• Мамандық шифры:

  5B090500

  Мамандығы:

  Әлеуметтік жұмыс-«Әлеуметтік басқару»

  Факультеті:

  Бизнес және құқық факультеті

  Дайындық бағыты:

  Қызмет көрсету саласындағы

 • 01.10.2016 жылға білім беру бағдарламалары бойынша студенттердің саны
  61
  Бюджет қаражаты есебінен оқитын студенттер
  6
  Атаулы гранттар, стипендиялар алатын студенттер
  3
  Бағдарлама бойынша оқитын шетелдік студенттер
  -
  Академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатысатын студенттер
  3

  Бағдарламаның дәрежесі: 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша қызмет көрсету саласындағы бакалавр «Әлеуметтік басқару» оқу бағдарламасы
  Дәрежесі және мерзімі Дара дәрежесі (бір университет) ( ECTS 279 кредит/ 160 қаз. кредиттер)
  Оқу орны Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті
  Аккредитация Білім беру Сапасын Қамтамасыз етудегі Қазақстандық Тәуелсіз Агенттік (БСҚҚТА) http://nkaoko.kz/
  Қолданылу мерзімі Бұл бағдарлама 4 жыл мерзіміне Университетте 2016 жылдан бастап дәреже алатын тұлғаларға бекітілді .
  Деңгейі ЕКБШ үшін БШ (жоғары білімнің Еуропалық кеңістігі үшін біліктілік шеңберлері): 1ші цикл; ЕБШ (еуропалық біліктілік шеңберлері): 6 деңгей; ҰБШ (ұлттық біліктілік шеңбері): 6 деңгей
 • A) Мақсаты
  • Білім беру бағдарламасының мақсаты – біліктілігі жоғары, әлемдік көзқарастары қалыптасқан, қазіргі қоғамдық өмір деңгейін дұрыс бағалайтын, әлеуметтік, әлеуметтік педагогикалық, психокоррекциялық жұмыстарды моделдеу және талдау дағдылары мен шеберліктері қалыптасқан, азаматтар мен әлеуметтік топтардың жүріс-тұрыстарын реттеуде біліктілігі бар, тұлғалық қызығушылықтарын жүзеге асыруға ықпал ете алатын, әлеуметтік тұрақтылықты сақтауға әрі қоғамда әлеуметтік үйлесімділікті қамтамасыз ете отырып, оны әрі қарай дамыта алатын мамандарды дайындау.
 • B) Сипаттамасы
  • 1.Пән/пәннің облысы
  • Негізгі пәндер:
  • Әлеуметтік жұмыс теориясы
  • Әлеуметтік жұмыстағы ұйымдастыру, басқару және әкімшелендіру
  • Әлеуметтік медицинаның негіздері
  • Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету
  • Жалпы және әлеуметтік психология
  • Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері
  • Әлеуметтік жұмыстың технологиялары мен әдістері
  • Әлеуметтік жұмыстың этикалық негіздері
  • Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызметтер
  • Отбасы және балалармен әлеуметтік жұмыс
  • Жастармен әлеуметтік жұмыс
  • Әйелдермен әлеуметтік жұмыс
  • Пенитенциарлы жүйелер мекемелеріндегі әлеуметтік жұмыс
  • Әлеуметтік геронтология
  • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері
  • Қақтығыстану
  • Дінтану және конфессиялармен әлеуметтік жұмыс
  • Әлеуметтік саланы реттеу
  • Әлеуметтік менеджмент
  • 2.Жалпы ақпарат/
  • Мамандану
  • «қызмет көрсету саласындағы бакалавр»
  • 3.Бағыты
  • қызмет көрсету
  • 4.Ерекшеліктері
  • магистратура
 • C) Жұмыспен қамту және одан әрі оқыту
  • 1.Жұмыспен қамту
  • Ұйымдар, халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі құқықтық мекемелер, білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет; пенитенциарлық жүйе, әлеуметтік-педагогикалық, әлеуметтік-психологиялық мамандырылған мекемелер (жанұялық балалар үйі, интернат-үйлер, әлеуметтік баспаналар, арнайы мекемелер); жас өспірім клубтары, жастар бірлестігі мен ұйымдары, емдік-профилактикалық және басқа медициналық ұйымдар, әр түрлі халық категориясы үшін орталықтар, әлеуметтік-өндірістік саласындағы әлеуметтік қызмет, ақысыз мемлекеттік емес ұйымдар.
  • 2.Одан әрі оқыту
  • Магистратура
 • D) Білім беру стилі
  • 1.Зерттеу және оқыту тәсілдемесі
  • Кредиттік оқыту технологиясы, ақпараттық-коммуникативті технологиялары негізінде келесі оқыту әдістері жүзеге асырылады:
   • белсенді әдістері;
   • интерактивті әдістер;
   • практикалық-бағдарланған әдістері.
  • 2.Бағалау әдістері
  • Блокты-рейтингтік бақылау технологиясын Іске асыру шеңберінде келесі әдістер қолданылады:
   • ауызша бақылау әдістері;
   • жазбаша бақылау әдістері;
   • практикалық бақылау әдістері;
   • тесттік бақылау әдістері.
  • Бақылау формалары:
  • жеке;
  • топтық;
  • ұжымдық.
 • E) Бағдарламалық құзыреті
  • 1.Жалпы құзыреті
  • Бағдарлама академиялық бағдарламалар циклінің бірінші деңгейінің сапасын қамтамасыз ету үшін Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының "Жоғары білім. Бакалавриат." талаптарына сай.
  • Бірінші цикл күтілетін жалпы құзыреттіліктен тұрады (сондай-ақ белгілі түйін дағдылары). (http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001080 осы веб-сайттан қарау ).
  • Төменде аталған құзыреттіліктер осы бағдарламаларға тән құзыреттіліктерді білдіреді:
   • жоғары білімді тұлғаның ойлау мәдениеті мен дүниетанымын қалыптастыратын ғылыми-жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық білімдерін меңгеру керек;
   • күнделікті кәсіптік қызметке және магистратурада білім алуды жалғастыруға қажетті жаңа білімді меңгеру дағдысын игеру;
   • қоғамдық пікір, салт-дәстүр, қоғамдық нормаларға және өзінің кәсіби қызметінде оларға сүйенуге негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды білу;
   • Қазақстанның заңнамасын және құқықтық жүйе негіздерін білу; іскерлік этика нормаларын сақтау, мінез-құлықтың этикалық және құқықтық нормаларын білу;
   • Қазақстан халқының дәстүрі мен мәдениетін білу; басқа да әлем халықтарының дәстүріне және мәдениетіне төзімді болу;
   • қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін білу; әр түрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бейімделе білу;
   • командада жұмыс істеуге қабілетті болу, өзінің көзқарасын дәлелдей алу, жаңа шешімдер ұсына білу; өз пікірін ұжым пікірімен сәйкестендіре бір мәмілеге келу: кәсіби және тұлғалық өсуіне ұмтылу;
   • әлеуметтік маңызды мәселелер мен процестерді пайдалану әдістерін талдай білу, тәжірибеде гуманитарлық, әлеуметтік және экономикалық ғылымдардың әр түрлі әлеуметтік және кәсіби қызметтерін қолдану;
  • 2.- кәсіби саладағы түсініктер мен білімді демонстрациялауға қабілетті болу;
  • ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және әлеуметтік жұмыс саласындағы шешімдерді жеткізе білу;
   • жинақталған тәжірибені сыни түрде қайта ойлауға, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметін өзгертуге, өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік мәнін сезіну, кәсіби қызметін орындауға жоғары мотивацияны иеленуге
  • қабілетті болу;
   • ақпаратты талдауға, қорытуға, қабылдауға, мақсаттары мен оның жетістіктерін таңдау жолдарын қоюға қабілетті болу: тұжырымдарды дәлелдеуі мүмкін және әлеуметтік жұмыс саласындағы проблемаларды шеше білу;
   • әлеуметтік жұмыс технологияларын, жіктелуін, беті үйлестіру әдістерін білу және тәжірибелік қызметте пайдаланудың тиімділігін талдай білу;
   • әлеуметтік жұмысқа қатысты критерийлер тиімділігін, ұйымдық құрылымдардың білімдерін, басқару әдістерін және реттеу өлшемдерін меңгеру;
   • әлеуметтік жұмыс саласындағы білімді, дағдыларды және құзіреттіліктерді игеруге қабілетті болу (әлеуметтік диалог жүргізе білу қабілеті);
   • әлеуметтік қызметті көрсетуді ұсынуды тиімді жүзеге асыру үшін білім, білік, дағдыларды және біліктіліктерді меңгеруі тиіс;
   • әлеуметтік диалог принциптерін игеруге қабілетті болу;
   • авариялық және төтенше жағдайларда сауатты іс-әрекет жасай білу шеберлігін, еңбек және тіршілік қауіпсіздігі физиологиясы негіздерінің білімдерін меңгеру;
   • әлеуметтік жұмыс саласындағы технологиялар беталысының дамуы мен озық ғылыми-техникалық тәжірибені талдауға қабілетті болу;
   • әлеуметтік қызметтерді ұсынудағы теориялық, тәжірибелік зерттеулерді орындауға қабілетті болу;
   • жеке тұлғаның жан-жақты гуманитарлық және ғылыми-жаратылыстану білімі мен мүдделерінің кәсіби өсуіне және өзін-өзі жетілдіруге қабілетті болу.
 • F) Осы бағдарлама бойынша оқыту нәтижелерінің толық тізбесі
  • Студенттердің кәсіби тәжірибесі тұрғысынан, жұмыс ұйымдастыруда, сондай-ақ клиентпен түлектер келесі түрде қабілеттіліктерін көрсете алады:
   • әлеуметтік-құқықтық жүйенің және ҚР заңнамасының, тарихы, теориясы, практикасы, әлеуметтік жұмыс, әлеуметтік психология, әлеуметтік педагогика негіздерін көрсете білу; әлеуметтік жұмыстың жалпы және жеке әдістері және технологияларын меңгеру;
   • әлеуметтік жұмыс алдында тұрған практикалық міндеттерді шешуде осы білімді қолдану, кәсіби қызмет саласында ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану, өндірістік және зерттеу қызметтерін сәтті жүзеге асыру;
   • әлеуметтік қызмет саласында кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру үшін ақпараттарды жинау және түсіндіруді игеру;
   • әлеуметтік қызмет саласында ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді мамандар, сондай-ақ мамандарға қатысы жоқтарға да хабарлау.
Электронный университет
3D тур КЭУ
Антиплагиат
Темпус
Erasmus