Зияткерлік меншік объектілерінің және материалдық емес активтердің құнын бағалау", "Бизнесті және бизнеске қатысу құқығын бағалау", "Қаржы құралдарын бағалау"

5

КК5

43.                    

Пәнаралық курс  " Бизнесті ұйымдастыру және бағалау"

Пән бизнесті ұйымдастыру және бағалау саласындағы негізгі теориялық және әдіснамалық мәселелерді зерделейді, кәсіпкерлік пен бизнестің түсінігі, түрлері мен нысандарын, жеке кәсіпкерлікті, шағын, орта және ірі бизнесті ұйымдастыру ерекшеліктерін, бизнес субъектілерін құру және мемлекеттік тіркеу, бизнес субъектілерін тарату және банкроттық ұғымдарын, бизнесті бағалаудың негізгі тәсілдері: кіріс, шетелге және шығын.

5

КК 5

44.                    

Өндірістік тәжірибе

Өндіріс шарттарын, орындалған жұмыстарды есепке алу тәртібін, өндірістік ұйымның құрылымы мен басқару жүйесін, оның материалдық-техникалық базасын зерделейді.

5

КК4

45.                    

Өндірістік тәжірибе

Негізгі құзыреттілікті бекіту, оқытылып жатқан мамандық бойынша практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін игеру

10

КК5

46.                    

Диплом алдындағы  тәжірибе

Кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның өндірістік қызметі туралы нақты материалды жинайды және оны дипломдық жұмысты жазу кезінде пайдаланады

5

КК5

Таңдау бойынша компонент

Пән атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

(30-50 сөз)

Креди-тер саны

Қалыптасатын құзыреттер (кодтар

47.                    

Мүлік кепілін бағалау

Пән кепіл мақсаттары үшін мүліктік активтерді бағалауға қатысты қолда бар көпшілік талаптар мен ұсыныстарды, кепіл мақсаттары үшін бағалау туралы есептің құрылымына қойылатын жалпы талаптар мен ұсыныстарды, кепіл мақсаттары үшін бағалау кезінде қолданылатын құн түрлері мен оларды есептеу әдістерін зерделейді. Мүліктің өтімділік және оны анықтау тәсілдері. Жылжымайтын мүлік объектілерін кепіл сараптамасының негізгі кезеңдері. Кепіл мақсатында жылжымайтын мүлік объектілерін бағалау ерекшеліктері.

5

КК5

48.                    

Халықаралық бағалау стандарттары

Пән стандарттардың барлық түрлерінің негізін – бағалаудың халықаралық стандарттарын зерттейді. қаржылық құжаттама немесе есептілік мақсатында жүргізілетін бағалау арасындағы айырмашылықтарды атап көрсету; бағалаудың үздік әдістері мен практикасын сақтауды қамтамасыз ету; кәсіби және этикалық стандарттарды сақтау.

5

КК5

49.                    

Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

Пән жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялардың түсінігі мен мәнін, тұрғын жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің түрлері мен нысандарын, жылжымайтын мүлік нарығындағы шарттардың түрлерін, мәмілелердің дамуын тежейтін мәселелерді, мәмілелер жүйесін жетілдірудің негізгі бағыттарын оқытады. Сатып алу-сату, сыйға тарту, мұрагерлік шарттары, нақты, жалған және жалған мәмілелерді ажырата білу, тұрғын үй нарығындағы алаяқтықтың алдын алу бойынша шаралар.

5

КК5

50.                    

Фирманы басқару

Пән ұйымды басқару объектісі ретінде оқытады. Ұйымдағы менеджердің рөлі. Организация производства на предприятии. Фирманы басқарудағы жоспарлау. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру. Организация труда на предприятии. Кәсіпорын персоналын басқару. Инновациялық процестерді басқару. Инвестициялар және жобаларды басқару. Сапаны басқару. Кәсіпорындағы маркетингті басқару. Фирмалар тәуекелдері, олардың алдын алу және сақтандыру. Фирманың қаржысын басқару.

5

КК5

51.                    

Жылжымайтын мүлікті тіркеу және түгендеу

Пән жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеудің теориялық негіздері мен тәртібін, жеке құқық түрлерін мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктерін оқытады.  Жылжымайтын мүлік нарығындағы техникалық түгендеу. Техникалық түгендеу жүргізуді ұйымдастыру. Техникалық сараптама. Құрылыс салынған жер учаскелері мен құрылыстарын түгендеу. Техникалық түгендеумен айналысатын мемлекеттік емес құрылымдардың республикалық мемлекеттік кәсіпорындармен өзара іс-қимылы

5

КК5

52.                    

Бағалау қызметіндегі консалтинг

"Бағалау қызметіндегі Консалтинг" пәні қазіргі жағдайда консалтингтің рөлі мен маңызын зерттейді. Кеңес беру, сараптамалық, үдерістік, оқыту. Консалтинг қандай мәселелермен айналысады? Басқару саласындағы консалтинг рөлі, консалтингтік қызметтерді жіктеу, инженерлік қызметтерді қайта ұйымдастыру, зерттеу және дамыту, стратегиялық жоспарлау.

5

КК5

53.                    

Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау

Пән көлік құралдары, машиналар және жабдықтар сияқты бағалау объектілерін оқып үйренеді. Машиналардың, жабдықтардың тозуы мен ақауларының түрлері. Жылжымалы мүліктің нарықтық құнын анықтау әдістері. Технологиялық жабдықтардың лизингі, станоктар мен тетіктер мен көлік құралдарының лизинг нысандары.

5

КК5

54.                    

Қоршаған ортаның жай-күйін бағалау

Пән қоршаған ортаның ластану критерийлерін, қоршаған орта сапасының нормативтерін оқытады. Қоршаған орта сапасының нашарлауынан экологиялық және экономикалық залалды бағалау әдістемесі. Халықтың денсаулығы мен өміріне зиянды бағалау әдістері, урбанизацияланған аумақтарды экологиялық бағалау. Қатты өндірістік және тұрмыстық қалдықтардың экологиялық салдары. Қоршаған ортаның сапасын басқару. Қоршаған ортаның сапасын арттырудың тұжырымдамалық негіздері.

5

КК5

55.                    

Жылжымайтын мүлікті бағалау

Пән жылжымайтын мүлікті бағалау объектісі ретінде оқытады. Жылжымайтын мүлік нарығы және оның ерекшеліктері. Жылжымайтын мүлікті бағалаушы қызметінің құқықтық базасы. Жылжымайтын мүлікке сараптама және бағалау жүргізудің кешенді технологиясы. Бағалау әдістері мен тәсілдері. Жылжымайтын мүлік объектілерін бағалауды ақпараттық қамтамасыз ету.

5

КК5

56.                

Жобаларды талдау

Пән жобалық талдаудың маңызды теориялық-әдіснамалық мәселелерін, сондай-ақ жобаларды талдау кезінде сауатты экономикалық шешімдерді қабылдау кезінде қажетті инвестицияның экономикалық тиімділігін және тәжірибелік іске асыру нәтижелерін зерттейді. Инвестициялық жобаның мәні және оның түрлері. Инвестициялық жобаны әзірлеу және талдау. Жобаның коммерциялық орындалуын талдау. Инвестициялық жобаларды бағалау әдістері.

5

КК5

57.                

Зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалау

Пән зияткерлік меншікті және МЕА бағалау объектісі ретінде оқытады. ЗМ және МЕА бағалаудың құқықтық негіздері және экономикалық-математикалық модельдері. ЗМБ және МЕА-ға авторлық құқық пен меншік құқығын заңдық сараптау негіздері. ЗМ және МЕА объектілері бойынша шектеулер мен тыйымдарды белгілеу әдістері. Жасалатын мәміленің заңдылығын белгілеу әдістері. Негізгі тәсілдері бағалау кеңесі

5

КК5

58.                

Тәуекелдерді басқару

Пән тәуекел-менеджменттің орны мен рөлін, тәуекелдерді басқару процесін ұйымдастыруды, тәуекелді сандық бағалау жүйесін, тәуекелді өлшеу кезіндегі бағалау әдістерін, шаруашылық жүргізуші субъектінің тәуекелдерін азайту жолдары мен әдістерін оқытады. Кәсіпорынның банкроттығы. Кәсіпорынды қаржылық сауықтыру түрлері мен әдістері. Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару. Инвестициялық тәуекел. Операциялық тәуекелдер. Қаржылық алаяқтық тәуекелдері.

5

КК5


Құзыреттер шифры

Құзырет мазмұны

Оқыту нәтижесінің шифры

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесінің мазмұны

КК 1

Мультимәдениеттілік, мультитілдік және экологиялық ойлау принциптері негізінде тұлғаның әлеуметтік-мәдени және физикалық дамуға қабілеттілігі

ОН 1

Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін, азаматтық ұстанымын, физикалық және экологиялық мәдениетін, сыни ойлаудың қалыптасуын, креативтілігін және коллаборацияға дайындығын көрсету

ОН 2

Мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда грамматикалық білімдер мен сөйлеу құралдарын пайдалана отырып, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби коммуникацияларды жүзеге асыру, қарым-қатынас жағдайына сәйкес ақпаратты талдау

КК 2

Өндірісті, бизнесті, ғылымды, әлеуметтік саланы дамыту үшін сандық технологияларды қолдануға дайындық

ОН 3

АКТ түрлі түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша Бұлтты және мобильді сервистер.

КК 3

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының базалық білімін және күнделікті және кәсіби қызмет аясында экономикалық-математикалық модельдеудің , талдаудың базалық сандық әдістерін қолдана білу;

ОН.4

Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін білу , кәсіби пәндерді оқыту үшін қажетті базалық білімі болуы, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілеті болуы: бағалау қызметі саласындағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдай алады

ОН 5

Кәсіпорынның негізгі қорларының жіктелуін, жинақтауын білу және оларды пайдалану тиімділігін талдай білу, есептеу-жобалау жұмыстарын орындай білу және техникалық құжаттама мен әдістемелік материалдарды, негізгі қорларды құру және жаңғырту бойынша ұсыныстар мен іс-шараларды жасай білу

КК 4

Бағалау қызметі саласында қызмет көрсету бойынша практикалық қызметте теориялық білімді қолдана білу

ОН 6

Активтер мен жылжымайтын мүлікке бағалау жүргізу әдістерін білу және меңгеру, бағалау қызметіне қолданылатын тиімділік критерийлерін басқару және реттеу әдістерін, ұйымдастыру құрылымын білу, бағалау қызметінде көрсетілетін қызметтерді игеруге қабілетті болу

ОН 7

Табиғи ресурстарды, энергия мен материалдарды үнемді және қауіпсіз пайдалану дағдыларын меңгеру

КК 5

Бағалау саласында негізделген және құзыретті шешімдерді қолдану қабілеті

ОН 8

Бағалау стандарттарын меңгеруге қабілетті болу, жылжымайтын мүлік нарығы мен ипотекалық кредит берудің даму үрдістерін білу

ОН 9

Техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгеру, бағалау саласында қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді негіздеуге қабілетті, алынған нәтижелерді практикада қолдану

КК 6

Майнор "Бизнес-информатика" / компьютерлік дизайнның жаңа әдістері мен технологияларын, жүйелерді ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, Интернет-технологиялар базасында кәсіби міндеттерді шешу үшін деректерді жобалау мен талдауды қолданады.

ОН 10

Электрондық бизнесті енгізу бойынша бизнес-жоспар әзірлейді, Цифрлық Қазақстан жағдайында түрлі IT міндеттерді шешуді интеграциялайды, компьютерлік графика дағдыларын пайдаланады, қауіпсіздік деңгейін бағалайды және ақпараттық ресурстарды қорғауды жүзеге асырады.

Майнор "Бизнестің құқықтық негіздері»/

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес кәсіпкерлік және басқару салаларында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

ОН 10

Знает правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, как в пределах Казахстана, так и с участием зарубежных партнеров, демонстрирует умения комментирования их содержания и использования для организации различных субъектов предпринимательской деятельности, разработки текстов предпринимательских договоров, умение защищать свои права законными правовыми средствами, способен к руководящей деятельности в точном соответствие с законом

Майнор " Базалық құқықтық 1»/

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға сәйкес Басқару саласында шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

ОН 10

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заңдардың талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық әрекеттердің мәнін түсіну, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, құқықтық актінің мазмұнына түсініктеме бере білу және кәсіби қызметте құқықтық актіні дәл қолдану қабілеті

Майнор " Базалық құқықтық 2»/

Дамыған құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге асыру, заңға дәл сәйкес кәсіби салада шешімдер қабылдау және іс-әрекеттер жасау қабілеті

ОН 10

Құқық субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттерінің мәнін, жауапкершілік шараларын, заңдардың талаптарын, заңдық маңызы бар құжаттар мен құқықтық әрекеттердің мәнін түсіну, өз құқықтарын заңды құқықтық құралдармен қорғай білу, құқықтық актінің мазмұнына түсініктеме бере білу және кәсіби қызметте құқықтық актіні дәл қолдану қабілеті

Майнор"Кәсіпкерліктің экономикалық негіздері»/ 

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

ОН 10

Экономикалық үдерістер табиғатын түсінуді көрсету және алынған білімді тиімді нәтижелерге қол жеткізу және өзінің кәсіби саласында оңтайлы шешімдер қабылдау үшін пайдалану

ОН 11

Кәсіби салада өз бизнесін құра білуін көрсету және оның табысты жұмыс істеуі үшін жағдайларды дамыту

 

Майнор "Кәсіпкерлік жобалар»/

Кәсіби саладағы табысты бизнестің қызмет етуі үшін экономикалық қатынастардың мәнін түсіну қабілеті

ОН 10

Кәсіпкерлік идеялар банкін қалыптастыра білу, бизнес-жоспар құру, кәсіпкерлік құрылым құру және оның қызметін ұйымдастыру.

ОН 11

Тәуекелдерді жіктеуге қатысты білімді көрсету, жобаларды іске асыру және ұйымның бизнес-процестерінің жұмыс істеуі барысында тәуекелдерді анықтау, талдау және басқару .

Майнор «Финансы / Способность понимать сущность финансовых отношений, применять их  для успешного осуществления собственного бизнеса и взаимодействия с другими субъектами экономической деятельности

ОН 10

Қаржы мәнін түсінуді көрсету, салық, банк жүйелерінің қызмет етуінің негізгі принциптеріне бағдарлау, елдің қаржы жүйесінің түрлі субъектілерімен тиімді өзара іс-қимыл жасау үшін алынған дағдыларды қолдану

Практика түрлерінің атауы: оқу

Курс: І

Мақсаты: Оқу практикасының мақсаты ҚҚЭУ қызметінің бағыттарымен, оқытылатын мамандық бойынша білім беру бағдарламаларымен, болашақ кәсіби қызметтің функция-лары мен міндеттерімен танысу болып табылады.

Күтілетін нәтижелер: «Бағалау» мамандығының бағыттарымен және бағалаумен айналысатын ұйымдармен танысу.

 

 

Практика түрлерінің атауы : өндірістік

 

Курс: ІІ,ІІІ,ІҮ

 

Мақсаты: Өндірістік практиканың мақсаты теориялық білімдерді бекіту және бағалау қызметімен айналысатын ұйымдарда практикалық дағдылар алу болып табылады

 

Күтілетін нәтижелер: Өндірістік практика студенттерге практикалық материалға талдау жасауға және дипломдық жұмыс жазуда оны қолдануға мүмкіндік береді

Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus